EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БІЗНЕСУ
Л. С. Селіверстова, Н. В. Лосовська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.13

УДК: 65.014.1

Л. С. Селіверстова, Н. В. Лосовська

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БІЗНЕСУ

Анотація

Статтю присвячено розвитку теоретико-методичних підходів до формування організаційно-економічного механізму управління соціальною відповідальністю бізнесу. Посилення рівня конкуренції на вітчизняному ринку сприяє пошуку нових управлінських рішень, одним із яких є впровадження соціальної відповідальності у діяльність вітчизняних підприємств.
Досліджено підходи науковців до формування механізму впровадження заходів щодо соціальної відповідальності підприємства. Виділено загальні засади, а також складові організаційно-економічного механізму управління соціальною відповідальністю бізнесу. Розглянуто підходи до визначення сутності та поняття соціальної відповідальності бізнесу та запропоновано авторський підхід до цього поняття. Наведено авторське інтерпретування поняття "організаційно-економічний механізм управління соціальною відповідальністю бізнесу" та вдосконалено підхід до організаційно-економічного механізму впровадження соціальної відповідальності у діяльність вітчизняних підприємств, який включає в себе мету формування, об'єкт, суб'єкти механізму, функції, цілі та принципи формування, а також інструменти реалізації організаційно-економічного механізму.
Для розроблення механізму впровадження соціальної відповідальності на підприємстві виділено принципи соціальної відповідальності бізнесу та запропоновано функції соціальної відповідальності бізнесу розглядати у контексті їх поділу на групи: соціально-правові, соціально-економічні та соціально-культурні функції.
Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що їх застосування сприятиме розвитку підприємства та країни в цілому, за рахунок отримуваного соціального ефекту, а також дозволить розробляти та впроваджувати оптимальні управлінські рішення щодо подальшої діяльності підприємства у міжнародному середовищі.

Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу; організаційно-економічний механізм; функції; принципи; інструментарій; методи.

Література

1. Харючи С.Н. О необходимости законодательного стимулирования социальной ответственности бизнеса. Юридический мир. 2008. № 11. С. 61—64.
2. Файдор М. Ответственность бизнеса. Деловой мир. 2008. № 5. С. 66—69.
3. Шинкаренко О.Н. Корпоративная социальная ответственность и социальная (нефинансовая) ответственность. Кадры предприятия. 2013. № 7. С. 43—56.
4. Кужель В.В., Танасійчук Ю.В. Реалізація функцій соціальної відповідальності бізнесу на підприємствах агропродовольчої сфери. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 15. С. 77—80.
5. Ахновська І.О., Лепіхова О.Ю. Механізм впровадження корпоративної соціальної відповідальності на підприємствах України. Економіка і організація управління. 2016. № 1 (21). С. 36 — 44.
6. Коваленко Є.В. Формування організаційно-економічного механізму управління корпоративною соціальною відповідальністю. Економiка і Фiнанси. 2017. № 2. С. 47—57.
7. Беляева И.Ю., Пухова М.М. Интеграция корпоративной социальной ответственности в систему корпоративного управления России. Экономические системы. 2017. Том 10, № 2 (37). С. 20—23.
8. Стратегія сприяння розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://svb.ua/sites/default /files/201309_strategiya_spriyannya_rozvitku_svb_v_ukrayini.pdf.
9. Селіверстова Л.С. Формування стратегії корпоративної соціальної відповідальності. Актуальні проблеми економіки. — 2015. — № 7. — С. 309—314.

L. Seliverstova, N. Losovska

APPROACHES TO THE FORMATION OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR MANAGING BUSINESS SOCIAL RESPONSIBILITY

Summary

The article is devoted to the development of theoretical and methodical approaches to the formation of organizational and economic mechanism for managing business social responsibility. Increasing the level of competition in the domestic market promotes the search for new managerial decisions, one of which is the introduction of social responsibility in the activities of domestic enterprises.
The approaches of scientists to the formation of the mechanism of implementation of measures on corporate social responsibility are researched. The general principles, as well as components of the organizational and economic mechanism for managing business social responsibility, are highlighted. Approaches to the definition of the essence and notion of business social responsibility are considered, and the author's approach to this concept is proposed. The author's interpretation of the concept "organizational and economic mechanism of business social responsibility management" is presented and the approach to organizational and economic mechanism of introduction of social responsibility in activity of domestic enterprises is improved that includes the purpose of formation, object, subjects of the mechanism, functions, goals and principles of formation, as well as tools for implementing organizational and economic mechanism.
To develop the mechanism of implementation of social responsibility at the enterprise, the principles of business social responsibility are identified and the functions of business social responsibility the are considered in the context of their division into groups: socio-legal, socio-economic and socio-cultural functions.
The practical value of the results obtained is that their application will contribute to the development of the enterprise and the country as a whole, with the account of the resulting social effect, and will allow the development and implementation of optimal managerial decisions for further enterprise activity in the international environment.

Keywords: social responsibility of business; organizational and economic mechanism; functions; principles; tools; methods.

References

1. Kharyuchi, S.N. (2008), "On the need for legislative incentives for social responsibility of business", Legal world, vol. 11, pp. 61—64.
2. Faydor, M. (2008), "Business Responsibility", Business world, vol. 5, pp. 66—69.
3. Shinkarenk— O.N. (2013), "Corporate social responsibility and social (non-financial) responsibility", Personnel of the enterprise, vol. 7, pp. 43—56.
4. Kuzhel, V.V. and Tanasischuk, Yu. V. (2014), "Realization of functions of social responsibility of business at enterprises of agro-food industry". Investments: practice and experience, vol. 15, pp. 77—80.
5. Akhnovskaya, I. O. and Lepikhova, O. Yu. (2016), "The Mechanism of Introduction of Corporate Social Responsibility at Ukrainian Enterprises", Economics and management organization, vol. 1 (21), pp. 36—44.
6. Kovalenko, Ye.V. (2017), "Formation of organizational and economic mechanism for managing corporate social responsibility", Economics and Finance, vol. 2, pp. 47—57.
7. Belyaeva, I. Yu. and Pukhova, M. M. (2017), "Integration of Corporate Social Responsibility int— the Corporate Governance System of Russia", Economic systems, vol. 10, No. 2 (37), pp. 20—23.
8. svb.ua (2013), "Strategies for the development of social outlook in Ukraine", available at: http://svb.ua/sites/default/files/201309_strategiya_spriyannya_rozvitku_svb_v_ukrayini.pdf (Accessed 05 July 2019).
9. Seliverstova, L.S. (2015), "Formation of the strategy of corporate social responsibility", Actual problems of the economy, vol. 7, рр. 309—314.

№ 7 2019, стор. 13 - 16

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 1311

Відомості про авторів

Л. С. Селіверстова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

L. Seliverstova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0002-2231-0558


Н. В. Лосовська

здобувач, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

N. Losovska

competitor of a scientific degree, Chernihiv National Technological University, Chernihiv

ORCID:

0000-0003-3171-8771

Як цитувати статтю

Селіверстова Л. С., Лосовська Н. В. Підходи до формування організаційно-економічного механізму управління соціальною відповідальністю бізнесу. Економіка та держава. 2019. № 7. С. 13–16. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.13

Seliverstova, L. and Losovska, N. (2019), “Approaches to the formation of organizational and economic mechanism for managing business social responsibility”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 13–16. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.13

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.