EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АРХІТЕКТОНІКА ТРАНСФОРМАЦІЙ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ
В. В. Смачило

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.39

УДК: 331.005.95/.96

В. В. Смачило

АРХІТЕКТОНІКА ТРАНСФОРМАЦІЙ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ

Анотація

Сформовано архітектоніку трансформацій кадрового потенціалу транспортних підприємств, яка враховує різнорівневі тренди (мегатренди, національні та регіональні, галузеві тренди), особливості (загальноекономічні, галузеві, регіональні, особистісні) та фактори (кількісні/якісні; внутрішні/зовнішні). Вказаний підхід грунтується на теорії поколінь та враховує еволюцію компетентностей, трансформацію професій. Запропоновано класифікацію факторів впливу на кадровий потенціал транспортних підприємств. Встановлено, що сучасні трансформації, викликані різнорівневими трендами певних факторів, специфічними рисами, спричиняють як зміну систем управління, так і характеристики носіїв кадрового потенціалу. Між цими змінами існує взаємообумовлений зв'язок. Проаналізовано кількісний базис кадрового потенціалу вітчизняних підприємств у розрізі теорії поколінь, що дозволило визначити тренд змін, та визначено оптимальний методичний інструментарій управління ним. Сформовано перелік перспективних професій та трансформацію компетентностей підприємств транспорту.

Ключові слова: кадровий потенціал підприємств транспорту; тренд; фактор; теорія поколінь; компетентність.

