EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
О. В. Назаренко, Т. С. Чижова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.30

УДК: 657:330.3

О. В. Назаренко, Т. С. Чижова

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Актуальним питанням виступає якісна організація побудови обліково-аналітичної, контрольної компонент наявності та руху власного капіталу господарюючих суб'єктів різних форм власності.
Мета статті — дослідження особливостей формування, обліку та формування методичних аспектів аудиту власного капіталу підприємств, ідентифікація особливостей їх впливу на думку внутрішніх та зовнішніх користувачів інформації при прийнятті управлінських рішень.
У момент створення підприємства його стартовий капітал складається з необоротних матеріальних, нематеріальних, монетарних та немонетарних активів, запасів, які є необхідними для здійснення фінансово-господарської діяльності. Ці активи виступають вартістю майна бізнес суб'єкта.
Зміни власного капіталу мають чітко регулюватись у процесі функціонування системи управління діяльністю підприємства. Загалом ефективне управління власним капіталом неможливо запровадити без створення якісної системи контролю за змінами його величини та структури у відповідних часових проміжках.
У разі започаткування системи аудиту власного капіталу в умовах окремого суб'єкта господарювання, слід акцентувати увагу на одне з головних завдань управління: забезпечення роботи підприємства в інтересах засновників (власників), які надали вагому частину ресурсів в його розпорядження.
Встановлено, що якісна організація, з урахуванням індивідуальних вимог, формування, обліку, аудиту наявності та руху власного капіталу є вагомою компонентною впливу на думку внутрішніх та зовнішніх користувачів інформації під час прийняття управлінських рішень, підгрунтям для економіко-аналітичних прогнозів щодо майбутнього розвитку господарюючих суб'єктів.
Запропоновані рекомендації дозволять за рахунок визначених напрямів проведення аудиту перевірити дотримання встановленого нормативно-правовими актами держави, установчими документами підприємства та рішеннями його керівних органів порядку функціонування та змін усіх складових власного капіталу, виявити та попередити порушення, а також своєчасно скоригувати облікову політику окремого бізнес-суб'єкта.

Ключові слова: аудит; аудиторські процедури; баланс; власний капітал; фінансова звітність; фінансові ресурси.

Література

1. Концептуальна основа фінансової звітності, затв. Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку від 01.09.2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_009 (дата звернення: 06.09.2019).
2. Назаренко І.М., Назаренко О.В Бухгалтерський облік і звітність — інформаційна платформа управлінського процесу. Бізнес Інформ. № 12. 2015. С. 250—257.
3. Назаренко І.М. Напрямки підвищення аналітичності та об'єктивності інформаційного забезпечення діагностики капіталу суб'єктів агробізнесу. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки: зб. наук. пр. № 3 (71). 2015. С. 79—85.
4. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р.№ 73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (дата звернення: 07.09.2019).
5. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності затверджені наказом Міністерства фінансів України від 23.03.2013 р. № 433 (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13/conv (дата звернення: 07.09.2019).
6. Malyarets L., Babenko V., Nazarenko O., Ryzhikova N. The Modeling of Multicriteria Activity Assessment in Enterprise Management/ International Journal of Supply Chain Management. — 2019. — Vol. 8. № 4. — Р. 997—1004.

O. Nazarenko, T. Chyzhova

ORGANIZATIONAL ASPECTS OF FORMATION, ACCOUNTING AND AUDIT OWN CAPITAL OF ENTERPRISES

Summary

The actual issue is the qualitative organization of building the accounting and analytical, control component of the presence and movement of equity of business entities of various forms of ownership.
The purpose of the article is to study the peculiarities of the formation, accounting and formation of methodological aspects of the audit of equity of enterprises, identification of the peculiarities of their influence on the opinion of internal and external users of information when making management decisions.
At the time of the establishment of the enterprise, its starting capital consists of fixed assets, intangible, monetary and non-monetary assets, stocks necessary for the implementation of financial and economic activities. These assets are the value of the property of the business entity.
Changes in equity should be clearly regulated in the process of functioning of the enterprise activity management system. However, effective equity management cannot be implemented without creating a quality control system for changes in its size and structure at appropriate intervals.
When creating a system of auditing equity in a separate enterprise, attention should be paid to one of the main management tasks: ensuring the operation of the enterprise in the interests of the founders (owners), who provided a significant part of the resources at its disposal.
It has been established that a high-quality organization, taking into account individual requirements, formation, accounting, auditing the presence and movement of equity, is a significant component influence on the opinion of internal and external users of information when making management decisions, the basis for economic and analytical forecasts regarding the future development of business entities.
The proposed recommendations will allow, at the expense of certain areas of the audit, to verify compliance with the statutory instruments of the state, by regulatory legal acts, constituent documents of the enterprise and decisions of its governing bodies of the functioning and changes of all components of equity, to identify and prevent violations, as well as timely adjust the accounting policy of an individual business entity.

Keywords: audit; audit procedures; balance sheet; equity; financial statements; financial resources.

References

1. International Accounting Standards Board (2010), "Conceptual basis of financial statements", available at: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_009 (Accessed 06 September 2019).
2. Nazarenko, I.M. and Nazarenko, O.V. (2015), "Accounting and reporting — the information platform of management process", Business-inform, vol. 12, pp. 250—257.
3. Nazarenko, I.M. (2015), "Directions of increasing analyticity and objectivity of informative providing of agrarian business subjects capital diagnostics", Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade. A series of Economic Sciences, vol. 3 (71), pp. 79—85.
4. Ministry of Finance of Ukraine (2013), "General requirements for financial statements", available at: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (Accessed 07 September 2019).
5. Ministry of Finance of Ukraine (2013), "Methodical recommendations for filling out forms of financial reporting", available at: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13/conv (Accessed 07 September 2019).
6. Malyarets, L. Babenko, V. Nazarenko, O. Ryzhikova, N. (2019), "The Modeling of Multicriteria Activity Assessment in Enterprise Management", International Journal of Supply Chain Management, Vol. 8, № 4, pp. 997—1004.

№ 9 2019, стор. 30 - 34

Дата публікації: 2019-09-27

Кількість переглядів: 1189

Відомості про авторів

О. В. Назаренко

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку і оподаткування, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

O. Nazarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Taxation, Sumy National Agrarian University, Sumy

ORCID:

0000-0001-7546-174X


Т. С. Чижова

магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

T. Chyzhova

Master's degree student, Sumy National Agrarian University, Sumy

ORCID:

0000-0002-9790-9362

Як цитувати статтю

Назаренко О. В., Чижова Т. С. Організаційні аспекти формування, обліку та аудиту власного капіталу підприємств. Економіка та держава. 2019. № 9. С. 30–34. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.30

Nazarenko, O. and Chyzhova, T. (2019), “Organizational aspects of formation, accounting and audit own capital of enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 30–34. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.