EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДОВГОСТРОКОВИХ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ
В. А. Вєдєнєєв

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.46

УДК: 330.4

В. А. Вєдєнєєв

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДОВГОСТРОКОВИХ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ

Анотація

На основі вивчення теоретичних досліджень у сфері прогнозування майбутніх цін на ринку фінансових інструментів та ринку товарів і послуг, а також на основі аналізу ціни продажу чотирьох основних сільськогосподарських видів продукції в Україні за період з 2009 по 2019 роки, у статті описано основні проблеми застосування прогностичних моделей в аграрному секторі України, включно з проблемами, що виникли через політично-економічну кризу, що почалася в 2014 році і спричинила погіршення економічної безпеки держави, призвела до значного послаблення курсу гривні та зменшення активності в сфері міжнародної торгівлі.
У досліджені на основі ретроспективному аналізу цін реалізації продукції аграрного сектору наводяться переваги та недоліки застосування найбільш популярних методів та моделей, що використовуються наразі, а саме методу інфлювання та методу експертних прогнозів. У статті пояснюється необхідність переходу від вищезазначених простих методів прогнозування цін на сільськогосподарську продукцію до більш складних методів визначення майбутньої вартості та зазначаються переваги, які можна отримати на рівні підприємства та держави від підвищення якості прогностичних моделей.
У статті наведено методи і моделі, які доцільно використовувати в аграрному секторі, який в Україні має низку особливостей стосовно вектору його сучасного розвитку і характеризується значною кількістю середніх та малих підприємств, що не мають значної кількості людських та капітальних ресурсів і тим самим мають обмеження на застосування найсучасніших моделей, що потребують якісного програмного та апаратного забезпечення, а також висококласних кадрів.
Додатково, в досліджені наведено особливості застосування кожної з рекомендованих моделей, а також рекомендується програмне забезпечення для їх використання з урахуванням особливостей українського сільськогосподарського сектору.

Ключові слова: агропідприємства; прогнозування; лінійна регресія; ковзне середнє; аріма модель; декомпозиція часових рядів.

Література

1. Два світи: аграрний сектор України та Німеччини [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: http://agroportal.ua/ua/publishing/infografika/dva-mira-agrarny-sektor-ukrainy-i-germanii
2. A Brief History of Data Science [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: https://www.dataversity.net/brief-history-data-science/
3. Global Competitiveness Index 4.02018 edition [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/country-economy-profiles/#economy=UKR
4. Лупенко Ю.О. Розвиток аграрного сектору економіки україни: прогнози та перспективи / Ю.О. Лупенко. // Науковий вісник Мукачівського державного університету. — 2015. — №2. — С. 30—34.
5. Кернасюк Ю.В. Сучасний вимір агросектору [Електронний ресурс] / Ю.В. Кернасюк // Агробізнес. — 2016. — Режим доступу до ресурсу: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/7942-suchasnyi-vymir-ahrosektoru.html
6. Аграрний експорт: чим Україна торгує зі світом [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: https://ukr.segodnya.ua/ukraine/agrarnyy-eksport-chem-ukraina-torguet-s-mirom-1204924.html
7. Online Resources for Business Research (August 2016): International Business Resources [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: https://ala-choice.libguides.com/c.php?g=521905&p=3569011

V. Viedienieiev

EFFECTIVENESS EVALUATION OF THE LONG-TERM FORECASTING MODELS OF THE AGRICULTURAL SECTOR PRODUCTS` SALES PRICES IN UKRAINE

Summary

Based on the research of theoretical studies in the field of forecasting of the future prices in the market of financial instruments and the market of goods and services, as well as on the basis of the sale prices analysis of four major agricultural products in Ukraine for the period from 2009 to 2019, the main forecasting models' problems in agriculture sector of Ukraine are described. It includes problems arising from the political and economic crisis that began in 2014 that has caused the deterioration of the country's economic security and has led to a significant weakening of the national currency and reduction of activity in international trade.
The research, based on a retrospective analysis of agricultural products sale prices, outlines the advantages and disadvantages of the most popular methods and models currently used, namely the inflation method and the expert forecast method. The article explains the need to move from the above simple methods of forecasting agricultural prices to more complex and sophisticated methods of determining future value, and focus the attention at the benefits that can be obtained at the enterprise and state level from improving the quality of forecasting models.
The article presents methods and models that should be used in the agricultural sector in Ukraine. The agricultural sector has a number of features regarding the vector of its modern development. It is also characterized by a large number of medium and small enterprises, which do not have a significant amount of human and capital resources, and thus have restrictions on use of the state-of-the-art models that require high-quality software and hardware, as well as high-quality personnel.
Additionally, the features of each of the recommended models are explored and software for their use is recommended, taking into account the specific features of the Ukrainian agricultural sector.

Keywords: agricultural enterprises; forecasting; linear regression; moving average; ARIMA model; time series decomposition.

References

1. Rekunenko, N. (2017), "Two worlds: the agrarian sector of Ukraine and Germany", AgroPortal.ua, available at: http://agroportal.ua/ua/publishing/infografika/dva-mira-agrarny-sektor-ukrainy-i-germanii (Accessed 15 Aug 2019).
2. Foote, K. D. (2016), "A Brief History of Data Science", available at: https://www.dataversity.net/brief-history-data-science/ (Accessed 15 Aug 2019).
3. World Economic Forum (2018), "Global Competitiveness Index", available at: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/country-economy-profiles/#economy=UKR (Accessed 15 Aug 2019).
4. Lupenko, Yu.O. (2015), "Development of the agrarian sector of the Ukrainian economy: forecasts and prospects", Naukovyj visnyk Mukachivs'koho derzhavnoho universytetu, vol. 2, pp. 30—34.
5. Kernasiuk, Yu.V. (2016), "Modern measurement of the agricultural sector", Ahrobiznes, available at: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/7942-suchasnyi-vymir-ahrosektoru.html (Accessed 15 Aug 2019).
6. Ischenko, A. (2019), "Agrarian exports: how Ukraine trades with the world", Segodnya, available at: https://ukr.segodnya.ua/ukraine/agrarnyy-eksport-chem-ukraina-torguet-s-mirom-1204924.html (Accessed 15 Aug 2019).
7. Ross, C. (2016), "Online Resources for Business Research (August 2016): International Business Resources", available at: https://ala-choice.libguides.com/c.php?g=521905&p=3569011 (Accessed 15 Aug 2019).

№ 9 2019, стор. 46 - 51

Дата публікації: 2019-09-27

Кількість переглядів: 1053

Відомості про авторів

В. А. Вєдєнєєв

к. е. н., Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана, м. Київ

V. Viedienieiev

PhD in Economics, Kyiv national economic university named after V. Hetman, Kyiv

ORCID:

0000-0001-9549-3087

Як цитувати статтю

Вєдєнєєв В. А. Оцінка ефективності довгострокових моделей прогнозування ціни реалізації продукції аграрного сектору в Україні. Економіка та держава. 2019. № 9. С. 46–51. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.46

Viedienieiev, V. (2019), “Effectiveness evaluation of the long-term forecasting models of the agricultural sector products` sales prices in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 46–51. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.46

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.