EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА
В. В. Федина

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.118

УДК: 336.764.1:331.25

В. В. Федина

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

Анотація

Статтю присвячено дослідженню особливостей управління активами недержавних пенсійних фондів у сучасних умовах соціально-економічного розвитку в зарубіжній та національній практиці. Виявлено, що недержавні пенсійні фонди як фінансові та соціальні інститути вимагають використання особливого підходу до управління фінансовими ресурсами, оскільки саме від результатів фінансової діяльності фондів залежить їх спроможність виконувати соціальне призначення.
Зазначено, що згідно з класичною теорією управління інвестиціями, процес управління активами включає п'ять етапів: формулювання інвестиційних цілей; формування інвестиційної політики; обрання портфельної стратегії; вибір об'єктів інвестування; вимір і оцінка ефективності інвестицій.

Ключові слова: накопичувальна пенсійна система; недержавні пенсійні фонди; управління активами; інструменти інвестування; ризик; акція; облігація.

Література

1. Федоренко А. Правові, економічні та організаційні передумови забезпечення ефективного управління пенсійними активами / А. Федоренко // Україна: аспекти праці. — 2003. — № 1. — С. 25—31.
2. Федоренко А., Леонов Д. Інвестування пенсійних активів: проблеми захисту пенсійних накопичень / А. Федоренко, Д Леонов // Ринок цінних паперів України. — 2003. — № 11—12. — С. 59—68.
3. Леонов Д. Недержавні пенсійні фонди в Україні: стан та проблеми формування активів та розвитку інвестиційної діяльності НПФ / Д. Леонов // Ринок цінних паперів України. — 2007. — № 1—2. — С. 79—91.
4. Черкасова С.В., Сороківська М.В. Прогнозування інвестиційного потенціалу вітчизняних недержавних пенсійних фондів / С.В. Черкасова, М.В. Сороківська // Регіональна економіка. — 2013. — № 4. — С. 71—79.
5. Криклій В. А. Моделювання стратегії управління фінансовими активами недержавних пенсійних фондів / В. А. Криклій [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2013_4_11.
6. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 № 1058-IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15.
7. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 9 липня 2003 № 1057-IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1057-15
8. Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи: Закон України від 8.07.2011 р. № 3668 -VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3668-17
9. Кужелєв М.О. Аналіз законодавчих ініціатив щодо накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування / М.О. Кужелєв, В.В. Федина. // Innovations in science and education: challenges of our time. — London: IASHE, 2017. — С. 33—38.
10. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА — М, 2000. — ХХVIII. — 932 с.
11. Функціонування добровільних приватних пенсійних систем в Україні: огляд та рекомендації — К.: Світовий банк, 2008. — 42 с.
12. Дудченко Н.В. Особливості формування недержавних фондів пенсійного страхування [текст] / Н.В. Дудченко [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/12_ukr/89.pdf
13. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nfp.gov.ua/
14. OECD Institutional Investors Statistics 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-institutional-investors-statistics-2018_instinv-2018-en
15. Диверсификация средств пенсионных фондов в странах ОЭСР (по данным ОЭСР) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://pension-npf.ru/index.php@src=242.html
16. Регулятивний потенціал фінансового ринку в умовах глобальних викликів: [монографія] / За заг. ред. д.е.н., професора С.В. Онишко. — Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2016. — 452 с.
17. Свиридовська А.О. Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів в Україні [текст] / А.О. Свиридовська // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://Npndfi_2016_4_14%20(2).pdf
18. Етапи та принципи управління пенсійними активами [Електроннии? ресурс]. — Режим доступу: http://kinto.com/services/assetmanagement/pf

V. Fedyna

NON-STATE PENSION FUND ASSETS MANAGEMENT: FOREIGN EXPERIENCE AND UKRAINIAN PRACTICE

Summary

The development of the contribution-based pension system in Ukraine updates the need for effective management of the non-state pension funds (NPFs) resources. Non-state pension funds, as financial and social institutions, require a special approach to financial resources management, since their ability to perform their own social purpose depends on their financial performance.
The purpose of the article is to identify the specifics of non-state pension funds asset management in foreign and national practice within the influence of social and economic development.
The article states that according to the classical theory of investment management, the process of asset management involves five stages: the formulation of investment goals; formation of investment policy; selection of portfolio strategy; choice of investment objects; measurement and evaluation of investment efficiency.
According to foreign experience, non-state pension funds are active actors on the global capital market. By transforming the savings of households and enterprises into investment, NPFs serve as a source of long-term investment resources and contribute to economic growth. At the same time, Ukraine experiences another situation — during the entire period of development the NPFs have significantly lower economic potential not only in regard to banks, but also to investment funds and insurance companies.

