EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
В. А. Петренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.51

УДК: 351.851:37

В. А. Петренко

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Анотація

Досліджено ключові нормативи державного регулювання діяльності закладів освіти. Визначено принципи ліцензування освітньої діяльності закладів освіти. Сформовано функції Міністерства освіти та науки України з приводу ліцензування освітньої діяльності на основі аналізу повноважень та їх узагальнення. Побудовано модель державного регулювання освітньої діяльності, яка показує і дозволяє аналізувати зміну статусу закладу освіти за етапами отримання ліцензії, можливі дії щодо ліцензії та умови на яких вона видається. Модель розкриває напрями регулюючого впливу органу ліцензування на процеси та суб'єктів, пов'язаних із отриманням закладами освіти ліцензій на провадження освітньої діяльності. Розглянуто особливості отримання ліцензії закладом освіти, проаналізовано механізми апеляційних звернень, анулювання ліцензії, вказано на їх причини та наслідки для закладу освіти.

Ключові слова: ліцензія; державне регулювання; ліцензійні умови; освітня діяльність; освіта.

Література

1. Закон України Про ліцензування видів господарської діяльності: за станом на 01.08.2019 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19
2. Про Міністерство освіти і науки України: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630 // Урядовий кур'єр. — 2014. — 31 грудня. — № 225.
3. Закон України Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: за станом на 01.08.2019 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
4. Ліцензійні умови впровадження освітньої діяльності: станом на 10 травня 2018 року [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п
5. Про затвердження Порядку проведення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування планових та позапланових перевірок додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 182 // Урядовий кур'єр. — 2016. — 20 квітня. — № 75.
6. Антонов А.В. Державне регулювання процесу активізації академічної мобільності / А.В. Антонов // Вісник національного університету цівільного захисту України. Серія: Державне управління. — 2015. — Вип. 2. — С. 50—60.
7. Біла І.С. Світовий досвід державного регулювання підприємництва / І.С. Біла, Н.М. Салатюк // Проблеми економіки. — 2014. — № 1. — С. 26—30.
8. Бурик З. Трактування сутності понять: сталий розвиток, державне управління, державне регулювання, державне регулювання сталого розвитку / З. Бурик // Теоретичні та прикладні питання державотворення. — 2017. — Вип. 21. — С. 10—19.
9. Деревянко Б.В. Питання правового регулювання діяльності закладів релігійної освіти у європейських державах / Б.В. Деревянко // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 11. — С. 24—30.
10. Зарецька Л.М. Державне регулювання сфери вищої освіти / Л.М. Зарецька, О.А. Кулініч // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. — 2015. — Вип. 2. — С. 168—179.
11. Клімова А.В. Ліцензування як інструмент державного регулювання підготовки іноземців у закладах вищої освіти України / А.В. Клімова, Л.О. Бадинський // Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. — 2017. — Вип. 3. — С. 38—46.
12. Ревак І.О. Вища освіта в структурі інтелектуального потенціалу України: стан і перспективи розвитку / І.О. Ревак // Проблеми економіки. — 2014. — № 4. — С. 133—140.
13. Стельмащук Ю.І. Державне регулювання розвитку соціально-гуманітарної сфери: термінологічний інструментарій / Ю.І. Стельмащук // Інвестиції: практика та досвід. — 2016. — № 20. — С. 93—97.
14. Хаідура Г.М. Перспективи використання азійського досвіду державного регулювання дослідницької діяльності закладів вищої освіти в Україні / Г.М. Хаідура // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2017. — Вип. 12 (2). — С. 139—144.
15. Хмелевська О.М. Основні трансформаційні зрушення у системі вищої освіти в Україні / О.М. Хмелевська // Демографія та соціальна економіка. — 2014. — № 2. — С. 21—33.
16. Хромець В.Л. Нормативно-правове регулювання діяльності закладів вищої духовної освіти в умовах нового освітнього законодавства України / В.Л. Хромець // Освітній дискус. Гуманітарні науки. — 2018. — Вип. 6. — С. 104—116.
17. Шестаковська Т.Л. Державне регулювання системи освіти в умовах ринкової економіки / Т.Л. Шестаковська, Н.І. Холявко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. — 2016. — Вип. 16 (3). — С. 32—35.

