EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА КРЕДИТАМИ БАНКІВ
О. Г. Пономаренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.50

УДК: 657.44:336.717.061

О. Г. Пономаренко

ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА КРЕДИТАМИ БАНКІВ

Анотація

Сучасні жорсткі умови банківського кредитування зумовили втрату кредитами їх виробничого призначення. Зобов'язання за кредитами розглядаються у предметній області обліку позикового капіталу. У статті було систематизовано провідні фундаментальні ідеї, навколо яких у фаховій літературі ведеться наукова дискусія з проблематики обліку банківського кредитування. Доведено, що для удосконалення облікового забезпечення процесів отримання і погашення кредитів слід працювати у напрямах: узгодження економіко-правових аспектів оцінки зобов'язань за кредитами для адекватного формування показників облікової оцінки на дату балансу; систематизації документальних форм з обліку залучення і повернення кредитних ресурсів; співвідношення в обліку категорій "кредит" та "фінансова допомога на поворотній основі"; варіативного підходу до обліку фінансових витрат на відсотки; облікового відображення на дату операцій та звітні дати валютних кредитів.

Ключові слова: облік; зобов'язання; кредит; позичальник; відсотки за користування кредитом; овердрафт.

Література

1. Вигівська І.М., Грабчук І.Л., Григоревська О.О. Фінансова допомога: порядок відображення в бухгалтерському і податковому обліку. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Сер.: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. 2016. Вип. 1. С. 20—31.
2. Гнєдков А. В. Овердрафтне кредитування банками підприємств та облік таких операцій у банку. Ефективна економіка. 2015. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4629 (дата звернення 10.07.2019).
3. Губіна І. Фінансово-кредитний облік: від простого до складного. Бухгалтерія: збірник систематизованого законодавства. 2005. № 8. С. 169—190.
4. Зеленіна О.О. Проблемні питання оцінки та визнання балансової вартості кредиту як елементу позикового капіталу підприємства. Вісник ЖДТУ. 2017. № 3 (53). С. 129—132.
5. Коблянська О.І. Бухгалтерський і податковий облік фінансових кредитів. Вісний Університету банківської справи національного банку України. 2013. № 2 (17). С. 246—251.
6. Міронова О.І. Інвестиційна нерухомість і фінансові витрати: спів ставність окремих норм П(С)БО 31 "Фінансові витрати" та П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість". Вісник ЖДТУ. 2010. № 1 (51). С. 51—54.
7. Орлов І.В. Зобов'язання та його життєвий цикл. Економіка і управління у промисловості: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., 28—29 жовт. 2010 р. Дніпропетровськ: Дніпропетровськ, 2010. С. 295—296.
8. Приймак Н.В. Сутнісні характеристики кредиту як основного фінансового інструменту кредитування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип. 18, Частина 3. С. 6—10.
9. Фатенок-Ткачук А.О., Музика Ю.С. Особливості фінансового обліку розрахунків за банківськими кредитами. Економіка і суспільство. 2016. № 6. С. 391—395.
10. Чебан Ю.Ю. Облік зобов'язань перед банком: законодавчо-нормативні аспекти і напрями удосконалення. Вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. 2015. № 4. С. 1060—1065.
11. Шарий Т. Обліковуємо овердрафт. Вісник: право знати все про податки і збори: офіційне видання податкової адміністрації України. 2017. № 21. С. 16—19.