Keywords: contribution-based pension system; non-state pension funds; asset management; investment instruments; risk; share; bond.

References

1. Fedorenko, A. (2003), "Legal, economic and organizational prerequisites for ensuring the effective management of pension assets", Ukrajina: aspekty praci, vol. 1, pp. 25—31.
2. Fedorenko, A. and Leonov, D. (2003), "Investment in pension assets: problems of protection of pension savings", Rynok cinnykh paperiv Ukrajiny, vol. 11—12, pp. 59—68.
3. Leonov, D. (2007), "Non-state pension funds in Ukraine: the state and problems of the formation of assets and the development of investment activity NPF", Rynok cinnykh paperiv Ukrajiny, vol. 1—2, pp. 79—91.
4. Cherkasova, S. V. and Sorokivsjka, M. V. (2013), "Prognosis of the investment potential of domestic non-state pension funds", Reghionaljna ekonomika, vol. 4, pp. 71—79.
5. Kryklij, V. A. (2013), "Modeling of the strategy of management of financial assets of non-state pension funds", [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2013_4_11 (Accessed 15 April 2019).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "On Compulsory State Pension Insurance", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15. (Accessed 10 April 2019).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "About non-state pension provision: Law of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1057-15 (Accessed 10 April 2019).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law of Ukraine "On Measures on Legislative Support for the Reform of the Pension System: The Law of Ukraine", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3668-17 (Accessed 10 April 2019).
9. Kuzheljev, M. O. and Fedyna, V. V. (2017), "Analysis of Legislative Initiatives Concerning the Accumulative System of Compulsory State Pension Insurance", Innovations in science and education: challenges of our time, pp. 33—38.
10. Faboccy, F. (2000), Upravlenie investitsiyami [Investment management], YNFRA-M, Moskva, Russia.
11. Svitovyj bank (2008), Funkcionuvannja dobroviljnykh pryvatnykh pensijnykh system v Ukrajini: oghljad ta rekomendaciji "Functioning of voluntary private pension systems in Ukraine: review and recommendations", Kyjiv, Ukraine.
12. Dudchenkо, N.V. (2017), "Features of the formation of non-state pension insurance funds", [Online], available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/12_ukr/89.pdf (Accessed 12 April 2019).
13. The official site of National Commission, which carries out state regulation in the field of financial services markets, (2019), available at: http://www.nfp.gov.ua/ (Accessed 12 April 2019).
14. OECD (2019), "Institutional Investors Statistics 2018", available at: https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-institutional-investors-statistics-2018_instinv-2018-en/ (Accessed 12 April 2019).
15. Pensionnaja sistema Rossijskoj Federacii (2019), "Diversification of pension funds in the OECD countries (according to OECD data)", available at: http://pension-npf.ru/index.php@src=242.html (Accessed 12 April 2019).
16. Onyshko, S.V. Kovalenko, Yu.M. and Oleshko, A.A. (2016), Rehuliatyvnyj potentsial finansovoho rynku v umovakh hlobal'nykh vyklykiv [Regulatory potential of the financial market in the context of global challenges], Vydavnytstvo Natsional'noho universytetu DPS Ukrainy, Irpin, Ukraine.
17. Svyrydovsjka, A.O. (2016), "Investment activity of non-state pension funds in Ukraine", [Online], available at: http://Npndfi_2016_4_14%20(2).pdf (Accessed 12 April 2019).
18. KINTO (2019), "Stages and Principles of Pension Asset Management", available at: http://kinto.com/services/assetmanagement/pf/ (Accessed 12 April 2019).

№ 5 2019, стор. 118 - 123

Дата публікації: 2019-05-31

Кількість переглядів: 386

Відомості про авторів

В. В. Федина

старший викладач кафедри фінансових ринків, Університет державної фіскальної служби України

V. Fedyna

Lecturer at the Department of Financial Markets University of the State Fiscal Service of Ukraine

ORCID:

0000-0002-3916-5932

Як цитувати статтю

Федина В. В. Управління активами недержавних пенсійних фондів: зарубіжний досвід та вітчизняна практика. Економіка та держава. 2019. № 5. С. 118–123. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.118

Fedyna, V. (2019), “Non-state pension fund assets management: foreign experience and ukrainian practice”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 118–123. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.118

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.