EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВІЙСЬКОВА ЕКОНОМІКА ТА ВІЙСЬКОВІ ФІНАНСИ: НОВІ ВИКЛИКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХІ СТОЛІТТЯ
В. І. Кравченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.4

УДК: 338.2:338.4.336.3:355.01:355.02

В. І. Кравченко

ВІЙСЬКОВА ЕКОНОМІКА ТА ВІЙСЬКОВІ ФІНАНСИ: НОВІ ВИКЛИКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХІ СТОЛІТТЯ

Анотація

У статті зазначено, що військова економіка та військові фінанси є особливим явищем світової історії. Вони обумовлені війною. Війна є трагедією для народів та націй. За розрахунками, за свою неповну історію (3600 р. до н. е. — 1980 р.), людство пережило 1455 великих війн, які забрали життя 3,6 млрд людей. Є багато визначень суті та природи війни. Головне те, що це військовий та політичний конфлікт між державами або угрупуваннями держав із застосуванням збройних сил з метою нав'язування своєї волі, політики опоненту, підпорядковування його, захоплення чужої території, матеріальних, природних, наукових ресурсів, людського капіталу. Понад п'ятий рік нашій державі нав'язана війна на Сході України. Великий німецький військовий теоретик генерал Карл фон Клаузевіц (1780—1831) зазначав, що " Війна є ніщо інше, як продовження політики, з залученням інших засобів".
Разом з війною сформувалося особливе професійне зайняття — військова справа. Війна, починаючи з ХІХ ст. стала причиною формування особливої сфери діяльності і сфери народного господарства, а згодом науки — військової економіки та військових фінансів. Військова економіка та військові фінанси забезпечують матеріальні та фінансові умови функціонування збройних сил та ведення війни.
Нові військові виклики постали у першій половині ХХІ ст.

Ключові слова: війна; військова економіка; військові фінанси; військовий бюджет;військово-промисловий комплекс; військові гроші; військові запозичення; військові кредити; військові податки; мобілізаційні можливості держави; військово-технічний потенціал; контрактна система військових закупівель; Укроборонпром; військове страхування; військові стандарти; Збройні Сили України.

Література

1. Вознесенский Н., Военная экономика СССР в период Отечественной войны. — М.,1948. — 194 с.
2. Соколов Б.И. Война и деньги// Проблемы современной экономики. — 2010. — №2. — С. 26—29.
3. Кравченко Г.С. Военная экономика СССР 1941—1945 гг. — Москва: Военное издательство Министерства Обороны Союза ССР, 1963. — 400 с.
4. Мунтіян В.І. Оборонний бюджет: Світовий досвід та можливі шляхи реформування в Україні / В.І. Мунтіян / Національний інститут стратегічних досліджень. — К.: Просвіта, 1996. — 240 с.
5. Клаузевиц К. О войне. — М.: Госвоениздат, 1934; переиздание: М.: Эксмо, 2007. — 861 с.
6. Михневич Николай Петрович История военного искусства с древнейших времен до начала девятнадцатого века / Изд-во: Паровая скоропечатня П.О. Яблонского, СПБ, 1896. — 537 с.
7. Дуайт Д. Эйзенхауэр. Прощальное обращение к нации. 17 січня 1961 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.coldwar.ru/eisenhower/farewell-address.php
8. Хохлов Евгений Васильевич. Военная экономика СССР накануне и в годы Второй мировой войны: дис. доктор экономических наук: 08.00.01 — экономическая теория. — Санкт-Петербург, 2005. 412 с.
9. Стокгольмский институт исследований проблем мира. Википедия [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/стокгольмский_институт_исследования_проблем_мира
10. SIPRI STOCHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.sipri.org/
11. Війна. Вікіпедія [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
12. Війна на Сході України. Вікіпедія [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
13. Военные облигации. Википедия [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%
14. Військова економіка. Вікіпедія [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
15. Військові гроші. Вікіпедія [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96
16. Військовий бюджет України. Вікіпедія [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
17. Державне оборонне замовлення. Вікіпедія [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
18. Оборонно-промисловий комплекс України. Вікіпедія [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
19. Яков Шустов. Федеральная контрактная система США: пространство "умной экономики" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://conjuncture.ru/shustov_24-07-2012/
20. Военный бюджет США [Електронний ресурс]. —Режим доступу: https://pentagonus.fandom.com/ru/wiki

