EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
І. І. Білоус

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.82

УДК: 343.2

І. І. Білоус

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Анотація

У статті охарактеризовано поняття та суть легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Зокрема досліджено історію розвитку і формування цього поняття. Висвітлено погляди різних науковців щодо визначення терміну "відмивання" грошей. Розглянуто визначення легалізації (відмивання) доходів у міжнародному праві та в українському законодавстві.
Для більш повного визначення поняття "легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом" досліджено процес "відмивання" (легалізація) грошей, зокрема, основні фінансові інструменти та фінансові операції, які дозволяють приховати справжнє походження, а у деяких випадках, і справжнього власника грошей. Розкрито окремі способи легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Ключові слова: злочинні кошти; злочинні доходи; легалізація доходів; отриманих злочинним шляхом; відмивання грошей; способи легалізації злочинних доходів.

Література

1. Seagrave S. Lords of the Rim: the invisible empire of the overseas Chinese/Sterling Seagrave. — New York: Putnam Publishers, 1995. — 354 р.
2. Коваленко В.В. Фінансовий моніторинг банків: навч. посіб. / В.В. Коваленко. — Суми: Видавничо-виробниче підприємство "Мрія-1", 2005. — 120 с.
3. Корнієнко М.В. Протидія органів внутрішніх справ легалізації коштів одержаних злочинним шляхом. — К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002. — 228 с.
4. Болотский Б.С., Волевод А.Г., Воронова Е.В., Калачев Б.Ф. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах содружества. — М.: ООО Издательство "Юрлитинформ", 2001 — 248 с.
5. Боротьба з легальним результатом [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zib.com.ua/ua/print/2735-borotba_z_legalnim_rezultatom.html
6. Енциклопедія банківської справи / За ред. В. Ющенка. — К.: Атіка, 2001. — 640 с.
7. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин. Режим відкритого доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_096
8. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Режим відкритого доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_029
9. Директива 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму. Режим відкритого доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_774
10. Бандурка А.М. Украина против "грязных" денег [Текст]: науч.-практ. пособие / А.М. Бандурка, С.В. Симовьян / Национальный университет внутренних дел. — Х.: Основа, 2003. — 224 с.
11. Барановський О.І. "Відмивання" грошей: сутність та шляхи запобігання. — Харків: Форт, 2003. — 472 с.
12. Доля Л.М. Небезпека легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом / Л. Доля // Право України. — 2002. — № 2. — С. 89—93.
13. Дудоров О.О., Тертиченко Т.М. Протидія відмиванню "брудного" майна: європейські стандарти та Кримінальний кодекс України: монографія. — К.: Ваіте, 2015. — 392 c.
14. Панов М.І., Шепітько В.І., Коновалова В.О. Настільна книга слідчого: Наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів / М.І. Панов, В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та ін. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Вид. дім "Ін Юре", 2007. — 728 с.
15. Матусовський Г.А. Особливості формування криміналістичної характеристики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом / Г.А. Матусовський // Питання боротьби зі злочинністю. — X.: Право, 2004. — Вип. 9. — С. 94—101.
16. Мироненко Н.М. Легалізація (відмивання) коштів — різні підходи до поняття: бюлетень з обміну досвідом роботи / Н.М. Мироненко. — К.: МВС України, 2001. — № 136. — С. 25—28.
17. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/40/39/1/32/#156713
18. Кримінальний кодекс України. Режим відкритого доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
19. Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Режим відкритого доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18#n101
20. Железняк В.Ю., Остропольська Є.В. Тенденції розвитку інвестиційних відносин України з офшорними зонами // ВІСНИК МНТУ "Серія Економіка" № 2 (5) — 2011. — С. 5—57.
21. Ніколаюк С.І. Проблеми оперативного забезпечення протидії легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом / С.І. Ніколаюк, А.Г. Семчук // Науковий вісник. — К.: НАВСУ, 2003. — № 4. — С. 153—161.
22. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. — К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. — 1728 с.
23. Ортинський В.Л. Характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: криміналістичні аспекти [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/37453/1/79_533-540.pdf
24. Розслідування окремих видів злочинів: навч. посіб. / О.В. Бищовець, М.А. Погорецький, Д.Б. Сергєєва та ін.; за ред. М.А. Погорецького та Д.В. Сергєєвої. — К.: Алерта, 2015. — 536 c.

I. Bilous

ESSENTIAL CHARACTERISTIC OF LEGALIZATION OF INCOME RECEIVED BY CRIMINAL WAY

Summary

In article it is characterized a concept and an essence of legalization of income gained in the criminal way. In particular, it is investigated the history of development and formation of this concept. Views of different scientists concerning determination of term of money laundering are lit. It is considered definitions of legalization (washing) of income in international law and in the Ukrainian legislation.
For more complete definition of the concept "legalization of income gained in the criminal way" it is investigated process of "washing" (legalization) of money, in particular, the main financial instruments and financial transactions which allows to hide true origin, and in certain cases, and the real owner of money. It is defined that process of "washing" (legalization) of money quite difficult: Income gained in the criminal way is carried out through a financial system for the purpose of concealment of their illegal origin and granting a type of lawfully received to them.
Are characterized historical aspect of the main ways of legalization of income gained in the criminal way. It is discovered separate modern ways of legalization of income gained in the criminal way. It is considered some state mechanisms of fight against legalization of criminal money in the European and other countries.
The problem of legalization of criminal assets at different times in varying degrees, have faced most of the world. However, the laundering of proceeds of crime, one of the clearest examples of how easily criminals oriented gaps in the legislation of different countries.
The international community recognizes that the laundering of proceeds obtained as a result of criminal or other illegal activity, has become a global threat to economic security, and therefore the states required the adoption of agreed measures to combat this socially dangerous activities both nationally and internationally.

