EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ
І. А. Опенько

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.55

УДК: 351:332.3:630(477)

І. А. Опенько

КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проаналізовано вплив існуючої системи державного управління на використання земель лісогосподарського призначення в Україні. За даними Worldwide Governance Indicators та Transparency International's Global Corruption нами доведено неефективність існуючої системи державного управління, яка негативно впливає на використання земель лісогосподарського призначення — зумовлює низький рівень лісистості в межах України. Згідно з наведеними розрахунками простежується сильний кореляційний зв'язок (R = 0,62) між показником "Контроль за корупцією" та офіційною (загальною) площею рубок лісу згідно з даними Державної статистики України. Обгрунтовано, що децентралізація влади, передача повноважень щодо використання природних ресурсів є необхідною передумовою для продуктивного використання земель лісогосподарського призначення та розвитку лісового господарства в Україні в цілому.

Ключові слова: землі лісогосподарського призначення; лісистість; використання земель; децентралізація; корупція; вирубка лісів.

Література

1. Децентралізація. Про об'єднання громад. Інфографіка [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://decentralization.gov.ua/gromadas/gallery
2. Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=62648&pf35401=435406
3. Кубах С. "Як децентралізація та земельна реформа можуть вплинути на майбутнє лісів і лісових насаджень". Презентація доповіді [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.lisportal.org.ua/wp-content/uploads/2018/01/Presentation_Detsentr_08_01_18.pptx
4. Український лісовий портал. Все про ліси та лісове господарство України. Доповідь "Як децентралізація та земельна реформа можуть вплинути на майбутнє лісів і лісових насаджень" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.lisportal.pp.ua/project-post/90064/
5. Сторчоус О. Лісове та суміжне законодавство: пропозиції змін. 2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/document/178796;jsessionid=425E08AB051299304639A487E5637C48.app1;/03.Storchous.pdf
6. Земельний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. Редакція від 07.02.2019, підстава — 2666-VIII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
7. Сторчоус О. Удосконалення юридичної відповідальності за порушення лісового законодавства та протидія обігу незаконно добутих лісових ресурсів: рекомендації щодо внесення змін у законодавство. Київ. 2016. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.enpi-fleg.org/site/assets/files/2118/report_storchous_improving_legal_liability_recommendations_to_legislation.pdf
8. Оборська А.Е., Жила А.С., Матейко І.М., Жила Т.Б. Комунальні лісогосподарські підприємства і місцеві громади. Інформаційний довідник. К. "ЦП Компринт". 2017. 110 с.
9. Сакаль О.В. Ефективне управління землями лісогосподарського призначення. Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України". К, 2012. 176 с.
10. Jean Bonnal. A History of Decentralization. FAO. Access mode: http://www.ciesin.org/decentralization/English/General/history_fao.html#Note1
11. OECD. Maintaining the Momentum of Decentralisation in Ukraine, OECD Multi-level Governance Studies, OECD Publishing, Paris, 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://read.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/maintaining-the-momentum-of-decentralisation-in-ukraine_9789264301436-en#page69
12. Daniel Kaufmann, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi (2010). "The Worldwide Governance Indicators: A Summary of Methodology, Data and Analytical Issues". World Bank Policy Research Working Paper No. 5430. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1682130
13. The Worldwide Governance Indicators (WGI). The World Bank Group. 2019. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home
14. Transparency International's Global Corruption. The Global Corruption Barometer 2013 is the biggest ever survey tracking world-wide public opinion on corruption [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.transparency.org/gcb2013/repor
15. Державна служба статистики України. Основні показники ведення лісогосподарської діяльності (1990—2017) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/sg/lis/lis_u/lgd2016_u.htm
16. Eurostat. Forests, forestry and logging. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Forests,_forestry_and_logging#Forests_and_other_wooded_land
17. Eurostat. Forestry. Data. Database [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database
18. Публічний звіт Державного агентства лісових ресурсів України за 2018 рік [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/194P-skQpV9fI1BOdYBGSKix_u1yHlfhQ/view?usp=sharing
19. Довідник з лісового фонду України за матеріалами державного обліку лісів 2010 року. Державне агентство лісових ресурсів України. Українське державне проектне лісовпорядне виробниче об'єднання, м. Ірпінь, 2012. 130 с.
20. Шевченко О.В., Опенько І.А. Теоретичні передумови раціонального сільськогосподарського землекористування. Збалансоване природокористування. 2017. № 3. С. 126 — 130.
21. Шевченко О.В., Опенько І.А., Цвях О.М. Економічні передумови чергування культур як спосіб запобігання деградації агроландшафту. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2017. № 2. С. 58 — 65.
22. Tsvyakh O., Openko І. Main directions of urban land optimization in Kiev agglomeration. Baltic Surveying International Scientific Journal. 2017. Vol. 6_1. P. 60—65.
23. Цвях О.М., Опенько І.А. Промислові території, як просторовий базис оптимізації використання земель в місті Києві. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2017. №1. С. 83—91.
24. Опенько І.А., Шевченко О.В., Цвях О.М. Аналіз наукових-методичних підходів до грошової оцінки земельних ділянок із полезахисними лісовими насадженнями. Збалансоване природокористування. 2016. No. 4. С. 137—142 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://natureus.org.ua/index.php/ua/component/phocadownload/category/5-zbalansovane-prirodokoristuvannya-2016-rik?download=17:zbalansovane-prirodokoristuvannya-4-2016
25. Опенько І. А., Євсюков Т. О. Удосконалення обліку кількості та якості земель під полезахисними лісовими насадженнями в кадастрово-реєстраційній системі. Збалансоване природокористування. 2014. № 3. С. 106—112.
26. Опенько І.А., Євсюков Т.О. Землі під полезахисними лісовими насадженнями: сучасний стан, проблеми, шляхи вирішення. Збалансоване природокористування. 2014. № 1. С.125—131 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.natureus.org.ua/index.php/ua/component/phocadownload/category/3-zbalansovane-prirodokoristuvannya-2014-rik?download=6:zbalansovane-prirodokoristuvannya-1-2014r
27. Опенько І.А. Порівняльний аналіз оприлюднення земельно-кадастрових відомостей у зарубіжних країнах та Україні. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2013. № 3. С. 80—87.
28. Ievsiukov T., Openko I. An Inventory Database, Evaluation and Monitoring of Especially Valuable Lands at Regional Level in Ukraine. Elsivier, Procedia — Social and Behavioral Sciences, "GEOMED 2013" The 3rd International Geography Symposium June 10—13, 2013 Kemer, Antalya — Turkey. Access mode: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814016619