V. Kravchenko

MILITARY ECONOMICS AND MILITARY FINANCE: NEW CHALLENGES IN THE FIRST HALF OF XXI CENTURY

Summary

The article states that military economics and military finance are peculiar event in the world history. They did occur due to the war. War is a tragedy for people and nations. According to the calculations till the present day history of the humanity (3600 BC — 1980), survived 1455 huge wars that killed 3,6 billion people.There are many definitions of the war nature and essence. The most important being military and political conflict between countries or groups of countries by means of military force in order to set their will, counterpart policy, abidance, своєї волі, політики опоненту, підпорядковування його,seizure of territory, material, natural, scientific resources, human capital. Over 5 years our county is in the state of undeclared war in Eastern Ukraine. Great German military scholar general Carl von Clausewitz (1780-1831), stated that " War is nothing but the continuation of politics using other methods".
Alongside war a new profession was formed-military post. War, starting in ХІХ century created a new specific form of activity and agricultural manufacture, later becoming a science branch — military economics and military finance. Military economics and military finance provide material and financial conditions for functioning of the Armed Forces and waging war and military operations.
Military economics and military finance got a new stage of development in the ХІХ — ХХ сenturies. That was pushed by the tragic World Wars I and II that lead to the arms race, confrontation of 2 World Systems. New military challenges arose in the first half of ХХІ сentury.
The biggest impulse for military economics and military finance was made during the World War I. Its key participants, mainly, Germany, Great Britain, France, Austrian Empire, Russia, USA, unfolded huge military manufacturing. Hundreds of state military manufactures were built. State budget of these and other countries mainly focused on financing military production, Державні бюджети цих та інших країн значною мірою сконцентрувалися на фінансуванні військового виробництва, logistics and other kind of provision for the armies.
As the result of World War I all European empires were destroyed. The winning countries forced Germany and its alias to accept humiliating conditions for survival. Nevertheless strong armies and sectors of military economics and financial provision were established. Russian Federation that emerged on the ruins of former Russian Empire, like other republics, created its own unique form of military economics and military society that was named "military communism". The final basis for the military economics and military finance were formed during the preparation for the World War II, the actual War and after a catastrophic aftermath, when the first atomic bombing occurred in Japan, and the entire world stepped into the atomic era, nuclear confrontations, cold war, battle relations between the USA and USSR on the principles of nuclear parity.
New modern stage of development of military economics and military finance, marked by the collapse of Soviet Union, the Warsaw Pact, the acquisition of full sovereignty by the former socialist countries, a new group of independent states in the territory of the former USSR, a policy of geopolitical revenge from modern Russia, which led to a new round of arms race, new unprecedented challenges before the military economy and their military unions, The United States, NATO, China and other countries.

Keywords: war; military economics; military finance; military budget; defense industry; military allowance; military securities; military loans;military taxes; country mobilization capacities; military and technological potential; contract system of defense acquisition; Ukroboronprom; military insurance; military standards; Ukraine Armed Force.

References

1. Voznesenskiy, N. (1948), Voennaja jekonomika SSSR v period Otechestvennoj vojny [Military economics in the USSR in the epoch of Patriotic War], Moscow, Russia.
2. Sokolov, B.I. (2010), "War and money", Problemy sovremennoi ekonomiki, vol. 2, pp. 26—29.
3. Kravchenk,o G.S. (1963), Voennaja jekonomika SSSR 1941—1945gg. [Military economics of USSR in 1941-1945], Published by Ministry of Armed Forces USSR, Moscow, Russia.
4. Muntiyan, V.I. (1996), Oboronniy budget: svitoviy dosvid ta mozhlyvi shliyakhy reformuvanniya v Ukraini [Defense budget: World practice and potential ways for reforms in Ukraine], Prosvita, Kyiv, Ukraine.
5. Clausewitz, C. (2007), O vojne [On War], Eksmo publisher, Moscow, Russia.
6. Mykhnevych, N.P. (1896), Istoriya voennogo iskusstva s drevneishykh vremen do nachala deviatnadtsatogo veka [History of military arts from ancient times till the beginning of XIX century], Parovaja skoropechatnja P.O.Jablonskogo, Saint-Petersburg, Russia.
7. Eisenhower, D. (1961), "Farewell Address", available at: http://www.coldwar.ru/eisenhower/farewell-address.php (Accessed 12 Sept 2019).
8. Khokhlov, E.V. (2005), "Military economics in USSR before and during World War II", PhD dissertation, Economic theory, Saint-Petersburg, Russia.
9. Wikipedia (2019), "Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI", available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/стокгольмский_институт_исследования_проблем_мира (Accessed 12 Sept 2019).
10. SIPRI STOCHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE (2019), available at: https://www.sipri.org/(Accessed 12 Sept 2019).
11. Wikipedia (2019) "War", available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 (Accessed 12 Sept 2019).
12. Wikipedia (2019) "War in East Ukraine", available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 (Accessed 12 Sept 2019).
13. Wikipedia (2019) "Military allowance", available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0% (Accessed 12 Sept 2019).
14. Wikipedia (2019) "Military economics", available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0 (Accessed 12 Sept 2019).
15. Wikipedia (2019) "Military funds", available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96 (Accessed 12 Sept 2019).
16. Wikipedia (2019) "Ukraine Military budget", available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 (Accessed 12 Sept 2019).
17. Wikipedia (2019) "State defense order", available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F (Accessed 12 Sept 2019).
18. Wikipedia (2019) "Defense and industrial complex of Ukraine", available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 (Accessed 12 Sept 2019).
19. Shustov, Y. (2012), "Federal contract system in USA; space for "smart economy", available at: http://conjuncture.ru/shustov_24-07-2012/ (Accessed 12 Sept 2019).
20. Pentagonus (2019), "Military budget in USA", available at: https://pentagonus.fandom.com/ru/wiki/ (Accessed 12 Sept 2019).

№ 9 2019, стор. 4 - 11

Дата публікації: 2019-09-27

Кількість переглядів: 3602

Відомості про авторів

В. І. Кравченко

д. е. н., професор, Заслужений економіст України, президент, Міжнародний інститут фінансів

V. Kravchenko

Doctor of Economic Sciences:, Professor, Honored economist in Ukraine, President, International Finance Institute

ORCID:

0000-0002-4345-9255

Як цитувати статтю

Кравченко В. І. Військова економіка та військові фінанси: нові виклики першої половини ххі століття. Економіка та держава. 2019. № 9. С. 4–11. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.4

Kravchenko, V. (2019), “Military economics and military finance: new challenges in the first half of xxi century”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 4–11. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.