EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МИТНІ ЕФЕКТИ ЯК ІНДИКАТОРИ СТАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ ПОМІРНОГО ПРОТЕКЦІОНІЗМУ В УКРАЇНІ
П. В. Герасимюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.100

УДК: 339.5

П. В. Герасимюк

МИТНІ ЕФЕКТИ ЯК ІНДИКАТОРИ СТАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ ПОМІРНОГО ПРОТЕКЦІОНІЗМУ В УКРАЇНІ

Анотація

Мета дослідження. Метою статті є демонстрація необхідності ефективного комплексного планування та автоматизованого моніторингу митної політики помірного протекціонізму для досягнення позитивних внутрішніх і зовнішніх ефектів у розвитку окремої галузі промисловості з власною сировинною базою, на противагу простого експорту такої сировини.
Методологія. Застосувавши метод аналізу та синтезу, визначено універсальні цільові внутрішні та зовнішні ефекти митної політики помірного протекціонізму для окремої галузі економіки України. На основі методів порівняння та моделювання запропоновано порядок розрахунку загального митного ефекту як індикатор стану реалізації митної політики в окремій галузі.
Отримані результати. У статті встановлено дисбаланс у рівнях захисту українського та іноземних ринків призводить до послаблення позицій вітчизняних виробників. Аргументовано необхідність застосування захисної митної політики у формі помірного протекціонізму, що має на меті переорієнтацію простого експорту сировини на експорт готової продукції. Визначено основні показники стану реалізації митної політики. Запропоновано сукупність цільових митних ефектів митної політики окремої галузі та наведено їх планові співвідношення та порядок розрахунку.
Цінність дослідження. Визначено основні сфери національної економіки, що підлягають врахуванню під час розробки та розрахунку цільових митних ефектів митної політики окремої галузі економіки. Запропоновано здійснювати оцінювання та моніторинг стану реалізації митної політики комплексно за допомогою показників як фінансового, так і реального секторів економіки. Вперше запропоновано порядок розрахунку загального митного ефекту для забезпечення безперервного моніторингу стану реалізації митної політики України.

Ключові слова: митна політика; ефект митної політики; абсолютні та відносні митні ефекти; внутрішні та зовнішні митні ефекти; регулюючі та фіскальні митні ефекти; оцінювання; моніторинг.

