EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ: ДОСВІД КРАЇН СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ
Л. М. Ільїч

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.4

УДК: 331.5+37.04

Л. М. Ільїч

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ: ДОСВІД КРАЇН СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ

Анотація

Сучасна молодь професійні устремління, успішну побудову кар'єри та отримання бажаного соціального статусу переважно пов'язує з вищою освітою. Водночас національний ринок праці характеризується високими показниками надмірної освіченості робочої сили, які щороку зростають. Це означає, що країна володіє значним потенціалом робочої сили, яка працює на робочих місцях, що не вимагають високої кваліфікації. За таких умов побудова ефективної системи професійної орієнтації має стати стратегічною ціллю на шляху до забезпечення сталого економічного розвитку. Метою статті є дослідження специфіки систем професійної орієнтації країн Скандинавії та Балтії, виокремлення інноваційних методів і соціальних інститутів, здатних модернізувати національну систему професійної орієнтації.
Проаналізовано досвід модернізації систем професійної орієнтації Данії, Швеції, Ісландії, Норвегії, Естонії, Латвії та Литви. Встановлено, що в більшості країн система професійної орієнтації є частиною концепції неперервної освіти. Виявлено, що модернізація систем професійної освіти досліджуваних країн відбувалася з урахуванням норм та стандартів якості Європейського Союзу і супроводжувалася залученням до обговорення перспективних змін широкого кола зацікавлених сторін у сферах праці та освіти (представників міністерств та відомств, керівників освітніх закладів, асоціацій і об'єднань освітян, роботодавців, профспілок тощо). Досліджено механізми формування та реалізації політики професійної орієнтації. Виявлено, що спільною рисою для країн Скандинавії та Балтії є провідна роль держави у формуванні політики професійної орієнтації та забезпечення нормативної, організаційної, фінансової, інфраструктурної і кадрової підтримки реалізації відповідної політики.
Висвітлено інноваційні підходи у наданні профорієнтаційних послуг, зокрема, психологічна діагностика професійних здатностей особистості, індивідуальні та сімейні консультації кар'єрних радників, а також широкий спектр інформаційних та консалтинговиїх онлайн-послуг, які надаються як державними, так і недержавними структурами. З урахуванням досвіду країн Скандинавії та Балтії визначено шляхи підвищення ефективності національної системи професійної орієнтації.

Ключові слова: професійна орієнтація; професійне самовизначення; освіта; ринок праці; кар'єра.

