EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА РИНКУ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ
А. Г. Герасименко, А. М. Масько

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.12

УДК: 330.1

А. Г. Герасименко, А. М. Масько

МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА РИНКУ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Анотація

Розвиток ефективних інститутів взаємодії держави та ринку є важливою передумовою формування ефективної економічної політики, розвитку конкурентних відносин, а також соціально-економічної системи країни.
У роботі виокремлено підходи, які детермінують множину існуючих моделей взаємодії держави і ринку на засадах плюралізму чи корпоративізму та проведено детальний аналіз таких моделей інституційної взаємодії держави та ринку: регуляторного захоплення, дорожньої каси, бюрократії, моделі політичного торгу Беккера, описуючи їх ознаки в контексті цих підходів, а також наведення конкретних прикладів поширення таких моделей як в економіці зарубіжних країнах, так і в Україні.
Обгрунтовано, що вплив окремих груп інтересів на регуляторний орган з метою встановлення вигідного для них галузевого регулювання призводить до максимізації їх прибутків не за рахунок якості, технологій та інновацій їх продукту, а за рахунок встановлення штучних адміністративних бар'єрів. Яскравим прикладом такої взаємодії держави та ринку є модель регуляторного захоплення.
Встановлено, що неефективні та неякісні інституції виступають чинником, який уможливлює та посилює масштаби негативних наслідки від інституційної організації взаємодії між державою та ринком у рамках моделей політичного торгу, регуляторного захоплення, дорожньої каси та бюрократії тощо.
Проведений аналіз взаємодії держави та ринку дозволив виділити множину моделей інституційної взаємодії держави і ринку, які різняться передумовами формування та економічною природою, що в подальшому дає розуміння напрацювання механізмів інституційної взаємодії держави та ринку для розвитку як країни загалом, так і окремих ринків, визначення комплексу економіко-правових заходів для упорядкування таких взаємовідносин та окремих інститутів, які склалися в результаті такої взаємодії.

Ключові слова: держава; ринок; регуляторний орган; політична рента; моделі інституційної взаємодії держави та ринку.

Література

1. Дєгтяр А.О. Моделі взаємодії держави та бізнесу у сучасному світі / А.О. Дєгтяр, С.М. Нарожний // Теорія та практика державного управління: зб. наук. праць. — Харків: ХарРІ НАДУ "Магістр", 2013. — Вип. 4 (43). — С. 116—123.
2. Number of registered active lobbyists in the United States from 2000 to 2018 / Statista [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.statista.com/statistics/257340/number-of-lobbyists-in-the-us (дата звернення 12.05.2019 р.)
3. Королев Е. Модели взаимодействия бизнеса и власти в Европейском Союзе // Власть. — 2008. — №7. — С. 26—30.
4. Герасименко А.Г. Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки: монографія. — Київ: КНТЕУ, 2014. — 600 с.
5. Економічна теорія регулювання та антимонопольна політика. Пер. з англ. / В. Кіп. Віскузі, Джон М. Верном, Джозеф Е. Герінгтон (мол.) / Наук. ред., переклад та авт. передмова О. Кілієвич. — К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2004 — 1047 с.
6. Гелбрейт Дж. Новое индустриальное общество / Дж. Гэлбрейт: пер. с англ. — М.: ООО "Издательствово АСТ": ООО "Транзиткнига"; Санкт-Петербург.: Terra Fantastica, 2004. — 602 с.
7. Олсон М. Логіка колективної дії. Суспільні блага і теорія груп. Пер. з англ., післямова С. Слухая. — К.: Лібра, 2004. — 272 с.
8. James J. A preliminary Study of the Size Determinant in Small Group Interaction / American Sociological Review, XVI (August 1951). P. 474—477.
9. Simmel G.The Sociology of George Simmel, trans. Kurt H. Wolf. — Glencoe, Ill.: Free Press, 1950. — P. 88, 92.
10. Черненко С.О. Конкуренція та ефективність товарних ринків в Україні: монографія. — К.: КНТЕУ, 2006. — 171 с.
11. Порядок формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії / Затверджено Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 03.03.2016 №289 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0428-16 (дата звернення 12.05.2019 р.)
12. Офіційний веб-сайт ДП. "Енергоринок" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.er.gov.ua/doc.php?c=5 (дата звернення 01.07.2019 р.)
13. Сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2017/ct/icv/icv_u/icv_vp17_u.htm (дата звернення 12.05.2019 р.)
14. Перше масштабне дослідження вітчизняної олігархії [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://nv.ua/ukr/publications/zat-ukrajina-ta-jogo-vlasniki-pershe-masshtabne-doslidzhennja-vitchiznjanoji-oligarhiji-835585.html (дата звернення 01.05.2019 р.).
15. Boehm F. Regulatory Capture Revisited — Lessons from Economic of Corruption. Working Paper / Frederic Boehm // Research Center in Political Economy (CIEP, Universidad Externado de Colombia). — July 2007. — 30 p.
16. Олейник А. Политэкономия власти: подходы к анализу отношений между государством и бизнесом в России // Вопросы экономики. — 2011. — № 5. — С. 21—22.
17. Djankov S., La Porta R., Lopez de Silanes F., Shleifer A. The Regulation of Entry // The Quarterly Journal of Economics. — 2002. — 117 (1). — Р. 1—37 — С. 6.
18. Нисканен В. Пересмотр / В.Нисканен // Вехи экономической мысли. В 6 т. — Санкт-Петербург: Экономическая школа. Экономика благосостояния и общественный выбор. — 2004. — C. 536—559.
19. Нисканен В.А. Особая экономика бюрократии / В.А. Нисканен // Вехи экономической мысли. — Санкт-Петербург: Экономическая школа. Экономика благосостояния и общественный выбор. 2004. — C. 476—492.
20. Romer Т Economic Incentives and Political Institutions: Spending and Voting in School District Referenda / Т. Romer, Н. Rosenthal, and V. Munley // NBER Working Paper No. 2406. — 1987. — 56 p. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nber.org/papers/w2406 (дата звернення 21.05.2019 р.)
21. Peltzman S. Economic Conditions and Gubernatorial Elections / S. Peltzman // American Economic Review. — 1987. — Vol. 77. — P. 292—297.
22. Migue J.-L. Towards a General Theory of Managerial Discretion / J.-L. Migue and G. Belanger // Public Choice. — 1974. Vol. 17. — P. 27—51.
23. Niskanen N. W. Bureaucracy and Public Economics. 2nd ed. — Vermont: Edward Elgar, 1994. — 298 р.

