EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СТАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ МАРКЕТИНГУ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Т. В. Ляденко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.111

УДК: 339.13

Т. В. Ляденко

АНАЛІЗ СТАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ МАРКЕТИНГУ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Анотація

У статті надано загальну оцінку забезпеченості України залізною рудою. Вказано на визначальну роль Криворізького залізорудного басейну у результатах діяльності гірничо-металургійного комплексу України (77% балансових запасів залізної руди та 80% діючих потужностей з видобутку і переробки залізорудної сировини країни). Надано загальну характеристику 6 підприємств, що задіяні у експлуатації Криворізького залізорудного басейну: Південний ГЗК, Північний ГЗК, Центральний ГЗК та три залізорудні шахти — "Батьківщина", "Жовтнева", "Ювілейна".
За результатами аналізу даних фінансової звітності обраних залізорудних підприємств показано, що усі досліджувані ГЗК та шахти за останні 5 років наростили обсяги виробництва та, відповідно, обсяг реалізації також збільшився. Відзначено переважно позитивну тенденцію щодо зміни фінансового результату на всіх суб'єктах господарювання.
За останні 5 років відбулося значне зростання операційних витрат на усіх досліджуваних підприємствах. Однак динаміка змін збутових та маркетингових витрат для різних підприємств виглядає по-різному. Стабільно зростають витрати на збут лише на "Центральному ГЗК". Неоднорідну тенденцію спостережено на "Північному ГЗК", де після значного зменшення показника у 2016 році, обсяг витрат на збут знову повернувся на попередню позицію. Що стосується "Південного ГЗК", то у 2015—2017 роках витрати на збут скорочуються з кожним роком.
Дослідження динаміки змін маркетингових витрат показало таку ситуацію: лише на "Північному ГЗК" маркетингові витрати мають тенденцію до зростання. Тоді як на "Центральному ГЗК" та "Південному ГЗК" значення даного показника за 2013—2017 рр. зменшилося.
Проведено експертну оцінку використання форм реалізації організаційно-економічного механізму маркетингового управління виробничо-збутовою діяльністю та використання маркетингових інструментів стимулювання збуту. Визначено інтегральну оцінку ефективності використання форм та інструментів реалізації організаційно-економічного механізму маркетингового управління виробничо-збутовою діяльністю на вітчизняних залізорудних підприємствах.

Ключові слова: організаційно-економічний механізм маркетингу; виробничо-збутова діяльність; залізорудні підприємства.

Література

1. Герасимчук С.М. Геологічний інтерактив Білозерського рудоносного басейну //Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали регіональної internet-конф. молодих учених (15—19 травня 2017 р.). — Мелітополь, 2017. — С. 345—347.
2. Калініченко В., Письменний С., Грищенко М. Селективна розробка складноструктурних рудних покладів криворізького залізорудного басейну підземним способом / Всеволод Калініченко, Сергій Письменний, Михайло Грищенко // Школа підземної розробки: тези доп. ХII Міжнар. наук.-практ. конф., 4—8 верес. 2018 р., Бердянськ. — Дніпро: ЛізуновПрес, 2018. — С. 37—38.
3. Краус К. М. Українська практика управління маркетингом малих торговельних підприємств / К.М. Краус // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Сер.: Економіка і менеджмент. — 2014. — № 1. — С. 87—96.
4. Матковський С.О., Гринькевич О.С., Сорочак О.З., Гальків Л.І., Прокопович-Павлюк І.В. Статистика підприємств: навчальний посібник / За ред. С. О. Матковського. — 3-тє вид., стереотипне. — К., Алерта, 2017. — 560 с.
5. Офіційний сайт Залізорудна шахта "Батьківщина". — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%B0%C2%BB
6. Офіційний сайт Залізорудніа шахта "Жовтнева" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%C2%BB
7. Офіційний сайт Залізорудна шахта "Ювілейна" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://krt.dp.ua/ua/pratsyuyuchi/20-shakhti/39-shakhta-yuvilejna-pat-evraz-sukha-balka
8. Офіційний сайт Південний ГЗК [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ugok.com.ua
9. Офіційний сайт Північний ГЗК [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://sevgok.metinvestholding.com/ua
10. Офіційний сайт Центральний ГЗК [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://cgok.metinvestholding.com/ua
11. Розробка та впровадження комплексу науково-технічних рішень із забезпечення сталого розвитку гірничодобувних підприємств криворізького залізорудного басейну. — Кривий Ріг: 2013. — 10 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.kdpu-nt.gov.ua/sites/default/files/r40_3.doc
12. Ткач В.М. Особливості залізорудних підприємств України як чинники впливу на реалізацію засад маркетингу і логістики в їх інтегрованому управлінні / В.М. Ткач, В.М. Соломаха // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"; редкол.: О.О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. — Київ: КНЕУ, 2013. — Вип. 30. — С. 356—371.

