EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕСТАБІЛІЗУЮЧІ ЧИННИКИ ЗОВНІШНЬОГО І ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ
К. О. Утенкова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.44

УДК: 332.1:38.432

К. О. Утенкова

ДЕСТАБІЛІЗУЮЧІ ЧИННИКИ ЗОВНІШНЬОГО І ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню змісту і ролі дестабілізуючих чинників зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, а також їх впливу на формування економічної безпеки аграрного сектору України. Досліджено теоретико-методологічні підходи до визначення категорій "ризики", "загрози" і "небезпеки". Розглянуто класифікацію загроз економічній безпеці підприємства. Окреслено сфери впливу загроз економічної безпеки аграрного сектору.
Метою статті є комплексне дослідження сутності дестабілізуючих чинників зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, а також визначення їх впливу на економічну безпеку аграрного сектору.
Методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання економічних явищ, положення економічної теорії щодо економічної безпеки; аналіз та синтез для визначення сфер впливу загроз на економічну безпеку аграрного сектору.
Доведено важливість визначення і ідентифікації загроз економічної безпеки у сучасних умовах. Подано уточнене трактування категорій "ризики", "загрози" і "небезпеки". Обгрунтовано доцільність застосування розгорнутої класифікації загроз економічної безпеки для формування методологічного підгрунтя досліджень у галузі економічної безпеки. Розглянуто сфери впливу загроз економічній безпеці у розрізі її функціональних складових.

Ключові слова: економічна безпека; аграрний сектор; підприємство; ризики; загрози; небезпеки; класифікація; вплив.

Література

1. Про основи національної безпеки України: закон України від 19 червня 2003р. № 964-IV. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/964-15
2. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1277 від 29 жовтня 2013р. URL: http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm
3. Мунтіян В.І. Основи теорії інформаціогенної моделі економіки. К.: КИИЦ, 2004. 368 с.
4. Реверчук Н.Й. Управління економічною безпекою підприємницьких структур: монографія. Львів: ЛБІ НБУ. 2004. 195 с.
5. Варналій З.С.Економічна безпека: навч. посіб. К.: Знання, 2009. 647 с.
6. Васильців Т.Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізм зміцнення: монографія. Львів: Арал, 2008. 384 с.
7. Кузенко Т. Б. Планування економічної безпеки підприємств в умовах ринкової економіки: автореф. дис… канд. екон. наук. Європейський ун-т фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. К., 2004. 18 с.
8. Пашнюк Л. Загрози економічній безпеці підприємства та засоби їх нейтралізації. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2013. № 10 (151). С. 93—97.
9. Бендиков М.А. Экономическая безопасность промышленного предприятия (организационно-методический аспект). Консультант директора. 2010. № 2. С. 7—13.
10. Мігус І.П., Лаптєв С.М. Необхідність розмежування понять "загроза" та "ризик" при діагностиці економічної безпеки суб'єктів господарювання. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=821
11. Бойко І.В. Дефініції "ризик", "загроза", "небезпека" як об'єкти наукових досліджень у напрямі економічної безпеки підприємства. Приазовський економічний вісник. 2017. № 5. С. 94—98.
12. Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства: монографія / О.М. Ляшенко. — 2-ге вид., переробл. — К.: НІСД, 2015. — 348 с.
13. Лук'яненко Д.Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності: навч. посібник. К.: КНЕУ, 2005. 204 с.
14. Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія. К.: КНЕУ, 2004. 480 с.
15. Риски в современном бизнесе / П.Г. Грабовый, С.Н. Петрова, С.И. Полтавцев и др. М.: Аланс, 1994. 200 с.
16. Погосова М.Ю. Структурно-логічний аналіз поняття "Фінансова безпека підприємства". Наука й економіка. 2008. № 3. С. 258—263.
17. Пазєєва Г.М. Комплексна діагностика в забезпеченні економічної безпеки підприємств (на матеріалах транспортно-експедиційних підприємств України). К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. 291 с.
18. Сисоліна Н. П. Економічна безпека підприємства: навчальний посібник. Кіровоград: КНТУ, 2014. 226 с.
19. Ткачук В.І., Прокопчук О.А., Яремова М.І. Економічна безпека та стійкість сільськогосподарських підприємств: монографія. Житомир: "Видавництво "Волинь", 2013. 276 с.
20. Захист інформаційної безпеки як функція держави. URL: http://www.mego.info/матеріал/23-захист-інформаційної-безпеки-як-функція-держави
21. Утенкова К.О. Сутнісна характеристика функціональних складових економічної безпеки. Облік і фінанси. 2018. № 3. С. 146—156.
22. Акімова Л.М. Сутнісна характеристика основних загроз в економічній безпеці держави. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2016. № 10.URL: www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1247
23. Пугач О. А. Класифікація та систематизація загроз економічній безпеці держави і системі національної безпеки. Економіка i організація управління. 2014. № 1 (17)—2 (18). С. 209—217.