I. Openko

CORRELATION ANALYSIS THE EFFECTS OF CURRENT PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM ON FOREST LAND USE IN UKRAINE

Summary

The article analyzes the impact of the existing system of state administration on the use of land for forestry purposes in Ukraine. As of 2019, 888 united territorial communities (hereinafter UTC) were formed in Ukraine with a total area of 216.4 thousand square meters. km (38,7% of the total area of Ukraine). Within these UTC 9,1 million people live (26,0% of the total population of Ukraine). At the same time, these UTC acquire new powers in the implementation of local self-government, receive new powers and additional resources for their direct implementation in accordance with the rules of the Budget Code, in particular in the spheres of education, health care, social protection, housing and communal services.
However, such UTC are completely removed from the disposal of land plots of state ownership outside of settlements (forestry lands) and are deprived of any influence on decisions on their ownership and use. At the same time, the limitation of land-legal jurisdiction of local self-government bodies outside the settlements significantly complicates the development of UTC, thus reducing the material component of territorial communities. Moreover, such phenomena are not in line with one of the basic principles of a democratic society, which is recognized in the world — the principle of the ubiquity of local self-government.
According to Worldwide Governance Indicators and Transparency International's Global Corruption, we have proved the ineffectiveness of the existing system of public administration, which has a negative impact on the use of forestry land — which results in a low level of forest cover within Ukraine. According to the above calculations, a strong correlation (R = 0.62) between Corruption Control and the official (total) felling area is observed according to the data of the State Statistics of Ukraine.
The mathematical relationships are also established between the forestry index and the WGI criteria, namely, "Control over corruption" (R = 0,654), Rule of Law (R = 0,650), Government Effectiveness (R = 0,586), Voice and citizens' accountability "(R = 0,820).
Taking into account that the WGI criteria applied by us are low in their values and characterize the low level of efficiency of executive power, including in the field of nature management, high level of corruption, etc., the results of correlation analysis show the influence of these factors on woodlands in our state, which is lower than the optimal level, and low ecological productivity of using forest land in Ukraine
It is substantiated that decentralization of power, transfer of powers on the use of natural resources is a prerequisite for the productive use of forestry lands and the development of forestry in Ukraine as a whole.

