EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ЦІНИ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Н. Е. Гуда

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.106

УДК: 338(51+242.4)

Н. Е. Гуда

ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ЦІНИ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація

У статті розглянуто історичну сутність ціни як складної та важливої економічної категорії та сутність ціни в сучасної економіки, сформовано структуру факторів впливу на ціну, де виділено внутрішні (прямого та непрямого впливу) та зовнішні (цінові та нецінові) фактори. Наведено методику визначення ціни, яка включає шість послідовних етапів, що надасть змогу послідовно та обгрунтовано здійснювати встановлення ціни на товари, роботи, послуги. Наведено нормативно-правову основу регулювання цін, досліджено методи державного регулювання цін, які б дозволили максимально реалізувати позитивні ефекти від діяльності підприємств і мінімізувати їх негативний вплив.

Ключові слова: ціна; ціноутворення; вплив на ціну; державне регулювання ціни; особливості ціноутворення; методи ціноутворення.

Література

1. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: підручник. 2-ге вид., допов. і переробл. Київ: КНЕУ, 2002. 624 с.
2. Бакушевич І.В., Семчишин Н.С., Тимошик М.М. Дослідження впливу чинників на ціноутворення: праці ІІ всеукр. наук.-практ. конф., м.Дніпропетровськ, м.Харків м. Донецьк. 2000. С. 6—8.
3. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні: монографія / за ред. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ЖДТУ, 2004. 564 с.
4. Войчак А. Маркетинговий менеджмент: підручник. Київ: КНЕУ, 1998. 268 с.
5. Гололобова Т.В. Проблеми ціноутворення в зернопродовольчому комплексі України Економіка підприємства. електрон. наук. фахове вид. Одеса. 2011. URL: http://www.rusnauka.com/7_NMIW_2011/Economics/10_81024.doc.htm
6. Горобчук Т.Т. Ціна в перехідній економіці. Вісник ЖІТІ: Економічні науки. Житомир. 2001. №15. С. 179—182.
7. Костів М.А. Проблеми ціноутворення на підприємствах електротехнічної галузі. Вісник Львівської комерційної академії Львів. 2004. №16. С. 254—258.
8. Чудний О. Законодавчі засади державної цінової політики та проблемні питання її реалізації в Україні. Управління економікою: теорія і практика. Преса України. Економіка України. 2005. № 10. С. 48—52.

N. Huda

THE ECONOMIC ESSENCE OF PRICES AND PRICING IN UKRAINE: THE CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Summary

In modern conditions, when economic relations developing in terms of ensuring competitiveness in the market, the entity must establish an effective pricing mechanism that directly affects its final financial result. Unjustified use of pricing methods or refusal to manage prices always turns out to be a negative result for the development of activities. Therefore, pricing problems are always relevant for both foreign and domestic enterprises.
Pricing is the process whereby a business sets the price at which it will sell its products and services. In setting prices, the business will take into account the price at which it could acquire the goods, the manufacturing cost, the market place, competition, market condition, brand, and quality of product. A pricing strategy takes into account segments, ability to pay, market conditions, competitor actions, trade margins and input costs, amongst others. It is targeted at the defined customers and against competitors.
The article deals with the historical essence of the price as a complex and important economic category and the essence of prices in the modern economy, as well as the structure of the price influence factors: internal (direct and indirect effects) and external (price and non-price). The method of price determination, which includes six consecutive stages, which will enable to consistently and reasonably establish the price of goods, work, and services, is presented. The normative and legal basis of price regulation is given, the methods of state regulation of prices, which would allow to maximize the positive effects of enterprise activity and minimize their negative impact, are investigated.

Keywords: price; pricing; influence on price; state regulation of prices; peculiarities of pricing; methods of pricing.

References

1. Andriichuk, V. H. (2002), Ekonomika ahrarnykh pidpryiemstv [The economy of agrarian enterprises], 2nd ed, KNEU, Kyiv, Ukraine.
2. Bakushevych, I.V. Semchyshyn, N.S. and Tymoshyk, M.M. (2000), "Investigation of the influence of factors on pricing", Zb. tez materialiv druhoi vseukrains'koi naukovo-praktychnoi konferentsii [Collection of abstracts of materials of the second all-Ukrainian scientific-practical conference], Dnipropetrovs'k, Kharkiv, Donets'k, Ukraine, pp. 6—8.
3. Butynets, F. F. Maliuha, N. M. Petrenko, N. I. (2004), Audyt: stan i tendentsii rozvytku v Ukraini [Audit: the state and development trends in Ukraine], ZhDTU, Zhytomyr, Ukraine.
4. Voichak, A. (1998), Marketynhovyi menedzhment [Marketing Management], KNEU, Kyiv, Ukraine.
5. Hololobova, T.V. (2011), "Problems of pricing in the grainfood complex of Ukraine", Ekonomika pidpryiemstva. elektron. nauk. fakhove vyd., available at: http://www.rusnauka.com/7_NMIW_2011/Economics/10_81024.doc.htm (Accessed 10 April 2019).
6. Horobchuk, T.T. (2001), "Price in transition economy", Visnyk ZhITI: Ekonomichni nauky, vol. 15. pp.179—182.
7. Kostiv, M.A. (2004), "Problems of pricing at the enterprises of the electrical engineering industry", Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii, vol. 16, pp. 254—258.
8. Chudnyi, O. (2005), "Legislative principles of state pricing policy and problematic issues of its implementation in Ukraine", Upravlinnia ekonomikoiu: teoriia i praktyka. Ekonomika Ukrainy, vol. 10, pp. 48—52.

№ 5 2019, стор. 106 - 110

Дата публікації: 2019-05-31

Кількість переглядів: 611

Відомості про авторів

Н. Е. Гуда

аспірант, Миколаївський національний аграрний університет

N. Huda

Postgraduate student, Mykolayiv National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-7964-595X

Як цитувати статтю

Гуда Н. Е. Економічна суть ціни та ціноутворення в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Економіка та держава. 2019. № 5. С. 106–110. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.106

Huda, N. (2019), “The economic essence of prices and pricing in Ukraine: the current state and prospects of development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 106–110. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.106

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.