EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-КАДРОВА СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Б. Б. Остапюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.90

УДК: 331.108:656.2

Б. Б. Остапюк

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-КАДРОВА СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Анотація

У статті обгрунтовано доцільність досягнення високого рівня інтелектуально-кадрової безпеки залізничного транспорту як однієї з основних складових системи управління його економічною безпекою. Досліджено теоретичні основи забезпечення інтелектуально-кадрової безпеки в залізничній галузі, зокрема розглянуто сутність наукової категорії "інтелектуально-кадрова безпека" і її основних складових. Запропоновано у разі формування системи управління інтелектуально-кадровою безпекою залізничного транспорту розглядати це поняття як з позиції соціального захисту працівників підприємств від різного роду загроз, які перешкоджають формуванню сприятливого матеріального та соціально-психологічного клімату для їх роботи, так і з точки зору захисту підприємства від нанесення випадкової або навмисної шкоди працівниками. Вивчено наукові підходи до забезпечення інтелектуально-кадрової безпеки залізничного транспорту. Виявлено і систематизовано заходи щодо підвищення рівня інтелектуально-кадрової безпеки у сфері залізничного транспорту, які згруповано за такими напрямами як економічні, технологічні, організаційні, соціально-психологічні, культурно-ціннісні, адміністративні та дисциплінарні. Особливу увагу приділено визначенню пріоритетних організаційних заходів забезпечення інтелектуально-кадрової безпеки вітчизняного залізничного транспорту.

Ключові слова: залізничний транспорт; кризовий стан; економічна безпека; інтелектуально-кадрова безпека; теоретичні основи; підходи; систематизація заходів забезпечення інтелектуально-кадрової безпеки.

Література

1. Алькема В.Г., Кириченко О.С. Економічна безпека суб'єктів логістичної діяльності: навч. посіб. К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2016. 350 с.
2. Гречішкіна А.А. Сутність поняття "кадрова безпека підприємств залізничного транспорту". Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Економічні науки". 2014. Вип. 5. Ч. 2. С. 144—146.
3. Дикань В.Л., Назаренко І. Л. Комплексна методика визначення рівня економічної безпеки, оцінки ризиків та ймовірності банкрутства: монографія. Х.: УкрДАЗТ, 2011. 142 с.
4. Дикань В.Л., Воловельская И.В. Концептуальные подходы к обеспечению экономической безопасности предприятия. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 64. С. 11—18.
5. Дикань В.Л., Воловельская И.В. Специфические особенности системы обеспечения экономической безопасности железнодорожного транспорта. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Економічні науки". 2016. Вип. 16. Ч. 4. С. 63—66.
6. Калініченко Л.Л. Кадрова безпека, як провідна складова в забезпеченні економічної безпеки підприємства. Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки: колективна монографія у 2 т. Дніпропетровськ: "ФОП Дробязко С.І.", 2014. Т. 2. С. 101—109.
7. Корінь М.В. Стратегія розвитку кадрового потенціалу залізниць. Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". 2014. № 4. Т. 1. С. 53—56.
8. Корінь М.В., Шевченко О.О., Шовкопляс О.О. Управління розвитком кадрового потенціалу в сучасних умовах. Вісник економіки транспорті і промисловості. 2017. № 60. С. 238—245.
9. Костюк Ж.С. Мотивація як засіб підвищення економічної безпеки підприємств залізничного транспорту. Глобальні та національні проблеми економіки: веб-сайт. 2015. Вип. 4. URL: http://global-national.in.ua/archive/4-2015/92.pdf (дата звернення: 10.06.2019).
10. Мехеда Н.Г., Гладун Я. Методи забезпечення кадрової безпеки на підприємстві. rusnauka.com: веб-сайт. 2014. URL: http://www.rusnauka.com/8_NMIV_2013/Economics/10_131590.doc.htm (дата звернення: 12.06.2019).
11. Міщенко С.П. Інтелектуально-кадрова складова економічної безпеки підприємств залізничного транспорту: напрямки забезпечення. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. № 52. С. 45—52.
12. Мойсеєнко І.П., Марченко О.М. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства: навч. посіб. Львів, 2011. 380 с.
13. Назаренко І. Л., Сухорукова Т. Г., Кірія Н. Забезпечення економічної безпеки локомотивного депо в умовах реформування галузі. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. Вип. 52. С. 114—120.
14. Овчиннікова В.О. Теоретико-методологічні аспекти стратегічного управління розвитком залізничного транспорту України: дис. д-р екон. наук: 08.00.03 // Український державний університет залізничного транспорту. Харків, 2018. 517 с.
15. Панченко Н.Г. Теоретико-методологічні основи формування системи соціальної відповідальності на залізничному транспорті: дис. д-р екон. наук: 08.00.03 // Український державний університет залізничного транспорту. Харків, 2019. 482 с.
16. Руда Т.В. Сутність та структуризація економічної безпеки. Митна безпека. 2012. № 1—2. С. 30—38.
17. Сисоліна Н. П. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. Кіровоград: КНТУ, 2014. 226 с.
18. Токмакова І.В. Теоретико-методологічні основи забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту: дис. д-р екон. наук: 08.00.03 // Український державний університет залізничного транспорту. Харків, 2015. 455 с.
19. Черкасова С.О., Суховєєва А.С. Методичні засади управління процесом забезпечення інтелектуально-кадрової складової економічної безпеки підприємств. Молодий вчений. 2018. № 1 (53). С. 1016—1021.

