EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН
В. В. Коровій

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.40

УДК: 336.143

В. В. Коровій

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

Анотація

У статті розкрито питання економічної сутності бюджетних відносин як складової соціально-економічного розвитку країни, що полягає у системі перерозподілу валового внутрішнього продукту, забезпеченні формування відповідного державного цільового фонду, застосуванні сукупності адаптивних бюджетних інструментів у системі інституційних економічних перетворень з врахуванням ступеня дієвості бюджетного процесу, досягнення відповідних стратегічних цілей та основних завдань розвитку суспільства, що сприятиме підвищенню якісного рівня управління бюджетними ресурсами та їх впливу на забезпечення економічного зростання, соціально-економічного розвитку країни. Визначено, що бюджет є одним з основних інструментів державного регулювання соціально-економічних процесів, оскільки у процесі його складання здійснюється розробка основних напрямів формування та використання бюджетних коштів, виходячи з необхідності вирішення завдань, які стоять перед суспільством на конкретному етапі його розвитку, становлення бюджетних відносин відбувається внаслідок розвитку економіки, однак можливості використання бюджету в макроекономічному регулюванні пов'язані з умовами і результатами виробництва, рівнем розвитку економічних відносин, економічна сутність ефективності державних видатків як складової системи бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку країни полягає у сукупності досягнутих результативних показників, що відповідають основним цілям та завданням бюджетних призначень з урахуванням обсягу здійснених видатків бюджету, дієвості інституційних перетворень розвитку економічного середовища. Розглянуто питання сучасного етапу розвитку бюджетних відносин, що характеризується посиленням ролі бюджетних видатків у процесі регулювання соціально-економічного розвитку держави та територій, бюджетного регулювання у сфері видатків завдяки використанню сукупності бюджетних інструментів впливу на процес формування та виконання бюджету, що дозволяє вирішувати завдання, що стоять перед країною на цьому етапі суспільного розвитку, досягати необхідних макроекономічних пропорцій та показників економічного зростання. Показано, що підвищення конкурентоспроможності економіки країни, якості державних послуг, рівня життя населення вимагає реалізації стратегії оптимізації обсягу видатків бюджету одночасно із посиленням їх результативності.

Ключові слова: бюджет; бюджетна система; бюджетні відносини; бюджетне регулювання; бюджетна політика; бюджетний механізм.

Література

1. Бюджетно-податкова політика у системі регулювання економіки: монографія / І.Я. Чугунов, Т.В. Канєва, М.Д. Пасічний та ін.; за заг. ред. І.Я. Чугунова. К.: Глобус-Пресс, 2018. 354 с.
2. Бюджетна система / За ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. К.: Центр учбової літератури, 2012. 871 с.
3. Бюджетна складова реалізації домінантних напрямів суспільного розвитку: монографія / За ред. Л.В. Лисяк. Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. 396 с.
4. Cogan J.F., Taylor J.B. Fiscal consolidation strategy. Journal of Economic Dynamics and Control. 2013. vol. 37 (2). pp. 404—421.
5. Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. Экономика. 19-е изд.: пер.с англ. М.: Вильямс, 2015. 1360 с.
6. Фінанси / За ред. І.О. Лютого. Київ: Ліра-К, 2017. 728 с.
7. Чугунов І.Я., Остріщенко Ю.В. Напрями застосування програмно-цільового методу планування місцевих бюджетів. Наукові праці НДФІ. 2009. Вип. 3 (48). С. 3—11.
8. Чугунов І.Я. Бюджетні відносини в системі соціально-економічного розвитку країни. Казна України. 2014. № 6. С. 25—28.
9. Чугунов І.Я., Макогон В.Д. Бюджетна стратегія в умовах економічних перетворень. Вісник КНТЕУ. 2018. № 5. С. 5—18.
10. Чугунов І.Я., Самошкіна О.А. Видатки бюджету в системі державного регулювання соціально-економічного розвитку країни. Вісник КНТЕУ. 2019. № 2. С. 103—121.

