EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
О. В. Дмитрик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.71

УДК: 338.24:631.115.11

О. В. Дмитрик

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Анотація

Встановлено, що державна допомога здійснюється на основі ст. 10 Закону України "Про особисте селянське господарство", шляхом виділення коштів за різноманітними програмами державної підтримки виробництва того чи іншого виду сільськогосподарської продукції.
Державну підтрику діяльності особистих селянських господарств необхідно розглядати з двох причин:
1. Особисті селянські господарства є стримуючим фактором негативних процесів на селі.
2. Нині ОСГ залишається основним товаровиробником сільськогосподарської продукції.
Регулювання особистого підсобного господарства означає непряме управління економічною поведінкою населення в цій сфері. Така поведінка відмінна у різних групах населення і визначається насамперед соціально-економічним статусом та інтересами родини. Вона залежить також і від конкретних умов ведення особистого господарства селян.
Політика підтримки особистих селянських господарств має і вагоме економічне обгрунтування. Встановлено, що кожен відсоток зниження продукції в ОСГ сільськогосподарським організаціям громадського сектору доводиться перекривати збільшенням своєї продукції на 0,7%.
Головний напрям аграрної політики держави за нинішніх умов автор вбачає у поєднанні ринкових реформ із заходами державної підтримки і державного регулювання. Однією із найважливіших функцій держави є підтримка соціальної стабільності суспільства, яка в окремі моменти виступає на перший план державних інтересів.
З метою стимулювання виробництва для функціонування особистих селянських господарств та формування на їх базі суб'єктів підприємницької діяльності необхідна програма підтримки цієї форми господарювання, яка складалася з кількох блоків: блок 1. Система кредитування діяльності ОСГ; блок 2. Система страхування ОСГ; блок 3. Система державної підтримки виробничої діяльності ОСГ; блок 4. Система соціального захисту членів ОСГ; блок 5. Система стимулювання розвитку інфраструктури діяльності.
Враховуючи традицію і специфіку господарств населення, соціальну політику на селі необхідно було б будувати не на розширенні державної благочинності, а на створенні умов для більш активної діяльності працездатного населення.

Ключові слова: держава; особисте селянське господарство; виробництво; сільськогосподарська продукція; дотація.

Література

1. Науменкою В.В. Особисті селянські господарства Херсонщини, їх особливості та перспективи розвитку. Продуктивність агропромислового виробництва. 2016. № 28. С. 86—94.
2. Маркович Н.В. Особисті селянські господарства Львівщини: продуктивність, ефективність, перспективи. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2016. Т. 21, Вип. 8. С. 41—45.
3. Бутуханова Д.Г. Региональные особенности развития личных подсобных хозяйств в условиях многоукладной экономики. М.: Россельхозакадемия, 2005. 131 с.
4. Демишкевич Г.М. Организационно-экономические условия развития личного подсобного хозяйства. М.: [б.и.] 2002. 26 с.
5. Свиноус І.В. Ібатуллін М.І. Перспективи розвитку тваринництва в особистих селянських господарствах. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2015. Вип. 14. С. 111—115.
6. Лысенко Е.Г., Копач К.В., Хухрин А.С. ЛПХ: организационно-экономические условия интеграции в системе многоукладной экономики / Рос. акад. с.-х. наук, Москва: [НИПКЦ Восход-А], 2006. 173 с.
7. Адукова А.Н. Личные подсобные хозяйства: социально-экономическая роль и перспективы: монография. М.: НИПКЦ Восход-А, 1999. 147 с.
8. Юрасова Ю.И. Стратегия эффективности управления личными подсобными хозяйствами [На примере Марий Эл]: монографія. Межрегион. открытый соц. ин-т: Йошкар-Ола: СТРИНГ, 2012. 163 с.

