EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВСТАНОВЛЕННЯ СУТНОСТІ, ПРОЯВІВ ТА СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ
С. І. Василішин

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.35

УДК: 339.1/9:631.15-049.5:657

С. І. Василішин

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВСТАНОВЛЕННЯ СУТНОСТІ, ПРОЯВІВ ТА СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

Анотація

Статтю присвячено встановленню теоретико-методологічних засад визначення сутності, характеру проявів та складових економічної безпеки підприємства у системі категорій економічної науки. Проаналізована еволюція дефініції економічної безпеки та охарактеризовані основні підходи до її трактування у науковій літературі. Охарактеризовано передумови трактування економічної безпеки з погляду масштабу її функціонування, поставлених цілей та характеру її прояву. Установлено, що важливу роль у гарантуванні економічної безпеки держави відіграє зміцнення економічної безпеки підприємств як базових одиниць структури національної економіки. Висунута гіпотеза про дуальну природу феномена економічної безпеки, яка має статичний і динамічний прояви, врахування яких сприятиме економічному розвитку підприємства та зростанню результатів його діяльності у часі. Запропоновано авторське визначення економічної безпеки підприємства та структуру її компонентів.

Ключові слова: економічна безпека підприємства; національна безпека; дефініція; сутність; економічна категорія; теоретико-методологічні засади; прояв.

Література

1. Про національну безпеку України: Закон України № 2469-VIII від 21.06.2018 р. [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19/print. (дата звернення: 01.08.2017 р.) (дата звернення: 16.07.2019 р.).
2. Мочерний С.В. Економічна енциклопедія. Київ: Видав. центр "Академія", 2000. Т. 1. 863 с.
3. Бандурка О.М., Духов В.Є., Петрова К.Я., Черняков М.М. Основи економічної безпеки: підручник. Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. 236 с.
4. Архірейська Н.В. Дослідження системних підходів щодо оцінки категорії "економічна безпека" [Електронний ресурс]. Ефективна економіка. 2013. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2235 (дата звернення: 03.07.2019 р.).
5. Енциклопедія сучасної України. Київ: НАН України, 2009. Т. 9.
6. Абалкин Л. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение. Вопросы экономики. 1994. № 12. С. 4—13.
7. Шлемко В.Т., Бінько І.Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення. Київ: НІСД, 1997. 144 с.
8. Олейников Е.А. Экономическая безопасность и инновационная политика (страна, регион, фирма). Москва: РЭА им. Г.В. Плеханова, 1993. 267 с.
9. Пастернак-Таранушенко Г. Економічна безпека держави. Київ: Інститут державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України, 1994. 140 с.
10. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: учеб. пособие для вузов. Москва: Аудит, ЮНИТИ, 1996. 638 с.
11. Мунтіян В.І. Економічна безпека України. Київ: КВІЦ, 1999. 462 с.
12. Жаліло Я. Стратегія забезпечення економічної безпеки України. Пріоритети та проблеми імплементації. Стратегія національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти. Київ: Сатсанга, 2001. С. 141—142.
13. Ортинський В.Л., Керницький І.С., Живко З.Б. та ін. Економічна безпека підприємств, організацій та установ: навч. посіб. Київ: Правова єдність, 2009. 542 с.
14. Грицишен Д.О. Обліково-аналітичне забезпечення управління економіко-екологічною безпекою підприємств: дис. … д-ра екон. наук: 08.00.09 — бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності). Житомир, 2016. 579 с.
15. Іванюта Т.М., Заїчковський А.О. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. Київ: Центр навч. літ., 2017. 256 с.
16. Урба С.І., Івончак І.О. Теоретичні аспекти дослідження суті економічної безпеки. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 34. С. 33—38.
17. Білоусов Є.М. Сутнісні характеристики та співвідношення понять "економічна безпека держави", "економічна безпека регіону", "економічна безпека підприємства". Право та інновації. 2014. № 1—2. С. 21—25.
18. Кавун С.В., Пилипенко А.А., Ріпка Д.О. Економічна та інформаційна безпека підприємств у системі консолідованої інформації: навч. посіб. Харків: Вид-во ХНЕУ, 2013. 364 с.
19. Волощук Л.О. Економічна безпека та інноваційний розвиток промислового підприємства: сутність та взаємозв`язок як об`єктів управління. Економіка: реалії часу. 2014. № 6 (16). С. 217—223.
20. Гапонюк О.І. Глобалізація та економічна безпека України. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2013. Вип. 1. Т. 3. С. 204—208.
21. Avanesova N., Chuprin Y. Enterprise economic security: essential characteristics of the concept. Innovative technologies and scientific solutions for industries. Kharkiv, 2017. No. 1 (1). P. 98—102.
22. Овчаренко Є.І. Система економічної безпеки підприємства: ознаки та принципи функціонування. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. 2012. № 24 (ІІ). С. 133—143.
23. Ткачук В.А., Костюк Т.О. Економічна безпека сільського господарства України в умовах глобальної конкуренції. Економіка та держава. 2019. № 6. С. 11—15.

