EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ТЕРИТОРІЇ
Н. В. Дацій, Т. В. Аляб'єва

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.19

УДК: 354.824:332.142.6

Н. В. Дацій, Т. В. Аляб'єва

ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ТЕРИТОРІЇ

Анотація

Визначено, що територіальні виробничі системи згодом повинні стати виробничо-природними (безвідходними). Мова йде про таку організацію всієї території, в якій відходи одного виробництва служать сировиною для іншого. Такі системи повинні формуватися в межах виробничих центрів, промислових агломерацій та великих економічних районів. Такі територіальні виробничі системи, на наш погляд, будуть вирішувати економічні та екологічні проблеми, диверсифікувати галузеву структуру промисловості. Економіка території, таким чином, буде більш стійкою до коливань ринкової кон'юнктури.
Доведено, що розвиток територіальних інфраструктурних систем посилює сталість економіки території та, що особливо важливо в сучасних умовах, підвищує її інвестиційну привабливість. Приплив інвестицій, в свою чергу, дозволяє вдало вирішувати територіальні проблеми екологічного розвитку.
Проаналізовано, що під територіальною екологічною системою, ми розуміємо, об'єкт управління на локальній території з поєднанням організаційних стійких виробничих, соціальних, політико-адміністративних, ресурсних, культурно-етнічних, інноваційних, екологічних, біологічних зв'язків, на які впливає керуюча система для досягнення заданих цілей розвитку всієї системи в цілому.
Визначено, що для виявлення оптимального варіанту природоохоронних заходів на певній території необхідно дотримуватися такого алгоритму дій: аналіз території та соціально-демографічних умов; аналіз впливу господарської діяльності на навколишнє середовище; аналіз динаміки зміни стану навколишнього середовища території; аналіз природоохоронних заходів, що реалізуються нині; оцінка екологічної ефективності розроблених природоохоронних заходів; вибір та обгрунтування оптимального варіанту природоохоронних заходів з подальшою їх реалізацією.

Ключові слова: екологічна система; природні ресурси; публічне управління; сталий розвиток; територія; чинники.

Література

1. Галушкіна Т.П., Грановська Л.М. Еколого-збалансовані пріоритети розвитку територій: концептуальні засади та організаційний механізм. НАНУ, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень, Інститут рису УААН. Одеса. 2009. 372 с.
2. Гаман П.І. Державне управління системою фінансування екологічної діяльності. Вісник НАДУ при Президентові України. 2014. № 3. С. 275—279.
3. Розпутенко І.В. Позаринкові регулятори економічного розвитку в системі державного управління [Електронний ресурс]. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління. 2013. Вип. 4. С. 59—70.
4. Рубцов В. Інструментальне забезпечення регіональної політики. Інститути та інструменти розвитку територій на шляху до європейських принципів. Центр Ін-т Схід-Захід. 2013. С. 41—65.
5. Сабадаш В.В., Беспалов О.В. Міжнародні стандарти в сфері екології та якості: основні поняття та проблеми впровадження. Механізм регулювання економіки. 2015. № 3. С. 167—177.
6. Телиженко А.М. Экономика чистого воздуха: международное управление. Сумы: ИТД "Университетская книга". 2001. 326 с.
7. Хвесик, М. Сталий розвиток України: проблеми та перспективи. Економіст. 2018. № 4. С. 8—9.
8. Якубовський О.П., Бутирська Т.А. Державна влада і громадянське суспільство: система взаємодії: [монографія]. Одеса: ОРІДУ НАДУ. 2004. 196 с.