O. Dmytryk

ORGANIZATIONALLY-ECONOMIC PRINCIPLES OF STATE SUPPORT OF FARM HOUSEHOLDS

Summary

It is established that a state provides its support according to Art. 10 Law of Ukraine "On Farm Households" by subsiding costs due to the various programs of state support of any type of agricultural production.
The state support of the family farming should be considered because of the two reasons:
1. farm households restrict the negative experiancies in the rural area.
2. farm households remain the main producer of foodstuff in the rural area nowadays.
Regulation of the farm household implies indirect management of the people economic behaviour in this field. This kind of behaviour differs among different groups of people and is defined first of all by the social status and family interests. It also depends on the working conditions of the local people in the households.
The policy of economic support of the farm households has an important economical ground. It is found that every percentage of the decrease in production in farm households must be covered by the production increase at 0.7% by the farm enterprises of the public sector.
The author believes that the principal direction of the state agrarian policy at present should be in combining of the market reforming with the state support and regulative actions. One of the most important functions of the state is providing of the social sustainability, which sometimes should be in the foreground of the public policy.
With a view of agricultural production stipulating, founding and functioning of the farm households the support program with the following stages is requested: Stage 1. Farm credit system of households; Stage 2. Insurance system of farm households; Stage 3. State support system of farm household production; Stage 4. Social security system of family members of farm households; Stage 5. Incentive infrastructure development system.
Taking into account the traditions and specific character of the households, would be reasonable to make rural social policy based not on the extension of the public charity, but creating frameworks for more intensive entrepreneurship of the working age population.

Keywords: state; farm household; production; agricultural produce; subside.

References

1. Naumenkoiu, V.V. (2016), "Personal peasant farms of Kherson region, their features and development prospects", Produktyvnist' ahropromyslovoho vyrobnytstva, vol. 28, pp. 86—94.
2. Markovych, N.V. (2016), "Personal peasant farms in Lviv region: productivity, efficiency, prospects", Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu. Seriia : Ekonomika, vol. 21, no. 8, pp. 41—45.
3. Butuhanova, D.G. (2005), Regional'nye osobennosti razvitija lichnyh podsobnyh hozjajstv v uslovijah mnogoukladnoj jekonomiki [Regional features of the development of personal subsidiary plots in a mixed economy], Rossel'hozakademija, Moscow, Russia.
4. Demishkevich, G.M. (2002), Organizacionno-jekonomicheskie uslovija razvitija lichnogo podsobnogo hozjajstva [Organizational and economic conditions for the development of personal subsidiary plots], Moscow, Russia.
5. Svynous, I.V. and Ibatullin, M.I. (2015), "Prospects for the development of animal husbandry in personal farms", Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, vol. 14, pp. 111—115.
6. Lysenko, E.G. Kopach, K.V. and Huhrin, A.S. (2006), LPH: organizacionno-jekonomicheskie uslovija integracii v sisteme mnogoukladnoj jekonomiki [LPH: organizational and economic conditions for integration in a multistructure economy system], NIPKC Voshod-A, Moscow, Russia.
7. Adukova, A.N. (1999), Lichnye podsobnye hozjajstva: social'no-jekonomicheskaja rol' i perspektivy [Personal subsidiary plots: socio-economic role and prospects], NIPKC Voshod-A, Moscow, Russia.
8. Jurasova, Ju.I. (2012), Strategija jeffektivnosti upravlenija lichnymi podsobnymi hozjajstvami (Na primere Marij Jel) [The strategy of management efficiency of personal subsidiary plots], STRING, Yoshkar-Ola, Russia.

№ 8 2019, стор. 71 - 75

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 957

Відомості про авторів

О. В. Дмитрик

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

O. Dmytryk

postgraduate student, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-8669-5872

Як цитувати статтю

Дмитрик О. В. Організаційно-економічні засади державної підтримки функціонування особистих селянських господарств. Економіка та держава. 2019. № 8. С. 71–75. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.71

Dmytryk, O. (2019), “Organizationally-economic principles of state support of farm households”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 71–75. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.