T. Lyadenko

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION STATE OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF MARKETING AT IRON ORE ENTERPRISES OF UKRAINE

Summary

The article gives a general assessment of the availability of iron ore in Ukraine. The decisive role of the Krivoy Rog iron ore basin is indicated in the results of the iron ore mining and the steel industry of Ukraine (77% of the balance reserves of iron ore and 80% of the existing capacities for the extraction and processing of iron ore raw materials of the country). The general description is given of 6 enterprises involved in exploitation of the Krivoy Rog iron ore basin: PJSC Southern Iron Ore Enrichment Works, PJSC Northern Iron Ore Enrichment Works, PJSC Central Iron Ore Enrichment Works and three iron ore mines -"Batkivshchyna", "Zhovtneva", "Juvileina".
According to the results of the analysis of the financial statement data, it has been shown that all selected enterprises and mines have increased production volumes during the last 5 years, and, accordingly, the volume of sales has also increased. Also, a generally positive tendency was observed for changing of the financial result in all enterprises.
In 2013—2017 there was a significant increase in operating expenses for all investigated enterprises. However, the dynamics of changes in selling and marketing expenses for enterprises is different. The selling expenses steadily increase at PJSC Central Iron Ore Enrichment Works only. A heterogeneous trend is observed at the PJSC Northern Iron Ore Enrichment Works, where, after a significant decrease in the indicator in 2016, the volume of selling expenses returned to the previous position. As for the PJSC Southern Iron Ore Enrichment Works, in 2015—2017, selling expenses shrink every year.
The study of the dynamics of changes in marketing expenses has shown the following situation: marketing expenses on only the PJSC Northern Iron Ore Enrichment Works tend to increase. While at the PJSC Southern Iron Ore Enrichment Works and PJSC Central Iron Ore Enrichment Works the value of this indicator for 2013—2017 has decreased.
An expert evaluation was conducted of the usage of implementation forms of the organizational and economic mechanism of marketing management of production and sales activities and the usage of marketing tools for sales stimulating. The integral estimation is made of efficiency of the usage of forms and instruments of realization of organizational and economic mechanism of marketing management of production and sales activities at domestic iron ore enterprises.

Keywords: organizational and economic mechanism of marketing; production and sales activities; iron ore enterprises.

References

1. Herasymchuk, S.M. (2017), "Geological interactive of the Belozersky ore-bearing basin", Materialy rehional'noi internet-konferentsii molodykh uchenykh [Modern science: trends and perspectives: materials of the regional internet-conference of young scientists], Melitopol, Ukraine, 15—19 May, pp. 345—347.
2. Kalinichenko, V. Pys'mennyj, S. and Hryschenko, M. (2018), "Selective development of complex structural ore deposits of the Kryvyi Rih iron ore basin under the underground method", Shkola pidzemnoi rozrobky : tezy dopovidej XII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [School of underground development: abstracts of the XII International Scientific and Practical Conference], Berdyansk, Ukraine, 4-8 September, pp. 37—38.
3. Kraus, K.M. (2014), "Ukrainian practice of marketing of small trade enterprises", Visnyk Skhidnoievropejs'koho universytetu ekonomiky i menedzhmentu. Ser.: Ekonomika i menedzhment, vol. 1, pp. 87—96.
4. Matkovs'kyj, S.O. Hryn'kevych, O.S. Sorochak, O.Z. Hal'kiv, L.I. and Prokopovych-Pavliuk, I.V. (2017), Statystyka pidpryiemstv [Enterprise statistics], Alerta, Kyiv, Ukraine.
5. wikipedia (2019), "Iron ore mine "Batkivshchina", available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%B0%C2%BB (Accessed 10 April 2019).
6. wikipedia (2019), "Iron ore mine "Zhovtneva", available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%C2%BB (Accessed 10 April 2019).
7. Iron ore mine "Yuvileyna" (2019), available at: http://krt.dp.ua/ua/pratsyuyuchi/20-shakhti/39-shakhta-yuvilejna-pat-evraz-sukha-balka (Accessed 10 April 2019).
8. PJSC "Southern Mining Factory" (2019), available at: http://ugok.com.ua (Accessed 10 April 2019).
9. Northern GOK (2019), available at: https://sevgok.metinvestholding.com/ua (Accessed 10 April 2019).
10. Central GOK (2019), available at: https://cgok.metinvestholding.com/ua (Accessed 10 April 2019).
11. Committee on State Prizes of Ukraine in the field of science and technology (2013), "Development and implementation of a complex of scientific and technical solutions for the sustainable development of mining enterprises of the Kryvyi Rih iron ore basin", available at: http://www.kdpu-nt.gov.ua/sites/default/files/r40_3.doc (Accessed 10 April 2019).
12. Tkach, V.M. (2013), "Features of the iron ore enterprises of Ukraine as factors of influence on the implementation of the principles of marketing and logistics in their integrated management", Formuvannia rynkovoi ekonomiky : zb. nauk. pr. KNEU, vol. 30, pp. 356—371.

№ 5 2019, стор. 111 - 117

Дата публікації: 2019-05-31

Кількість переглядів: 339

Відомості про авторів

Т. В. Ляденко

старший викладач кафедри комерційної діяльності та логістики, КНЕУ імені В. Гетьмана

T. Lyadenko

Senior Lecturer of the Commercial Activity and Logistics Department,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0001-5165-802X

Як цитувати статтю

Ляденко Т. В. Аналіз стану реалізації організаційно-економічного механізму маркетингу залізорудних підприємств України. Економіка та держава. 2019. № 5. С. 111–117. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.111

Lyadenko, T. (2019), “Analysis of the implementation state of the organizational and economic mechanism of marketing at iron ore enterprises of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 111–117. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.111

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.