EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІСЦЕ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Ю. В. Негода

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.41

УДК: 332.2:631.11

Ю. В. Негода

МІСЦЕ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено сучасні тенденції та стан аграрного сектора економіки України. Визначено місце аграрного сектору в національній економіці України. Запропоновано напрями удосконалення концепції зайнятості та ринку праці: відображення в концепції нових теоретичних підходів до зайнятості населення; обгрунтування стратегії зайнятості в органічному взаємозв'язку із загальною стратегією соціально-економічного розвитку країни; уточнення взаємозв'язків та взаємодії динаміки економічного зростання й зайнятості, інфляції та безробіття, заробітної плати та безробіття, виявлення еластичності між ними в умовах радикальних змін в ринковій економіці; дослідження реінтеграції держави і ринку праці, визначення ступеню регулювання зайнятості та ринку праці державою; вибір критеріїв оцінки стану зайнятості та ситуації на ринку праці, визначення граничних значень показників зайнятості та безробіття для країни й регіонів.
Проаналізовано зовнішньоекономічні відносини у сфері торгівлі аграрною продукцією. Зазначено, що на розвиток продовольчого ринку на регіональному та зовнішньому рівні впливає ряд негативних факторів, які пов'язані з невідповідністю продовольчої продукції вітчизняного ринку світовим стандартам, а саме: асортимент, якість, товарний вид, сортування та упаковка овочів та картоплі, що відповідно знижує конкурентоспроможність власної продукції в порівнянні з імпортованою продукцією.

Ключові слова: аграрний сектор; економіка; реформування; товаровиробники; трансформація.

Література

1. Дмитренко Г.А. Побірченко Н.А., Яковенко Ю.І. Ринок праці та зайнятість населення: проблеми теорії та виклики практики. К., 2010. 344 с.
2. Мазана Т.В., Ткаченко В.П. Трудові ресурси сільського господарства та ефективність їх використання в ринкових умовах. Ефективна економіка. 2011. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=840.
3. Нездойминога О.Є. Розвиток експорту аграрної продукції в Україні. Економіка і суспільство. 2017. №13. С. 108—112.
4. Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України. URL: http://www.minagro.gov.ua
5. Сільське господарство України: Статистичний збірник за 2017 рік. Відповідальний за випуск О.М. Прокопенко. К.: Державна служба статистики України, 2018. 245 с.
6. Ткаченко Є.О. Безробіття та проблеми сталого розвитку сільських територій України. Молодий вчений. 2017. № 9 (49). С. 567—571.

Yu. Nehoda

PLACE OF THE AGRARIAN SECTOR IN THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE

Summary

It is established that the formed agrarian sector is a complex multifunctional system, in which all areas are interconnected and aimed at the fulfillment of the main goal — to meet the needs of the population in food. In this sense, the agrarian sector is a strategic sector that provides food security to the country. The agrarian sector occupies a prominent place in the country's economy. Thus, the share of the agrarian sector in the total volume of the gross domestic product in 2017 amounted to 27.5%. The rural population of Ukraine is 13.1 million people, or 31.0% of the total population. The agrarian sector of the Ukrainian economy forms about 60% of the population's consumption fund, provides food security and food independence of the country.
It is noted that the development of the food market at the regional and the external level is influenced by a number of negative factors, which are related to the non-conformity of food products of the domestic market with world standards, namely: assortment, quality, market appearance, sorting and packaging of vegetables and potatoes, which respectively reduces. the competitiveness of its own products in comparison with imported products.
The agrarian sector is an economic sector, in which the staffing potential of employees plays an important role. The agrarian labor market is an integral part of the history of the people and its country, in which the distinctive features were fixed in the nature, tradition, way of life of the country's population. This suggests that the labor market in agriculture is created not only by socio-economic conditions, but also by finding new ways, forms and methods of sustainable development of the agrarian economy.
It is noted that the development of the food market at the regional and external level is influenced by a number of negative factors, which are related to the mismatch of the food products of the domestic market to the world standards, namely: assortment, quality, product type, sorting and packaging of vegetables and potatoes, which accordingly reduces competitiveness of own products in comparison with imported products.
It is determined that the improvement of the concept of employment and the labor market should take place in the following directions: reflection in the concept of new theoretical approaches to employment of the population; substantiating the strategy of employment in an organic relationship with the overall strategy of socio-economic development of the country; clarification of interconnections and interaction of the dynamics of economic growth and employment, inflation and unemployment, wages and unemployment, elasticity between them in the conditions of radical changes in the market economy; the study of the reintegration of the state and the labor market, the definition of the degree of regulation of employment and the labor market by the state; the choice of criteria for assessing the state of employment and the situation in the labor market, determining the limit values of employment and unemployment rates for the country and regions.

Keywords: agrarian sector; economy; reform; commodity producers; transformation.

References

1. Dmitrenko, G.А. Pobirchenko, N.A., Yakovenko, Yu.I. (2010), Rynok pratsi ta zaynyatist' naselennya: problemy teoriyi ta vyklyky praktyky. Labor market and employment: problems of theory and challenges of practice]. Kiev. Ukraine, 344 р.
2. Mazana, T.V. Tkachenko, V.P. (2011), Trudovi resursy sil's'koho hospodarstva ta efektyvnist' yikh vykorystannya v rynkovykh umovakh. Labor Resources of Agriculture and Efficiency of Their Use in Market Conditions, Efektyvna ekonomika: URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=840.
3. Nezadominoga, O.E. (2017), Rozvytok eksportu ahrarnoyi produktsiyi v Ukrayini. Development of export of agrarian products in Ukraine. Ekonomika i suspil'stvo. no. 13, рр. 108—112.
4. Ofitsiynyy sayt Ministerstva ahrarnoyi polityky ta prodovol'stva Ukrayiny. Official site of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine. URL: http://www.minagro.gov.ua
5. Sil's'ke hospodarstvo Ukrayiny: Statystychnyy zbirnyk za 2017 rik. (2018). Agriculture of Ukraine: Statistical collection for 2017. Kiev. Ukraine, 245 р.
6. Tkachenko, E.O. (2017), Bezrobittya ta problemy staloho rozvytku sil's'kykh terytoriy Ukrayin. Unemployment and problems of sustainable development of rural areas of Ukraine. Molodyy vchenyy. no. 9 (49), рр. 567—571.

№ 8 2019, стор. 41 - 43

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 881

Відомості про авторів

Ю. В. Негода

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Yu. Nehoda

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0002-9714-5438

Як цитувати статтю

Негода Ю. В. Місце аграрного сектору в національній економіці України. Економіка та держава. 2019. № 8. С. 41–43. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.41

Nehoda, Yu. (2019), “Place of the agrarian sector in the national economy of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 41–43. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.41

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.