Література

1. Смачило В.В. Галузеві особливості в управлінні кадровим потенціалом транспортних підприємств // Вісник ЖДТУ. — 2019. — № 2 (88).
2. Смачило В.В. Тренди та трансформації в системі формування кадрового потенціалу підприємств транспортної сфери // Проблеми адаптації соціально-економічних систем до екзогенних змін: монографія / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.Л. Калініченко. — Х.: ФОП Панов А.М., 2019. — С. 388—402.
3. Смачило В.В., Шип К., Вєтрова В. Формування прогнозної моделі чисельності зайнятих на підприємствах транспорту // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій: Серія "Економіка і управління". — Вип. 42 (2). — К.: ДУІТ, 2018. — 166 с. — С. 32—44
4. Дашко І.М. Кадровий потенціал: сутність та фактори його розвитку. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/1_2017/16.pdf (дата звернення: 26.08.2018).
5. Гармідер Л.Д. Фактори розвитку кадрового потенціалу торговельного підприємства. Сталий розвиток економіки. 2013. №1 [18]. С. 92—96.
6. Гольдфарб А.Г. Формування та збереження трудового потенціалу промислових підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.09.01. Харків, 2005. 23 с.
7. Иванова Т.В. Систематизация факторов детерминирующих уровень развития кадрового потенциала сельскохозяйственных предприятий. Вестник Чувашского университета. 2010. № 2. С. 344—351. URL: http://www. elibrary.ru (дата звернення: 26.08.2018).
8. Смолюк В.Л. Управління розвитком трудового потенціалу підприємства: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04. Харків, 2008. 20 с.
9. Новойтенко І.В. Ефективність використання трудового потенціалу підприємств хлібопекарської промисловості України: автореф. дис. …канд. екон. наук: 08.00.04. Київ, 2008. 23 с.
10. Сінатор С.М. Фактори, які впливають на формування кадрового потенціалу підприємства. URL: http://intkonf.org/sinator-sm-faktori-yaki-vplivayut-na-formuvannya-kadrovogo-potentsialu-pidpriemstva/ (дата звернення: 26.08.2018).
11. Смачило В.В., Корпан М.В. Аналіз детермінантів впливу на кадровий потенціал підприємства. Молодий вчений. 2017. № 4.4 (44.4). С. 103—107.
12. Нові тренди у сфері управління персоналом: як побудувати організацію майбутнього. URL: https://www.ey.com (дата звернення 14.01.2019).
13. Садова С. Особливості та психологія покоління X, Y, Z. Psychological Dimensions of Culture, Economics, Management: Science Journal, X, 2017 р. Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. С. 56—59. URL: http://ena.lp.edu.ua (дата звернення 14.01.2019).
14. КолмаковаЛ.О., Совершенна І.О. Чого варто очікувати і як управляти представниками покоління Z? Глобальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт IX Міжнародної науково-практичної конференції, Київ-Прага-Відень, 31 травня 2017 року. Фінансово-економічна наукова рада, 2017. С. 20—23.
15. Жарківська І. Теорія поколінь і управління персоналом організації. Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід: зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів / Редкол.: Л. І. Вергун, Ю.В. Мельник, О. Легкий. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. С. 118—120.
16. Єрмоленко А.Б. Розвиток національного освітнього простору в контексті надбань теорії поколінь. Вісник національного університету оборони. 2014. № 3 (40). С. 82—87.
17. Таран Д. Молоде покоління Z у штаті Укрзалізниці та як з ним комунікувати. URL: https://info.uz.ua/blogi/molode-pokolinnya-z-u-shtati-ukrzaliznitsi-ta-yak-z-nimi-komunikuvati (дата звернення 14.01.2019).
18. Офіційний сайт Державної служб статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/tr.htm (дата звернення 14.06.2019).
19. Офіційний сайт Державної служби зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua/storinka/analityka-ta-statystyka (дата звернення 14.06.2019).
20. Національна транспортна стратегія на період до 2030 року. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-nacionalnoyi-transportnoyi-strategiyi-ukrayini-na-period-do-2030-roku (дата звернення 14.01.2019).
21. Халіна В.Ю. Еволюція компетентностей: знання та вміння майбутнього. Розвиток освітньої системи: європейський вектор: матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції. Харків: ФОП Панов А.М., 2019. С. 25—27.
22. Дорожня карта розвитку кадрового потенціалу підприємств будівельної галузі. Наукове видання. Дайджест / Редактори: д-р екон. наук, професор Калініченко Л.Л., д-р екон. наук, доцент Чупир О.М., канд. екон. наук, доцент Смачило В.В. ХНУБА, 2019 р. 75 с.
23. Офіційний сайт ПАТ "Укрзалізниця". URL: https://www.uz.gov.ua/work_on_the_railway/education_and_training/person/ (дата звернення: 26.08.2018).
24. Исчезнут 57 профессий, а появятся новые 186: Атлас Новых Профессий. URL: https://okno.world/57-professij-skoro-ischeznut-a-poyavyatsya-novyh-186/?fbclid=IwAR3w9hafj1vAigLahjtjyPzu0z_u1Bsj6Qcw8lXeTNdVJmpUK4bWQYJIhbE (дата звернення: 26.08.2018).
25. Капченко Л.М., Савченко Н.В., Літвінчук Л.Й., Грамма О.В. Професії майбутнього для України: наук.-практ. розробка. Київ: ІПК ДСЗУ, 2017. 47 с.
26. Державний класифікатор характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0136650-06 (дата звернення: 26.08.2018).

