EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
В. А. Петренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.69

УДК: 378.014.54

В. А. Петренко

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Анотація

Актуалізовано значення державного регулювання економіки України, розвитку сфери вищої освіти, як передумови забезпечення зайнятості населення. Проаналізовано нормативне поле щодо умов ліцензування освітньої діяльності та процедур проведення ліцензування та акредитації закладів вищої освіти, спеціальностей, освітніх програм. Узагальнено важелі впливу на складові діяльності та об'єкти контролю суб'єктів господарювання, що впроваджують діяльність, яка підлягає ліцензуванню. Визначено послідовність етапів отримання ліцензії закладом освіти. Вказано на зв'язок процесів ліцензування та акредитації на прикладах сфери вищої освіти. Проаналізовано практичні механізми ліцензування та акредитації закладів освіти, спеціальностей вищої освіти та освітніх програм у динаміці змін умов ліцензування та реформування галузі освіти в цілому. Запроваджено періодизацію часу із сталими умовами ліцензування складових сфери вищої освіти.

Ключові слова: державне регулювання економіки; умови ліцензування закладів освіти; спеціальностей; освітніх програм; ліцензія; акредитація.

Література

1. Закон України Про ліцензування видів господарської діяльності: за станом на 01.07.2019 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19
2. Закон України Про освіту: за станом на 20.12.2018 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2145-19
3. Ліцензійні умови впровадження освітньої діяльності: станом на 10 травня 2018 року [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п
4. Бахрушин В. Ліцензування освітньої діяльності — куди рухаємося? [Електронний ресурс] / Освітня політика. — Режим доступу: http://education-ua.org/ua/articles/465-litsenzuvannya-osvitnoji-diyalnosti-kudi-rukhaemosya
5. Кашперський О. Поняття та юридичний зміст ліцензування в Україні / О. Кашперський / Вісник Академії управління МВС. — 2009. — №3. — С. 114—123.
6. Зубчик О.А. Ліцензування як форма контролю та інструмент державного управління в сфері вищої освіти / О.А. Зубчик // Менеджер. — 2016. — № 1. — С. 71—79.
7. Бєлова Л.О. Онтологічні виміри якості вищої освіти в контексті механізмів ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм / Л.О. Бєлова, О.В. Потій // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. — 2015. — № 1. — С. 30—36.
8. Деревянко Б.В. Ліцензування як засіб регулюючого впливу держави на діяльність навчальних закладів / Б.В. Деревянко // Форум права. — 2011. — № 4. — С. 167—178.
9. Звєрєва Ю.Г. Актуальні питання щодо вирішення проблем адміністративної процедури у сфері ліцензування суб'єктів господарювання / Ю.Г. Звєрєва // Журнал східноєвропейського права. — 2014. — № 2. — С. 118—122.
10. Третяк Г.С. Державне регулювання економіки та економічна політика [Текст]: навч. посіб. / Г.С. Третяк, К.М. Бліщук. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. — 128 с.
11. Чечель О. Принципи та механізми державного регулювання економіки [Електронний ресурс] / О. Чечель // Науковий вісник. — 2014. — Вип. 13. — Режим доступу: http:// www.lvivacademy.com/ vidavnitstvo_1/visnik13/fail/Chechel.pdf

V. Petrenko

STATE REGULATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION

Summary

The significance of the state regulation of the Ukrainian economy, the development of the sphere of higher education as a prerequisite for ensuring employment of the population has been updated. The normative field concerning the conditions of licensing of educational activity and procedures of licensing and accreditation of institutions of higher education, specialties, educational programs is analyzed. The levers of influence on the components of activity and objects of control of the subjects of economic activity introducing activity which is subject to licensing are generalized. The sequence of stages of obtaining a license by the educational institution is determined. It is indicated on the connection of the processes of licensing and accreditation on examples of the sphere of higher education. The practical mechanisms of licensing and accreditation of educational institutions, specialties of higher education and educational programs in the dynamics of changes in licensing conditions and reform of the education sector as a whole are analyzed. The periodization of time with the stable licensing conditions of the constituent parts of higher education is introduced.

Keywords: state regulation of economy; licensing conditions of educational institutions; specialties; educational programs; license; accreditation.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On licensing of types of economic activity", available at: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19 (Accessed 01 July 2019).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "About education", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (Accessed 20 December 2018).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), "Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Licensing conditions for the implementation of educational activities"", available at: http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 10 May 2018).
4. Osvitnia polityka (2015), Bakhrushyn V. "Licensing educational activities — where do we move?", available at: http://education-ua.org/ua/articles/465-litsenzuvannya-osvitnoji-diyalnosti-kudi-rukhaemosya, (Accessed 15 July 2019).
5. Kashpers'kyj, O. (2009), "The concept and legal content of licensing in Ukraine", Visnyk Akademii upravlinnia MVS, vol. 3, pp. 114—123.
6. Zubchyk, O. A. (2016), "Licensing as a form of control and a tool for public administration in the field of higher education", Menedzher, vol. 1, pp. 71—79.
7. Bielova, L. O. and Potij, O. V. (2015), "Ontological dimensions of the quality of higher education in the context of licensing educational activities and accreditation of educational programs", Visnyk Natsional'noi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, vol. 1, pp. 30—36.
8. Derevianko, B. V. (2011), "Licensing as a means of regulating government influence on the activity of educational institutions", Forum prava, vol. 4, pp. 167—178.
9. Zvierieva, Yu. H. (2014), "Topical issues concerning solving administrative procedure problems in the field of licensing of business entities", Zhurnal skhidnoievropejs'koho prava, vol. 2, pp. 118—122.
10. Tretiak, H. S. (2011), Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky ta ekonomichna polityka: navch. posib. [State regulation of the economy and economic policy: a manual], LRIDU NADU, L'viv, Ukraine.
11. Chechel', O. (2014), "Principles and mechanisms of state regulation of the economy", Naukovyj visnyk, no. 13, available at: http:// www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik13/fail/Chechel.pdf (Accessed 15 July 2019).

№ 7 2019, стор. 69 - 72

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 680

Відомості про авторів

В. А. Петренко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки, управління та адміністрування, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

V. Petrenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economics, Management and Administration of the Melitopol Bohdan Khmelnitsky State Pedagogical University

ORCID:

0000-0002-8792-3769

Як цитувати статтю

Петренко В. А. Державне регулювання освітньої діяльності в сфері вищої освіти. Економіка та держава. 2019. № 7. С. 69–72. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.69

Petrenko, V. (2019), “State regulation of educational activity in the field of higher education”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 69–72. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.69

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.