EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ
А. П. Софієнко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.73

УДК: 336.2

А. П. Софієнко

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ

Анотація

На основі вивчення теоретичних досліджень у сфері державного боргу та управління зовнішніми державними запозиченнями, а також на основі аналізу періоду з 2008 по 2018 роки, описано виявлені проблеми управління зовнішнім державним боргом. У статті підкреслюється процес формування та використання зовнішніх державних запозичень під тиском певних ризиків та факторів (зовнішніх та внутрішніх). Запропоновано до використання відповідний механізм управління та обслуговування зовнішнього державного боргу для вирішення цих проблем. Крім того, було описано структуру такого механізму, яка включає: політику, стратегію, мету, завдання, об'єкти, суб'єкти та сукупність методів управління та обслуговування зовнішнього державного боргу. Окремо, в дослідженні надано детальну інформацію про складові запропонованого механізму для України, а також запропоновано шляхи їх вдосконалення з урахуванням національних економічних та соціальних систем у посткризовому розвитку.

Ключові слова: зовнішній державний борг; зовнішні запозичення; механізм управління та обслуговування; проблеми управління; ризики; ВВП.

Література

1. Сизранцев Г.О. Управління державним боргом України: проблеми та напрями оптимізації, "БІЗНЕСІНФОРМ", 2013, 12, с. 56—60.
2. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки, механізм забезпечення), 2004, КНТУ, Київ.
3. Барро Р.Дж., Сала-и-Мартин Х. Экономический рост, 2013, Бином, Лаборатория знаний, Москва.
4. Вівчар О.Й. Особливості управління державним боргом та методи його удосконалення, "Вісник Національного університету "Львівська політехніка", Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку", 2011, 720, с. 371—375.
5. Дорошенко Г.О., Пріоритетні напрями удосконалення політики управління державним боргом, "Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Економічна", 2016, 90, с. 35—43.
6. Стігліц Дж. Глобалізація та її тягар, 2003, КМ Академія, Київ.
7. Бондарук Т.Г. Зарубіжний досвід використання механізму управління і обслуговування державного зовнішнього боргу та можливості його застосування в Україні, "Збірник наукових праць Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України", 2003, с. 187—193.
8. Печенюк Н.М. Напрями оптимізації управління зовнішнім державним боргом України шляхом використання зарубіжного досвіду, "Актуальні проблеми економіки", 2012, 6, с. 270—274.
9. Ярошевич Н.Б., Мазур А.В. Управління державним боргом: зарубіжний досвід та українська реальність, "Науковий вісник НЛТУ України", 2007, 17, с. 266—271.
10. Вишневська Н.В., Кучерук М.В. Проблеми обслуговування та управління зовнішнім державним боргом України, "Наукові записки [Національного університету Острозька академія], Серія: Економіка", 2013, 21, с. 126—129.
11. Поліщук О.В., Цимбал В.В. Сучасний стан та методи удосконалення управління зовнішнім боргом України, "Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: економіка, право, політологія, туризм", 2013, 1, с. 67—73.
12. Скрипка О. Система управління зовнішнім державним боргом, "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право", 2017, 1, с. 105—115.
13. Mc Kinsey&Company, The countries with most debt, https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/visualizing-global-debt
14. Visual Capitalist, Total Global Debt https://www.visualcapitalist.com/63-trillion-world-debt-one-visualization/
15. European commission, General government gross debt — annual data, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=teina225
16. Державна служба статистики України, Валовий внутрішній продукт, http://www.ukrstat.gov.ua
17. Міністерство фінансів України, Державний борг України, https://www.minfin.gov.ua
18. Верховна Рада України, Бюджетний кодекс України, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
19. European Communities, Treaty on European Union, https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_en.pdf
20. Шелест О.Л. Державний борг України: механізм управління та обслуговування, "Економіка і суспільство", 2017, 8, с. 710—715.
21. Терещенко В.Л. Проблема управління державним боргом України, "Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського", 2016, 10, с. 866 — 872.
22. Софієнко А. Міжнародний досвід управління зовнішнім державним боргом: уроки для України, "Вісник АПСВТ", 2017, 4, с. 36 — 46.
23. Лютий І., Рожко О. Сучасні тенденції та використання державного кредиту у розвинутих зарубіжних країнах, "Світ фінансів. Державні фінанси", 2006, 4 (9), с. 17—24.

A. Sofiienko

FEATURES OF THE MANAGEMENT AND MAINTENANCE MECHANISM EXTERNAL PUBLIC DEBT OF UKRAINE

Summary

Based on the study of theoretical studies in the field of public debt and management of external public borrowings, as well as on the analysis of the period from 2008 to 2018, the article describes the problems of managing external public debt, including the sharp increase in external public debt, especially in 2014—2016 years; the critical predominance of external borrowings in the structure of the country's public debt, which has a negative impact on the country's economic security; not effective use of external government borrowing; low efficiency and effectiveness of external state borrowing on solving socio-economic problems of the state and stimulating the development of the national economic system.
In the study, based on the retrospective analysis of the state debt and external state borrowing of Ukraine, as well as the localization of the management of the attraction and servicing of international loans by the country in the period of two successive economic crises and post-crisis development, a mechanism for managing and servicing external public debt has been formed.
Within the framework of the developed mechanism, using foreign practice of management of general and external state borrowings, the relevant components of it are disclosed and characterized as: strategy, purpose, tasks, objects, subjects, complex of management methods. Separately, the study provided detailed information on the components of the proposed mechanism for Ukraine. At the same time, it should be noted that the developed mechanism is adapted precisely to the conditions of the transformational development of national economic and social systems.
The paper emphasizes the definition and characterization of prerequisites, risks and factors of influence (external, internal), which is the basis of the developed mechanism for managing and servicing the national external public debt of Ukraine.
In further research it is necessary to focus on the detailed characterization of the proposed components of the mechanism of management and servicing of the national external public debt taking into account the current conditions of the Ukrainian economy.