V. Smachylo

ARCHITECTONICS OF TRANSPORTATION OF PERSONAL CAPACITY OF TRANSPORT ENTERPRISES

Summary

The architectonics of the transformations of the personnel potential of transport enterprises, which takes into account multi-level trends (megatrends, national and regional, industry trends), features (general economic, branch, regional, personal) and factors (quantitative / qualitative, internal / external) are formed. This approach is based on the theory of generations and takes into account the evolution of competencies, the transformation of professions. The author supports the hierarchy of structuring the factors of influence on the personnel potential of enterprises, therefore proposes to allocate external factors of influence of macroeconomic (megaglobal and national) and mesoeconomic (sectoral and regional) levels. Internal factors of influence on the personnel potential of the enterprise are also divided into two groups: personal and microeconomic level. It is established that modern transformations, caused by various levels of certain factors, specific features, cause both the change of control systems and the characteristics of the personnel of the personnel potential. Between these changes there is a mutually related connection. As megatrends, a change in the demographic situation, which will affect the growth of the number of people and the change of generations, geopolitical changes that will aggravate migratory processes and technological progress, will change the very essence of labor. The quantitative basis of the personnel potential of domestic enterprises in the context of the theory of generations has been analyzed, which allowed to determine the trend of changes, and the optimal methodical tools for managing it were determined. The indicated trends will form new demands on the competencies of the employees (qualitative component of the personnel potential) and will lead to the release of a significant number of employees, which in turn will require their employment, social security, retraining, adaptation. A list of promising occupations and the transformation of the competence of transport enterprises have been formed.

Keywords: рersonnel potential of transport enterprises; trend; factor; theory of generations; competence.