B. Ostapyuk

INTELLECTUAL AND HUMAN RESOURCES COMPONENT OF THE ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT OF RAILWAY TRANSPORT

Summary

The author substantiates the expediency of achieving a high level of intellectual and personnel safety of railway transport as one of the main components of the system of ensuring its economic security. The theoretical foundations of intellectual and personnel security in the railway industry are studied, in particular, the essence of the scientific category "intellectual and personnel security" and its main components are considered. Proposed in the formation of intellectual and human resources and security on rail transport to consider this concept from the perspective of social protection of employees of enterprises against different kinds of threats that hinder the formation of favorable physical and socio-psychological climate for their work, and from the point of view of protection of the enterprise from the risk of accidental or intentional harm by employees. In particular, it was determined that the latter may be due to the lack of competence and professionalism of employees, their unreliability and low level of devotion to the enterprise, as well as their participation in financial fraud and corruption schemes. Scientific approaches to ensuring intellectual and personnel safety of railway transport are studied. On the basis of research publications identified and systematized measures to improve the level of intellectual and human security in the field of railway transport, which are grouped in such areas as economic, technological, organizational, socio-psychological, cultural, value, administrative and disciplinary measures. Among the priority tasks to ensure the intellectual and personnel safety of railway transport identified: improvement of personnel policy in terms of search and attraction of personnel and the formation of its social and professional adaptation; monitoring threats to intellectual and personnel development of railway transport and changes in personnel planning policy in this area, taking into account their possible impact; introduction of a transparent selection mechanism as employees formation of a social package for employees of the railway industry, which includes bonuses, allowances, free medical care, vouchers to institutions for recreation and recreation; improvement of the system of motivation of employees and determining surcharges for supporting the intellectual and personnel safety of railway transport; creation of a favorable socio-psychological climate in the team and ensuring the development of corporate culture; development and implementation of effective anti-corruption policy.

Keywords: ailway transport; crisis state; economic security; intellectual and personnel security; theoretical foundations; approaches; systematization of measures to ensure intellectual and personnel security.

