EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ
Г. О. Сабадош, О. В. Усенко, О. В. Харченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.41

УДК: 005.33

Г. О. Сабадош, О. В. Усенко, О. В. Харченко

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглядається проблема формування якісної системи освіти всіх рівнів, яка стане основую для модернізації професійного навчання державних службовців у контексті реформування державної служби в Україні. Питання якості освіти є особливо актуальним сьогодні і передбачає надання якісних освітніх послуг, що передбачає формування відповідної база показників для оцінювання та індикаторів для визначення рівня досягнення поставленої мети, тенденцій та закономірностей. Якісна освіта є основою для забезпечення соціально-економічного розвитку країни і в статті розглядаються результати рейтингу QS Higher Education System Strength Rankings, який включає країни з найефективнішими системами вищої освіти.
До сфери освіти сьогодні звернено увагу багатьох науковців теоретиків і практиків державного управління. Тільки держави, що мають у розпорядженні високоефективну систему освіти, яка відповідає сучасним вимогам, можуть увійти до числа розвинених країн сучасного світу. Практично в усіх країнах, що демонструють високі темпи економічного зростання, пріоритетним напрямом є розвиток освіти.

Ключові слова: якість освіти; освітні послуги; показники та індикатори оцінювання; соціально-економічний розвиток; міжнародний рейтинг; державна служба; публічний службовець.

Література

1. К. Ващенко. Концептуальні засади модернізації професійного навчання державних службовців у контексті реформування державної служби в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: file:///D:/Temp/_01_VASHCHENKO%20(3).pdf, 2016
2. The Legatum Prosperity Index™ offers a unique insight into how prosperity is forming and changing across the world.https [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.prosperity.com
3. Пищулін О., Юрочко Т., Міщенко М., Жаліло Я. Розвиток людського капіталу: на шляху до якісних реформ: аналітична доповідь. — Київ, Видавництво "Заповіт". — 2018, С. 367.
4. Cтатистичного збірника "Вища освіта в Україні" 2017 рік [Електронний ресурс]. — Режим доступу: /http://www.ukrstat.gov.ua/
5. Стратегія реформування вищої освіти в Україні до 2020 року" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www. mon.gov.ua

H. Sabadosh, О. Usenko, O. Kharchenko

FORMING OF AN UP-TO-DATE SYSTEM PROFESSIONAL TRAINING FOR MANAGEMENT EMPLOYEES IN UKRAINE

Summary

The article deals with the problem of forming a qualitative system of education at all levels which is going to become a base for modernization of professional training for office state employees within the context of reforming state service in Ukraine. The question of quality of education is especially actual and provides qualitative educational services which also provide the formation of corresponding base of indices for evaluation and indicators for finding out the level of achievement for setting the object, tendencies and regularities. Qualitative education is the base (foundation) for providing social — economic development of the country and the article examines the results of the rating QS Higher Education System Strength Rankings which includes the countries with the most effective systems of higher education.
Nowadays a great number of scholars, theorists and practical workers of state management pay great attention to the sphere of education. Only the states having at their disposal the most effective system of education which corresponds to up-to-date demands can be reckoned with developed countries of modern world. Practically all the countries which demonstrate the high level of economic rise, consider the development of education as a priority.
Modernization of professional training for office state employees in Ukraine is conducted simultaneously with the reform of education. It should be realized, it is impossible to create effective state service which is the instrument of progressive system of public government without functioning effective system of educational institutions of all levels.

Keywords: Quality of education; educational services; indices and indicators of estimation; social -economic development; international rating; state employment; public employee.

References

1. Vaschenko, K. (2016), "Conceptual Principles of Modernization of Professional Training of Civil Servants in the Context of the Reform of the Civil Service in Ukraine", available at: file:///D:/Temp/_01_VASHCHENKO%20(3).pdf (Accessed 30 May 2019).
2. The Legatum Prosperity Index™ (2018), available at: http://www.prosperity.com (Accessed 30 May 2019).
3. Pyschulin, O. Yurochko, T. Mischenko, M. and Zhalilo, Ya. (2018), Rozvytok liuds'koho kapitalu: na shliakhu do iakisnykh reform [Development of human capital: on the path to qualitative reforms], Vydavnytstvo "Zapovit", Kyiv, Ukraine.
4. State Statistics Service of Ukraine (2017), "Higher education in Ukraine", available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 30 May 2019).
5. Ministry of Education and Science of Ukraine (2014), "The strategy of reforming higher education in Ukraine until 2020", available at: http://www.mon.gov.ua/ (Accessed 30 May 2019).

№ 6 2019, стор. 41 - 45

Дата публікації: 2019-07-31

Кількість переглядів: 1237

Відомості про авторів

Г. О. Сабадош

к. е. н., доцент, доцент кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

H. Sabadosh

PhD in Economics, Associate Professor, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

ORCID:

0000-0001-6430-1505


О. В. Усенко

к. держ. упр., директор, середня спеціалізована школа № 139, м. Київ

О. Usenko

PhD in Public Administration, Headmistress of Kyiv specialized school of the I — III grades N 139 with deep study of Mathematics

ORCID:

0000-0003-4420-4550


О. В. Харченко

магістрант кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені В.П. Гетьмана"

O. Kharchenko

Master student of Faculty of Economics and Management, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

ORCID:

0000-0002-2207-5244

Як цитувати статтю

Сабадош Г. О., Усенко О. В., Харченко О. В. Формування сучасної системи професійного навчання державних службовців в Україні. Економіка та держава. 2019. № 6. С. 41–45. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.41

Sabadosh, H., Usenko, О. and Kharchenko, O. (2019), “Forming of an up-to-date system professional training for management employees in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 41–45. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.41

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.