References

1. Smachylo, V.V. (2019), "Sectoral features in the management of personnel potential of transport enterprises", Visnyk ZhDTU, vol. 2 (88).
2. Smachylo, V.V. (2019), "Trends and transformations in the system of formation of personnel potential of transport companies", Problemy adaptatsii sotsial'no-ekonomichnykh system do ekzohennykh zmin [Problems of adaptation of socio-economic systems to exogenous changes], FOP Panov A.M., Kharkiv, Ukraine, pp. 388—402.
3. Smachylo, V.V. Shyp, K. and Vietrova, V. (2018), "Formation of the forecast model of the number of employed in transport enterprises", Zbirnyk naukovykh prats' Derzhavnoho universytetu infrastruktury ta tekhnolohij: Seriia "Ekonomika i upravlinnia", vol. 42 (2), pp. 32—44.
4. Dashko, I.M. (2017), "Personnel potential: the essence and factors of its development", available at: http://www.economy.in.ua/pdf/1_2017/16.pdf (Accessed 25 June 2019).
5. Harmider, L.D. (2013), "Factors for the development of the personnel potential of a trading enterprise", Stalyj rozvytok ekonomiky, vol. 1 (18), pp. 92—96.
6. Hol'dfarb, A.H. (2005), "Formation and preservation of labor potential of industrial enterprises", Ph.D. Thesis, Demography, Labor Economics and Social Policy, Kharkiv, Ukraine.
7. Ivanova, T.V. (2010), "Systematization of factors determining the level of development of the personnel potential of agricultural enterprises", Vestnik Chuvashskogo universiteta, vol. 2, pp. 344—351.
8. Smoliuk, V.L. (2008), "Management of development of labor potential of the enterprise", Ph.D. Thesis, Economics and enterprise management, Kharkiv, Ukraine.
9. Novojtenko, I.V. (2008), "Efficiency of employment potential of enterprises of the baking industry of Ukraine", Ph.D. Thesis, Economics and enterprise management, Kyiv, Ukraine.
10. Sinator, S.M. (2010), "Factors that influence the formation of the personnel potential of the enterprise", available at: http://intkonf.org/sinator-sm-faktori-yaki-vplivayut-na-formuvannya-kadrovogo-potentsialu-pidpriemstva/ (Accessed 25 June 2019).
11. Smachylo, V.V. and Korpan, M.V. (2017), "The analysis of determinants of influence on the personnel potential of the enterprise", Young scientist, vol. 4.4 (44.4), pp. 103—107.
12. Ernst & Young Global Limited (2019), "New Trends in Personnel Management: How to Build an Organization for the Future", available at: https://www.ey.com (Accessed 25 June 2019).
13. Sadova, S. (2017), "Features and psychology generation X, Y, Z", Psychological Dimensions of Culture, Economics, Management: Science Journal, vol. X, pp. 56—59.
14. Kolmakova, L.O. and Sovershenna, I.O. (2017), "What to expect and how to manage the Z generation?", Hlobal'ni problemy ekonomiky ta finansiv: zbirnyk tez naukovykh robit IX Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, [Global problems of economy and finance: a collection of abstracts of scientific works of the IX International scientific and practical conference], Kyiv-Prague-Vienna, 31 May, pp. 20—23.
15. Zharkivs'ka, I. (2016), "The theory of generations and management of the personnel of the organization", Innovatsijni protsesy ekonomichnoho ta sotsial'no-kul'turnoho rozvytku : vitchyznianyj ta zarubizhnyj dosvid: zb. tez dop. IX Mizhnar. nauk.-prakt. konf. molodykh uchenykh i studentiv [Innovative processes of economic and socio-cultural development: domestic and foreign experience: Sb. thesis add IX International sci. pract. conf. Young Scientists and Students] Ternopil, pp. 118—120.
16. Yermolenko, A.B. (2014), "Development of the national educational space in the context of the achievements of the theory of generations", Visnyk natsional'noho universytetu oborony, vol. 3 (40), pp. 82—87.
17. Taran, D. (2019), "The young generation Z in the state of Ukrzaliznytsia and how to communicate with him", [Online], available at: https://info.uz.ua/blogi/molode-pokolinnya-z-u-shtati-ukrzaliznitsi-ta-yak-z-nimi-komunikuvati (Accessed 25 June 2019).
18. Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/tr.htm (Accessed 14 Jun 2019).
19. Official site of the State Employment Service (2019), available at: https://www.dcz.gov.ua/storinka/analityka-ta-statystyka (Accessed 14 Jun 2019).
20. The official site of the cabinet of ministers of Ukraine (2018), "National transport strategy for the period up to 2030", available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-nacionalnoyi-transportnoyi-strategiyi-ukrayini-na-period-do-2030-roku (Accessed 25 June 2019).
21. Khalina, V.Yu. (2019), "Evolution of competences: knowledge and skills of the future", Rozvytok osvitn'oi systemy: ievropejs'kyj vektor : materialy II Mizhnarodnoi naukovo-metodychnoi konferentsii [Development of the educational system: European vector: materials of the II International scientific and methodical conference], 20—21 bereznia, Kharkiv, pp. 25—27.
22. Digest (2019), Dorozhnia karta rozvytku kadrovoho potentsialu pidpryiemstv budivel'noi haluzi [Road map of development of personnel potential of construction industry enterprises], KhNUBA, Kharkiv, Ukraine
23. Official site of PJSC "Ukrzaliznytsya" available at: https://www.uz.gov.ua/work_on_the_railway/education_and_training/person/ (Accessed 14 Jun 2019).
24. okno.world (2019), "57 professions will disappear, and new 186: Atlas of New Professions will appear", available at: https://okno.world/57-professij-skoro-ischeznut-a-poyavyatsya-novyh-186/?fbclid=IwAR3w9hafj1vAigLahjtjyPzu0z_u1Bsj6Qcw8lXeTNdVJmpUK4bWQYJIhbE (Accessed 14 Jun 2019).
25. Kapchenko, L.M. Savchenko, N.V. Litvinchuk, L.J. and Hramma, O.V. (2017), Profesii majbutn'oho dlia Ukrainy [Professions of the future for Ukraine], IPK DSZU, Kyiv, Ukraine.
26. Ministry of Transportation and Communication of Ukraine (2012), "State Classifier of Characteristics of Professions of Employees. Issue 69. Road transport", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0136650-06 (Accessed 25 June 2019).

№ 7 2019, стор. 39 - 45

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 660

Відомості про авторів

В. В. Смачило

к. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Харківський національний університет будівництва та архітектури

V. Smachylo

PhD in Economics, Associate Professor,Professor of Department of Economics, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture

ORCID:

0000-0002-6153-1564

Як цитувати статтю

Смачило В. В. Архітектоніка трансформацій кадрового потенціалу підприємств транспорту. Економіка та держава. 2019. № 7. С. 39–45. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.39

Smachylo, V. (2019), “Architectonics of transportation of personal capacity of transport enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 39–45. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.39

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.