Література

1. Пашко П.В. Митна політика та митна безпека України: монографія / За заг. ред. П.В. Пашка, І.Г. Бережнюка. — Хмельницький: ПП. Мельник А.А., 2013. — 338 с. — (Митна справа в Україні. Том 24).
2. Бережнюк І.Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти: монографія / І.Г. Бережнюк. — Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2009. — 543 с.
3. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та ЄС, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої від 21.03.2014. URL:: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984-011 (дата звернення 27.05.2019).
4. Мещеряков А.А. Регуляторна політика як складова забезпечення економічної безпеки в Україні / А.А. Мещеряков, С. В. Сопотян // Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка. — 2011. — № 1. — С. 34—39.
5. Пашко П.В. Митна складова в системі економічної безпеки держави / П.В. Пашко // Регіональна економіка. — 2008. — № 2. — С. 7—12.
6. Сабадаш В.В. Орієнтири національної митної політики в умовах торгово-економічної інтеграції / В.В. Сабадаш, А.Ю. Казбан // Mechanism of Economic Regulation. — 2014. — № 2. — С. 123—133.
7. Софіщенко І.Я. Митна політика України в умовах розвитку відносин з Європейським Союзом / І.Я. Софіщенко, М.О. Руба // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. — 2016. — № 1. — С. 165—171.
8. Стоянець Н.В. Митна політика в контексті евроінтеграційного вибору України / Н.В. Стоянець // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. — 2013. — Вип. 12. — С. 120—123.
9. Задихайло Д.В. Економічна політика держави в системі правового і законодавчого забезпечення / Д.В. Задихайло // Вісник Національної академії правових наук України: зб. наук. пр. — Харків, 2013. — № 3. — С. 214—221.
10. Поважний О.С. Oсобливості розбудови державної фінансової політики на мезорівні / О.С. Поважний, В.В. Петрушевська // Регіональний збірник наукових праць з економіки "Прометей". — 2014. — C. 24—29.
11. Пасічник В.М. Державна політика національної безпеки: сутність, еволюція та чинники формування / В.М. Пасічник // Ефективність державного управління. — 2012. — Вип. 30. — С. 37—46.
12. Петренко І. Сутність державної політики та державних цільових програм / І. Петренко // Віче. — 2011. — № 10. — С. 23—25.
13. Білецький А.А. Фіскальний та регулюючий потенціал функціонування митної служби України в умовах відкритої економіки: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец. 08.00.08. — "гроші, фінанси і кредит" / А.А. Білецький. — Ірпінь, 2010. — 19 с.
14. Новікова К.І. Митний тариф в умовах лібералізації регуляторної політики держави: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец. 08.00.0.3 — "економіка та управління національним господарством" / К.І. Новікова. — Запоріжжя, 2010. — 20 с.
15. Озерчук О.В. Сутність, роль та напрями державної фінансової політики регулювання інвестиційної діяльності в Україні / О.В. Озерчук // Наукові праці НДФІ. — 2015. — Вип. 1. — С. 16—25.
16. Булюк О.В. Експортна політика в активізації розвитку зернового ринку південних областей України: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец. 08.00.03. — "економіка та управління національним господарством" / О.В. Булюк. — Миколаїв, 2008. — 20 с.
17. Губенко В.І. Механізм зовнішньоекономічної діяльності агропромислового комплексу: лібералізація і протекціонізм: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: спец. 08.07.02. — "економіка сільського господарства і АПК" / В.І. Губенко. — Миколаїв, 2004. — 36 с.

P. Herasymiuk

CUSTOMS EFFECTS AS INDICATORS OF MODERATE PROTECTIONISM CUSTOMS POLICY REALIZATION IN UKRAINE

Summary

Research objective. The aim of the research is to demonstrate necessity of effective complex planning and automatic monitoring of a moderate protectionism customs policy to gain positive internal and external customs effects in developing of a particular branch of economy with its own raw base. Such type of customs policy has a purpose to change a simple export of raw material by an export of products that are result of raw material further processing in Ukraine. Author observes the possibility of using effects of customs policy in the process of planning and monitoring of such policy in Ukraine.
Methodology. Using method of synthesis and analysis multipurpose internal and external effects of a moderate protectionism customs policy for a particular branch of economy are offered. Method of calculating general customs effect in a moderate protectionism customs policy realization is proposed based on methods of comparing and modeling.
Findings. In the article, imbalance of levels of foreign and Ukrainian internal markets protection are found out. Author researches scientific background for defensive customs policy and possible restrictions for its implementation in Ukraine. The necessity of implementing of protective customs policy in form of moderate protectionism for improving raw materials further processing in Ukraine is pointed out. Main indicators of customs policy realization are mentioned. Complex of target effects of customs policy in particular economy sphere, methods of their identification and calculation are proposed.
Value Added. Main branches of national economy that are to be mentioned in developing of customs policy of a particular sphere and calculating of key customs effects are noticed. Financial indicators together with manufacturing indicators are proposed to use as a basis of evaluating and monitoring of customs policy realization. Author notices meaning of customs effects in form of indexes and limitations for their correlations. For the first time calculation procedure of general customs effect for providing constant monitoring of customs policy realization is proposed.

Keywords: customs policy; effect of customs policy; absolute and relative customs effects; internal and external customs effects; regulatory and fiscal customs effects; evaluation; monitoring system.

