EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФЕНОМЕН РИЗИКУ РЕПУТАЦІЇ БАНКУ
Н. П. Шульга, Д. В. Баланчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.21

УДК: 330.131.7: [005.336.6:336.71

Н. П. Шульга, Д. В. Баланчук

ФЕНОМЕН РИЗИКУ РЕПУТАЦІЇ БАНКУ

Анотація

Надмірне прийняття ризиків, неефективна практика управління ними, незадовільний фінансовий стан банків призводять до підвищеного ризику репутації, яка справляє негативний вплив на їх здатність залучати депозити, інвестиції та капітал. Це зумовлює необхідність підвищеної уваги до ризику репутації банків.

Ключові слова: ризик репутації; транспарентність; операційний ризик; ризик комплаєнс; ризик ліквідності; політика комунікацій.

Література

1. Звіт керівництва (Звіт про управління) ПАТ "Укрексімбанк" за 2018 рік. URL: https://www.eximb.com/assets/files/download/a1-1-2-stand-alone-fs-exim-2018-united2.pdf (дата звернення: 12.06.2019).
2. Звіт керівництва (Звіт про управління) ПАТ "Промінвестбанк" за 2018 рік. URL: https://www.pib.ua/userfiles/files/ManagementReport2018.pdf (дата звернення: 12.06.2019).
3. Звіт керівництва (Звіт про управління) АТ "Сітібанк" за 2018 рік. URL: https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/data/ukraine/ukr_management_report_2018_jsc.pdf (дата звернення: 12.06.2019).
4. Річний звіт АТ "ІНГ Банк Україна" за 2018 рік. URL: https://www.ingbankukraine.com/media/2904076/ing-ifrs-fs_2018-ukr_full-scan-secured.pdf (дата звернення: 12.06.2019).
5. Звіт про управління АТ "Дойче Банк ДБУ" за 2018 рік. URL: https://www.db.com/ukraine/docs/Management_report_2018_Ukr.pdf (дата звернення: 12.06.2019).
6. Фінансова звітність АТ "Піреус Банк МКБ" за 2018 рік. URL: http://www.piraeusbank.ua/i_upload/Piraeus%20Bank%20ICB_18_UKR(1).pdf (дата звернення: 12.06.2019).
7. Фінансова звітність АТ "Банк Форвард" за 2018 рік. URL: https://www.forward-bank.com/about/recording/2019/2604/FZ2018.pdf (дата звернення: 12.06.2019).
8. Звіт керівництва (Звіт про управління) АТ "СЕБ Корпоративний Банк" за 2018 рік. URL: https://sebgroup.com/siteassets/about_seb1/our_locations/ukraine/financial_reporting/2018/2018-year-report.pdf (дата звернення: 12.06.2019).
9. Фінансова звітність АТ "Кредит Європа Банк" за 2018 рік. URL:http://www.crediteurope.com.ua/assets/uploads/docs/reports/Finance_Report_2018.pdf (дата звернення: 12.06.2019).
10. Звіт про діяльність Банку Pekao S.A. за 2018 рік. URL: https://www.pekao.com.pl/dam/jcr:5e9d6839-f2e1-458c-8144-027a81d0c06c/Pillar%203%20Pekao%20Group%202018.pdf (дата звернення: 12.06.2019).
11. Річний звіт АБ "Укргазбанк" за 2018 рік. URL: https://www.ukrgasbank.com/upload/file/richniy_zvit_2018.pdf (дата звернення: 12.06.2019).
12. Звіт керівництва (Звіт про управління) АТ "Райффайзен Банк Аваль" за 2018 рік. URL: https://www.aval.ua/documents (дата звернення: 12.06.2019).
13. Звіт керівництва АТ "Прокредит Банк" за 2018 рік. URL: https://www.procreditbank.com.ua/assets/Uploads/corporate-documents/Management-report-2018-UKR.pdf (дата звернення: 12.06.2019).
14. Офіційна веб-сторінка АТ "ПУМБ". URL: https://about.pumb.ua/management/komplaens-i-korporatyvna-etyka (дата звернення: 12.06.2019).
15. Офіційна веб-сторінка АТ "Таскомбанк". URL: https://tascombank.ua/content/view/1459/10/lang,ukrainian/ (дата звернення: 12.06.2019).
16. Звіт про управління за 2018 рік АТ "Альфа-Банк". URL: https://alfabank.ua/storage/files/zvit-pro-upravlinnya-abu-2018.pdf (дата звернення: 12.06.2019).
17. Фінансова звітність АТ "Сбербанк" за 2018 рік. URL: http://www.sberbank.ua (дата звернення: 12.06.2019).
18. Річний звіт АТ "ОТП Банк" за 2018 рік. URL: https://www.otpbank.com.ua/pdf/annual_reports/report-2018.pdf (дата звернення: 12.06.2019).
19. Фінансова звітність АТ "Кредитвест Банк" за 2018 рік. URL: https://www.creditwest.ua/upload/iblock/cf4/cf45035da8a29781682866ee93be25b3.pdf (дата звернення: 12.06.2019).