K. Utenkova

DESTAВILIZING FACTORS OF THE EXTERNAL AND INTERNAL ENVIRONMENT OF ENTERPRISE AND THEIR EFFECT ON ECONOMIC SECURITY

Summary

The article is devoted to the study of the content and role of destabilizing factors of the external and internal environment at the enterprise, as well as their influence on the formation of economic security of the agricultural sector of Ukraine. The theoretical and methodological approaches to the definition of the categories of "risks", "threats" and "danger" are investigated. The classification of threats for economic safety of the enterprise is considered. The areas of the impact of threats for the economic security of the agrarian sector are outlined.
The aim of the article is to study the essence of destabilizing factors of the external and internal environment at the enterprise, as well as to determine their impact on the economic security of the agricultural sector.
The methodological basis of the study is the dialectical method of knowledge of economic phenomena, the principles of the economic theory of economic security; analysis and synthesis to determine the spheres of threats to the economic security of the agrarian sector.
The importance of defining and identifying threats of economic security in modern conditions is proved. The clarified interpretation of the categories "risks", "threats" and "danger" is given. The expediency of applying the expanded classification of threats of economic security for the formation of the methodological basis of the research in the field of economic security is substantiated. Different approaches to classification of threats (place of threat, scale, probability, obviousness, frequency, subject and object of threat, form of influence on an object etc.) are investigated.
The spheres of influence of the threat for economic security are considered in the context of its functional components, such as: financial, personnel and intellectual, industrial-technological, political-legal, decision-making security and information security, ecological, investment-innovation, social, marketing, resource-technical ones, energy, food, transport, foreign trade economy.
The practical significance of the results is that they can be the basis for further study of the problems of ensuring the economic safety of the agricultural sector of Ukraine.