Література

1. Беганська І.Ю. Професійна орієнтація та професійна освіта в Україні: теорія і практика: моногр. / Беганська І.Ю. // Донецьк. держ. ун-т упр. Донецьк: ВІК, 2012. 449 с.
2. Білоусова Л.І., Пономарьова Н.А. Cпецифіка професійної орієнтації молоді в сучасний період розвитку суспільства Народна освіта. Вип. №2 (29), 2016. с. 19—24.
3. Ільїч Л.М. Структурні зрушення транзитивного ринку праці: теорія і методологія регулювання: автореф. дис. … д-ра екон. наук: 08.00.07 / Л.М. Ільїч // НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України. Київ, 2018,40 с.
4. Концепція державної системи професійної орієнтації населення. Урядовий кур'єр. № 182 від 01.10.2008.
5. Лозовецька В.Т. Професійна орієнтація молоді в умовах сучасного ринку праці: моногр. / В.Т. Лозовецька // Київ: ІПТО НАПН України, 2012.157 с.
6. Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи розвитку. Кол. монографія. / за ред. Е.М. Лібанової. Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. — Kиїв, 2016. — 328 с.
7. Офіційний сайт Ісландської асоціації з освіти та професійної орієнтації. — Режим доступу: https://www.fns.is/ (Дата звернення: 20.05.2019).
8. Офіційний сайт Шведської національної агенції з освіти. — Режим доступу: https://www.skolverket.se/ (Дата звернення: 20.05.2019).
9. Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0198-95/print?text=%CF%F0%EE%F4%E5%F1%B3%E9%ED%E0+%EE%F0%B3%BA%ED%F2%E0%F6%B3%FF (Дата звернення: 20.05.2019).
10. Сапельнікова Н.Л., Решетова Г.І. Професійна освіта та професійна орієнтація як інструмент прогнозування та регулювання ринку праці / Н.Л. Сапельнікова, Г.І. Решетова. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 19. С. 919—926.
11. Career guidance in Sweden. Аvailable at: https://www.uhr.se/globalassets/syv/utlandsvistelse/euroguidance/fler-rapporter/career-guidance_uppslag.pdf (Accessed 20.05.2019).
12. Educational and vocational guidance in Iceland. Euroguidance Centre 2015, 31 р.
13. Guidance in Education — the educational guidance system in Denmark. Euroguidance Denmark, The Danish Agency for Higher Education, 2014, 24 р.
14. Haug E., Plant P., Valdimarsdоttir S., Bergmo-Prvulovic I., Vuorinen R., Lovеn A. and Vilhjаlmsdоttir, G. Nordic research on educational and vocational guidance: a systematic literature review of thematic features between 2003 and 2016, International Journal for Educational and Vocational Guidance. Vol. 19(2), 2018, pp.185—202. DOI: 10.1007/s10775-018-9375-4.
15. Lifelong Guidance in Estonia 2019. Archimedes Foundation, 2019, 15 р.
16. Plant, P. and Haug, E., Unheard: the voice of users in the development of quality in career guidance services, International Journal of Lifelong Education, Vol. 37(3), 2018, pp. 372—383, DOI: 10.1080/02601370.2018.1485058.
17. Tejedor M., Mangas L. and Sierra B. "Measuring the relationship between career, guidance, and adults' training needs: Analysis and assessment of results from the perspective of the social responsibility", Universitas Psychologica, Vol. 15 (4), 2016, available at: http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.upsy15-4mrcg (Accessed 20.05.2019).
18. The official website of AIKOS. Available at: https://www.aikos.smm.lt (Accessed 20.05.2019).
19. The official website of Danish Ministry of Education. Available at: https://www.uvm.dk/ (Accessed 20.05.2019).
20. The official website of Danish Ministry of Higher Education and Science. Available at: https://ufm.dk/ (Accessed 20.05.2019).
21. The official website of Lithuanian Labour Exchange under the Ministry of Social Security and Labour. Available at: http://www.ldb.lt (Accessed 20.05.2019).
22. The official website of Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Lithuania. Available at: https://www.smm.lt/web/en/ (Accessed 20.05.2019).
23. The official website of Ministry of Education and Science of Latvia. Available at: https://www.izm.gov.lv/en/ (Accessed 20.05.2019).
24. The official website of Ministry of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania. Available at: https://socmin.lrv.lt/en/search?query=Guidelines&email= (Accessed 20.05.2019).
25. The official website of Ministry of the Economy and Innovation of the Republic of Lithuania. Available at: http://eimin.lrv.lt (Accessed 20.05.2019).
26. The official website of Mukis. Available at: http://www.mukis.lt/lt/apie_mus/uzdaviniai.html (Accessed 20.05.2019).
27. The official website of Naestaskref. Available at: https://naestaskref.is/ (Accessed 20.02.2019).
28. The official website of Swedish public employment servise. Аvailable at: https://arbetsformedlingen.se (Accessed 20.05.2019).
29. The official website of UddannelsesGuiden. Available at: https://www.ug.dk/ (Accessed 20.05.2019).
30. The official website of Utbildningsinfo. Available at: http://www.utbildningsinfo.se (Accessed 20.05.2019).