S. Vasylishyn

THE THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF THE ESSENCE, MANIFESTATIONS AND COMPONENTS OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE AS AN ECONOMIC CATEGORY

Summary

The article is devoted to the establishment of the theoretical and methodological principles for determining the essence, nature of manifestations and components of economic security of the enterprise in the system of the categories of economic science.
The essence of national security and the place of economic security in its provision are revealed. The evolution of the definition of economic security in the world is analyzed and the main approaches to its interpretation in the scientific sources of the domestic scientists are characterized.
It is established that economic security is considered as a process of meeting public needs, protection of the national interests of the state, economic persistence and stability of the economic system, state of the national economy in which the state does not lose its sovereignty, state of protection against a certain type of threats.
The prerequisites for the interpretation of economic security in terms of the scale of its functioning, the goals set and the nature of its manifestation are described. It is established that strengthening economic security of the enterprises as the basic units of the national economy structure plays an important role in ensuring economic security of the state.
The hypothesis about the dual nature of the phenomenon of economic security, which has static and dynamic manifestations, which will contribute to the economic development of the enterprise and the growth of its performance over time, is brought forward.
The author's proposed definition of economic security of the enterprise, which means a system of mutually interdependent and mutually agreed methods, tools and management decisions, which, synthesized with available resources and adequate level of information support, allow timely counteraction to risks, threats and fluctuations of the environment of the enterprise's functioning, support the development of its economic potential and growing of the competitive advantages. The classification of the economic security components of the enterprise is substantiated, including the financial, personnel and social, investment and innovative, technological and energy, resource, informational, ecological, legal and managerial components.