V. Petrenko

LEGAL PRINCIPLES OF STATE REGULATION OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Summary

The key norms of state regulation of activity of educational institutions are investigated. The principles of licensing of educational activity of educational institutions are defined. A state institution licensing education has been identified. The functions of the Ministry of Education and Science of Ukraine concerning the licensing of educational activities based on the analysis of its powers and their generalization have been formed. Requirements for business entities planning to carry out educational activities have been established. The rules for introducing changes to the license conditions are summarized and the minimum time intervals for preparing educational institutions to fulfill the new conditions are shown. It is determined that under the changes the legislator also understands the changes in the list of documents that the educational institution should submit to the licensing authority regarding the licensing processes and the preparation of new documentation should also be given time. A model of state regulation of educational activity has been constructed, which shows and allows to analyze the change of the status of an educational institution by the stages of obtaining a license, the possible actions for the license and the conditions on which it is issued. The model reveals the directions of the regulatory influence of the licensing authority on the processes and entities associated with obtaining educational licenses for educational activities. The peculiarities of obtaining a license by an educational institution are considered, the mechanisms of appeal appeals are analyzed, licenses are annulled, their causes and consequences for an educational institution are indicated. The powers of the expert-appellate council on licensing issues in the process of examining complaints during the licensing of educational activities and in case of revocation of a license are analyzed. The influence of the decisions of the board on the decisions of the licensing authority is shown. It is determined that the state regulatory policy in the part of state regulation of the activity of educational institutions is an instrument of achievement of the principles of state policy. The authority of the licensing authority in carrying out routine and unscheduled inspections of fulfillment of licensing conditions by an educational institution is shown. Reasons for unscheduled inspections are given.

Keywords: license; state regulation; licensing conditions; educational activity; education.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On licensing of types of economic activity", available at: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19 (Accessed 01 August 2019).
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), "Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "About the Ministry of Education and Science of Ukraine"", Uriadovyj kur'ier, vol. 2225.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The Law of Ukraine "On the principles of state regulatory policy in the sphere of economic activity", available at: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15 (Accessed 01 August 2019).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), "Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Licensing conditions for the implementation of educational activities"", available at: http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 10 May 2018).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), "Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Procedure for Conducting the Requirements of the Legislation in the Sphere of Licensing by the Specially Authorized Body for Licensing of Planned and Unscheduled Inspections"", Uriadovyj kur'ier, vol. 75.
6. Antonov, A. V. (2015), "State regulation of the process of activation of academic mobility", Visnyk natsional'noho universytetu tsivil'noho zakhystu Ukrainy. Seriia: Derzhavne upravlinnia, vol. 2, pp. 50—60.
7. Bila, I. S. and Salatiuk, N. M. (2014), "World experience of state regulation of entrepreneurship", Problemy ekonomiky, vol. 1, pp. 26—30.
8. Buryk, Z. (2017), "Interpretation of the concepts: sustainable development, public administration, state regulation, state regulation of sustainable development", Teoretychni ta prykladni pytannia derzhavotvorennia, vol. 21, pp. 10—19.
9. Derevianko, B. V. (2012), "Issues of Legal Regulation of Religious Education Institutions in European Countries", Biuleten' Ministerstva iustytsii Ukrainy, vol. 11, pp. 24—30.
10. Zarets'ka, L. M. (2015), "State regulation of higher education", Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh, vol. 2, pp. 168—179.
11. Klimova, A. V. (2017), "Licensing as a tool for state regulation of training of foreigners in higher education institutions of Ukraine", Visnyk natsional'noho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia. Ekonomichni nauky, vol. 3, pp. 38—46.
12. Revak, I. O. (2014), "Higher education in the structure of the intellectual potential of Ukraine: the state and prospects of development", Problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 133—140.
13. Stel'maschuk, Yu. I. (2016), "State regulation of social and humanitarian sphere development: terminological toolkit", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 93—97.
14. Khaidura, G. M. (2017), "Perspectives on the use of Asian experience in government regulation of higher education institutions in Ukraine", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 12 (2), pp. 139—144.
15. Khmelevs'ka, O. M. (2014), "Major Transformational Shifts in Higher Education in Ukraine", Demohrafiia ta sotsial'na ekonomika, vol. 2, pp. 21—33.
16. Khromets', V. L. (2018), "Legal regulation of higher spiritual education institutions in the context of the new educational legislation of Ukraine", Osvitnij dyskus. Humanitarni nauky, vol. 6, pp. 104—116.
17. Shestakovs'ka, T. L. and Kholiavko N. I. (2016), "State regulation of the education system in a market economy", Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky, vol. 16 (3), pp. 32—35.

№ 8 2019, стор. 51 - 57

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 1006

Відомості про авторів

В. А. Петренко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки, управління та адміністрування, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

V. Petrenko

Ph.D., Associate Professor, Head of the Department of Economics, Management and Administration of the Melitopol Bohdan Khmelnitsky State Pedagogical University

ORCID:

0000-0002-8792-3769

Як цитувати статтю

Петренко В. А. Правові засади державного регулювання діяльності закладів освіти. Економіка та держава. 2019. № 8. С. 51–57. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.51

Petrenko, V. (2019), “Legal principles of state regulation of educational institutions”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 51–57. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.51

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.