EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА МІСЦЕВОМУ РІВНЯХ
Л. М. Ємельяненко, В. М. Петюх, К. В. Дзензелюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.4

УДК: 331.5.024.54:330.34

Л. М. Ємельяненко, В. М. Петюх, К. В. Дзензелюк

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА МІСЦЕВОМУ РІВНЯХ

Анотація

У статті визначено теоретико-методологічні засади інклюзивного зростання на основі узагальнення наукових поглядів та концептуальних положень. Розглянуто специфіку інклюзивного вектору суспільних перетворень у порівнянні з особливостями сталого економічного розвитку. Виявлено основні ключові аспекти інклюзивного зростання, до яких віднесено інвестиції в людський капітал, створення нових робочих місць, структурну трансформацію національної економіки, прогресивну податкову політику, соціальний захист, недопущення дискримінації, соціальну інтеграцію та активізацію участі соціальних інститутів. Доведено, що імплементація методологічного підходу інклюзивного розвитку в національну стратегію модернізації економіки та реформування публічного управління визначає необхідність балансування домінуючого інклюзивного зростання на основі гармонізації зв'язків у тріаді — економіка, суспільство та навколишнє середовище, поєднання яких формує відповідні цільові орієнтири.
Авторами проведено комплексний аналіз методичних підходів до інтегрального оцінювання інклюзивного розвитку з урахуванням міжнародних стандартів та національних пріоритетів. Запропоновано алгоритми та методики інтегрального оцінювання інклюзивного розвитку на національному та місцевому рівнях. У статті обгрунтовано доцільність застосування інтегрального індексу інклюзивного розвитку для оцінювання рівня розвитку економіки з урахуванням визначальних макроекономічних показників валового внутрішнього продукту на душу населення (ВВП) та індексу розвитку людського потенціалу (ІРЛП), відокремлене використання яких сьогодні не відображає достовірно сучасний рівень розвитку суспільства і добробуту населення. В статті наведено результати проведеної інтегральної оцінки інклюзивного рівня національної економіки та локального ринку праці. Інтегральне оцінювання інклюзивного зростання в Україні згідно з традиційною методикою дало змогу отримати такі результати: через поглиблення бідності, безробіття, боргове фінансування економіка Україна протягом багатьох років недоотримує значну частку ВВП. Запропоновано методичні підходи до комплексної інтегральної оцінки локального ринку праці з урахуванням специфіки муніципалітетів за алгоритмом, який складається з шести послідовних етапів: обгрунтування переліку параметрів, розробка карти експертних оцінок параметрів діагностики ситуації на локальному ринку праці, розрахунок індивідуальних (за кожним параметром) та інтегральної оцінки ситуації на ринку праці, ідентифікація ситуації на локальному ринку праці, виявлення проблемних місць (моментів), розробка й обгрунтування адресних рекомендацій, націлених на їх нормалізацію. Здійснено комплексну соціально-статистичну оцінку ситуації на локальному ринку праці Луганської, Чернігівської областей та м. Києва. Обгрунтовано можливість вдосконалювати методику інтегральної оцінки за рахунок розширення низки охоплюваних дослідженням показників-індикаторів, аби отримувати точніші результати та виокремлювати основні проблеми й деструктивні чинники, що ускладнюють інклюзивне зростання.

Ключові слова: Ключові слова: соціальна інклюзія; стійкий розвиток; інклюзивне зростання; інклюзивний розвиток; інтегральний індекс інклюзивного розвитку; оцінка інклюзивності розвитку ринку праці; національна стратегія економічного розвитку; державна політика інклюзивного зростання.

Література

1. Базилюк А.В. Інклюзивне зростання як основа соціально-економічного розвитку [Електронний ресурс] / А.В. Базилюк, О.В. Жулин // Економіка та управління на транспорті. — 2015. — Вип. 1. — С. 19—29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eut_2015_1_5
2. Каримова А. Инклюзивный девелопмент: концепция сдвига [Електронний ресурс] / А. Каримова // Россия и новые государства Евразии. — 2018. — № 2. — С. 130—153. — Режим доступу: https://www.imemo.ru/files/File/magazines/rossia_i_novay/2018_02/15_Karimova.pdf
3. Офіційний сайт Державної служби статистики [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
4. Офіційний сайт The Wourld Economic Forum [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth.pdf
5. Прогнімак О. Д. Інклюзивний розвиток України: перешкоди vs перспективи [Електронний ресурс] / О.Д. Прогнімак // Економічний вісник Донбасу. — № 1 (51). — 2018. — С. 187—197. — Режим доступу: http://www.evd-journal.org/download/2018/1(51)/pdf/26-Prohnimak.pdf
6. Савельєв Ю.Б. Багатовимірна сучасність: соціальне включення в оцінці суспільного розвитку: монографія / Ю.Б. Савельєв. — К.: ВПЦ "Київський університет", 2017. — 447 с.
7. Хакимов Х.А. Методические подходы к оценке инклюзивного роста [Електронний ресурс] / Х.А. Хакимов // Science and world. — 2016. — №5 (33). — Т. ІІ. — С. 159—162 — Режим доступу: http://scienceph.ru/d/413259/d/science_and_world_no_5_33_may_vol_ii.pdf
8. Darvas Zsolt An anatomy of inclusive growth in Europe [Electronic resource] / Zsolt Darvas, Guntram B. Wolf // Bruegel 2016. — Pp. 106. — Mode of access: http://bruegel.org/wp-content/uploads/2016/10/BP-26-26_10_16-final-web.pdf