Keywords: external state debt; external borrowing; management and service mechanism; management problems; risks; GDP.

References

1. Syzrantsev, H.O. (2013), "Management of the State Debt of Ukraine: Problems and Directions of Optimization", BIZNESINFORM, vol. 12, pp. 56—60.
2. Baranovs'kyj, O.I. (2004), Finansova bezpeka v Ukraini (metodolohiia otsinky, mekhanizm zabezpechennia) [Financial security in Ukraine (assessment methodology, mechanism of provision)], KNTU, Kyiv, Ukraine.
3. Barro, R.Dzh. and Sala-i-Martin, H. (2013), Jekonomicheskij rost [Economic growth], Binom, Laboratorija znanij, Moscow, Russia.
4. Vivchar, O.J. (2011), "Features of public debt management and methods of its improvement", Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika", Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, vol. 720, pp. 371—375.
5. Doroshenko, H.O. (2016), "Priority directions for improvement of public debt management policy", Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia: Ekonomichna, vol. 90, pp. 35—43.
6. Stihlits, Dzh. (2003), Hlobalizatsiia ta ii tiahar [Globalization and its burden], KM Akademiia, Kyiv, Ukraine.
7. Bondaruk, T.H. (2003), "Foreign experience in using the mechanism of management and servicing of public external debt and its application in Ukraine", Zbirnyk naukovykh prats' Instytutu svitovoi ekonomiky i mizhnarodnykh vidnosyn NAN Ukrainy, pp. 187—193.
8. Pecheniuk, N.M. (2012), "Areas of optimization of management of Ukraine's external debt through the use of foreign experience", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 6, pp. 270—274.
9. Yaroshevych, N.B. and Mazur, A.V. (2007), "Public Debt Management: Foreign Experience and Ukrainian Reality", Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 17, pp. 266—271.
10. Vyshnevs'ka, N.V. and Kucheruk, M.V. (2013), "Problems of servicing and managing the external public debt of Ukraine", Naukovi zapysky [Natsional'noho universytetu Ostroz'ka akademiia], Seriia: Ekonomika, vol. 21, pp. 126—129.
11. Polischuk, O.V. and Tsymbal, V.V. (2013), "The current state and methods of improving the management of Ukraine's external debt", Naukovyj visnyk Instytutu mizhnarodnykh vidnosyn NAU. Seriia: ekonomika, pravo, politolohiia, turyzm, vol. 1, pp. 67—73.
12. Skrypka, O. (2017), "State Debt Management System", Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, vol. 1, pp. 105—115.
13. Mc Kinsey&Company (2018), "The countries with most debt", available at: https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/visualizing-global-debt (Accessed 25 June 2019).
14. Visual Capitalist (2017), "Total Global Debt", available at: https://www.visualcapitalist.com/63-trillion-world-debt-one-visualization/ (Accessed 25 June 2019).
15. European commission (2019), "General government gross debt - annual data", available at: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=teina225 (Accessed 25 June 2019).
16. State Statistics Service of Ukraine (2019), "Gross domestic product", available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 25 June 2019).
17. Ministry of Finance of Ukraine (2019), "State debt of Ukraine", available at: https://www.minfin.gov.ua (Accessed 25 June 2019).
18. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "The Budget Code of Ukraine", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (Accessed 25 June 2019).
19. European Communities (1992), "Treaty on European Union", available at: https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_en.pdf (Accessed 25 June 2019).
20. Shelest, O.L. (2017), "State debt of Ukraine: management and service mechanism", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 8, pp. 710—715.
21. Tereschenko, V.L. (2016), "The problem of managing the state debt of Ukraine", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky. Mykolaivs'kyj natsional'nyj universytet imeni V.O. Sukhomlyns'koho, vol. 10, pp. 866—872.
22. Sofiienko, A. (2017), "International experience in managing external public debt: lessons for Ukraine", Visnyk APSVT, vol. 4, pp. 36—46.
23. Liutyj, I. and Rozhko, O. (2006), "Modern tendencies and use of the state credit in the developed foreign countries", Svit finansiv. Derzhavni finansy, vol. 4 (9), pp. 17—24.

№ 7 2019, стор. 73 - 78

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 1628

Відомості про авторів

А. П. Софієнко

аспірант кафедри фінансів, Економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

A. Sofiienko

postgraduate student, Department of Finance, Economic Faculty of Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0003-0359-1363

Як цитувати статтю

Софієнко А. П. Особливості механізму управління та обслуговування зовнішнього державного боргу України. Економіка та держава. 2019. № 7. С. 73–78. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.73

Sofiienko, A. (2019), “Features of the management and maintenance mechanism external public debt of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 73–78. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.73

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.