EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІСЦЕВЕ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
І. В. Мартинюк, Є. М. Богатирьова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.27

УДК: 336.226.2

І. В. Мартинюк, Є. М. Богатирьова

МІСЦЕВЕ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація

У статті розглянуто діючий стан та перспективи розвитку місцевого оподаткування в Україні. Здійснено оцінювання фіскальної ролі місцевих податків та зборів за період 2013—2017 рр. Порівняно фіскальну роль місцевих податків України з зарубіжними країнами. Обгрунтовано необхідність вдосконалення системи місцевого оподаткування в Україні з метою підвищення її фіскальної та еколого-економічної ролей. Проаналізовано ринок рекламних послуг України та виявлено тенденції його розвитку. Обгрунтовано доцільність запровадження податку на рекламу. Запропоновано методику розрахунку податку на рекламу з урахуванням коефіцієнтів, які враховують види реклами. Розраховано потенціальні надходження податку на рекламу та виявлено його фіскальну роль. Обгрунтовано необхідність введення утилізаційного збору в Україні. Запропоновано механізм запровадження утилізаційного збору. Виявлено переваги застосування утилізаційного збору. Оцінено перспективи запровадження податку на рекламу та утилізаційного збору у якості місцевих податків та зборів з метою підвищення фінансової автономії органів місцевого самоврядування та вирішення ряду еколого-економічних проблем.

Ключові слова: місцеве оподаткування; податок на майно; єдиний податок; податок на рекламу; утилізаційний збір; фіскальна роль.

Література

1. Виконання Державного бюджету України / 2007—2017 / Річний звіт / [Електронний ресурс] / Державна казначейська служба України. — Режим доступу: http://treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=185635
2. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2015 рік / [Зубенко В.В., Самчинська І.В., Рудик А.Ю. та ін.]; ІБСЕД, Проект "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження", USAID. — К., 2016. — 80 c.
3. Andrew Phillips Total state and local business taxes // State-by-state estimates for fiscal year 2017// Andrew Phillips/ November 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-total-state-and-local-business-taxes/$FILE/ey-total-state-and-local-business-taxes.pdf
4. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
5. Декрет КМУ "Про місцеві податки і збори" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56-93
6. Объем рекламно-коммуникационного рынка Украины 2018 и прогноз на 2019 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://mmr.ua/show/obiem_reklamnokommunikatsionnogo_rynka_ukrainy_2018_i_prognoz_obiemov_rynka_2019

I. Martyniuk, Y. Bohatyrova

LOCAL TAXATION IN UKRAINE: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Summary

The article is devoted to investigation of the current situation and trends of local taxation in Ukraine. The fiscal role of local taxation has been investigated for the period of 2013—2017: the dynamics of local tax revenues has been analyzed, their share in local taxes and GDP of Ukraine has been investigated. The fiscal role of property taxes of the world has been revealed. The fiscal role of local taxation has been compared with foreign countries. The necessity of improvement of local taxation has been proved in Ukraine to rise the fiscal, ecological and economic roles of them. The market of advertising services of Ukraine has been analyzed and the tendency of promotion has been reflected. The feasibility of introducing an advertising tax is substantiated. The dynamics of advertising tax revenues has been analyzed for the period of its existence in Ukraine. The method of calculation of advertising tax has been offered, taking into account coefficients, which are connected with types of advertising. The potential revenue for advertising tax has been calculated and its fiscal role has been identified. The necessity of introducing a recycling fee has been proved because of difficult environmental situation, lack of waste collection system, lack of sufficient funding for recycling, undeveloped production system from recycled materials. The mechanism of the introduction of a recycling fee: automatic introduction of recycling fee, introduction of recycling fee of 7 percent, purposeful use of the fee. The advantages of its application have been proposed. The prospects for introducing a tax on advertising and utilization tax as local taxes and fees have been estimated in order to increase the financial autonomy of local self-government bodies and to solve environmental and economic problems.

Keywords: local tax; property tax; single tax; advertising tax; recycling fee; fiscal role.

References

1. The official site of State Treasury Service of Ukraine (2018), "Report on the State Budget of Ukraine 2002-2017", available at: http://treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=18563 (Accessed 3 May 2019).
2. Zubenko, V. V. Samchyns'ka, I. V. and Rudyk, A. Yu. (2016), Biudzhetnyj monitorynh: Analiz vykonannia biudzhetu za 2016 rik [Budget monitoring: Analysis of budget execution for 2015], IBSED, Proekt "Zmitsnennia mistsevoi finansovoi initsiatyvy (ZMFI-II) vprovadzhennia", USAID, Kyiv, Ukraine.
3. Phillips, А. (2018), "Total state and local business taxes. State-by-state estimates for fiscal year 2017", [Online], available at: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-total-state-and-local-business-taxes/$FILE/ey-total-state-and-local-business-taxes.pdf (Accessed 8 May 2019).
4. The official site of the State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/. (Accessed 28 April 2019).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (1993), Resolution "Аbout local taxes and fees", available at: http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 22 April 2019).
6. MMR (2019), "Volume of advertising and communication market of Ukraine 2018 and forecast for 2019", available at: https://mmr.ua/show/obiem_reklamnokommunikatsionnogo_rynka_ukrainy_2018_i_prognoz_obiemov_rynka_2019 (Accessed 4 May 2019).

№ 6 2019, стор. 27 - 31

Дата публікації: 2019-07-31

Кількість переглядів: 2956

Відомості про авторів

І. В. Мартинюк

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

I. Martyniuk

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Finance, Odessa national economic university, Odessa

ORCID:

0000-0002-6361-4232


Є. М. Богатирьова

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

Y. Bohatyrova

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Finance, Odessa national economic university, Odessa

ORCID:

0000-0002-3922-6694

Як цитувати статтю

Мартинюк І. В., Богатирьова Є. М. Місцеве оподаткування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Економіка та держава. 2019. № 6. С. 27–31. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.27

Martyniuk, I. and Bohatyrova, Y. (2019), “Local taxation in Ukraine: current state and development prospects”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 27–31. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.27

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.