Keywords: forest land; forestry; land use; decentralization; corruption; deforestation.

References

1. The official site of Detsentralizatsiya (2019), "About community associations. Infographics", available at: https://decentralization.gov.ua/gromadas/gallery (Accessed 11 Jul 2019).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), "The explanatory note to the draft Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine regarding the empowerment of local government land management and strengthening state control over land use and protection", available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=62648&pf35401=435406 (Accessed 11 Jul 2019).
3. Kubakh, S. (2018), "How decentralization and land reform can affect the future of forests and forest plantations. Presentation of the report", available at: https://www.lisportal.org.ua/wp-content/uploads/2018/01/Presentation_Detsentr_08_01_18.pptx (Accessed 11 Jul 2019).
4. The official site of Ukrainian Forest Portal. All about forests and forestry of Ukraine (2018), "How decentralization and land reform can affect the future of forests and forest plantations", available at: https://www.lisportal.pp.ua/project-post/90064/ (Accessed 11 Jul 2019).
5. Storchous, О. (2017), "Forest and related legislation: changes proposed", available at: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/document/178796;jsessionid=425E08AB051299304639A487E5637C48.app1;/03.Storchous.pdf (Accessed 11 Jul 2019).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), "Land Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (Accessed 11 Jul 2019).
7. Storchous, О. (2016), "Improvement of legal liability for violation of forest legislation and counteraction to the traffic of illegally harvested forest resources: recommendations for amendments to legislation", available at: http://www.enpi-fleg.org/site/assets/files/2118/report_storchous_improving_legal_liability_recommendations_to_legislation.pdf (Accessed 11 Jul 2019).
8. Obors'ka, A. E. Zhyla, A. S. Matejko, I. M. and Zhyla, T. B. (2017), Komunal'ni lisohospodars'ki pidpryiemstva i mistsevi hromady [Public forest enterprises and local communities], TsP Komprynt, Kyiv, Ukraine.
9. Sakal', O. V. (2012), Efektyvne upravlinnia zemliamy lisohospodars'koho pryznachennia [Effective management of forestry lands]. Derzhavna ustanova "Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku Natsional'noi akademii nauk Ukrainy", Kyiv, Ukraine.
10. Bonnal, J. (2019), "A History of Decentralization", FAO, available at: http://www.ciesin.org/decentralization/English/General/history_fao.html#Note1 (Accessed 11 Jul 2019).
11. OECD (2018), "Maintaining the Momentum of Decentralisation in Ukraine, OECD Multi-level Governance Studies", OECD Publishing, Paris, available at: https://read.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/maintaining-the-momentum-of-decentralisation-in-ukraine_9789264301436-en#page69 (Accessed 11 Jul 2019).
12. Kaufmann, D. Kraay, A. and Mastruzzi, M. (2010), "The Worldwide Governance Indicators: A Summary of Methodology, Data and Analytical Issues", World Bank Policy Research Working Paper, vol. 5430, available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1682130 (Accessed 11 Jul 2019).
13. The World Bank Group (2019), "The Worldwide Governance Indicators (WGI)", available at: http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home (Accessed 11 Jul 2019).
14. Transparency International's Global Corruption (2013), "The Global Corruption Barometer 2013 is the biggest ever survey tracking world-wide public opinion on corruption", available at: https://www.transparency.org/gcb2013/repor (Accessed 11 Jul 2019).
15. State Statistics Service of Ukraine (2016), "Main indicators of forest management (1990—2017)", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/sg/lis/lis_u/lgd2016_u.htm (Accessed 11 Jul 2019).
16. The official site of Eurostat (2019), "Forests, forestry and logging", available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Forests,_forestry_and_logging#Forests_and_other_wooded_land (Accessed 11 Jul 2019).
