EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Н. В. Фесенко, Л. М. Яремченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.28

УДК: 336.7.368

Н. В. Фесенко, Л. М. Яремченко

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті досліджено стан страхового ринку України як одного із стратегічних секторів фінансового ринку та національної економіки в цілому. З'ясовано, що основні показники діяльності вітчизняного страхового ринку мають позитивні тенденції, але його окремі функціональні та інституційні характеристики не відповідають перспективним напрямам розвитку. Визначено основні проблеми, які негативно впливають на функціонування страхового ринку в Україні: відсутність політичної та економічної стабільності, сталого зростання виробництва, неплатоспроможність населення, слабкі зовнішньоекономічні зв'язки України у сфері страхування з країнами ЄС та світу; недосконала нормативно-правова база, високий рівень інфляції, слабкий розвиток фондового ринку. Встановлено, що основними чинниками, що стримують розвиток страхового ринку України є: відсутність вторинного ринку страхових послуг, механізмів ефективної взаємодії банківського та страхового секторів економіки, низький рівень розвитку допоміжної інфраструктури страхового ринку, недостатній інформації про стан і можливості страхового ринку, низький рівень довіри населення до страхових компаній.

Ключові слова: страхування; страховий ринок страхові компанії; страхові виплати; страхові премії.

Література

1. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nfp.gov.ua/
2. Якістю, а не кількістю: Фінансові показники українського страхового ринку зростають. Бізнес журнал [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.business.ua/finances/4806-yakistiu-a-ne-kilkistiu-finansovi-pokaznyky-ukrainskoho-strakhovoho-rynku-zrostaiut
3. Про затвердження Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика: Розпорядження від 07.06.2018 р. № 850 [Електронний ресурс] / Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-18/ed20180607#n38
4. У зоні ризику: Страхові компанії показують хорошу тенденцію росту. Бізнес журнал [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://business.ua/finances/4462-u-zoni-riziku-strakhovi-kompaniji-pokazuyut-khoroshu-tendentsiyu-rostu
5. Страховий ринок України в 2019 році. Основні тренди у страхуванні. Страховий адвокат [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.insa.com.ua/uk/blog/chto-zhdyot-strahovoj-rynok-ukrainy-v-2019-godu-osnovnye-trendy/
6. Кібер-страхування. MO Group [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.mogroup.com.ua/?p=873
7. "Сингента" презентувала оновлену програму індексного страхування на 2019 рік. Агробізнес [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://agro-business.com.ua/2017-09-29-05-56-43/item/12809-synhenta-prezentuvala-onovlenu-prohramu-indeksnoho-strakhuvannia-na-2019-rik.html
8. Аграріям пропонують індексне страхування. Аграрний бізнес. Україна [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://a7d.com.ua/novini/36490-agraryam-proponuyut-ndeksne-strahuvannya.html
9. Ідея для стартапу: які страхові продукти потрібні цифровому світу. Економічна правда [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/publications/2018/03/23/635279/
10. Накопичувальне пенсійне страхування: досвід Австрії. Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2015/11/austriapension.pdf
11. Коли в Україні запрацює накопичувальна система і від кого це залежить. Перший український інформаційний https://www.5.ua/suspilstvo/koly-v-ukraini-zapratsiuie-nakopychuvalna-systema-pensii-i-vid-koho-tse-zalezhyt-rozenko-181276.html
12. Lemonade: IT компания, занимающаяся страхованием через мобильное приложение. Страхование Украины [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.ukrstrahovanie.com.ua/news/lemonade-it-kompaniya-zanimayushhayasya-strahovaniem-cherez-mobilnoe-prilozhenie
13. Технологія Blockchain та страхування. Страховий адвокат [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.insa.com.ua/uk/blog/tehnologiya-blockchain-i-strahovanie/
14. Как "умные технологии" IOT и BIG DATA помогут страховым компаниям и как они повлияют на тарифы в будущем? СБ Малакут [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://sb-malakut.com.ua/uk/gid/kak-umnye-texnologii-iot-i-big-data-pomogut-straxovym-kompaniyam-i-kak-oni-povliyayut-na-tarify-v-budushhem-7321
15. Правова ситуація та можливості сектору фінтех в Україні. Evris Law [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://evris.law/uk/stattja-pravova-situacija-ta-mozhlivosti-fintech-sektoru-v-ukraini

N. Fesenko, L. Yaremchenko

THE STATE AND PROSPECTS OF UKRAINE'S INSURANCE MARKET FUNCTIONING IN GLOBALIZATION CONDITIONS

Summary

The article analyzes the state of the insurance market of Ukraine as one of the strategic sectors of the financial market and the national economy as a whole. As foreign experience shows, insurance companies have a special place in providing the investment process, and the possibility of accumulation of significant financial resources makes the insurance market a powerful source of investment resources. It is revealed that the main indicators of activity of the domestic insurance market are positive tendencies, but its separate functional and institutional characteristics do not correspond to perspective directions of development. The main problems that have a negative impact on the functioning of the insurance market in Ukraine are identified: lack of political and economic stability, sustainable growth of production, insolvency of the population, weak foreign economic relations of Ukraine in the field of insurance with EU countries and the world; imperfect legislative framework, high inflation, weak stock market development. It is established that the main factors hindering the development of the insurance market of Ukraine are: lack of secondary market of insurance services, mechanisms of effective interaction of the banking and insurance sectors of the economy, low level of development of auxiliary infrastructure of the insurance market, insufficient information on the state and capabilities of the insurance market, low level of public confidence to insurance companies. Adaptation of the insurance market to the changes related to the modernization of financial instruments in the insurance industry and the introduction of innovative technologies in the organization of insurance activities will contribute to improving the quality of insurance protection, stimulating the introduction of new types of insurance and insurance technologies, expanding the range of insurance services, improving the forms and methods of insurance oversight. The indicated scientific results allowed to deepen the theoretical foundations on the activity of the insurance market and create the basis for the development of proposals on the directions of its regulation and further development.