L. Ilich

MODERNIZATION OF THE CAREER GUIDANCE SYSTEM: EXPERIENCE OF SCANDINAVIAN AND BALTIC COUNTRIES

Summary

Today's youth primarily link own's professional aspirations, successful career pursuing and gaining a desired social status to getting higher education. At the same time national labor market demonstrates rather high level of overeducated labor force which eventually increases. It means that the country possesses significant potential of workforce employed in low-skilled jobs. Under such circumstances developing the efficient career guidance system is a strategic aim on the way of sustainable economic development security. The purpose of the article is to investigate a specific nature of career guidance system in Scandinavian and Baltic countries, as well as highlight innovation methods and social institution enable to upgrade the national career guidance system.
The experience of career guidance system modernization in Denmark, Sweden, Iceland, Norway, Estonia, Latvia and Lithuania was analyzed. It is defined that in majority of the countries career guidance system is an essential part of life-long learning education. It has been found that career guidance system modernization in the states investigated took place considering the European Union quality norms and standards. The wide circle of occupational and educational stakeholders (representatives of ministries and agencies, heads of educational institutions, associations and communities of educationalists, employers, trade unions etc.) were engaged in discussing the prospective changes. The tools of career guidance policy formation and realization were investigated. It has been identified that the profound role of the state in formation career guidance policy and regulatory, organizational, financial, infrastructure and personnel support security concerning this policy realization is the common feature uniting Scandinavian and Baltic countries.
Innovation approaches to provision of vocational guidance services like psychological diagnostics of person's professional skills, individual and family consultations of career advisers as well as a wide range of information and consulting online services providing by authorities and non-governmental organization are highlighted. Taking into account the experience of Scandinavian and Baltic countries, the ways of increasing the efficiency of national career guidance system are defined.

Keywords: career guidance; professional self-determination; education; labor market; career.

