EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
О. В. Насібова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.35

УДК: 336.1:364.05

О. В. Насібова

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Анотація

У статті проаналізовано різноманітні концептуальні підходи до сутнісно-змістовної характеристики поняття "соціальний захист": як функція держави (суспільств); як комплекс (сукупність) дій, заходів, методів, гарантій, прав, інститутів, стратегій, програм; як система; як процес, діяльність; як інститут. Обгрунтовано важливість розуміння соціального захисту населення як системи фінансових відносин необхідної для компенсації соціальних ризиків і забезпечення соціальної безпеки. Визначено основні функції системи соціального захисту населення, які найповніше розкривають сутність досліджуваного поняття, відображаючи його властивість у реальній дійсності та визначаючи роль у системі суспільно-економічних відносин. Акцентується увага на потенційних джерелах створення фондів фінансових ресурсів системи соціального захисту. У процесі дослідження зазначено, що первинні доходи населення відіграють вирішальну роль у формуванні високого рівня життя громадян та соціально-економічного розвитку. Розкрито сутність та особливості фінансового забезпечення соціального захисту населення. Визначено державні і недержавні джерела фінансових ресурсів, а також форми фінансового забезпечення соціального захисту громадян.

Ключові слова: соціальний захист; фінансове забезпечення; фонди фінансових ресурсів; фінанси соціального захисту; соціальні ризики.

Література

1. Баранник Л.Б. Фінансове забезпечення системи соціального захисту населення: теоретичний аспект. Вісник ДДФА. Економічні науки. 2014. № 1. С. 8—15.
2. Мальований М.І. Фінансові аспекти функціонування системи соціального захисту населення в Україні: монографія. Умань: Видавець "Сочінський М. М.", 2016. 496 с.
3. Павлюк К.В., Степанова О.В. Модернізація системи соціального захисту в контексті накопичення соціального капіталу в Україні. Фінанси України. № 6. 2012. С. 15—29.
4. Болотіна Н. Право людини на соціальне забезпечення в Україні: проблеми термінів і понять. Право України. 2000. № 4. С. 35—39.
5. Болотіна Н.Б. Право людини на соціальний захист в Україні. К.: Знання, 2010. 107 с.
6. Флорескул Н.П. Система соціального захисту населення як чинник формування соціальної держави. Вісник КНТЕУ. 2009. № 2. С. 34—46.
7. Кичко І.І. Страхування як елемент фінансового механізму соціального захисту. Фінанси України. 2005. № 4. С. 148—153.
8. Жеребин В.М., Романова А.Н. Уровень жизни населения. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2002. 592 с.
9. Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні. К.: Юринком Інтер, 1998. 288 с.
10. Кравченко М.В. Система соціального захисту населення як об'єкт державної політики: методологія та практика: монографія. К.: Інформ.-аналіт. агентство, 2012. 451 с.
11. Скуратівський В.А., Палій О.М. Основи соціальної політики: Навч. посібн. К.: МАУП, 2002. 2000 с.
12. Соціальна політика та економічна безпека / Під заг. ред. д-ра е. н., проф. Є.І. Крихтіна. Донецьк: Каштан. 2004. 336 с.
13. Антропов В.В. Социальная защита в странах Европейского союза. История, организация, финансирование, проблемы. М.: ЗАО "Издательство "Экономика". 2006. 271 с.
14. Грушко В.І. Пенсійна система України: навчальний посібник. К.: Кондор, 2006. 336 с.
15. Бичков С.І. Теоретичні аспекти формування системи соціального забезпечення. Державне управління: теорія та практика. 2006. № 1. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej3/txts/SOCIALNA/01-BICHKOV.pdf (дата звернення: 16.02.2019).
16. Мачульская Е.Е., Горбачова Ж.А. Право социального обеспечения. М. 1998. 278 с.
17. Хапланова Є. М. До визначення поняття "соціальний захист осіб похилого віку". Форум права. 2008. № 1. С. 434—438.
18. Лібанова Е.М., Палій О.М. Ринок праці та соціальний захист. К. 2004. 491 с.
19. Москаленко В.В. Сутність соціального захисту та його місце в політиці соціальної держави. Наукові записки НаУКМА. Т.21. Політичні науки. Київ: Видавничий дім "КМ Академія". 2003. С. 41—44.
20. Болотіна Н.Б. Право соціального захисту України. К.: Знання, 2008. 663 с.
21. Бендасюк О. Державне управління соціальним захистом населення в умовах ринкової економіки. Галицький економічний вісник. 2010. № 1 (26). С. 123—126
22. Борецька Н.П. Соціальний захист населення на сучасному етапі: стан і проблеми. Донецьк: Янтра. 2001. 352 с.
23. Соціальний захист населення України: монографія / за ред. В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого. К.: НАДУ, 2009. 184 с.
24. Руженський М.М. Система соціального захисту населення у транзитивному суспільстві: монографія. К.: ІПК ДСЗУ, 2006. 384 с.
25. Чутчева О.Г. Правове регулювання соціального захисту громадян України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. Харків, 2003. 19 с.
26. Матвеев С.Н. Социальная защита государственных служащих. Вестник Воронежского государственного университета. 2009. № 2. С. 167—176.
27. Холостова Е.И. Социальная політика: учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2001. 204 с.
28. Юдін В.П. Социальная защита: понятие, сущность, границы. Казань, 1995. 202 с.
29. Дідківська Л.І., Головка Л.С. Державне регулювання економіки: навч. посіб. К.: Знання-Прес, 2000. 209 с.
30. Стеценко Т.О. Фінансові аспекти забезпечення соціального захисту населення в умовах суспільної трансформації. Формування ринкових відносин в Україні. 2008. № 1 (80). С. 130—136.