L. Yemelianenko, V. Petiukh, К. Dzenzeliuk

INTEGRAL ASSESSMENT OF INCLUSIVE DEVELOPMENT IN UKRAINE AT NATIONAL AND LOCAL LEVELS

Summary

This article determines theoretical and methodological principles of inclusive growth, which are based on generalization of scientific views and conceptual provisions. It considers the specifics of the inclusive vector of social transformations in comparison with the peculiarities of sustainable economic development. It has been proved that the implementation of the methodological approach of inclusive development into the national strategy of modernizing the economy and reforming public administration determines the need to balance the dominant inclusive growth on the basis of harmonization of the interconnections between the economy, society and the environment, the combination of which forms the corresponding target benchmarks.
Considering international standards and national priorities, the authors carried out a comprehensive analysis of methodological approaches to the integrated assessment of inclusive development. Authors proposed the algorithms and methods of the integrated assessment of inclusive development at the national and local levels. The article substantiates the expediency of the use of the integral index of inclusive development for the estimation of the level of economic development taking into account the defining macroeconomic indicators of the gross domestic product per capita (GDP) and the human development index (HDI), the separate use of which today does not accurately reflect the current level of development of society and welfare of the population. The article presents the results of the integrated assessment of the inclusive level of the national economy and the local labor market. Integrated assessment of inclusive growth in Ukraine in accordance with the traditional methodology led to the following conclusion: due to the increasing levels of poverty, unemployment, debt financing, Ukraine for many years has been losing a significant share of GDP. Taking into consideration the methodical approaches to a comprehensive integrated assessment of the local labor market and the specificity of municipalities, an algorithm consisting of six consecutive steps are proposed: substantiation of the list of the parameters, development of a parameters map for expert assessments of the situation, diagnostics of the local labor market, calculation of individual (for each parameter) and integral assessment situation in the labor market, identification of the situation on the local labor market, identification of problem areas, development and justification of the address recommendations aimed at normalizing them. A comprehensive socio-statistical assessment of the situation on the local labor market of Luhansk, Chernihiv oblasts and Kyiv were carried out. To improve integrated assessment methodology, authors substantiated the opportunities to improve the integrated by expanding the range of the indicators covered by the studies in order to obtain more accurate results and highlight the main problems and destructive factors that aggravate inclusive growth.

Keywords: social inclusion; sustainable development; inclusive growth; inclusive development; integral index of inclusive development; assessment of the inclusiveness of the labor market development; national strategy for economic development; state policy of inclusive growth. The main key aspects of inclusive growth are identified; which include the following: investment in human capital; creation of new jobs; structural transformation of the national economy; progressive tax policy; social protection; non-discrimination; social integration and activation of the participation of social institutions.

References

1. Bazyliuk, A. V. and Zhulyn, O. V. (2015), "Inclusive growth as a basis for socio-economic development", Ekonomika ta upravlinnia na transporti, Vol. 1, pp.19—29, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eut_2015_1_5. (Accessed 30 May 2019).
2. Karimova, A. (2018), "Inclusive development: the concept of shift", Rossija i novye gosudarstva Evrazii, Vol 2, pp. 130—153, available at: https://www.imemo.ru/files/File/magazines/rossia_i_novay/2018_02/15_Karimova.pdf (Accessed 30 May 2019).
3. The official site of the State Statistics Service (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 30 May 2019).
4. The official site of the The Wourld Economic Forum (2018) "The Inclusive Growth and Development Report 2015", available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth.pdf (Accessed 30 May 2019)
5. Prognimak, O. D. (2018), "Inclusive development of Ukraine: obstacles vs. Prospects", Economic Bulletin Donbass, Vol. 1 (51), pp. 187—197, available at: http://www.evd-journal.org/download/2018/1(51)/pdf/26-Prohnimak.pdf (Accessed 30 May 2019).
6. Saveliev, Yu.B. (2017) Bahatovymirna suchasnist': sotsial'ne vkliuchennia v otsintsi suspil'noho rozvytku : monohrafiia [Multidimensional Modernity: Social Inclusion in the Assessment of Social Development: Monograph], University College "Kyiv University", Kyiv, Ukraine.
7. Khakimov, H. A. (2016) "Methodical approaches to the estimation of inclusive growth", Science and world, vol. 5 (33), no. II, pp. 159-162, available at: http://scienceph.ru/d/413259/d/science_and_world_no_5_33_may_vol_ii.pdf (Accessed 30 May 2019).
8. Zsolt, D. and Wolf, G. B. (2016), "An anatomy of inclusive growth in Europe", Bruegel, Brussels, Belgium, available at: http://bruegel.org/wp-content/uploads/2016/10/BP-26-26_10_16-final-web.pdf (Accessed 30 May 2019)

№ 6 2019, стор. 4 - 10

Дата публікації: 2019-07-31

Кількість переглядів: 1809

Відомості про авторів

Л. М. Ємельяненко

д. е. н., професор кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

L. Yemelianenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of National Economics and Public Administration Department SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

ORCID:

0000-0002-6611-5228


В. М. Петюх

к. е. н., професор кафедри управління персоналом та економіки праці, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

V. Petiukh

PhD in Economics, Professor of Personnel Management and Labour Economics Department, SHEE "Kyiv National Economic Universitynamed after Vadym Hetman", Kyiv

ORCID:

0000-0002-8422-2545


К. В. Дзензелюк

магістрант кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

К. Dzenzeliuk

Magistrate of the department of National Economics and Public Administration SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

ORCID:

0000-0003-3031-1216

Як цитувати статтю

Ємельяненко Л. М., Петюх В. М., Дзензелюк К. В. Інтегральна оцінка інклюзивного розвитку в Україні на національному та місцевому рівнях. Економіка та держава. 2019. № 6. С. 4–10. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.4

Yemelianenko, L., Petiukh, V. and Dzenzeliuk, К. (2019), “Integral assessment of inclusive development in Ukraine at national and local levels”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 4–10. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.