O. Ponomarenko

DISCUSSION ASPECTS OF LIABILITY ACCOUNTS BY CREDIT BANKS

Summary

The current tough conditions of bank lending in Ukraine have led to a loss of loans for their production purpose. Commitments for loans are considered in the subject area of accounting for debt capital.
The article systematized the leading fundamental ideas, around which in the professional literature a scientific discussion on the issues of accounting for bank lending is being conducted. It is proved that in order to improve the accounting process of obtaining and repaying loans, it is necessary to work in the following directions: harmonization of economic and legal aspects of the assessment of loan commitments for the adequate formation of the accounting estimates for the balance sheet date; systematization of documentary forms for accounting of attraction and return of credit resources; the ratio in the accounting categories "credit" and "financial assistance on a turn-based basis"; a variant approach to accounting for financial expenses on interest; accounting records at the transaction date and reporting dates of foreign currency loans.
It was found out that the basis of the accounting assessment of loan commitments is simultaneously in the legal and economic sphere. On this basis, formulated approaches to rational accounting valuation of both short-term and long-term loans (at nominal value as specified in the loan agreement.
The synthetic accounting of the principal amounts of the loan is complicated by the fact that there are no separate accounts for loans from non-banking institutions, therefore, it is proposed to change the names of accounts, as well as to justify the option of accounting overdraft presentation.
A scientific discussion on how to account for interest on using a loan is possible in the directions: displaying interest together and separately with the principal amount of the loan; the deduction of interest expenses on the financial result or, if there is a necessary set of conditions, their capitalization.
In order to increase the analytical value of credentials for loans for managing the accounting of interest for using a loan, it should be kept separate from the principal amount of the loan. Also, the conditions for the capitalization of financial expenses without the write-off of their amounts to the financial result of the activity are generalized.

Keywords: accounting; obligations; credit; borrower; interest for using a loan; overdraft.

References

1. Vyhivs'ka, I. M. Hrabchuk, I. L. Hryhorevs'ka, O. O. (2016), "Financial assistance: the order of reflection in the accounting and tax accounting", Problemy teorii ta metodolohii bukhhalters'koho obliku, kontroliu i analizu. Ser.: Bukhhalters'kyj oblik, kontrol' i analiz, vol. 1, pp. 20—31.
2. Hniedkov, A. V. (2015), "Overdraft lending to banks by enterprises and accounting for such operations at a bank", Efektyvna ekonomika, [Online], № 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4629 (Accessed 10 July 2019).
3. Hubina, I. (2005), "Financial and credit accounting: from simple to complex", Bukhhalteriia: zbirnyk systematyzovanoho zakonodavstva, vol. 8, pp. 169—190.
4. Zelenina, O. O. (2017), "Problematic issues of valuation and recognition of the book value of the loan as an element of the company's loan capital", Visnyk ZhDTU, vol. 3 (53), pp. 129—132.
5. Koblians'ka, O. I. (2013), "Accounting and tax accounting of financial loans". Visnyk Universytetu bankivs'koi spravy natsional'noho banku Ukrainy, vol. 2 (17), pp. 246—251.
6. Mironova, O. I. (2010), "Investment Property and Financial Expenses: The ratio of certain provisions of the P(C)BO 31 "Financial Expenses" and P(C)BO 32 "Investment Property"". Visnyk ZhDTU, vol. 1 (51), pp. 51—54.
7. Orlov, I. V. (2010), "Commitment and life cycle", Ekonomika i upravlinnia u promyslovosti: materialy Vseukrains'koi nauk.-prakt. konf. [Economics and management in industry: materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference], Dnipropetrovs'k, Ukraine, pp. 295—296.
8. Pryjmak, N. V. (2018), "Essential characteristics of the loan as the main financial instrument of lending". Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, vol. 18, no. 3, pp. 6—10.
9. Fatenok-Tkachuk, A. O. and Muzyka, Yu. S. (2016), "Features of the financial accounting of settlements for bank loans", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 6, pp. 391—395.
10. Cheban, Yu. Yu. (2015), "Accounting obligations to the bank: legislative and regulatory aspects and directions of improvement", Visnyk Mykolaivs'koho natsional'noho universytetu im. V. O. Sukhomlyns'koho, № 4, pp. 1060—1065.
11. Sharyj, T. (2017), "We counted overdraft", Visnyk: pravo znaty vse pro podatky i zbory: ofitsijne vydannia podatkovoi administratsii Ukrainy, vol. 21, pp. 16—19.

№ 7 2019, стор. 50 - 54

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 724

Відомості про авторів

О. Г. Пономаренко

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

O. Ponomarenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

ORCID:

0000-0003-1813-2223

Як цитувати статтю

Пономаренко О. Г. Дискусійні аспекти обліку зобов'язань за кредитами банків. Економіка та держава. 2019. № 7. С. 50–54. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.50

Ponomarenko, O. (2019), “Discussion aspects of liability accounts by credit banks”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 50–54. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.50

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.