О. Nasibovа

THE THEORETICAL ASPECTS OF FINANCIAL PROVISION OF SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION

Summary

The article presents the study of theoretical aspects of financial provision of social protection of the population. Various conceptual approaches to the essence-content characteristic of the concept of "social protection" are analyzed: as a function of the state (societies); as a complex (set of) actions, measures, methods, guarantees, rights, institutes, strategies, programs; as a system; as a process, activity; as an institution. The importance of social protection is objectively determined by the social need in the mechanism of mitigation of socio-economic contradictions in the process of production and distribution of material goods. The dependence of the efficiency and effectiveness of the system of social protection of citizens on the quality of financial security determines the interest of economists in the financial capacity of this system. The importance of understanding social protection of the population as a system of financial relations necessary for compensation of social risks and ensuring social security is substantiated. The basic functions of the system of social protection of the population, which most fully reveal the essence of the concept of "social protection", are defined, reflecting its property in real life and determining the role in the system of socio-economic relations. The focus is on potential sources of financial resources for the social protection system. In the course of the research it is noted that primary incomes of the population play a decisive role in the formation of a high standard of living for citizens and socio-economic development. The existing trends in income levels reflect the needs of citizens in their support through the system of social protection and indicate the degree of effectiveness of public policy in the field of financial regulation of social benefits. The essence and features of financial provision of social protection of the population are revealed. Established state and non-state sources of financial resources, as well as forms of financial provision of social protection of citizens. Of great importance when creating an effective system of social protection is the division of the population into social groups for the importance of obtaining benefits and the opportunity to participate in socially useful activities.

Keywords: social security; financial support; financial resources; social security finances; social risks.

