EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
В. М. Кузьменко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.93

УДК: 336.1:336.581

В. М. Кузьменко

ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Дослідження спрямоване на вивчення теоретичних засад державного фінансування інвестиційної діяльності підприємств. У роботі розглянуто позиції базових течій світової економічної думки (меркантилістів, класичної школи, кейнсіанців, монетаристів, структуралістів) щодо поняття інвестиційні ресурси, розуміння місця та ролі держави у їх формуванні. Приділено увагу прямим і непрямим методам державної підтримки, а також формам й інструментам державного фінансування інвестиційної діяльності підприємств. Основними формами державного фінансування визначено: безповоротне державне фінансування та співфінансування; боргове фінансування; пільгове фінансування (іноземне і вітчизняне інвестиційне кредитування під гарантії уряду, компенсація відсотків за кредитами); субсидіювання (надання субсидій, субвенцій, дотацій та грантів); встановлення преференцій (податкових, митних, валютних, прискореної амортизації, тощо). За результатами дослідження запропоновано авторське трактування поняття державного інвестиційного кредиту.

Ключові слова: державне фінансування; інвестиційна діяльність; форми фінансування; бюджетне фінансування; державне інвестиційне кредитування; субсидіювання; податкова пільга.

Література

1. Артус М.М., Хижа Н.М. Бюджетна система України: навчальний посібник. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005.— 220 c.
2. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI [Електронний ресурс]: [веб-сайт Верховної Ради України]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17— Дата звернення: 25.07.2019.
3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV [Електронний ресурс]: [веб-сайт Верховної Ради України]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43615?find=1&text=%E4%EE%F2%E0%F6%B3%BF#w11 (Дата звернення: 25.07.2019).
4. Демидович В.В. Дослідження й регулювання існуючих підходів до оцінки інвестиційних процесів // Держава та регіони (Серія: Державне управління). — 2006. — № 2. — С. 51—55.
5. Державна політика стабілізації фінансів підприємств: монографія / А.І. Даниленко, В.В. Зимовець, O.М. Кошик та ін.; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування; за ред. А.І. Даниленка. — К., 2011. — 452 с.
6. Зимовець В.В. Ефективність надання державних гарантій підприємствам в Україні / В.В. Зимовець // Фінанси України. — 2014. — № 12. — С. 56—68. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2014_12_6 — Дата звернення: 06.07.2019.
7. Игонина Л.Л. Инвестиции: учеб. пособие / Л.Л. Игонина; под. ред. д-ра экон. наук, проф. В.А. Слепова. — М.: Экономист, 2004. — 478 с.
8. Молодико К.Ю. Гарантії фінансових установ як засіб цивільно-правового захисту прав та інтересів учасників цивільних відносин: дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України / К.Ю. Молодико. — К., 2007. — 185 с.
9. Пересада А.А., Майорова Т.В. Інвестиційне кредитування: Навч посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 272 с.
10. Пересада А.А., Майорова Т.В., Ляхова О.О. Проектне фінансування: Підручник. — К.: КНЕУ, 2005. — 736 с.
11. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]: [веб-сайт Верховної Ради України]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Дата звернення: 25.07.2019).
12. Податкові трансформації в ЄС та податкова політика України в контексті євроінтеграції: моногр. / А.І. Крисоватий, В.М. Мельник, Т.В. Кощук; за ред. д. е. н., проф. А.І. Крисоватого. — Тернопіль: ТНЕУ, 2014. — 236 с.
13. Про інвестиційну діяльність. Закон України від 18.09.1991 р. № 1560-ХІІ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 (Дата звернення: 25.07.2019).
14. Програма розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. № 389 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/389-2011-%D0%BF— Дата звернення: 19.07.2019.
15. Проектне фінансування: підручник / Т.В. Майорова, О.О. Ляхова та ін..; за заг. та наук. ред.. проф., д.е.н. Т.В. Майорової. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Київ: КНЕУ, 2017. — 434 с.
16. Пшик Б.І. Інвестиційне кредитування: навч. посібник / Б.І. Пшик. — Львів: ЛБІ НБУ, 2005. — 291 с.
17. Шосталь С.О. Активізація інвестиційного процесу в Україні: проблеми та шляхи їх розв'язання / С.О. Шосталь // Статистика України. — 2008. — № 3. — С. 119—122.