V. Koroviy

ECONOMIC ESSENCE OF BUDGETARY RELATIONS

Summary

The article deals with the issues of economic nature of budgetary relations as a component of the socio-economic development of a country, which consists in the system of redistribution of gross domestic product, ensuring the formation of an appropriate state trust fund, the use of a set of adaptive budgetary instruments in the system of institutional economic transformations, taking into account the degree of effectiveness of the budgetary relevant strategic goals and main tasks of society development, which will help to improve the quality level board budgetary resources and their impact on economic growth, socio-economic development. It is determined that the budget is one of the main instruments of state regulation of socio-economic processes, since in the process of its preparation the development of the main directions of formation and use of budget funds is carried out, based on the need to solve the problems facing the society at this stage of its development, formation budgetary relations are due to the development of the economy, but the possibility of using the budget in macroeconomic regulation associated with the conditions and results of production, the level of economic relations, the economic essence of the efficiency of public expenditures as a component of the system of budgetary regulation of socio-economic development of the country lies in the aggregate of achieved indicators that meet the main goals and objectives of budgetary allocations, taking into account the amount of budget expenditures made, the effectiveness of institutional transformations of economic development. The question of the present stage of development of budgetary relations, characterized by the increasing role of budgetary expenditures in the process of regulating the socio-economic development of the state and territories, budgetary regulation in the sphere of expenditures, is considered before the country at this stage of social development, achieve the necessary macroeconomic proportions and indicators of economic growth. It is shown that improving the competitiveness of the country's economy, the quality of public services, and the standard of living of the population requires the implementation of a strategy to optimize the amount of budget expenditures while enhancing their efficiency.

Keywords: udget; budgetary system; budgetary relations; budgetary regulation; budgetary policy; budgetary mechanism.

References

1. Chuhunov, I.Ya. Kanieva, T.V. and Pasichnyj, M.D. (2018), Biudzhetno-podatkova polityka u systemi rehuliuvannia ekonomiky [Fiscal policy in the system of regulation of the economy], Hlobus-Press, Kyiv, Ukraine.
2. Fedosov, V.M. and Yurij, S.I. (2012), Biudzhetna systema [The budget system], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
3. Lysiak, L.V. (2015), Biudzhetna skladova realizatsii dominantnykh napriamiv suspil'noho rozvytku [Budget component of the implementation of dominant areas of social development], DDFA, Dnipro, Ukraine.
4. Cogan, J.F. and Taylor, J.B. (2013), "Fiscal consolidation strategy", Journal of Economic Dynamics and Control, vol. 37 (2), pp. 404—421.
5. Samujel'son, P.Je. and Nordhaus, V.D. (2015), Jekonomika [Economics], Vil'jams, Moscow, Russia.
6. Liutyj, I.O. (2017), Finansy [Finance], Lira-K, Kyiv, Ukraine.
7. Chuhunov, I.Ya. and Ostrischenko, Yu.V. (2009), "Areas of application of the program-targeted method of planning local budgets", Naukovi pratsi NDFI, vol. 3 (48), pp. 3—11.
8. Chuhunov, I.Ya. (2014), "Budget relations in the system of socio-economic development of the country", Kazna Ukrainy, vol. 6, pp. 25—28.
9. Chuhunov, I.Ya. and Makohon, V.D. (2018), "Budget strategy in the context of economic transformation", Visnyk KNTEU, vol. 5, pp. 5—18.
10. Chuhunov, I.Ya. and Samoshkina, O.A. (2019), "Budget expenditures in the system of state regulation of socio-economic development of the country", Visnyk KNTEU, vol. 2, pp. 103—121.

№ 9 2019, стор. 40 - 45

Дата публікації: 2019-09-27

Кількість переглядів: 1626

Відомості про авторів

В. В. Коровій

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

V. Koroviy

PhD in Economics, Assistant professor, Doctoral student at the Department of FinanceKyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0002-0625-6547

Як цитувати статтю

Коровій В. В. Економічна сутність бюджетних відносин. Економіка та держава. 2019. № 9. С. 40–45. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.40

Koroviy, V. (2019), “Economic essence of budgetary relations”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 40–45. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.40

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.