EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Г. В. Разумова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.58

УДК: 330.4:338.24

Г. В. Разумова

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Розроблено концепцію управління змінами регуляторної політики розвитку, яка грунтується на визначальних процесах управління, в якій поєднуються теоретико-пізнавальний, методичний, аналітико-орієнтувальний, планувально-оптимізаційний та впроваджувально-контрольний рівні. Запропонована концепція дозволяє не лише спланувати і внести зміни в галузі регулювання розвитку, але й здійснити контроль за їх впровадженням. Розкрито сутність та складові кожного рівня розробленої концепції. Визначено, що в результаті дотримання розробленої концепції управління змінами регуляторної політики розвитку національної економіки з'явиться можливість забезпечити прискорення розвитку як в окремих сферах, так і в національній економіці в цілому. Представлено схему дерева досягнення цілей зміни регуляторної політики в певній сфері національної економіки. Наведено документи, що спрямовані на зміну регуляторної політики розвитку національної економіки, які мають враховуватися у розробці дерева цілей по сферах національної економіки.

Ключові слова: регуляторна політика; управління змінами; регулювання розвитку; національна економіка; дерево цілей.

Література

1. Ляшенко В.І. Регуляторна політика в Україні: методологія формування та режими реалізації в сфері малого підприємництва: автореф. дис.... докт. екон. наук: спец. 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством", НАН України. Ін-т економіки пром-сті. Донецьк, 2008. 32 с.
2. Осадча Н.В. Зміни регуляторної політики України в умовах підписання асоціації з Європейським Союзом. Вісник економічної науки України. 2014. № 3. С. 71—75.
3. Радейко Р.І. Регуляторна політика в Україні: особливості формування і тенденції розвитку. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. 2016. № 837. С. 100—104.
4. Криленко В.І. Методологічні засади оцінки регуляторної політики держави у сфері забезпечення економічної безпеки аграрного сектору. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2014. Т. 19. Вип. 2/2. С. 113—117.
5. Глушко А.Д. Концептуальні засади здійснення державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування в Україні. Молодий вчений. 2014. № 12 (15). С. 104—107.
6. Колупаєва І.В. Аналіз дієвості важелів регуляторної політики. Бізнес Інформ. 2016. № 12. С. 49—54.
7. OECD. Better Regulation Practices across the European Union. OECD Publishing, Paris, 2019. https://doi.org/10.1787/9789264311732-en
8. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України. Відомості Верховної Ради України: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
9. Разумова Г.В. Підхід до оцінки регуляторної політики та її впливу на розвиток економіки. Економічний простір. № 142. Дніпро: ПДАБА, 2019. С. 78-87. DOI 10.30838/ P.ES.2224.260219.78.380
10. Разумова Г.В. Підхід до управління змінами регуляторної політики розвитку національної економіки. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. № 3 (71). С. 108—114. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-16

H. Razumova

CONCEPT OF MANAGEMENT OF CHANGES IN REGULATORY POLICY OF THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY

Summary

The actual problem of regulatory policy is its ability to ensure the development of the national economy. The purpose of the article is to develop the concept of change management of the regulatory policy for the development of the national economy on the basis of defining the management processes. It is determined that the concept of change management is the basis for the formation of a modern paradigm of state regulation of economic development and construction on its basis the management system that would meet the challenges of today and be able to function effectively in the conditions of information civilization. The concept of change management of regulatory development policy is developed, which is based on the defining processes of management, which combine theoretical, cognitive, methodological, analytical-orientational, planning-optimization and implementation-control levels. The proposed concept allows not only to plan and make changes in the field of development regulation, but also to realize the control on their implementation. It is determined that the theoretical and cognitive level includes the conceptual and categorical apparatus. The analytical and orientation level includes the assessment of the current situation, modeling of the connection between the development of the national economy and regulatory policy. The planning-optimization level should include planning for regulatory policy changes based on a three-dimensional change management matrix, building an optimization model, identifying the optimal changes in the development and regulatory policy, developing the regulatory policy improvement tasks, and evaluating the effectiveness of the changes. The implementation-control level includes detailing the measures developed on the basis of the goals tree by area, making changes and adjusting the strategic documents. The scheme of the goals' achievement tree of change the regulatory policy in a certain sphere of national economy is performed. The documents that are aimed at changing the regulatory policy of national economy development, which should be taken into account in the development of a goal tree in the domains of the national economy, are presented. It is determined that as a result of adherence the developed concept of change management of regulatory policy of the development of national economy it will be able to accelerate development both in individual areas and in the national economy as a whole.

Keywords: egulatory policy; management of changes; regulation of development; national economy; goal tree.

References

1. Liashenko, V. I. (2008). "Regulatory policy in Ukraine: methodology development and modes of implementation in small businesses". Ph.D. Thesis, Economy, Institute of Industrial Economics, National Academy of Sciences of Ukraine, Donetsk, Ukraine.
2. Osadcha, N. V. (2014). "Changes in the regulatory policy of Ukraine in the context of the association with the European Union", Bulletin of economic science of Ukraine, vol. 3, pp. 71—75.
3. Radeiko, R. I. (2016). "Regulatory policy in Ukraine: its formation and trends", Series of Legal Sciences of Visnyk of Lviv Polytechnic National University, vol. 837, pp. 100—104.
4. Krylenko, V. I. (2014) "Methodological bases of assessment of regulatory policy of the state in the sphere of economic security guarantee of the agrarian sector", Odesa National University Herald, vol. 19, 2/2, pp. 113—117.
5. Hlushko, A. D. (2014). "Conceptual principles of state regulatory policy by local authorities in Ukraine", Molodyi vchenyi, vol. 12 (15), pp. 104—107.
6. Kolupaieva, I. V. (2016). "Analyzing the effectiveness of leverages of the regulatory policy", Biznes Inform, vol. 12, pp. 49—54.
7. OECD (2019), Better Regulation Practices across the European Union, OECD Publishing, Paris, France. DOI: https://doi.org/10.1787/9789264311732-en.
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "On the principles of regulatory policy in economic activity", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15 (Accessed 04 August 2019).
9. Razumova, H. V. (2019). "Approach to regulatory policy evaluation and its effects on economic development", Economic space, vol. 142, pp. 78-87. DOI: https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.260219.78.380.
10. Razumova, H. V. (2019). "Approach to the managing of changes in regulatory policy of the national economy development", Problems of systemic approach in the economy, vol. 3 (71), pp. 108-114. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-16

№ 8 2019, стор. 58 - 61

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 991

Відомості про авторів

Г. В. Разумова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та маркетингу, ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", м. Дніпро

H. Razumova

PhD in Economics, Associate Professor at the Department of Finance, Accounting and Marketing, SHEI "Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture", Dnipro

ORCID:

0000-0003-4432-4050

Як цитувати статтю

Разумова Г. В. Концепція управління змінами регуляторної політики розвитку національної економіки. Економіка та держава. 2019. № 8. С. 58–61. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.58

Razumova, H. (2019), “Concept of management of changes in regulatory policy of the development of national economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 58–61. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.58

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.