Keywords: economic security; agrarian sector; enterprise; risks; threats; dangers; classification; impact.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "On the Fundamentals of National Security of Ukraine", available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/964-15 (Accessed 10 July 2019).
2. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), "Methodical recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine", available at: http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm (Accessed 10 July 2019).
3. Muntiian, V.I. (2004), Osnovy teorii informatsiohennoi modeli ekonomiky, [Fundamentals of the theory of informogenogenic model of economy], KYYTs, Kyiv, Ukraine.
4. Reverchuk, N.J. (2004), Upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemnyts'kykh struktur, [Management of economic security of business structures], LBI NBU, L'viv, Ukraine.
5. Varnalij, Z.S. (2009), Ekonomichna bezpeka, [Еconomic security], Znannia, Kyiv, Ukraine.
6. Vasyl'tsiv, T.H. (2008), Ekonomichna bezpeka pidpryiemnytstva Ukrainy: stratehiia ta mekhanizm zmitsnennia, [Economic Security of Ukraine's Entrepreneurship: A Strategy and Mechanism for Strengthening], Aral, L'viv, Ukraine.
7. Kuzenko, T. B. (2004), "Planning of economic security of enterprises in a market economy", Ph.D. Thesis, Economy, European University of Finance, Information Systems, Management and Business, Kyiv, Ukraine.
8. Pashniuk, L. (2013), "Threats to economic security of enterprises and means of their neutralization", Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, vol.10 (151), рр. 93—97.
9. Bendіkov, M.A. (2010), "Economic security of an industrial enterprise (organizational and methodical aspect)", Konsultant dyrektora, vol.2, рр. 7—13.
10. Mihus, I.P. and Laptiev, S.M. (2019), "The need to distinguish the concepts of "threat" and "risk" in the diagnosis of economic security of economic entities", available at: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=821 (Accessed 10 July 2019).
11. Bojko, I.V. (2017), "Definition of "risk", "threat", "danger" as objects of scientific research in the direction of economic security of the enterprise", Pryazovs'kyj ekonomichnyj visnyk, vol.5, рр. 94—98.
12. Liashenko, O. M. (2015), Kontseptualizatsiia upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva [Conceptualization of management of economic safety of the enterprise], 2nd ed, NISD, Kyiv, Ukraine.
13. Luk'ianenko, D.H. (2005), Ekonomichna intehratsiia i hlobal'ni problemy suchasnosti [Economic integration and global problems of our time], KNEU, Kyiv, Ukraine.
14. Vitlins'kyj, V.V. and Velykoivanenko, H.I. (2004), Ryzykolohiia v ekonomitsi ta pidpryiemnytstvi [Risk in economics and entrepreneurship], KNEU, Kyiv, Ukraine.
15. Hrabovyj, P.H. Petrova, S.N. and Poltavtsev, S.Y. (1994), Rysky v sovremennom byznese [Risks in the Modern Business], Alans, Moscow, Russia.
16. Pohosova, M.Yu. (2008), "Structural-logical analysis of the concept "Financial security of the enterprise"", Nauka j ekonomika. vol. 3, рр. 258—263.
17. Pazeіeva, G.M., (2017), Kompleksna diahnostyka v zabezpechenni ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv [Complex diagnostics in providing economic security of enterprises], University of Economics and Law "KROK", Kyiv, Ukraine.
18. Sysolina, N. P. (2014), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva [Economic security of the enterprise], Kirovohrad, KNTU, Ukraine.
19. Tkachuk, V.I. Prokopchuk, O.A. and Yaremova, M.I. (2013), Ekonomichna bezpeka ta stiikist silskohospodarskykh pidpryiemstv [Economic security and sustainability of agricultural enterprises], "Vydavnytstvo "Volyn", Zhytomyr, Ukraine.
20. mego.info (2004), "Protection of information security as a function of the state", available at: http://www.mego.info/матеріал/23-захист-інформаційної-безпеки-як-функція-держави (Accessed 10 July 2019).
21. Utenkova, K.O. (2018), "An essential characteristic of the functional components of economic security", Oblik i finansy, vol. 3, рр.146—156.
22. Akimova, L.M. (2016), "Essential description of the main threats to the economic security of the state", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. vol.10, available at: www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1247 (Accessed 10 July 2019).
23. Puhach, O. A. (2014), "Classification and systematization of threats to the economic security of the state and the system of national security", Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, vol. 1 (17) — 2 (18), рр. 209—217.

№ 8 2019, стор. 44 - 50

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 2212

Відомості про авторів

К. О. Утенкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, м. Харків

K. Utenkova

PhD in Economics, assistant professor of the chair of accounting and audit of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaiev, Kharkiv

ORCID:

0000-0001-9097-5431

Як цитувати статтю

Утенкова К. О. Дестабілізуючі чинники зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства та їх вплив на економічну безпеку. Економіка та держава. 2019. № 8. С. 44–50. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.44

Utenkova, K. (2019), “Destaвilizing factors of the external and internal environment of enterprise and their effect on economic security”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 44–50. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.44

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.