EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИЩОГО ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
В. В. Шевченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.79

УДК: 336.1

В. В. Шевченко

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИЩОГО ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Анотація

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні основи і практичні аспекти аналізу діяльності вищого державного фінансового контролю на регіональному рівні. Об'єктом дослідження є процеси раціоналізації функцій вищого державного фінансового контролю на регіональному рівні. У процесі підготовки статті використано сучасні методи проведення наукових досліджень: метод ієрархій, функціонально-вартісний підхід, аналіз і синтез, формалізація. Основним науковим результатом статті є обгрунтування методичного підходу до функціонально-вартісного аналізу ефективності вищого державного фінансового контролю на регіональному рівні. Методику функціонально-вартісного підходу адаптовано до раціоналізації функцій децентралізованих органів вищого фінансового контролю, за таким алгоритмом: їхня основна функція представляється функціями нижчого рівня як допоміжними елементами; зв'язок між елементною та функціональною структурами об'єкта визначається на основі рангів функцій за ієрархічними рівнями функціональної моделі за допомогою методу розстановки пріоритетів на основі матриці суміжності, яка дозволяє розрахувати абсолютну і відносну значущість функцій різних рівнів і рангів. Витрати на їх реалізацію визначено шляхом розподілення загальної суми витрат на реалізацію основної функції пропорційно їхньої відносної значущості, порівнюючи з трудовитратами. В основу раціоналізації функцій територіальних управлінь Рахункової палати України покладено вирівнювання економічно обгрунтованого розподілу витрат на їх реалізацію на 1 людино-день роботи контролюючого суб'єкта, що є принципово новим.

Ключові слова: функціонально-вартісний аналіз; ефективність; вищий державний фінансовий контроль; регіональний рівень.

Література

1. Трофімова Л.В. Про визначення окремих понять, пов'язаних з фінансовою діяльністю держави. Часопис Київського університету права. 2010. № 2. С. 151—156.
2. Weirich T.R., Churyk N.T., Pearson Т.C. Accounting and Auditing Research and Databases: Practitioner's Desk Reference. New Jersey: Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 2012. 257 р.
3. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. М: Дело, 1992. 702 с.
4. Жураковський де Сас Т.Б. Проблема детермінації державного фінансового контролю в сучасних умовах. Державне управління: теорія та практика. 2009. № 2009/2(10). URL: http://www.academy.gov.ua/ej/ej10/doc_pdf/Zhurakovskyy.pdf
5. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. Пер. с английского Р.Г. Вачнадзе. Москва: Радио и связь, 1993. 278 с.
6. Щербаков В.А., Приходько Е.А. Основы финансового функционально-стоимостного анализа. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003. 164 с.
7. Покинтелиця В.М. Функціонально-вартісний аналіз процесів адміністрування податків. Економічні інновації. 2010. Вип. 41. С. 195—205.

V. Shevchenko

FUNCTIONAL-COST ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF SUPREME STATE FINANCIAL CONTROL AT THE REGIONAL LEVEL

Summary

The focus of state financial control on ensuring the effective use of public financial resources and the need for a clear delineation of functions between individual entity of supreme audit institutions puts on the order of the day the search for adequate tools to rationalize their activities, among which the functional approach should be highlighted. The subject of research is the theoretical, methodological foundations and practical aspects of the analysis of the activities of the supreme state financial control at the regional level. The object of the research is the processes of rationalization of the functions of supreme state financial control at the regional level. In the process of preparing the article, modern research methods were used: the method of hierarchy, functional-cost approach, analysis and synthesis, and formalization. The main scientific result of the article is the rationale for the methodological approach to the functional-cost analysis of the efficiency of supreme state financial control at the regional level. The functional-cost approach is adapted to the rationalization of the functions of decentralized of the supreme state audit institution according to the following algorithm: their main function is represented by the functions of the lower level as auxiliary elements; the relationship between the elemental and functional structures of the object is determined on the basis of the ranks of functions by the hierarchical levels of the functional model using the prioritization method based on the adjacency matrix, which allows to calculate the absolute and relative significance of functions of different levels and ranks. The costs of their implementation are determined by allocating the total amount of the costs of implementing the main function in proportion to their relative significance in comparison with the labor input. The rationalization of the functions of the regional offices of the Accounting Chamber of Ukraine is based on the equalization of the economically justified allocation of expenses for their implementation per 1 work-day of the entity, and is fundamentally new.

Keywords: functional-cost analysis; efficiency; supreme state financial control; regional level.

References

1. Trofimova, L.V. (2010), "About definition of separate concepts connected with financial activity of the state", Chasopys Kyivs'koho universytetu prava, vol. 2, pp. 151—156.
2. Weirich, T. R. Churyk, N. T. and Pearson, T. C. (2012), Accounting and Auditing Research and Databases: Practitioner's Desk Reference, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, US.
3. Mescon, M. H. Albert, M. and Khedouri, F. (1992), Osnovy menedzhmenta [Management], Delo, Moscow, Russia.
4. Zhurakovskiy de Sas, T.B. (2009), "A problem of determination of state financial control in modern conditions", Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, [Online], vol. 2, no. 10, available at: http://www.academy.gov.ua/ej/ej10/doc_pdf/Zhurakovskyy.pdf (Accessed 10 May 2019).
5. Saaty, T. (1993), Prinjatie reshenij. Metod analiza ierarhij [Decision making. Method of analysis of hierarchies], Radio and Communications, Moscow, Russia.
6. Shherbakov, V.A. and Prihod'ko, E.A. (2003), Osnovy finansovogo funkcional'no-stoimostnogo analiza [Fundamentals of financial functional-cost analysis], NSTU, Novosibirsk, Russia.
7. Pokintelicja, V.M. (2010), "Functional-cost analysis of tax administration processes", Ekonomichni innovatsii, vol. 41, pp.195—205.

№ 7 2019, стор. 79 - 85

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 1176

Відомості про авторів

В. В. Шевченко

Головний спеціаліст Рахункової палати України, м. Київ

V. Shevchenko

Chief Desk Officer of the Accounting Chamber of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0002-5181-8537

Як цитувати статтю

Шевченко В. В. Функціонально-вартісний аналіз ефективності вищого державного фінансового контролю на регіональному рівні. Економіка та держава. 2019. № 7. С. 79–85. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.79

Shevchenko, V. (2019), “Functional-cost analysis of the effectiveness of supreme state financial control at the regional level”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 79–85. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.79

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.