Keywords: criminal money; criminal incomes; legalization of proceeds from crime; money laundering; ways to legalize criminal proceeds.

References

1. Seagrave, S. (1995), Lords of the Rim: the invisible empire of the overseas Chinese/Sterling Seagrave, Putnam Publishers, New York, USA.
2. Kovalenko, V. V. (2005), Finansovyy monitorynh bankiv [Financial Monitoring of Banks], Mriya-1, Sumy, Ukraine.
3. Kornienko, M. V. (2002), Protydiya orhaniv vnutrishnikh sprav lehalizatsiyi koshtiv oderzhanykh zlochynnym shlyakhom [Counteraction of the internal affairs bodies of the legalization of proceeds from crime], Natsional'na akademiya vnutrishnikh sprav Ukrayiny, Kyiv, Ukraine.
4. Bolotskyy, B. S. Volevod, A. G. Voronova, E. V. and Kalachev, B. F. (2001), Bor'ba s otmyvaniyem dokhodov ot industrii narkobiznesa v stranakh sodruzhestva [Combating the laundering of income from the drug industry in the countries of the Commonwealth], OOO Izdatel'stvo "Yurlitinform", Moscow, Russia.
5. Novikov, K. (2007), "Fighting with the legal result", available at: https://zib.com.ua/ua/print/2735-borotba_z_legalnim_rezultatom.html (Accessed 18 Apr 2019).
6. Yushchenko, V. (2001), Entsyklopediya bankivs'koyi spravy [Encyclopedia of banking], Atika, Kyiv, Ukraine.
7. UN (1991), "United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_096 (Accessed 18 Apr 2019).
8. UN (1997), "Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_029 (Accessed 18 Apr 2019).
9. European Union (2005), "Directive 2005/60 / EC of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_774 (Accessed 18 Apr 2019).
10. Bandurka, A. M. and Simovyan, S. V. (2003), Ukraina protiv "gryaznykh" deneg [Ukraine against "dirty" money], Natsional'nyy universitet vnutrennikh del, Osnova, Kharkov, Ukraine.
11. Baranovsky, O. I. (2003), "Vidmyvannya" hroshey: sutnist' ta shlyakhy zapobihannya ["Money Laundering": the essence and ways to prevent it], Fort, Kharkov, Ukraine.
12. Dolya, L. M. (2002), "The danger of legalization (laundering) of money and other property obtained by criminal means", The law of Ukraine, no. 2, pp. 89—93.
13. Dudorov, O. O. and Tertichenko, T. M. (2015), Protydiya vidmyvannyu "brudnoho" mayna: yevropeys'ki standarty ta Kryminal'nyy kodeks Ukrayiny [Anti-laundering of "dirty" property: European standards and the Criminal Code of Ukraine], Vait, Kyiv, Ukraine.
14. Panov, M. I. Shepit'ko, V. I. and Konovalova, V. O. (2007), Nastil'na knyha slidchoho: naukovo— praktychne vydannya dlya slidchykh i diznavachiv [Desk book of the investigator: Scientific and practical publication for investigators and detectives], 2nd ed, In Yure, Kyiv, Ukraine.
15. Matusovsky, G. A. (2004), "Features of the formation of forensic characteristics of legalization (laundering) of proceeds from crime", Pravo, vol. 9, pp. 99—100.
16. Mironenko, N. M. (2001), "Legalization (laundering) of funds — different approaches to the concept: a bulletin on the exchange of work experience", Ministerstvo Vnutrishnikh Sprav Ukrayiny, no. 136, pp. 25—28.
17. Mochernyy, S. V. ed. (2000), Ekonomichna entsyklopediya: U tr'okh tomakh [Economic Encyclopedia: Three volumes], [Online], available at: http://studentbooks.com.ua/content/view/40/39/1/32/#156713 (Accessed 18 Apr 2019).
18. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine "The Criminal Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (Accessed 18 Apr 2019).
19. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "On Prevention and Counteraction to the Legalization (Laundering) of the Proceeds from Crime, or the Financing of Terrorism and the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18#n101 (Accessed 18 Apr 2019).
20. Zheleznyak, V. Yu. and Ostropolskaya, Ye. V. (2011), "Trends in the development of investment relations of Ukraine with offshore zones", Bulletin of the MNTU "Series Economics", no. 2 (5), pp. 5—57.
21. Nikolayuk, S. I. (2003), "Problems of Operative Support to Counteracting the Legalization of Criminal Proceedings", Scientific Bulletin of the National Academy of Internal Affairs of Ukraine, no. 4, pp. 153—161.
22. Buzel, V. T. (2005), Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins'koyi movy [Great explanatory dictionary of the modern Ukrainian language], Perun, Kyiv, Ukraine.
23. Ortinskyy, V. L. (2016), "Characteristics of legalization (laundering) of proceeds from crime: criminalistics aspects", [Online], available at: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/37453/1/79_533-540.pdf (Accessed 18 Apr 2019).
24. Pogoretskyy, M. A. and Sergeeva, D. B. (2015), Rozsliduvannya okremykh vydiv zlochyniv [Investigation of certain types of crimes], Alerta, Kyiv, Ukraine.

№ 5 2019, стор. 82 - 88

Дата публікації: 2019-05-31

Кількість переглядів: 504

Відомості про авторів

І. І. Білоус

к. е. н., доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань, Тернопільський національний економічний університет

I. Bilous

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Security and Financial Investigations, Ternopil National Economic University

ORCID:

0000-0001-8203-1350

Як цитувати статтю

Білоус І. І. Сутнісна характеристика легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Економіка та держава. 2019. № 5. С. 82–88. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.82

Bilous, I. (2019), “Essential characteristic of legalization of income received by criminal way”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 82–88. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.82

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.