20. Фінансова звітність АТ "Банк Кредит Дніпро" за 2018 рік. URL: https://creditdnepr.com.ua/sites/default/files/ifrs_fs_ukr_2018.pdf (дата звернення: 12.06.2019).
21. Настанови щодо практики апетиту ризиків для банків. Європейський банк реконструкції та розвитку. Квітень, 2018. URL: https://www.bsi.si/ckfinder/connector?command=Proxy&lang=sl&type=Files¤tFolder=%2FFinan%C4%8Dna%20stabilnost%2FPredpisi%2FUreditev%20notranjega%20upravljanja%2F&hash=6ce6c512ea433a7fc5c8841628e7696cd0ff7f2b&fileName=Guidelines%20on%20Risk%20Appetite%20Practices%20for%20Banks.docx (дата звернення: 13.06.2019).
22. Проблеми управління центральними банками. Банк міжнародних розрахунків. URL: https://www.bis.org/publ/othp04_8.pdf (дата звернення: 13.06.2019).
23. Управління ризиками репутації в центральних банках, Документ для обговорення персоналу Банку Канади, №2015-16, листопад 2015. URL: https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2015/11/dp2015-16.pdf (дата звернення: 13.06.2019).
24. Постанова Правління НБУ "Про схвалення Методичних вказівок з інспектування банків "Система оцінки ризиків" від 15.03.2004 № 104. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04 (дата звернення: 13.06.2019).
25. Постанова Правління НБУ "Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах" від 11.06.2018 № 64. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18 (дата звернення: 13.06.2019).
26. Постанова Правління НБУ "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу" від 26.06.2015 № 417. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0417500-15 (дата звернення: 13.06.2019).
27. Консультативний документ. Запропоновані вдосконалення Рамкової програми Базель ІІ. Базельський комітет з банківського нагляду, 2009. URL: http://www.bis. org/publ/bcbs150.pdf (дата звернення: 10.06.2019).
28. Офіційна веб-сторінка Deutsche Bank. URL: https://www.db.com/cr/en/concrete-management-of-reputational-risks.htm (дата звернення: 10.06.2019).
29. Офіційна веб-сторінка Royal Bank Of Scotland. URL: https://www.rbs.com/rbs/sustainability/responsible-business/reputational-and-environmental--social---ethical--ese--risks-/managing-reputational-risk.html (дата звернення: 10.06.2019).
30. Управління ризиками базових банківських операцій. Мон. у 2 томах за ред. А. О. Єпіфанова і Т. А. Васильєвої. Суми ДВНЗ "УАБС НБУ", 2012. 283 с.
31. Изнова Т.С. Аналитическое обеспечение управления репутационными рисками публичных компаний. Диссертация по специальности 08.00.12. 2014, Москва.
32. Коробова Г.Г. Банковское дело, Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Магистр, Инфра-М, 2015. 592 с.
33. Офіційна веб-сторінка HSBC Holdings plc. URL: https://www.hsbc.com/our-approach/risk-and-responsibility/reputational-risk (дата звернення: 10.06.2019).
34. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками" від 01.10.2015 № 1597. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1311-15 (дата звернення: 11.06.2019).
35. Христін А.І. Сутність та чинники виникнення репутаційного ризику банків. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Вип. 8, ч. 2, 2016, c. 108—111.
36. Примостка Л.О., Примостка О.О., Карчева І.Я. Банківський менеджмент: інноваційні концепції та моделі. Монографія. Київ: КНЕУ, 2017. 380 с.
37. Чорна О.Є., Філатов Б.Г. Управління ризиком репутації комерційного банку. Науковий вісник Ужгородського університету 2011: Серія Економіка. Спецвип. 33, Ч. 2. с. 302—305.
38. Ковтун В.П. Алгоритм аналізу репутаційних ризиків підприємства. Економічний аналіз. 2012 рік. Вип.10, Ч. 4. с. 170—174.
39. Буряк А.В., Римар А.О. Репутаційні ризики банківського сектору: інституційні прояви суспільної довіри до фінансового сектору країни. Економіка. Фінанси. Право. №12, 3/2017, с. 10—14.
40. Honey, G. (2009), A Short Guide to Reputation Risk, Gower Publishing, Farnham, UK.

