EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ "ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ" В КОНТЕКСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
О. О. Гаврилюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.77

УДК: 330.15: 657.1.012.1

О. О. Гаврилюк

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ "ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ" В КОНТЕКСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

У статті наведено результати дослідження економічної категорії "земельні ресурси" через призму системи організації обліково-контрольного забезпечення управління сільськогосподарським виробництвом. Доведено, що правильне трактування поняття землі є необхідною умовою раціонального ведення обліку та здійснення контролю у сільському господарстві. Аналіз економічної літератури, де вивчено категорію "земельні ресурси", показав, що домінують три основні позиції, з яких можна проводити зазначене дослідження. Якщо розглядати землю як природний ресурс, то на перший план виступають положення сталого розвитку. Вивчення земельних ресурсів з точки зору засобу виробництва дозволяє побудувати таку систему обліку та контролю на підприємстві, яка дозволить максимально ефективно використовувати наявні активи. Третій підхід полягає у позиціонуванні земельних ресурсів як об'єкта власності чи користування. З цієї точки зору необхідним є деталізація юридичних аспектів прав на землю у сільському господарстві (оренда, емфітевзис, пайова участь тощо). У результаті аналізу усіх підходів окреслено вимоги до організації обліку і контролю землі на сільськогосподарському підприємстві.

Ключові слова: земельні ресурси; земельні відносини; облік; контроль; управління; сільське господарство.

Література

1. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation. — 2018. — URL: https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation-2018_agr_pol-2018-en
2. Efficiency of land use for agriculture / I. N. Kustysheva, E. V. Gayevaya, V. S. Petukhova, O. A. Buldakova // Revista Espacios. — 2018. — URL: //www.revistaespacios.com/a18v39n26/18392620.html.
3. Борисова В.А. Відтворення природного ресурсного потенціалу АПК: економічні аспекти. — Суми: Видавництво "Довкілля", 2003.
4. Боровик П. М. Проблеми податкового регулювання земельних відносин в агросфері в умовах євроінтеграції / П.М. Боровик, П.К. Бечко, С.М. Броварна // Науковий вісник Херсонського державного університету. — 2015. — Вип. 4. — С. 85—96.
5. Герасимчук З.В. Земельні ресурси — консолідуючий фундамент господарської самодостатності / З.В. Герасимчук, А.І. Крисак // Інноваційна економіка. — 2013. — № 2. — С. 129—135.
6. Гуцуляк Ю.Г. Управління раціональним використанням і охороною земельних ресурсів сільськогосподарського призначення в умовах ринкової економіки: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.08.01 / Гуцуляк Ю.Г.; Львів. держ. аграр. ун-т. — Л., 2000. — 17 с.
7. Добряк Д.С. Земельна реформа і формування ринку землі в Україні // Економічний часопис. — 2015. — № 6. — С. 31—34.
8. Жук В.М. Бухгалтерський облік земель сільськогосподарського призначення: теорія і практика / В.М. Жук // Економічні науки. Серія "Облік і фінанси". Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 5(20). — Ч.1. — Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор З.В. Герасимчук. — Луцьк, 2008. — 367 с. — С. 179—185.
9. За які земельні ділянки платник єдиного податку четвертої групи повинен сплачувати земельний податок? // Державна фіскальна служба України Офіційний портал. — 2018. — URL: http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-229452.html
10. Ільчак О. В. Бухгалтерський облік і контроль земельних ресурсів сільського господарства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук: спец. 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)" / Ільчак О.В. — Київ, 2016. — 24 с.
11. Ільчак О.В. Бухгалтерський облік і контроль земельних ресурсів сільського господарства: дис. канд. екон. наук: 08.00.09 / Ільчак О.В.; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2016. — 234 с.
12. Кірейцев Г.Г. Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв'язки: монографія / Г.Г. Кірейцев. — Житомир: ЖДТУ, 2007. — 236 с.
13. Лобунько А.В. Еколого-економічні основи розподілу земель за їх категоріями як основним цільовим призначенням: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук: спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища" / А.В. Лобунько. — Київ, 2018. — 24 с.
14. Малік М.Й. Управління земельними ресурсами аграрного сектору України: стан та пріоритетні напрями вдосконалення / М.Й. Малік // Актуальні проблеми інноваційної економіки. — 2017. — №3. — С. 5—11.
15. Михасюк І., Косович Б. Регулювання земельних відносин: монографія. — Львів, Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. — 264 с.
16. Пантюхова А.В. Облік та аналіз використання та відновлення земельних ресурсів: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.09 / А.В. Пантюхова; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2017. — 24 с.
17. Сохніч А.Я. Проблеми використання та охорони земель в умовах ринкової економіки: монографія. — Львів: НВФ "Українські технології", 2002.
18. Ступень М.Г. Земля — основний ресурс сільського господарства Закарпаття / М.Г. Ступень, Ю.І. Дума, З.С. Кок // Збалансоване природокористування. — 2016. — URL: http://natureus.org.ua/repec/archive/3_2016/24.pdf
19. Третяк А.М. Економіка землекористування та землевпорядкування: навч. посіб. / А.М. Третяк. — К.: ТОВ ЦЗРУ, 2004. — 542 с.
20. Фесіна Ю.Г. Еколого-економічне регулювання розвитку ринку земельних ресурсів (на прикладі Волинської області): автореф. дис. …канд. екон. наук: 08.08.01 / Фесіна Ю.Г.; Луцький держ. технічний ун-т. — Рівне, 2006. — 20 с.

