EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС
Я. В. Парфьонов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.55

УДК: 330.322

Я. В. Парфьонов

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС

Анотація

Страхова компанія як інституційний інвестор є дуже важливим учасником фінансового ринку, особливо на ринку капіталу. Страхові компанії відіграють важливу роль у формуванні конкуренції на фінансовому ринку, стимулюванні фінансових інновацій, зміцненні корпоративного управління, підтримці регулятивних змін. Інвестиційні стратегії та розподіл активів залежать від: державного регулювання, оподаткування. З іншого боку, інвестиції є основою для надання страхових продуктів: продуктів із страхування життя з інвестиційними можливостями, ануїтетів та інших продуктів, продуктів з положеннями про розподіл прибутку. Метою роботи є порівняння того, як страхові компанії формують свій інвестиційний портфель в Україні та країнах ЄС і як вони здійснюють прийняття інвестиційних рішень. У роботі доведено, що ряд регуляторних змін має потенціал для створення умов, які впливають на здатність страховиків здійснювати довгострокове інвестування.

Ключові слова: інвестиції; інвестиційний портфель; страхові компанії; інвестиційний потенціал страховика; страхові резерви; інвестиційна діяльність страховика.

Література

1. В каких банках страховые компании Украины хранили свои депозиты в 2017 году? ТОП-20 банков. Фориншурер. 2017. URL:https://forinsurer.com/ news/17/09/28/35546 (дата обращения: 07.02.2019).
2. Гаманкова О. О., Хлівний В. К. Страховий ринок України у глобальному страховому просторі. Фінанси України. 2012. №5. С. 58—67.
3. Єрмошенко А. М. Визначення поняття фінансової безпеки страховика та її категорій. Актуальні проблеми економіки. 2004. №4. С. 46—51.
4. Іванюк І. С. Теоретичні підходи до визначення категорії "фінансова стійкість страхової компанії". Фінанси України. 2006. № 11. С. 77—89.
5. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 2016. URL: https://www.nfp.gov.ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-strakhovoho-rynku-Ukrainy.html (дата звернення: 07.02.2019).
6. Олійник В. М., Бондаренко Є. К. Поняття фінансової стійкості страхової компанії та елементів впливу на неї. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. 2014. Вип. 39. С. 149—157.
7. Підсумки діяльності страхових компаній за 9 місяців 2018 року. URL: https://forinsurer.com/files/file00647.pdf
8. Пікус Р. В. Міжнародний досвід управління активами страхової компанії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2010. № 120. С. 7—12.
9. Про затвердження напрямів інвестування галузей економіки за рахунок коштів страхових резервів: Постанова Кабінету Міністрів України №1211 від 17.08.2002 р. Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1211-2002-п (дата звернення: 07.02.2019).
10. Про затвердження Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика: Розпорядження Нацкомфінпослуг 07.06.2018— № 850. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-18#n7 (дата звернення: 07.02.2019).
11. Річні звіти Нацкомфінпослуг. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 2016. URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/Richni-zvityNatskomfinposluh.html (дата звернення: 07.02.2019).
12. Ткаченко Н. В. Фінансова стійкість страхових компаній: теоретичні підходи. Фінанси України. 2009. № 6. С. 104—121.
13. Шолойко А.С. Забезпечення стійкості страхового ринку України. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2018. № 4. С. 31—41.
14. Database — Eurostat. European Commission. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
15. Destinations of investments by direct insurance or reinsurance companies: Insurance companies' domestic and foreign investments by type of assets. OECD Statistics. 2015. URL:http://stats.oecd. org (Last accessed: 07.02.2019).
16. Dickinson G. M. Insurance markets within Western Europe: an analysis of recent structural changes. The Journal of Risk Management And Insurance. 2017. Vol. 1. Р. 10—35. URL: http://www.aulibrary. au.edu/multim1/ABAC_Pub/The-Journal-of-Risk-Management-And-Insurance/v1-n1-1.pdf (Last accessed: 07.02.2019).
17. Pradier P., Chneiweiss A. The Evolution of Insurance Regulation in the EU Since 2005. Financial Regulation in the EU. 2017. P. 199—251 (Last accessed: 07.02.2019).