A. Gerasymenko, А. Masko

MODELS OF INTERACTION BETWEEN THE STATE AND THE MARKET: THE INSTITUTIONAL ASPECT

Summary

The development of effective institutions of interaction between the state and the market is an important prerequisite for the formation of an effective economic policy, the development of competitive relations, as well as the socio-economic system of the country.
At various stages of the country's development, there is cooperation between the state and the market, from the dominance of the state power or vice versa — the market.
An understanding of the preconditions for the formation of such interaction, the level of distribution and the consequences of its impact on the country's socio-economic system is important.
The work outlines approaches that determine the plurality of existing models of interaction between the state and the market on the basis of pluralism or corporatism, and detailed analysis of such models of institutional interaction between the state and the market as: regulatory capture, traveler's office, bureaucracy, Becker's model of political bargaining, describing their features in the context. these approaches, as well as providing concrete examples of the spread of such models in the economy of foreign countries and in Ukraine.
It is substantiated that the influence of certain interest groups on the regulatory body in order to establish favorable regulation for them leads to maximizing their profits not due to the quality, technologies and innovations of their product, but due to the establishment of artificial administrative barriers. A vivid example of this interaction between the state and the market is the regulatory capture model.
Another model, the Roadmap, illustrates how civil servants, meeting their own interests in maximizing political rent, can set artificial administrative barriers for business entities — not related to the implementation of the necessary control or regulation, to be overcome by which additional costs should be borne by the latter.
It has been established that inefficient and inadequate institutions act as a factor that enables and enhances the scale of the negative consequences of the institutional organization of interaction between the state and the market within the framework of models of political bargaining, regulatory capture, road fare and bureaucracy, etc.
An analysis of the interaction between the state and the market has allowed to allocate a plurality of models of institutional interaction between the state and the market, which differ in the preconditions of formation and economic nature, which in the future gives an understanding of the development of mechanisms of institutional interaction of the state and the market for the development of both the country as a whole and individual markets, the definition of the complex economically -legal measures to streamline such relationships and individual institutes that have emerged as a result of such interaction.

Keywords: State; market; regulatory body; political rents; models of institutional interaction between the state and the market.