References

1. Pashko, P.V. (2013), Mytna polityka ta mytna bezpeka Ukrainy [Customs policy and customs safety of Ukraine], Mytna sprava v Ukraini, 24th ed., PP Mel'nyk A.A., Khmel'nyts'kyj, Ukraine.
2. Berezhniuk, I. H. (2009), Mytne rehuliuvannia Ukrainy: natsional'ni ta mizhnarodni aspekty [Customs regulation of Ukraine: national and international specifics], Academy of customs of Ukraine, Dnipropetrovs'k, Ukraine.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "Association agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (Accessed 27 May 2019).
4. Mescheriakov, A.A. and Sopotian, S. V. (2011), "Regulatory policy as a component of ensuring economic security in Ukraine", Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Ser.: Ekonomika, vol. 1, pp. 34—39.
5. Pashko, P.V. (2008), "Customs component in the system of economic security of the state", Rehional'na ekonomika, vol. 2, pp. 7—12.
6. Sabadash, V.V. and Kazban, A.Yu. (2014), "Guidelines of the national customs policy in the conditions of trade and economic integration", Mechanism of Economic Regulation, vol. 2, pp. 123—133.
7. Sofischenko, I.Ya. and Ruba, M. O. (2016), "Customs policy of Ukraine in the context of developing relations with the European Union", Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 165—171.
8. Stoianets', N.V. (2013), "Customs policy in the context of the European integration option of Ukraine", Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, vol. 12, pp. 120—123.
9. Zadykhajlo, D.V. (2013), "Economic policy of the state in the system of legal and legislative support", Visnyk Natsional'noi akademii pravovykh nauk Ukrainy, vol. 3, pp. 214—221.
10. Povazhnyj, O. S. and Petrushevs'ka, O.S. (2014), "Peculiarities of the development of the state financial policy on regional level", Rehional'nyj zbirnyk naukovykh prats' z ekonomiky "Prometej", pp. 24—29.
11. Pasichnyk, V.M. (2012), "State policy of national security: essence, evolution and factors of formation", Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnia, vol. 30, pp. 37—46.
12. Petrenko, I. (2011), "The essence of state policy and state target programs", Viche, vol. 10, pp. 23—25.
13. Bilets'kyj, A.A. (2010), "The fiscal and regulatory potential of the functioning of the customs service of Ukraine in the conditions of an open economy", Abstract of Ph.D. dissertation, Money, finance and credit, National University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin', Ukraine.
14. Novikova, K.I. (2010), "Customs tariff in the conditions of liberalization of the regulatory policy of the state", Abstract of Ph.D. dissertation, Economics and management of the national economy, Classic Private University, Zaporizhzhia, Ukraine.
15. Ozerchuk, O.V. (2015), "Essence, role and directions of the state financial policy of regulation of investment activity in Ukraine", Naukovi pratsi NDFI, vol. 1, pp. 16—25.
16. Buliuk, O.V. (2008), "Export policy in the intensification of grain market development in the southern regions of Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Economics and management of the national economy, Mykolaiv State Agricultural University, Mykolaiv, Ukraine.
17. Hubenko, V.I. (2004), "Mechanism of foreign economic activity of the agroindustrial complex: liberalization and protectionism", Abstract of Doctor of Economic Sciences dissertation, Economy of agriculture and agroindustrial complex, Mykolaiv State Agricultural University, Mykolaiv, Ukraine.

№ 7 2019, стор. 100 - 108

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 802

Відомості про авторів

П. В. Герасимюк

аспірант кафедри фінансів, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

P. Herasymiuk

postgraduate student, Department of Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0002-6155-4571

Як цитувати статтю

Герасимюк П. В. Митні ефекти як індикатори стану реалізації митної політики помірного протекціонізму в Україні. Економіка та держава. 2019. № 7. С. 100–108. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.100

Herasymiuk, P. (2019), “Customs effects as indicators of moderate protectionism customs policy realization in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 100–108. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.100

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.