V. Kuzmenko

FORMS OF ENTREPRENEUR INVESTMENT ACTIVITY STATE FINANCING

Summary

The current article aims to provide a complex study of the theoretical basis for state financing of entrepreneur investment activity in accordance with the leading economic trends, the identification of methods, forms and instruments for state financing provision. The author analyzes different points of view on the concept of investment resources, understanding the place and the role of the state in their formation in accordance with the main economic theories, including mercantilism, classic school, Keynesianism, monetarism, structuralism, etc. It is established that within the framework of neoclassical synthesis it is necessary to strengthen the role of the state in stimulating the investment activity of strategically important enterprises providing structural economic changes.
It is emphasized that state support and financing of entrepreneur investment activity is carried out through both direct and indirect methods. The following forms of providing state financial support for the investment activity of enterprises are defined: a) non-repayable state financing and co-financing; b) debt financing; c) concessional financing (foreign and domestic investment credit under government guarantees, compensation of interest on loans); d) subsidies (provision of subsidies, subventions, dotations and grants); e) preferences setting (tax, customs and currency preferences, accelerated depreciation, etc.).
It is substantiated that in case of limited access of enterprises to debt financing on market conditions, as well as chronic deficits of the Ukrainian State Budget, the development of state direct reverse financing is important. The state direct reverse financing is implemented in the form of state investment crediting or tax investment crediting.
The study of different approaches of Ukrainian and foreign scientists to the interpretation of the "state investment credit" concept enable us to offer an in-depth interpretation of this definition as multilateral economic relations for granting a loan to economic entities. The further use of the loan for investment needs (capital investment) is able to increase economic or gain social and environmental impact.

Keywords: state financing; investment activity; forms of financing; budget financing; state investment crediting; subsidies; tax benefits.

References

1. Artus, M. M. and Khyzha, N. M. (2005), Biudzhetna systema Ukrainy [Budget system of Ukraine],Vyd-vo Yevrop. un-tu, Kyiv, Ukrainе.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "Budget Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (Accessed 25 July 2019).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "Economic Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43615?find=1&text=%E4%EE%F2%E0%F6%B3%BF#w11 (Accessed 25 July 2019).
4. Demydovych, V. V. (2006), "Research and regulation of existing approaches to the evaluation of investment processes", Derzhava ta rehiony, vol. 2, pp. 51—55.
5. Danylenko, A. I. Zymovets', V. V. and Koshyk, O. M. (2011), Derzhavna polityka stabilizatsii finansiv pidpryiemstv [State policy for corporate finance stabilization: monograph], NAN Ukrainy, In-t ekonomiky ta prohnozuvannia, Kyiv, Ukrainе.
6. Zymovets', V. V. (2014), "Effectiveness of providing state guarantees to enterprises in Ukraine", Finansy Ukrainy, vol. 12, pp. 56—68.
7. Igonina, L. L. (2004), Investicii [Investments], Jekonomist, Moscow, Russia.
8. Molodyko, K. Yu. (2007), "Guarantees of financial institutions as a means of civil protection of rights and interests of civil relations participants", Abstract of Ph.D. dissertation, Law, Institute of Private Law and Entrepreneurship of the Academy of Legal Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukrainе.
9. Peresada, A. A. and Majorova, T. V. (2002), Investytsijne kredytuvannia [Investment lending], KNEU Kyiv, Ukrainе.
10. Peresada, A. A., Majorova, T.V. and Liakhova, O.O. (2005), Proektne finansuvannia [Project financing], KNEU, Kyiv, Ukrainе.
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "Tax Code of Ukraine", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 25 July 2019).
12. Krysovatyj, A. I. Mel'nyk, V. M. and Koschuk, T. V. (2014), Podatkovi transformatsii v YeS ta podatkova polityka Ukrainy v konteksti ievrointehratsii [Tax Transformation in the EU and Ukrainian Tax Policy in the Context of European Integration], TNEU, Ternopil, Ukrainе.
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "On investment activity", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 (Accessed 25 July 2019).
14. Cabinet of Ministers of Ukraine (2011), "Investment and Innovative Activity Development Program in Ukraine", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/389-2011-%D0%BF (Accessed 19 July 2019).
15. Majorova, T. V. and Liakhova, O. O. (2017), Proektne finansuvannia [Project financing], 2nd ed, KNEU, Kyiv, Ukrainе.
16. Pshyk, B. I. (2005), Investytsijne kredytuvannia [Investment lending], LBI NBU, Lviv, Ukrainе.
17. Shostal', S. O. (2008), "Revitalization of the investment process in Ukraine: problems and ways to solve them", Statystyka Ukrainy, vol. 3, pp. 119—122.

№ 8 2019, стор. 93 - 98

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 1186

Відомості про авторів

В. М. Кузьменко

аспірант кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

V. Kuzmenko

postgraduate student of Corporate Finance and Controlling department, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

ORCID:

0000-0003-2215-6439

Як цитувати статтю

Кузьменко В. М. Форми державного фінансування інвестиційної діяльності підприємств. Економіка та держава. 2019. № 8. С. 93–98. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.93

Kuzmenko, V. (2019), “Forms of entrepreneur investment activity state financing”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 93–98. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.93

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.