References

1. Diehtiar, A.O. and Narozhnyi, S.M. (2013), "Models of interaction between state and business in the modern world", Modeli vzaiemodii derzhavy ta biznesu u suchasnomu sviti. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia: zb. nauk. prats. Kharkiv: KharRI NADU "Mahistr", vol. 4 (43), pp. 116—123.
2. Official website Statista (2019), "Number of registered active lobbyists in the United States from 2000 to 2018", available at: https://www.statista.com/statistics/257340/number-of-lobbyists-in-the-us (Accessed 12 June 2019).
3. Korolev, E. (2008), "Models of business and government interaction in the European Union", Power, vol. 7, pp.26—30.
4. Herasymenko, A.H. (2014), Rynkova vlada: dzherela, masshtaby, naslidky [Market power: sources, scales, implications], KNTEU Kyiv, Ukraine.
5. Viskuzi, V.K. Vernom, D.M. and Herinhton, Dz.E. (2004), Ekonomichna teoriia rehuliuvannia ta antymonopol'na polityka [Economic theory of regulation and antimonopoly policy], Basics, Kyiv, Ukraine.
6. Dzh. Helbreit (2004), Novoye industrial'noye obshchestvo [New industrial society], Terra Fantastica, St. Petersburg Russia.
7. Olson, M. (2004), Lohika kolektyvnoi dii. Suspil'ni blaha i teoriia hrup [Logic of collective action. Public goods and group theory], Libra, Kyiv, Ukraine.
8. James, J. A. (1951), "Preliminary Study of the Size Determinant in Small Group Interaction", American Sociological Review, vol. XVI, pp. 474—477.
9. Simmel, G. (1950), The Sociology of George Simmel, Free Press, Glencoe, USA.
10. Chernenko, S.O. (2006), Konkurentsiia ta efektyvnist tovarnykh rynkiv v Ukraini [Competition and efficiency of commodity markets in Ukraine], KNTEU, Kyiv, Ukraine.
11. National Commission, which carries out the state regulation in the spheres of energy and utilities (2016), "The order of formation of the forecasted wholesale market price of electric energy", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0428-16 (accessed 12 May 2019).
12. Official website of the State enterprises "Energy market" (2019), available at: http://www.er.gov.ua/doc.php?c=5 (accessed 01 July 2019).
13. Official website of the State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2017/ct/icv/icv_u/icv_vp17_u.htm (accessed 11 July 2019).
14. The Website magazine NV UA (2017), "The first large-scale research of the domestic oligarchy", available at: https://nv.ua/ukr/publications/zat-ukrajina-ta-jogo-vlasniki-pershe-masshtabne-doslidzhennja-vitchiznjanoji-oligarhiji-835585.html (accessed 01 June 2019).
15. Boehm, F. (2007), Regulatory Capture Revisited — Lessons from Economic of Corruption. Working Paper. Research Center in Political Economy, CIEP Universidad Externado de Colombia, Bogota, Colombia.
16. Oleinyk, A. (2011), "Political economy of power: approaches to the analysis of relations between the state and business in Russia", Economic issues, vol. 5, pp. 21—22.
17. Djankov, S. La Porta, R. Lopez de Silanes F. and Shleifer A. (2002), "The Regulation of Entry", The Quarterly Journal of Economics, vol. 117 (1), рp. 1—37.
18. Niskanen, V. (2004), Vekhi ekonomicheskoy mysli [Milestones of economic thought], School of Economics. Welfare economics and social choice, St. Petersburg, Russia, pp. 536—559.
19. Niskanen, V. (2004), [The special economics of bureaucracy], School of Economics. Welfare economics and social choice, St. Petersburg, Russia, pp. 476—492.
20. Romer, Т. Rosenthal, Н. and Munley, V. (1987), "Economic Incentives and Political Institutions: Spending and Voting in School District Referenda", NBER Working Paper, vol. 2406, available at: http://www.nber.org/papers/w2406 (accessed 21 May 2019).
21. Peltzman, S. (1987), "Economic Conditions and Gubernatorial Elections American Economic Review", vol. 77. pp. 292—297.
22. Migue, J.-L and Belanger, G. (1974), "Towards a General Theory of Managerial", Public Choice, vol. 17, pp. 27—51.
23. Niskanen, N. W. (1994), Bureaucracy and Public Economics, 2nd ed., Edward Elgar, Vermont, USA, pp. 151—153.

№ 8 2019, стор. 12 - 18

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 1404

Відомості про авторів

А. Г. Герасименко

д. е. н., професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

A. Gerasymenko

Doctor of Economic Sciences, professor of the department of economics and competition policy,Kyiv national university of trade and economics

ORCID:

0000-0003-0313-6942


А. М. Масько

аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики,Київський національний торговельно-економічний університет

А. Masko

postgraduate student of the department of economics and competition policy,Kyiv national university of trade and economics

ORCID:

0000-0001-8302-4689

Як цитувати статтю

Герасименко А. Г., Масько А. М. Моделі взаємодії держави та ринку: інституційний аспект. Економіка та держава. 2019. № 8. С. 12–18. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.12

Gerasymenko, A. and Masko, А. (2019), “Models of interaction between the state and the market: the institutional aspect”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 12–18. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.12

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.