EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

FEATURES OF MANAGEMENT OF LABOR POTENTIAL IN EDUCATIONAL SPHERE
Li Wei

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.59

УДК: 331.1

Li Wei

FEATURES OF MANAGEMENT OF LABOR POTENTIAL IN EDUCATIONAL SPHERE

Summary

In today's dynamic conditions, education is one of the most important social institutions of any country. It is indisputable that the labor potential becomes the main condition of social economy, scientific-technical, intellectual and spiritual development of one country.
The modern direction of education development requires radical changes, improvement of mechanisms of strategic management of labor potential, since labor potential needs constant development by improving its qualitative characteristics, first of all, through education and professional training.
The purpose of writing this scientific article is to summarize scientific approaches to the management of labor resources in the educational sphere and to identify the priority directions of improvement of the management system.
The author analyzes the approaches of scientists to the interpretation of the concept of "labor resources", "labor potential".
In this scientific article, the stages of development of scientific approaches to the management of labor resources are distinguished from the theoretical position. The principles of the management of labor resources in the educational sphere are generalized.
It is believed that the human resources management system of colleges and universities should be continuously improved to adapt to the dynamic conditions of social development. It is very important to reform the management system, introduce a competitive mechanism, and improve employee efficiency. The labor resource management process in education should be based on the application of a progressive administrative approach.
Accordingly, new strategic approaches to the management of labor potential in the educational sphere should to determine the optimal quantitative and qualitative characteristics of workers and ensure that the number of employees corresponds to the economic needs, which, in turn, will form the basis for increasing the level of labor productivity and provide innovative development of labor potential.

Keywords: teachers in colleges and universities; human resource; potential development; teacher potential development; efficiency.

References

1. Zhao Yuming, (2001), Human Resource Management Research, Chinese People's Publishing House, Beijing, China.
2. Peter Drucker, (2009), Management Practice, Mechanical Industry Press, Beijing, China.
3. Guo Zhiping, (2013)," HRM and development of basic education in lusong district",M.B.A. Thesis, Business management, Hunan University of Technology,Zhuzhou, China.
4. Hu Shuhong and Liu Guanhua, (2011), "Exploratory Research on High Performance Work System of college and university teachers in Inner Mongolia", Journal of Inner Mongolia Normal University, vol. 26, p.34—38.
5. Ye Yingchun and Wang Maotian(2009), "Research on the development of professional competence of enterprise managers", Business strategy, vol. 10, p. 70—71.
6. Gary Desler, (2001), Human Resource Management (eighth edition), Tsinghua University Press, Beijing, China.
7. Zhang Wenxian and Tao Yunwu, (2006), "3D model of employee potential development", Human Resources, vol. 17, p. 61—65.
8. Israel Scheffler, (2006), Human potential, East China normal university press, Shanghai, China.

Лі Вей

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ В ОСВІТНІЙ СФЕРІ

Анотація

У сучасних динамічних умовах сфера освіти є одним з найважливіших суспільних інститутів будь-якої країни. Беззаперечним є факт, що трудовий потенціал стає основною умовою соціально-економічного, науково-технічного, інтелектуального та духовного розвитку країни.
Сучасний напрям розвитку освіти вимагає докорінних змін, вдосконалення механізмів стратегічного управління трудовим потенціалом, оскільки трудовий потенціал потребує постійного розвитку шляхом покращення його якісних характеристик, насамперед, за рахунок освіти та професійної підготовки.
Метою написання наукової статті є узагальнення наукових підходів управління трудовими ресурсами в освітній сфері та виокремлення пріоритетних напрямів вдосконалення системи менеджменту.
Автором проаналізовано підходи науковців до інтерпретації поняття "трудові ресурси", "трудовий потенціал".
У науковій статті виокремлено з теоретичної позиції етапи розвитку наукових підходів до управління трудовими ресурсами. Узагальнено принципи управління трудовими ресурсами в освітній сфері.
Аргументовано, що система управління людськими ресурсами коледжів і університетів повинна постійно вдосконалюватися, адаптуватися до динамічних умов розвитку суспільства. Особливої актуальності набуває питання реформування системи управління, впровадження конкурентних механізм, підвищення ефективності роботи працівників. Встановлено, що процес управління трудовими ресурсами в освітній сфері повинен в обов'язковому порядку базуватися на застосуванні прогресивних управлінських методів.
Відповідно, нові стратегічні підходи до управління трудовим потенціалом в освітній сфері мають визначати оптимальні кількісно-якісні характеристики працівників та забезпечувати відповідність кількості працівників економічним потребам, які, в свою чергу, сформують базис підвищення рівня ефективності праці та забезпечать інноваційний розвиток трудового потенціалу.

Ключові слова: вчителі в коледжах і університетах; управління персоналом; потенціал розвитку; розвиток потенціалу викладача; ефективність.

№ 6 2019, стор. 59 - 63

Дата публікації: 2019-07-31

Кількість переглядів: 835

Відомості про авторів

Li Wei

Postgraduate student, Sumy National Agrarian University

Лі Вей

аспірант, Сумський національний аграрний університет

ORCID:

0000-0001-9855-229X

Як цитувати статтю

Wei, Li (2019), “Features of management of labor potential in educational sphere”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 59–63. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.59

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.