N. Shulga, D. Balanchuk

PHENOMENON OF THE BANK'S REPUTATIONAL RISK

Summary

Excessive risk taking, ineffective management practices, and unsatisfactory financial status of banks lead to increased reputational risk, which has a negative impact on their ability to attract deposits, investments and capital. This leads to the need for increased attention to the risk of reputation of banks.
The article deals with methodical approaches to determining the place of reputation risk and its interrelation with other types of bank risks. The first methodological approach is to distinguish the reputation risk as an independent one; the second — to treat it as a kind of individual risks (in particular, compliance or operational). The essence of the third approach is to consider the risk of reputation of the bank as a secondary one, as a result of the onset of primary risks (credit, market, operational, etc.), that is, one of them or several simultaneously.
There are generalized different points of view regarding the interpretation of the bank's reputation risk. The author's understanding of the concept of "risk of reputation of the bank" is presented, which is considered simultaneously in the coordinate system "probability and causes of occurrence, consequences of the offensive". The features of the bank's reputation risk are identified, namely: it has a priority among all other risks; may occur suddenly as a result of the occurrence of risk factors generated by the primary risks of the bank and specific risk factors; not predictable; not regulated by supervisors; it is not intended to create special reserves and capital to cover losses; is a consequence of both the ineffectiveness of bank management and the occurrence of discrete risk events, and therefore requires special management approaches.

Keywords: eputational risk; transparency; operational risk; compliance risk; liquidity risk; communications policy.