References

1. Beganska, I.U. (2013), Profesijna oriientatsiia ta profesijna osvita v Ukraini: teoriia i praktyka [Career guidance and vocational education in Ukraine: theory and practice], VIK, Donetsk, Ukrainе.
2. Bilousova, L.I. and Ponomarova, N.A. (2016), "The Specifics of the Professional Orientation of Young People at the Present Stage of Development of Society". Narodna osvita, vol. 2 (29), pp. 19—24.
3. Ilich, L.M. (2018), Structural changes in the transitional labor market: theory and methodology of regulation, Doctor of Economic Sciences Thesis, Demography, Labour Economics, Social Economics and Policy, M. V. Ptukha Institute of Demography and Social Studies, National Academy of Sciences of Ukrainе, Kyiv, Ukrainе.
4. Cabinet of Ministers Of Ukraine (2008), "The concept of the power system of vocational guidance population". Uriadovyi kurier, vol. 182 vid 01.10.2008.
5. Lozovetska, V.T. (2012), Profesijna oriientatsiia molodi v umovakh suchasnoho rynku pratsi [Career guidance of young people in the modern labor market], IPTO NAPN of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
6. Libanova, E.M. (2016), Liuds'kyj rozvytok v Ukraini. Innovatsijni vydy zajniatosti ta perspektyvy rozvytku [Human development in Ukraine. Innovative types of employment and development perspectives], In-t demografiyi ta sotsialny doslidzhen im. M.V. Ptukhy NAN Ukrayiny, Kyiv, Ukraine.
7. The official website of the Icelandic Association for Education and Vocational Guidance (2019), available at: https://www.fns.is/ (Accessed 20 May 2019).
8. The official website of the Swedish National Agency for Education (2019), available at: https://www.skolverket.se/ (Accessed 20 May 2019).
9. The Verhovna Rada of Ukraine (1995), "Regulations on vocational guidance of young people who are studying", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0198-95/print?text=%CF%F0%EE%F4%E5%F1%B3%E9%ED%E0+%EE%F0%B3%BA%ED%F2%E0%F6%B3%FF (Accessed 20 May 2019).
10. Sapelnikova, N.L. and Reshetova G.I. (2018), "Vocational education and career guidance as a tool for forecasting and regulating the labor market", Ekonomika i suspilstvo, vol. 19, pp. 919—926.
11. Euroguidance Sweden (2018), "Career guidance in Sweden", available at: https://www.uhr.se/globalassets/syv/utlandsvistelse/euroguidance/fler-rapporter/career-guidance_uppslag.pdf (Accessed 20 May 2019).
12. Euroguidance Centre (2015), "Educational and vocational guidance in Iceland", available at: https://www.euroguidance.eu/educational-and-vocational-guidance-in-iceland/download/educationalzazvzgziceland-pdf-2 (Accessed 20 May 2019).
13. The Danish Agency for Higher Education (2014), Guidance in Education — the educational guidance system in Denmark, The Danish Agency for Higher Education, Copenhagen, Denmark.
14. Haug, E. Plant, P. Valdimarsdоttir, S. Bergmo-Prvulovic, I. Vuorinen, R. Lovеn, A. and Vilhjаlmsdоttir, G. (2018), "Nordic research on educational and vocational guidance: a systematic literature review of thematic features between 2003 and 2016", International Journal for Educational and Vocational Guidance, Vol. 19(2), pp. 185—202. DOI: 10.1007/s10775-018-9375-4.
15. Archimedes Foundation (2019), "Lifelong Guidance in Estonia 2019", Archimedes Foundation, Tallinn, Estonia.
16. Plant, P. and Haug, E. (2018), "Unheard: the voice of users in the development of quality in career guidance services", International Journal of Lifelong Education, Vol. 37(3), pp. 372—383, DOI: 10.1080/02601370.2018.1485058.
17. Tejedor, M. Mangas, L. and Sierra, B. (2016), "Measuring the relationship between career, guidance, and adults' training needs: Analysis and assessment of results from the perspective of the social responsibility", Universitas Psychologica, Vol. 15 (4), available at: http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.upsy15-4mrcg (Accessed 20 May 2019).
18. The official website of AIKOS (2019), available at: https://www.aikos.smm.lt (Accessed 20 May 2019).
19. The official website of Danish Ministry of Education (2019), available at: https://www.uvm.dk/ (Accessed 20 May 2019).
20. The official website of Danish Ministry of Science, Innovation and Higher Education (2019), available at: https://ufm.dk/ (Accessed 20 May 2019).
21. The official website of Lithuanian Labour Exchange under the Ministry of Social Security and Labour (2019), available at: http://www.ldb.lt (Accessed 20 May 2019).
22. The official website of Ministry of Education and Science of Latvia (2019), available at: https://www.izm.gov.lv/en/ (Accessed 20 May 2019).
23. The official website of Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Lithuania (2019), available at: https://www.smm.lt/web/en/ (Accessed 20 May 2019).
24. The official website of Ministry of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania (2019), available at: https://socmin.lrv.lt/en/search?query=Guidelines&email= (Accessed 20 May 2019).
25. The official website of Ministry of the Economy and Innovation of the Republic of Lithuania (2019), available at: http://eimin.lrv.lt (Accessed 20 May 2019).
26. The official website of Mukis (2019), available at: http://www.mukis.lt/lt/apie_mus/uzdaviniai.html (Accessed 20 May 2019).
27. The official website of Naestaskref, available at: https://naestaskref.is/ (Accessed 20 May 2019).
28. The official website of Swedish public employment servise (2019), available at: https://arbetsformedlingen.se (Accessed 20 May 2019).
29. The official website of UddannelsesGuiden (2019), available at: https://www.ug.dk/ (Accessed 20 May 2019).
30. The official website of Utbildningsinfo (2019), available at: http://www.utbildningsinfo.se (Accessed 20 May 2019).

№ 7 2019, стор. 4 - 12

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 1237

Відомості про авторів

Л. М. Ільїч

д. е. н., доцент, завідувач кафедри управління, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

L. Ilich

Doctor of Economic Sciences, Assosiate Prof, Head of the Chair of Managment, Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv

ORCID:

0000-0002-8594-1824

Як цитувати статтю

Ільїч Л. М. Модернізація системи професійної орієнтації: досвід країн скандинавії та балтії. Економіка та держава. 2019. № 7. С. 4–12. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.4

Ilich, L. (2019), “Modernization of the career guidance system: experience of scandinavian and baltic countries”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 4–12. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.