N. Datsii, T. Aliabieva

FACTORS OF INFLUENCE ON PUBLIC GOVERNANCE OF THE ENVIRONMENTAL SYSTEM DEVELOPMENT OF THE TERRITORY

Summary

It has been proved that the territory is essentially an integral entity with a certain unity of natural, economic and social components and is therefore directly interested in the balanced balanced development and use of all these components. Reliance on territories that are natural proponents of the integral approach and are interested in balanced development of the whole system of "nature-population-economy" will help to overcome the insufficient current economic conditions for a narrow economic approach to the formulation and solution of development problems, to determine their priority, to assess the effectiveness of different economic and social events.
It has been determined that territorial production systems should subsequently become productive-natural (non-waste). We are talking about such an organization of the entire theory, in which the waste of one production serve as raw material for another. At the same time, such systems should be formed within production centers, industrial agglomerations and large economic regions. Such territorial production systems, in our opinion, will solve economic and environmental problems, diversify the sectoral structure of industry. The territory's economy, thus, will be more resistant to fluctuations in market conditions.
It has been proved that the development of territorial infrastructure systems enhances the sustainability of the territory's economy and, which is especially important in modern conditions, increases its investment attractiveness. The inflow of investments, in turn, allows us to successfully solve the territorial problems of environmental development.
It has been analyzed that under the territorial ecological system, we understand, the object of management in the local area with a combination of organizational sustainable production, social, political and administrative, resource, cultural-ethnic, innovative, environmental, biological relationships, which is influenced by the control system to achieve the goals set for the whole system as a whole.
It has been determined that in order to identify the optimal variant of environmental measures in a certain territory, it is necessary to adhere to the following algorithm of action: analysis of territory and socio-demographic conditions; analysis of the impact of economic activity on the environment; analysis of the dynamics of changes in the state of the environment territory; analysis of environmental protection measures currently being implemented; assessment of ecological efficiency of developed environmental protection measures; selection and justification of an optimal variant of environmental protection measures with their further realization.

Keywords: ecological system; natural resources; public administration; sustainable development; territory; factors.

References

1. Galushkina, T.P. and Granovska, L.M. (2009), Ekoloho-zbalansovani priorytety rozvytku terytoriy: kontseptual'ni zasady ta orhanizatsiynyy mekhanizm [Ecologically balanced priorities of territorial development: conceptual foundations and organizational mechanism], NANU, Instytut problem rynku ta ekonomiko-ekolohichnykh doslidzhen', Instytut rysu UAAN, Odesa, Ukraine.
2. Gaman, P. (2014), "State management of the system of financing of environmental activities", Visnyk NADU pry Prezydentovi Ukrayiny, vol. 3, pp. 275—279.
3. Rossupatenko, I. V. (2013), "Post-market regulators of economic development in the system of public administration", Naukovyy visnyk Akademiyi munitsypal'noho upravlinnya. Seriya : Upravlinnya, [Online], vol. 4, available at: http://nbuv.gov.ua (Accessed 10 July 2019).
4. Rubtsov, V. (2001), Instrumental'ne zabezpechennya rehional'noyi polityky [Instrumental support of regional policy], Instytuty ta instrumenty rozvytku terytoriy na shlyakhu do yevropeys'kykh pryntsypiv, Kyiv, Ukraine.
5. Sabadash, V.V. and Bespalov, O. V. (2015), "International Standards in the Field of Ecology and Quality: Key Concepts and Problems of Implementation", Mekhanizm rehulyuvannya ekonomiky, vol. 3, pp. 167—177.
6. Telizhenko, A.M. (2001), Ekonomyka chystoho vozdukha: mezhdunarodnoe upravlenye [The Economy of Clean Air: International Management], YTD "Unyversytet·skaya knyha, Sumy, Ukraine.
7. Khvesik, M. (2018), "Sustainable development of Ukraine: problems and perspectives", Ekonomist, vol. 4, pp. 8—9.
8. Yakubovsky, O.P. and Butyrskaya, T. A. (2004), Derzhavna vlada i hromadyans'ke suspil'stvo: systema vzayemodiyi [State power and civil society: the system of interaction], ORIDU NADU, Odesa, Ukraine.

№ 8 2019, стор. 19 - 22

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 1221

Відомості про авторів

Н. В. Дацій

д. держ. упр., професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет

N. Datsii

Doctor of Sciences in Public Administration, professor, professor of the department of economic theory, intellectual property and public administration, Zhytomyr National Agroecological University

ORCID:

0000-0003-0640-6426


Т. В. Аляб'єва

магістр спеціальності "Публічне управління та адміністрування" кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет

T. Aliabieva

Master of specialty "Public management and аdministration" of the department of economic theory, intellectual property and public administration, Zhytomyr National Agroecological University

ORCID:

0000-0001-9514-9913

Як цитувати статтю

Дацій Н. В., Аляб'єва Т. В. Чинники впливу на публічне управління розвитком екологічної системи території. Економіка та держава. 2019. № 8. С. 19–22. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.19

Datsii, N. and Aliabieva, T. (2019), “Factors of influence on public governance of the environmental system development of the territory”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 19–22. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.19

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.