Keywords: economic security of the enterprise; national security; definition; essence; economic category; theoretical and methodological principles; manifestation.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On the national security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2469-19/print (Accessed 16 July 2019).
2. Mochernyj S.V. (2000), Ekonomichna entsyklopediia [Economic Encyclopedia], Vydavnychyj tsentr "Akademiia", Kyiv, Ukraine.
3. Bandurka, O.M. Dukhov, V.Ye. Petrova, K.Ya. Cherniakov, M.M. (2003), Osnovy ekonomichnoi bezpeky [Fundamentals of economic security], Vyd-vo Nats. un-tu vnutr. sprav, Kharkiv, Ukraine.
4. Arkhirejs'ka, N.V. (2013), "Research on systematic approaches to assessing the category of "economic security"", Efektyvna ekonomika [Online], vol. 8. available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2235 (Accessed 3 July 2019).
5. Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy [Encyclopedia of modern Ukraine] (2009), NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
6. Abalkyn, L. (1994), "Russia's economic security: threats and their reflection". Voprosy ekonomyky, vol. 12, pp. 4—13.
7. Shlemko, V.T. Bin'ko, I.F. (1997), Ekonomichna bezpeka Ukrainy: sutnist' i napriamky zabezpechennia [Economic security of Ukraine: essence and directions of security], NISD, Kyiv, Ukraine.
8. Olejnykov, E.A. (1993), Ekonomycheskaia bezopasnost' y ynnovatsyonnaia polytyka (strana, rehyon, fyrma) [Economic security and innovation policy (country, region, company)], REA ym. H.V. Plekhanova, Moskva, Russia.
9. Pasternak-Taranushenko, H. (1994), Ekonomichna bezpeka derzhavy [Economic security of the country], Instytut derzhavnoho upravlinnia i samovriaduvannia pry Kabineti Ministriv Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
10. Sokolov, Ya.V. (1996), Bukhhalterskyj uchet: ot ystokov do nashykh dnej [Accounting: from the beginnings to the present day], Audyt, YuNYTY, Moskva, Russia.
11. Muntiian, V. I. (1999), Ekonomichna bezpeka Ukrainy [Economic security of Ukraine], KVITs, Kyiv, Ukraine.
12. Zhalilo, Ya. (2001), "Strategy for ensuring the economic security of Ukraine. Priorities and implementation issues", Stratehiia natsional'noi bezpeky Ukrainy v konteksti dosvidu svitovoi spil'noty, pp. 141—142.
13. Ortyns'kyj, V.L. Kernyts'kyj, I.S. Zhyvko, Z.B. ta in. (2009), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstv, orhanizatsij ta ustanov [Economic security of enterprises, organizations and institutions], Pravova iednist', Kyiv, Ukraine.
14. Hrytsyshen, D.O. (2016), "Accounting and analytical support of economic and environmental security of enterprises", Abstract of Doctor of Economic Science dissertation, Accounting, analysis and audit (by type of economic activity), Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr, Ukraine.
15. Ivaniuta, T.M. Zaichkovs'kyj, A.O. (2017), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstv [Economic security of enterprises], Tsentr uchb. lit., Kyiv: Ukraine.
16. Urba, S.I. Ivonchak, I.O. (2018), "Theoretical aspects of the study of the essence of economic security", Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 34, pp. 33—38.
17. Bilousov, Ye.M. (2014), "Essential characteristics and relations of the concepts of "economic security of the country", "economic security of the region", "economic security of the enterprise"", Pravo ta innovatsii, vol. № 1—2, pp. 21—25.
18. Kavun, S.V. Pylypenko, A.A. Ripka, D.O. (2013), Ekonomichna ta informatsijna bezpeka pidpryiemstv u systemi konsolidovanoi informatsii [Economic and information security of enterprises in the system of consolidated information], Vyd. KhNEU, Kharkiv, Ukraine.
19. Voloschuk, L.O. (2014), "Economic security and innovative development of industrial enterprise: essence and interconnection as objects of management", Ekonomika: realii chasu, vol. 6 (16), pp. 217—223.
20. Haponiuk, O.I. (2013), "Globalization and economic security of Ukraine", Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektual'noi vlasnosti, vol.1 (3), pp. 204—208.
21. Avanesova, N. Chuprin, Y. (2017), "Enterprise economic security: essential characteristics of the concept", Innovative technologies and scientific solutions for industries, vol. 1 (1), pp. 98—102.
22. Ovcharenko, Ye.I. (2012), "System of economic security of the enterprise: signs and principles of functioning", Ekonomika. Menedzhment. Pidpryiemnytstvo, vol. 24 (II). pp. 133—143.
23. Tkachuk, V.A. Kostiuk, T.O. (2019), "Economic security of agriculture of Ukraine in the conditions of global competition", Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 11—15.

№ 9 2019, стор. 35 - 39

Дата публікації: 2019-09-27

Кількість переглядів: 2884

Відомості про авторів

С. І. Василішин

к. е. н., доцент, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

S. Vasylishyn

PhD in Economics, Associate Professor, Vice-Rector on scientific and pedagogical and educational work,Associate Professor of the Accounting and Audit Chair, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaiev

ORCID:

0000-0001-5023-9878

Як цитувати статтю

Василішин С. І. Теоретико-методологічні засади встановлення сутності, проявів та складових економічної безпеки підприємств як економічної категорії. Економіка та держава. 2019. № 9. С. 35–39. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.35

Vasylishyn, S. (2019), “The theoretical and methodological principles of the essence, manifestations and components of economic security of the enterprise as an economic category”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 35–39. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.35

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.