EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
М. С. Лаптєв

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.69

УДК: 338.240

М. С. Лаптєв

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Анотація

У статті розглядається досвід зарубіжних країн із забезпечення безпеки навчальних закладів у сучасних умовах. У зарубіжних країнах завжди приділялася і приділяється значна увага питанням забезпечення безпеки навчальних закладів. Це стосується дитячих садків, шкіл, ліцеїв, коледжів та університетів. На вирішення цієї важливої і складної задачі спрямовані ресурси державної правоохоронної системи, громадських організацій та бізнесу в сфері безпеки. Це обумовлено тим, що останнім часом закордонні навчальні заклади часто стають об'єктами різних злочинних посягань. У тому числі таких небезпечних: захоплення злочинцями заручників, терористичні акти, розстріл учнів з автоматичної вогнепальної зброї, злодійство і псування матеріальних цінностей. З урахуванням наявності реальних і потенційних загроз діяльності навчальних закладів забезпечення їх безпеки завжди було і залишається важливим напрямом у роботі урядів і правоохоронних органів практично всіх держав світу.
Вивчення досвіду забезпечення безпеки закладів освіти в зарубіжних країнах свідчить про те, що головним пріоритетом у цій важливій діяльності є збереження життя та здоров'я студентів і вчителів. На це спрямовані всі зусилля державних органів, а також системи безпеки навчальних закладів. Варто відзначити високий рівень взаємодії поліції та навчальних закладів під час проведення спеціальних заходів у разі виникнення кризових ситуацій, які несуть загрозу студентам та викладачам.
З метою запобігання терористичним актам та іншим злочинним діям з використанням вогнепальної і холодної зброї, а також вибухових речовин, у США та інших країнах впроваджені сучасні технічні системи контролю доступу, які дозволяють на вході до навчальних закладів своєчасно виявляти заборонені предмети і тим самим запобігати злочинам. Значна увага також приділяється формуванню у викладачів і учнів знань і вмінь правильно діяти в екстремальній обстановці, щоб зберегти своє життя і здоров'я.

Ключові слова: навчальний заклад; загрози; Європейський Союз; економічна безпека; система безпеки; терористичні акти.

Література

1. Денисенко М.П., Бреус С.В. Вітчизняна вища освіта в умовах глобалізації та її вплив на ринок праці в Україні. Ринок праці та зайнятість населення: виробничо-практичний науковий журнал. Київ, 2015. №3 (44). С. 32—36.
2. Захаров О.І. Механізм взаємодії в системі управління комплексним забезпеченням економічної безпеки / Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету, Серія: Економічні науки, Вип. №43, Ч. 1. Черкаси: ЧДУТ, 2016.— С. 49—58.
3. Карпова К.В. Угрозы и опасности в деятельности высших учебных заведений частной формы собственности / Общество и экономика постсоветского пространства: Международный сборник научных статей. Вып. II / Отв. ред. А.В. Горбатенко. — Липецк: Издательский центр "Гравис", 2013. — 188 с. — С. 93—98.
4. Бабаев В.Н., Момот Т.В., Пересыпкин М.Н. Экономическая безопасность высших учебных заведений в условиях модернизации высшего образования: проблемы и перспективы. Науково-технічний збірник. Київ, 2013. № 108. С. 519—527.
5. Козаченко Г.В. Позиціонування вищого навчального закладу в експлейнарному базисі його економічної безпеки. Теоретичні та прикладні питання економіки: збірник наукових праць. Київ, 2011. Вип. 24. С. 108—113.
6. Снігир Л.П. Класифікація загроз економічній безпеці вищого навчального закладу / Л.П. Снігир // Вісник Хмельницького національного університету. — 2015. — № 5. — С. 28—32.
7. Aoyama I., Talbert T.L. Cyberbullying Internationally Increasing: New Challenges in the Technology Generation [Электронный ресурс] // The University of Arizona [Офіц.сайт].URL:http://icbtt.arizona.edu/sites/default/files/Aoyama_2010_-_Adolescent_Online_Social_--_Zheng.pdf
8. France shooting: Toulouse Jewish school attack kills four [Electronic resource] // British Broadcasting Corporation [Офиц. сайт]. URL: http://www.bbc.com/news/world-us-canada-17426313
9. Schleret J.-M. Risk Assessment in Schools in France (National Observatory for Safety in Schools and Universities) [Electronic resource] // Organisation for Economic Co-operation and Development [Official website]. http://www.oecd.org/edu/innovation-education/ 34734644.pdf
10. Social Media, Social Life: How Teens View Their Digital Lives [Electronic resource] // Common Sense Media [Official website]. https://www.commonsensemedia.org/file/socialmediasociallife-final-061812pdf-0/ download