References

1. Barannik, L. B. (2014), "Financial support of the system of social protection of the population: the theoretical aspec", Visnyk DDFA. Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 8—15.
2. Malevany, M. I. (2016), Finansovi aspekty funktsionuvannia systemy sotsial'noho zakhystu naselennia v Ukraini [Financial aspects of the functioning of the social protection system in Ukraine], Vydavets' "Sochins'kyj M. M.", Uman', Ukraine.
3. Pavlyuk, K. V. and Stepanova, O. V. (2012), "Modernization of the social protection system in the context of accumulation of social capital in Ukraine", Finansy Ukrainy, vol. 6, pp. 15—29.
4. Bolotina, N. (2000), "Human right to social security in Ukraine: problems of terms and concepts", Pravo Ukrainy, vol. 4, pp. 35—39.
5. Bolotina, N. B. (2010), Pravo liudyny na sotsial'nyj zakhyst v Ukraini [Human right to social protection in Ukraine], Znannia, Kyiv, Ukraine.
6. Floreskul, N. P. (2009), "The system of social protection of the population as a factor in the formation of a social state", Visnyk KNTEU, vol. 2, pp. 34—46.
7. Kychko, I. I (2005), "Insurance as an element of the financial mechanism of social protection", Finansy Ukrainy, vol. 4, pp. 148—153.
8. Zherebin, V. M. and Romanova, A. N. (2002), Uroven' zhizni naselenija [The level of life of the population], JuNITI-DANA, Moscow, Russia.
9. Syrota, I. M. (1998), Pravo pensijnoho zabezpechennia v Ukraini [The right of pension provision in Ukraine], Yurynkom Inter, Kyiv, Ukraine.
10. Kravchenko, M. V. (2012), Systema sotsial'noho zakhystu naselennia iak ob'iekt derzhavnoi polityky: metodolohiia ta praktyka [The system of social protection of the population as an object of state policy: methodology and practice], Inform.-analit. аhentstvo, Kyiv, Ukraine.
11. Skuratovsky, V. A. and Paliy, O. M. (2002), Osnovy sotsial'noi polityky [Fundamentals of social policy], MAUP, Kyiv, Ukraine.
12. Krichtin, Ye. I. (2004), Sotsial'na polityka ta ekonomichna bezpeka [Social policy and economic security], Kashtan, Donetsk, Ukraine.
13. Antropov, V. V. (2006), Social'naja zashhita v stranah Evropejskogo sojuza. Istorija, organizacija, finansirovanie, problemy [Social protection in the countries of the European Union. History, organization, financing, problems], ZAO "Izdatel'stvo "Jekonomika", Moscow, Russia.
14. Grushko, V. I. (2006), Pensijna systema Ukrainy [The Pension System of Ukraine], Kondor, Kyiv, Ukraine.
15. Bychkov, S. I. (2006), "Theoretical Aspects of the Formation of the Social Security System", Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, [Online], vol. 1, available at: http://academy.gov.ua/ej/ej3/txts/SOCIALNA/01-BICHKOV.pdf (Accessed 16 July 2019).
16. Machulskaya, E. E. and Gorbacheva, Zh. A. (1998), Pravo social'nogo obespechenija [The right of social security], Moscow, Russia.
17. Khaplanova, Ye. M. (2008), "To the definition of the term "social protection of the elderly", Forum prava, vol. 1, pp. 434—438.
18. Libanova, E. M. and Paliy, O. M. (2004), Rynok pratsi ta sotsial'nyj zakhyst [Labor market and social protection], Kyiv, Ukraine.
19. Moskalenko, V. V. (2003), "The essence of social protection and its place in the policy of a social state", Naukovi zapysky NaUKMA, vol. 21, pp. 41—44.
20. Bolotina, N. B. (2008), Pravo sotsial'noho zakhystu Ukrainy [The right of social protection of Ukraine], Znannia, Kyiv, Ukraine.
21. Bendasyuk, O. (2010), "State administration of social protection of the population in the conditions of a market economy", Halyts'kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 1 (26), pp. 123—126.
22. Boretska, N. P. (2001), Sotsial'nyj zakhyst naselennia na suchasnomu etapi: stan i problemy [Social protection of the population at the present stage: state and problems], Yantra, Donetsk, Ukraine.
23. Vakulenko, V. M. and Orlaty, M. K. (2009), Sotsial'nyj zakhyst naselennia Ukrainy [Social protection of the population of Ukraine], NADU, Kyiv, Ukraine.
24. Rugensky, M. M. (2006), Systema sotsial'noho zakhystu naselennia u tranzytyvnomu suspil'stvi [The system of social protection of the population in a transitive society], IPK DSZU, Kyiv, Ukraine.
25. Chutcheva, O. G. (2003), "Legal regulation of social protection of Ukrainian citizens", Ph.D. Thesis, Labor Law; the right to social security, National legal university the name of Yaroslava Mudrogo, Kharkiv, Ukraine.
26. Matveev, S. N. (2009), "The social protection of civil servants", Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta, vol. 2, pp. 167—176.
27. Holostova, Ye. I. (2001), Social'naja polіtika [Social policy], INFRA-M, Moscow, Russia.
28. Yudin, V. P. (1995), Social'naja zashhita: ponjatie, sushhnost', granicy [Social protection: concept, essence, borders], Kazan, Russia.
29. Didkovskaya, L. I. and Golovka, L. S. (2000), Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky [State regulation of economy], Znannia-Pres, Kyiv, Ukraine.
30. Stetsenko, T. O. (2008), "Financial aspects of providing social protection of the population in conditions of social transformation", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 1, pp. 130—136.

№ 8 2019, стор. 35 - 40

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 3286

Відомості про авторів

О. В. Насібова

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Харківський інститут фінансів КНТЕУ

О. Nasibovа

PhD in Economics, Associate Professor of Finance and Credit,Kharkov Institute of Finances of Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0003-2590-2513

Як цитувати статтю

Насібова О. В. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення соціального захисту населення. Економіка та держава. 2019. № 8. С. 35–40. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.35

Nasibovа, О. (2019), “The theoretical aspects of financial provision of social protection of the population”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 35–40. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.35

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.