References

1. JSC "Ukreximbank" (2018), "Management Report (Corporate Governance Report)", available at: https://www.eximb.com/assets/files/download/a1-1-2-stand-alone-fs-exim-2018-united2.pdf (Accessed 12 June 2019).
2. JSC "Prominvestbank" (2018), "Management Report (Corporate Governance Report)", available at: https://www.pib.ua/userfiles/files/ManagementReport2018.pdf (Accessed 12 June 2019).
3. JSC "Citibank" (2018), "Management Report (Corporate Governance Report)", available at: https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/data/ukraine/ukr_management_report_2018_jsc.pdf (Accessed 12 June 2019).
4. JSC "ING Bank Ukraine" (2018), "Annual Report", available at: https://www.ingbankukraine.com/media/2904076/ing-ifrs-fs_2018-ukr_full-scan-secured.pdf (Accessed 12 June 2019).
5. JSC "Deutsche Bank DBU" (2018), "Management Report", available at: https://www.db.com/ukraine/docs/Management_report_2018_Ukr.pdf (Accessed 12 June 2019).
6. JSC "Pireus Bank MKB" (2018), "Annual Report", available at: http://www.piraeusbank.ua/i_upload/Piraeus%20Bank%20ICB_18_UKR(1).pdf (Accessed 12 June 2019).
7. JSC "Bank Forward" (2018), "Annual Report", available at: https://www.forward-bank.com/about/recording/2019/2604/FZ2018.pdf (Accessed 12 June 2019).
8. JSC "SEB Corporate Bank" (2018), "Management Report (Corporate Governance Report)", available at: https://sebgroup.com/siteassets/about_seb1/our_locations/ukraine/financial_reporting/2018/2018-year-report.pdf (Accessed 12 June 2019).
9. JSC "Credit Europe Bank" (2018), "Annual Report", available at: http://www.crediteurope.com.ua/assets/uploads/docs/reports/Finance_Report_2018.pdf (Accessed 12 June 2019).
10. Bank Pekao S.A. (2018), "Report on the activities", available at: https://www.pekao.com.pl/dam/jcr:5e9d6839-f2e1-458c-8144-027a81d0c06c/Pillar%203%20Pekao%20Group%202018.pdf (Accessed 12 June 2019).
11. JSB "Ukrgasbank" (2018), "Annual Report", available at: https://www.ukrgasbank.com/upload/file/richniy_zvit_2018.pdf (Accessed 12 June 2019).
12. JSC "Raiffeisen Bank Aval" (2018), "Management Report (Corporate Governance Report)", available at: https://www.aval.ua/documents (Accessed 12 June 2019).
13. JSC "ProCredit Bank" (2018), "Management Report", available at: https://www.procreditbank.com.ua/assets/Uploads/corporate-documents/Management-report-2018-UKR.pdf (Accessed 12 June 2019).
14. The official site of JSC "PUMB" (2019), available at: https://about.pumb.ua/management/komplaens-i-korporatyvna-etyka (Accessed 12 June 2019).
15. The official site of JSC "Taskombank" (2019), available at: https://tascombank.ua/content/view/1459/10/lang,ukrainian/ (Accessed 12 June 2019).
16. Management Report of JSC "Alfa-Bank" for the year 2018, available at: https://alfabank.ua/storage/files/zvit-pro-upravlinnya-abu-2018.pdf (Accessed 12 June 2019).
17. JSC "Sberbank" (2018), "Annual Report", available at: http://www.sberbank.ua (Accessed 12 June 2019).
18. JSC "OTP Bank" (2018), "Annual Report", available at: https://www.otpbank.com.ua/pdf/annual_reports/report-2018.pdf (Accessed 12 June 2019).
19. JSC "Creditwest Bank" (2018), "Annual Report", available at: https://www.creditwest.ua/upload/iblock/cf4/cf45035da8a29781682866ee93be25b3.pdf (Accessed 12 June 2019).
20. JSC "Bank Credit Dnipro" (2018), "Annual Report", available at: https://creditdnepr.com.ua/sites/default/files/ifrs_fs_ukr_2018.pdf (Accessed 12 June 2019).
21. European Bank for Reconstruction and Development (2018), "Guidelines on Risk Appetite Practices for Banks", available at: https://www.bsi.si/ckfinder/connector?command=Proxy&lang=sl&type=Files¤tFolder=%2FFinan%C4%8Dna%20stabilnost%2FPredpisi%2FUreditev%20notranjega%20upravljanja%2F&hash=6ce6c512ea433a7fc5c8841628e7696cd0ff7f2b&fileName=Guidelines%20on%20Risk%20Appetite%20Practices%20for%20Banks.docx (Accessed 13 June 2019).
22. Bank for International Settlements (2009), "The Report "Issues in the Governance of Central Banks", available at: https://www.bis.org/publ/othp04_8.pdf (Accessed 13 June 2019).
23. Bank of Canada (2015), "Staff Discussion Paper "Reputational Risk Management in Central Banks", available at: https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2015/11/dp2015-16.pdf (Accessed 13 June 2019).