Keywords: insurance; insurance market; insurance companies; insurance payments; insurance premiums.

References

1. The official site of the National Commission for the regulation of state financial services markets (2019), available at: http://nfp.gov.ua/ (Accessed 15 June 2019).
2. Business Magazine (2019), "Quality, not quantity: Financial indicators of the Ukrainian insurance market are growing", available at: https://www.business.ua/finances/4806-yakistiu-a-ne-kilkistiu-finansovi-pokaznyky-ukrainskoho-strakhovoho-rynku-zrostaiut (Accessed 12 June 2019).
3. The National Commission for State Regulation in the area of financial services markets (2018), Order "On Approval of the regulation on mandatory criteria and norms of capital adequacy and solvency, liquidity, profitability, asset quality, and risk of insurer operations", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-18/ed20180607#n38 (Accessed 15 June 2019).
4. Business Magazine (2018), "In the risk area: Insurance companies show a good growth trend", available at: https://business.ua/finances/4462-u-zoni-riziku-strakhovi-kompaniji-pokazuyut-khoroshu-tendentsiyu-rostu (Accessed 12 June 2019).
5. Insurance lawyer (2018), "Insurance market of Ukraine in 2019. The main trends in insurance", available at:: https://www.insa.com.ua/uk/blog/chto-zhdyot-strahovoj-rynok-ukrainy-v-2019-godu-osnovnye-trendy/ (Accessed 12 June 2019).
6. MO Group (2014), "Cyber Insurance", available at: https://www.mogroup.com.ua/?p=873 (Accessed 15 June 2019).
7. Agribusiness (2019), "Syngenta" presented an updated program of index insurance for 2019", available at: http://agro-business.com.ua/2017-09-29-05-56-43/item/12809-synhenta-prezentuvala-onovlenu-prohramu-indeksnoho-strakhuvannia-na-2019-rik.html (Accessed 12 June 2019).
8. Agrarian business. Ukraine (2019), "Farmers offer index insurance", available at: https://a7d.com.ua/novini/36490-agraryam-proponuyut-ndeksne-strahuvannya.html (Accessed 15 June 2019).
9. Economic Truth (2018), "Idea for a startup: what insurance products are needed for the digital world", available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2018/03/23/635279/ (Accessed 15 June 2019).
10. Financial and Economic Analysis Office in the Verkhovna Rada of Ukraine (2018), "Accumulation Pension Insurance: Experience of Austria", available at: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2015/11/austriapension.pdf (Accessed 25 June 2019).
11. The first Ukrainian information (2018), "When the accumulation system employs in Ukraine and from whom it depends", available at: https://www.5.ua/suspilstvo/koly-v-ukraini-zapratsiuie-nakopychuvalna-systema-pensii-i-vid-koho-tse-zalezhyt-rozenko-181276.html (Accessed 25 June 2019).
12. Insurance Ukraine (2017), "Lemonade: IT company engaged in insurance through a mobile application", available at: https://www.ukrstrahovanie.com.ua/news/lemonade-it-kompaniya-zanimayushhayasya-strahovaniem-cherez-mobilnoe-prilozhenie (Accessed 25 June 2019).
13. Insurance lawyer (2018), "Technology and Blockchain insurance", available at: https://www.insa.com.ua/uk/blog/tehnologiya-blockchain-i-strahovanie/ (Accessed 25 June 2019).
14. IB Malakut (2017), "How will IOT and BIG DATA's smart technologies help insurance companies and how will they affect future rates?", available at: http://sb-malakut.com.ua/uk/gid/kak-umnye-texnologii-iot-i-big-data-pomogut-straxovym-kompaniyam-i-kak-oni-povliyayut-na-tarify-v-budushhem-7321 (Accessed 25 June 2019).
15. Evris Law (2018), "The Legal Situation and Opportunities of the Fintech Sector in Ukraine", available at: https://evris.law/uk/stattja-pravova-situacija-ta-mozhlivosti-fintech-sektoru-v-ukraini/ (Accessed 25 June 2019).

№ 8 2019, стор. 28 - 34

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 2329

Відомості про авторів

Н. В. Фесенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. Полтава

N. Fesenko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Finance and Banking, Poltava University of Economics and Trade, Poltava

ORCID:

0000-0003-4870-4165


Л. М. Яремченко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. Полтава

L. Yaremchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Finance and Banking, Poltava University of Economics and Trade, Poltava

ORCID:

0000-0002-7664-1678

Як цитувати статтю

Фесенко Н. В., Яремченко Л. М. Стан та перспективи функціонування страхового ринку України в умовах глобалізації. Економіка та держава. 2019. № 8. С. 28–34. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.28

Fesenko, N. and Yaremchenko, L. (2019), “The state and prospects of Ukraine's insurance market functioning in globalization conditions”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 28–34. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.28

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.