References

1. Al'kema, V.H. and Kyrychenko, O.S. (2016), Ekonomichna bezpeka sub'iektiv lohistychnoi diial'nosti [Economic security of subjects of logistic activity], VNZ "Universytet ekonomiky ta prava "KROK", Kyiv, Ukraine.
2. Hrechishkina, A.A. (2014), "The essence of the concept "personnel security of railway transport enterprises", Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriia "Ekonomichni nauky", vol. 5, no. 2, pp. 144—146.
3. Dykan', V.L. and Nazarenko, I.L. (2011), Kompleksna metodyka vyznachennia rivnia ekonomichnoi bezpeky, otsinky ryzykiv ta jmovirnosti bankrutstva [Complex methodology for determining the level of economic security, risk assessment and probability of bankruptcy], UkrDAZT, Kharkiv, Ukraine.
4. Dikan', V.L. and Volovel'skaja, I.V. (2018), "Conceptual approaches to the economic security of the enterprise", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 64, pp. 11—18.
5. Dikan', V.L. and Volovel'skaja, I.V. (2016), "Specific features of the system of economic security of railway transport", Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriia "Ekonomichni nauky", vol. 16, no. 4, pp. 63—66.
6. Kalinichenko, L.L. (2014), Kadrova bezpeka, iak providna skladova v zabezpechenni ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva. Ekonomichna bezpeka v umovakh hlobalizatsii svitovoi ekonomiky [Personnel security as a leading component in ensuring the economic security of the enterprise. Economic security in a globalizing world economy], FOP Drobiazko S.I., Dnipropetrovs'k, Ukraine.
7. Korin', M.V. (2014), "Strategy of human resources development of the railways", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Seriia "Ekonomichni nauky", vol. 4, no. 1, pp. 53—56.
8. Korin', M.V. Shevchenko, O.O. and Shovkoplias, O.O. (2017), "Management of human resources development in modern conditions", Visnyk ekonomiky transporti i promyslovosti, vol. 60, pp. 238—245.
9. Kostiuk, Zh.S. (2015), "Motivation as a means of increasing the economic security of railway transport enterprises", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 4, available at: http://global-national.in.ua/archive/4-2015/92.pdf (Accessed 10 June 2019).
10. Mekheda, N.H. and Hladun, Ya. (2014), "Methods of ensuring personnel security at the enterprise", available at: http://www.rusnauka.com/8_NMIV_2013/Economics/10_131590.doc.htm (Accessed 12 June 2019).
11. Mischenko, S. P. (2015), "Intellectual and personnel component of economic security of railway transport enterprises: directions of ensuring", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 52, pp. 45—52.
12. Mojseienko, I.P. and Marchenko, O.M. (2011), Upravlinnia finansovo-ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva [Management of financial and economic security of the enterprise], Lviv, Ukraine.
13. Nazarenko, I. L. Sukhorukova, T. H. and Kiriia, N. (2015), "Ensuring the economic security of the locomotive depot in the context of reforming the industry", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 52, pp. 114—120.
14. Ovchynnikova, V.O. (2018), "Theoretical and methodological aspects of strategic management of railway transport development in Ukraine", Ph.D. Thesis, Economics and management of national economy, Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkiv, Ukraine.
15. Panchenko, N.H. (2019), "Theoretical and methodological basis for the formation of the system of social responsibility in railway transport", Ph.D. Thesis, Economics and management of national economy, Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkiv, Ukraine.
16. Ruda, T.V. (2012), "The nature and structuring of economic security", Mytna bezpeka, vol. 1—2, pp. 30—38.
17. Sysolina, N. P. (2014), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva [Economic security of the enterprise], Kirovograd National Technical University, Kirovograd, Ukraine.
18. Tokmakova, I.V. (2015), "Theoretical and methodological basis for the harmonious development of railway transport", Ph.D. Thesis, Economics and management of national economy, Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkiv, Ukraine.
19. Cherkasova, S.O. and Sukhovieieva, A.S. (2018), "Methodical bases of management of process of providing intellectual and personnel component of economic security of the enterprises", Molodyj vchenyj, vol. 1 (53), pp. 1016—1021.

№ 7 2019, стор. 90 - 95

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 708

Відомості про авторів

Б. Б. Остапюк

здобувач кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом, Український державний університет залізничного транспорту

B. Ostapyuk

applicant of the Department of Economics and Management of Production and Commercial Business, Ukrainian State University of Railway Transport

ORCID:

0000-0001-7237-7040

Як цитувати статтю

Остапюк Б. Б. Інтелектуально-кадрова складова управління економічною безпекою залізничного транспорту. Економіка та держава. 2019. № 7. С. 90–95. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.90

Ostapyuk, B. (2019), “Intellectual and human resources component of the economic security management of railway transport”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 90–95. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.90

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.