Ya. Parfonov

INVESTMENT ACTIVITY OF INSURANCE COMPANIES IN UKRAINE AND EU

Summary

Modern conditions of development of the domestic economy to a large extent influence the results of the activity of insurance companies and cause the need to find additional sources of income. Therefore, investment activity is a very important component, which gives the opportunity to receive additional profits in order to ensure the successful implementation of companies activities. Investment activity is one of the main way of formation of a capital insurance company in limited financial resources. This follows from the specifics of the activities of the insurer, which accumulates temporary free funds, directs them to investments. Insurance company as institutional investor is very important participant in financial market, especially in Capital Market. They play very important role in contribution to make stronger competition on financial market, stimulating financial innovation, to make stronger corporative governance, on supporting of regulation. Investment strategies and asset allocations depend on: prudential regulation, taxation. On other hand, investment is core to the provision of insurance products: protection products, life products with investment features, annuities and other products, products with profit-sharing provisions. Aim of this work is to compare how insurance companies make their investment portfolio in Ukraine and EU and how they make investment decision.— Theoretical and practical aspects of insurance companies assets management have been considered. The economic essence of insurance companies assets, peculiarities of their arrangement regarding specific character of insurance activities have been studied in the research work. Practical recommendations as for cash assets management, improvement of insurers solvency and efficiency of utilization of their owned assets have been provided. Today, the investment activity of insurers in Ukraine remains poorly developed, and its potential is not realized. But in the long run, it is able to provide a boost to Ukraine's economy. It is proved that a range of regulatory developments have the potential to create framework conditions that affect insurers' ability to continue providing long-term investments.

Keywords: investments; investment portfolio; insurance companies; insurer investment potential; insurance reserves; investment activity of insurer.

References

1. Forinsurer (2017), "In what banks Ukrainian insurance companies kept their deposits in 2017? Top 20 banks", available at: https://forinsurer.com/ news/17/09/28/35546 (Accessed 7 February 2019).
2. Hamankova, O. O. Khlivnyj, V. K. (2012), "Insurance market of Ukraine in the global insurance space" Finansy Ukrainy, vol. 5. pp. 58—67.
3. Yermoshenko, A. M. (2004), "Definition of the concept of financial security of the insurer and its categories", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 4. pp. 46—51.
4. Ivaniuk, I. S. (2006), "Theoretical approaches to the definition of the category "financial stability of the insurance company", Finansy Ukrainy, vol. 11. pp. 77-89.
5. National Commission, which carries out state regulation in the field of financial services markets (2016), "Information on the state and development of the insurance market of Ukraine", available at: https://www.nfp.gov.ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-strakhovoho-rynku-Ukrainy.html (Accessed 7 February 2019).
6. Olijnyk, V. M. Bondarenko, Ye. K. (2014), "Concept of financial stability of an insurance company and elements of influence on it", Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi systemy Ukrainy, vol. 39. pp. 149—157.
7. Forinsurer (2018), "Results of the activity of insurance companies for 9 months of 2018", available at: https://forinsurer.com/files/file00647.pdf (Accessed 7 February 2019).
8. Pikus, R. V. (2010), "International experience in asset management of an insurance company", Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika,vol. 120. pp. 7—12.
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2002), "Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, "On Approval of Directions of Investing in the Economic Sectors at the Expense of Insurance Provisions №1211 from 17.08.2002", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1211-2002-п (Accessed 7 February 2019).
10. National Commission, which carries out state regulation in the field of financial services markets (2018), "On Approval of the Regulation on Mandatory Criteria and Norms of Capital Adequacy and Solvency, Liquidity, Profitability, Asset Quality and Risk Management of the Insurer, dated June 7, 2018 No. 850", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-18#n7 (Accessed 7 February 2019).
11. National Commission, which carries out state regulation in the field of financial services markets (2016), "Annual reports of the National Financial Services Commission", available at: https://www.nfp.gov.ua/ua/Richni-zvityNatskomfinposluh.html (Accessed 7 February 2019).
12. Tkachenko, N. V. (2009), "Financial stability of insurance companies: theoretical approaches", Finansy Ukrainy,vol. 6. pp. 104—121.
13. Sholoiko, A. S. (2018), "Providing stability of the insurance market of Ukraine", Visnyk Akademii pratsi, sotsial'nykh vidnosyn i turyzmu, vol. 4. pp. 31—41.
14. Database — Eurostat (2016), European Commission, available at: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (Accessed 7 February 2019).
15. OECD Statistics (2015), "Destinations of investments by direct insurance or reinsurance companies: Insurance companies' domestic and foreign investments by type of assets", available at: http://stats.oecd. org (Accessed 7 February 2019).
16. Dickinson, G. M. (2017), "Insurance markets within Western Europe: an analysis of recent structural changes", The Journal of Risk Management And Insurance, vol. 1. pp. 10—35. available at: http://www.aulibrary. au.edu/multim1/ABAC_Pub/The-Journal-of-Risk-Management-And-Insurance/v1-n1-1.pdf (Accessed 7 February 2019).
17. Pradier, P. Chneiweiss, A. (2017), "The Evolution of Insurance Regulation in the EU Since 2005", Financial Regulation in the EU, pp. 199—251.

№ 6 2019, стор. 55 - 58

Дата публікації: 2019-07-31

Кількість переглядів: 2612

Відомості про авторів

Я. В. Парфьонов

магістр, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ya. Parfonov

Master's Degree, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0002-6851-8290

Як цитувати статтю

Парфьонов Я. В. Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні та країнах єс. Економіка та держава. 2019. № 6. С. 55–58. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.55

Parfonov, Ya. (2019), “Investment activity of insurance companies in Ukraine and eu”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 55–58. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.55

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.