EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Т. О. Королюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.36

УДК: 336.7: 327.5 (477)

Т. О. Королюк

РОЛЬ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

Здійснено аналіз монетарної політики Національного банку в контексті забезпечення економічної та національної безпеки. Основна ідея полягає в тому, що від ефективності реалізації грошово-кредитної політики залежить стабільність цін та валютного курсу, інвестиційна активність та економічне зростання, що в умовах політичної нестабільності визначає готовність економіки протистояти зовнішній агресії і можливості мінімізації загроз національній безпеці України. Акцентовано увагу на тому, що роль центрального банку полягає не лише у забезпеченні стабільності, а й у стимулюванні економічного зростання, що вимагає поступового пом'якшення монетарних умов. На основі аналізу показників грошово-кредитної безпеки визначено, що основними її загрозами виступають високий рівень доларизації грошової маси, високий рівень використання готівки та вартість кредитних ресурсів, що створює тиск на обмінний курс, звужує кредитну та інвестиційну активність у країні. Формально НБУ перейшов на режим інфляційного таргетування, а фактично він має обмежений вплив на динаміку цін, що ставить під загрозу економічну та національну безпеку. Зроблено висновок, що умовах військових дій на сході країни, високого рівня відкритості та зовнішньої енергозалежності національної економіки, тиску зовнішнього боргу на обмінний курс, досягнути стабільності внутрішніх цін неможливо без підтримки валютно-курсової стабільності. Центральний банк повинен взяти зобов'язання підтримки валютного курсу у визначеному валютному коридорі задля формування позитивних суб'єктивних очікувань, стимулювання ділової активності та економічного зростання. Забезпечення ефективності політики інфляційного таргетування вимагає підвищення довіри до фінансових інститутів, зменшення рівня доларизації економіки та стимулювання розвитку інструментів фондового ринку, забезпечення конкурентного середовища, зменшення рівня відкритості економіки та підвищення якості структури експорту, подолання фіскальних розривів і забезпечення бюджетно-боргової стійкості. Забезпечення стабільності цін та валютного курсу, зменшення рівня доларизації економіки та вартості кредитних ресурсів сприятимуть підвищенню грошово-кредитної та національної безпеки.

Ключові слова: монетарна політика; грошово-кредитна безпека; стабільність цін; валютний курс; національна безпека.

Література

1. Вовчак О. Інституційні детермінанти формування монетарної політики в Україні / О. Вовчак, М. Хмелярчук // Вісник НБУ. — 2010. — №9. — С. 3—10.
2. Дзюблюк О.В. Окремі критичні аспекти оцінювання Основних засад грошово-кредитної політики Національного банку України / О.В. Дзюблюк, В.Я. Рудан // Економічний аналіз: зб. наук. праць / ТНЕУ; редкол.: О.В. Ярощук (голов. ред.) та ін. — Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ "Економічна думка", 2017. — Том 27. — № 3. — С. 120—133.
3. Желюк Т.Л. Досягнення макроекономічної стабілізації в умовах глобалізації і лібералізації світової економіки / Т.Л. Желюк // Наука й економіка. — 2014. — № 4 (36). — С. 171—176.
4. Манків Н. Грегорі. Макроекономіка: підручник для України / Н. Грегорі Манків; [пер. з англ. С. Панчишина, О. Ватаманюка, Ж. Поплавської]; наук. ред. пер. С. Панчишина. — К.: Основи, 2000. — 588 с.
5. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України / Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1277 від 29.10.2013 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13
6. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
7. Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=68708
8. Стратегія національної безпеки України / Указ від 26.05.2015 р. № 287/2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015

T. Koroliuk

THE ROLE OF MONETARY POLICY IN ENSURING NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

Summary

The monetary policy of the National Bank is analyzed in the context of providing economic and national security. The main idea is that the stability of the prices and exchange rate, investment activity and economic growth depends on the effectiveness of the monetary policy implementation, which in the conditions of political instability determines the readiness of the economy to withstand external aggression and the ability to minimize the threats to Ukraine's national security. The emphasis is placed on the fact that the role of the central bank is not only to ensure stability, but also to stimulate economic growth, which requires gradual easing of monetary conditions. On the basis of the analysis of indicators of monetary security it was determined that the main threats to monetary security are the high level of dollarization, high use of cash and the cost of credit, which exerts pressure on the exchange rate, reduce the credit and investment activity in the country. Formally, the National Bank of Ukraine moved to inflation targeting, and in fact it has a limited impact on the price dynamics, which jeopardizes economic and national security. It is concluded that it is impossible to achieve stability of domestic prices without support of exchange rate stability in conditions of military actions in the east of the country, high level of openness and external energy dependence of the national economy, external debt pressure on the exchange rate. The central bank must accept the obligation to supporting the exchange rate in a certain currency corridor in order to generate positive subjective expectations, stimulate business activity and economic growth. Ensuring the effectiveness of the inflation targeting policy requires increase confidence in financial institutions, a reduction in the dollarization of the economy, and stimulation of the development of stock market instruments, ensuring a competitive environment, reducing the level of openness of the economy and improving the quality of the export structure, overcoming fiscal gaps and ensuring fiscal sustainability. Ensuring the stability of prices and exchange rates, reducing the level of dollarization and the cost of credit resources will contribute to increased monetary and national security.

Keywords: monetary policy; monetary security; stability of prices; exchange rate; national security.

References

1. Vovchak, O. and Khmeliarchuk, M. (2010), "Institutional determinants of monetary policy formation in Ukraine", Visnyk NBU, vol. 9, pp. 3—10.
2. Dziubliuk, O. V. and Rudan, V. Ya. (2017), "Some critical aspects of the assessment of the Fundamental Principles of the Monetary Policy of the National Bank of Ukraine", Ekonomichnyj analiz: zb. nauk. prats', vol. 3, no. 27, pp. 120—133.
3. Zheliuk, T.L. (2014), "Achieving macroeconomic stabilization in the conditions of globalization and liberalization of the world economy", Nauka j ekonomika, vol. 4 (36), pp. 171—176.
4. Mankiv, N. (2000) Hrehori, Makroekonomika [Macroeconomics], Osnovy, Kyiv, Ukraine.
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2013), "Order of the Ministry of Economic Development and Trade "Methodical recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine"", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13 (Accessed 11 March 2019).
6. The official site of the State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 15 May 2019).
7. The official site of the NBU (2019), available at: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=68708 (Accessed 05 May 2019).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), "The National Security Strategy of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 (Accessed 10 April 2019).

№ 6 2019, стор. 36 - 40

Дата публікації: 2019-07-31

Кількість переглядів: 1845

Відомості про авторів

Т. О. Королюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

T. Koroliuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the department of national economy and public administration SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

ORCID:

0000-0002-3610-9839

Як цитувати статтю

Королюк Т. О. Роль монетарної політики у забезпеченні національної безпеки України. Економіка та держава. 2019. № 6. С. 36–40. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.36

Koroliuk, T. (2019), “The role of monetary policy in ensuring national security of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 36–40. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.36

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.