М. Laptiev

PROVIDING SECURITY FOR EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN FOREIGN COUNTRIES

Summary

The article examines the experience of foreign countries in ensuring the safety of educational institutions in modern conditions. Foreign countries have always been paid attention to the security of educational institutions. This applies to kindergartens, schools, lyceums, colleges and universities. The resources of the state law enforcement system, public organizations and security businesses are directed at solving this important and complicated problem. This is because recently foreign educational institutions often became targets of various criminal offenses. Including such dangerous as seizure of hostage-takers, terrorist acts, shooting of pupils from automatic firearms, theft and destruction of material values. Given the existence of real and potential threats to the activities of educational institutions, ensuring their safety has always been and remains an important direction in the work of governments and law-enforcements of almost all countries of the world.
Studying the experience of ensuring the safety of educational institutions in foreign countries shows that their main priority in this important and complex activity is to preserve the life and health of students and teachers. All the efforts of state authorities, as well as the security systems of the educational institutions themselves, are aimed at this. There is a high level interaction between the police and educational institutions during special events in case of crisis situations that threaten students and teachers.
In order to prevent terrorist acts and other criminal acts with the use of firearms and steel arms, as well as explosives, in the United States and other countries, modern access control systems that allow to detect prohibited items in a timely manner and thereby prevent crimes at the entrance of educational institutions have been introduced. Much attention is also paid to the formation of the knowledge and skills of teachers and students to act correctly in an extreme situation in order to preserve their life and health.

Keywords: educational institution; threats; European Union; economic security; security system; terrorist acts.

References

1. Denysenko, M.P. and Breus, S.V. (2015), "Homeland Higher Education in the Conditions of Globalization and its Impact on the Labor Market in Ukraine", Rynok pratsi ta zajniatist' naselennia: vyrobnycho-praktychnyj naukovyj zhurnal, vol. 3 (44), pp. 32—36.
2. Zakharov, O.I. (2016), "Mechanism of interaction in the system of integrated management of economic security", Zbirnyk naukovykh prats' Cherkas'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 43, no. 1, pp. 49—58.
3. Karpova, K.V. (2013), "Threats and dangers in the activities of higher education institutions of private ownership", Obschestvo y ekonomyka postsovetskoho prostranstva: Mezhdunarodnyj sbornyk nauchnykh statej, vol. II, pp. 93—98.
4. Babaev, V.N. Momot, T.V. and Peresypkyn M.N. (2013), "Economic security of higher educational institutions in the context of modernization of higher education: problems and prospects", Naukovo-tekhnichnyj zbirnyk, vol. 108, pp. 519—527.
5. Kozachenko, H.V. (2011), "Positioning of a higher educational institution in the export basis of its economic security", Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky: zbirnyk naukovykh prats', vol. 24, pp. 108—113.
6. Snihyr, L.P. (2015), "Classification of threats to the economic security of higher educational institutions", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 5, pp. 28—32.
7. Aoyama, I. and Talbert, T.L. (2010), "Cyberbullying Internationally Increasing: New Challenges in the Technology Generation", The University of Arizona, available at: http://icbtt.arizona.edu/sites/default/files/Aoyama_2010_-_Adolescent_Online_Social_--_Zheng.pdf (Accessed 30 May 2019).
8. British Broadcasting Corporation (2012), "France shooting: Toulouse Jewish school attack kills four", available at: http://www.bbc.com/news/world-us-canada-17426313 (Accessed 30 May 2019).
9. Schleret, J.-M. (2004), "Risk Assessment in Schools in France (National Observatory for Safety in Schools and Universities)", Organisation for Economic Co-operation and Development, available at: http://www.oecd.org/edu/innovation-education/34734644.pdf (Accessed 30 May 2019).
10. Common Sense Media (2012), "Social Media, Social Life: How Teens View Their Digital Lives", available at: https://www.commonsensemedia.org/file/socialmediasociallife-final-061812pdf-0/download (Accessed 30 May 2019).

№ 6 2019, стор. 69 - 73

Дата публікації: 2019-07-31

Кількість переглядів: 988

Відомості про авторів

М. С. Лаптєв

аспірант, Університет економіки та права "КРОК"

М. Laptiev

Postgraduate student, "KROK" University

ORCID:

0000-0002-3537-6345

Як цитувати статтю

Лаптєв М. С. Забезпечення безпеки навчальних закладів у зарубіжних країнах. Економіка та держава. 2019. № 6. С. 69–73. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.69

Laptiev, М. (2019), “Providing security for educational institutions in foreign countries”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 69–73. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.69

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.