17. The official site of Eurostat (2019), "Forestry. Data. Database", available at: https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database (Accessed 11 Jul 2019).
18. State Agency of Forest Resources of Ukraine (2019), "Public report of the State Agency of Forest Resources of Ukraine for 2018", available at: https://drive.google.com/file/d/194P-skQpV9fI1BOdYBGSKix_u1yHlfhQ/view?usp=sharing (Accessed 11 Jul 2019).
19. State Forest Resources Agency of Ukraine (2012), Dovidnyk z lisovoho fondu Ukrainy za materialamy derzhavnoho obliku lisiv 2010 [Directory of Forest Fund of Ukraine on the basis of the state records of forests in 2010], Ukrains'ke derzhavne proektne lisovporiadne vyrobnyche ob'iednannia, Irpin', Ukraine.
20. Shevchenko, О. V. and Openko, I. A. (2017), "Theoretical prerequisites for rational agricultural land use", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 3, pp. 126—130.
21. Shevchenko, О. V. Openko, I. A. and Tsvyakh О. М. (2017), "Economic preconditions for alternating crops as a way to prevent degradation of the agro-landscape", Zemleustrij, kadastr i monitorynh zemel', vol. 2, pp. 58—65.
22. Tsvyakh, O. and Openko, І. (2017), "Main directions of urban land optimization in Kiev agglomeration", Baltic Surveying International Scientific Journal, vol. 6 (1), pp. 60—65.
23. Tsvyakh, О. М. and Openko, I. A. (2017), "Industrial territories as a spatial basis for optimizing the use of land in the city of Kiev", Zemleustrij, kadastr i monitorynh zemel', vol. 1, pp. 83—91.
24. Openko, I. A., Shevchenko, О. V. and Tsvyakh, О. М. (2016), "Analysis of scientific and methodical approaches to the monetary valuation of land with field-protective forest plantations", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 4, pp. 137—142, available at: http://natureus.org.ua/index.php/ua/component/phocadownload/category/5-zbalansovane-prirodokoristuvannya-2016-rik?download=17:zbalansovane-prirodokoristuvannya-4-2016 (Accessed 11 Jul 2019).
25. Openko, I. A. and Ievsiukov, T. O. (2014), "Improving accounting quantity and quality of land for shelter forest plantations in the cadastral registration system", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 3, pp. 106—112.
26. Openko, I. A. and Ievsiukov, T. O. (2014), "Lands under field-protective forest plantations: current state, problems, solutions", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 1. pp. 125—131, available at: http://www.natureus.org.ua/index.php/ua/component/phocadownload/category/3-zbalansovane-prirodokoristuvannya-2014-rik?download=6:zbalansovane-prirodokoristuvannya-1-2014r (Accessed 11 Jul 2019).
27. Openko, I. A. (2013), "A comparative analysis of the publication of land cadastral data in foreign countries and Ukraine", Zemleustrij, kadastr i monitorynh zemel', vol. 3, pp. 80—87.
28. Ievsiukov, T. and Openko, I. (2013), "An Inventory Database, Evaluation and Monitoring of Especially Valuable Lands at Regional Level in Ukraine", Elsivier, Procedia — Social and Behavioral Sciences, "GEOMED 2013" The 3rd International Geography Symposium June 10—13, Kemer, Antalya, Turkey, available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814016619. (Accessed 11 Jul 2019).

№ 7 2019, стор. 55 - 62

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 1413

Відомості про авторів

І. А. Опенько

к. е. н., доцент кафедри геодезії та картографії,Національний університет біоресурсів і природокористування України

I. Openko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Geodesy and Cartography, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0003-2810-0778

Як цитувати статтю

Опенько І. А. Кореляційний аналіз впливу існуючої системи державного управління на використання земель лісогосподарського призначення в Україні. Економіка та держава. 2019. № 7. С. 55–62. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.55

Openko, I. (2019), “Correlation analysis the effects of current public administration system on forest land use in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 55–62. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.55

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.