24. National Bank of Ukraine (2004), "Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine "On approval of Methodical guidelines for inspection of banks "System of Risk Assessment", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04 (Accessed 13 June 2019).
25. National Bank of Ukraine (2018), "Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine "On approval of the Regulation on the organization of a risk management system in banks of Ukraine and banking groups", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18 (Accessed 13 June 2019).
26. National Bank of Ukraine (2015), "Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine "On approval of the Regulation on implementation of financial monitoring by banks", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0417500-15 (Accessed 13 June 2019).
27. Basel Committee on Banking Supervision (2009), "Consultative Document "Proposed Enhancements to the Basel II Framework", available at: http://www.bis. org/publ/bcbs150.pdf (Accessed 10 June 2019).
28. The official site of Deutsche Bank (2019), available at: https://www.db.com/cr/en/concrete-management-of-reputational-risks.htm (Accessed 10 June 2019).
29. The official site of Royal Bank Of Scotland (2019), available at: https://www.rbs.com/rbs/sustainability/responsible-business/reputational-and-environmental--social---ethical--ese--risks-/managing-reputational-risk.html (Accessed 10 June 2019).
30. Epifanov, A.O. and Vasylyeva, T.A. (2012), Upravlinnia ryzykamy bazovyh bankivskyh operaciy [Risk Management of Basic Bank Transactions], DVNZ "UABS NBU", Sumy, Ukraine.
31. Iznova, T.S. (2014), "Analytical provizion of reputation risks' management of public companies", Abstract of Ph.D. dissertation, Accounting, statistics, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation.
32. Korobova, G.G. (2015), Bankovskoe delo [Banking], 2nd ed, Infra-M, Moscow, Russian Federation.
33. The official site of HSBC Holdings plc (2019), available at: https://www.hsbc.com/our-approach/risk-and-responsibility/reputational-risk (Accessed 10 June 2019).
34. National Securities and Stock Market Commission (2015), "Decision of the National Securities and Stock Market Commission "On approval of the Regulation on prudential norms of professional activity in the stock market and requirements to the risk management system", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1311-15 (Accessed 11 June 2019).
35. Chrystin, A.I. (2016), "Essence and factors of the banks' reputation risk origin", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu: Seriia Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, Issue 8, Part 2, pp. 108—111.
36. Prymostka, L.O. Prymostka, O.O. and Karcheva, I. Ya. (2017), Bankivskyi menedzhment: innovatsiini kontseptsii ta modeli [Banking Management: Innovative Concepts and Models], 3rd ed, KNEU, Kyiv, Ukraine.
37. Chorna, O.E and Filatov, B.G. (2011), "Managing the reputation risk of a commercial bank", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu 2011: Seriia Ekonomika, vol. 33, no. 2, pp. 302—305.
38. Kovtun, V.P. (2012), "Algorithm for analyzing reputational risks of an enterprise", Ekonomichnyi analiz, vol. 10 (4), pp. 170—174.
39. Buryak, A.V. and Rymar, A.O. (2017), "Reputational risks of the banking sector: institutional records of trust to the financial sector of the country", Ekonomika. Finansy. Pravo, vol. 12, pp. 10—14.
40. Honey, G. (2009), A Short Guide to Reputation Risk, Gower Publishing, Farnham, UK.

№ 6 2019, стор. 21 - 26

Дата публікації: 2019-07-31

Кількість переглядів: 1559

Відомості про авторів

Н. П. Шульга

д. е. н., професор, завідувач кафедри банківської справи, Київський національний торговельно-економічний університет

N. Shulga

Doctor of Economic Sciences, prof., Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0002-2010-5884


Д. В. Баланчук

молодший науковий співробітник, Київський національний торговельно-економічний університет

D. Balanchuk

junior research fellow, Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0002-3612-1336

Як цитувати статтю

Шульга Н. П., Баланчук Д. В. Феномен ризику репутації банку. Економіка та держава. 2019. № 6. С. 21–26. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.21

Shulga, N. and Balanchuk, D. (2019), “Phenomenon of the bank's reputational risk”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 21–26. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.21

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.