O. Havryliuk

ECONOMIC CONTENT OF THE CATEGORY "LAND RESOURCES" IN THE CONTEXT OF THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND CONTROL IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISE

Summary

The article presents the results of the study of the economic category "land resources" through the prism of the organization of accounting and control system for agricultural production management. Efficiency of use of agricultural land is a factor that has a significant impact on the socio-economic state of the country as a whole, as well as its individual regions and enterprises. Therefore, the organizational aspects of accounting and control over the use of land resources in agriculture are of great importance.
Agricultural lands have a major impact on food security in the world, because due to their natural and acquired properties, they are the only and indispensable resource in the production of food. In addition, their important feature is the property as a basis for the production of agricultural products.
It is proved that the correct interpretation of the concepts of land is a prerequisite for rational accounting and control in agriculture. The analysis of economic literature, where the concept of "land resources" has been studied, has shown that the three main positions, from which this research can be conducted, is dominant. If we consider land as a natural resource, then the focus is on sustainable development. The study of land resources in terms of the means of production allows to build a system of accounting and control at the enterprise, which will allow the most efficient use of available assets. The third approach is to position the land resources as an object of ownership or use. From this perspective, it is necessary to detail the legal aspects of land rights in agriculture (lease, emphyteusis, share participation, etc.). As a result of the analysis of all approaches, the requirements for the organization of land registration and control at an agricultural enterprise are outlined.
The earth in the system of components of production has the feature that it is the subject of labor on which a person directs his tools and mechanisms. For the purpose of agricultural production, land is used as the main resource, and the definition as an economic category is quite multifaceted.

Keywords: land resources; land relations; accounting; control; management; agriculture.

References

1. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation (2018), available at: https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation-2018_agr_pol-2018-en (Accessed 20 April 2019).
2. Kustysheva, I.N. Gayevaya, E.V. Petukhova, V.S. and Buldakova, O.A. (2018), "Efficiency of land use for agriculture", Revista Espacios, [Online], available at: http://www.revistaespacios.com/a18v39n26/18392620.html (Accessed 5 April 2019).
3. Borysova, V.A. (2003), Vidtvorennia pryrodnoho resursnoho potentsialu APK: ekonomichni aspekty [Reproduction of the natural resource potential of the AIC: economic aspects], Vydavnytstvo "Dovkillia", Sumy, Ukraine.
4. Borovyk, P.M. Bechko, P.K. and Brovarna, S.M. (2015), "Problems of Tax Regulation of Land Relations in the Agro-Environment in the Conditions of European Integration", Scientific Bulletin of Kherson State University, vol. 4, pp. 85—96.
5. Herasymchuk, Z.V. and Krysak A.I. (2013), "Land resources — the consolidating foundation of economic self-sufficiency", Innovation Economy, vol. 2, pp. 129—135.
6. Hutsuliak, Yu.H. (2000), "Management of rational use and protection of land resources of agricultural purpose in a market economy", Ph.D. Thesis, Global economy, Lviv State Agrarian University, Lviv, Ukraine.
7. Dobriak, D.S. (2015), "Land reform and the formation of the land market in Ukraine", Economic Journal, vol. 6, pp. 31—34.
8. Zhuk, V.M. (2008), "Accounting for agricultural land: theory and practice", Economics. Series "Accounting and Finance". Collection of scientific works of Lutsk National Technical University, vol. 5 (20), pp. 179—185.
9. The official site of State Fiscal Service of Ukraine (2018), "For which land plots the payer of the unified tax of the fourth group must pay the land tax?", available at: http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-229452.html (Accessed 25 April 2019)
10. Il'chak, O.V. (2016), "Accounting and control of land resources of agriculture: author's abstract. dis for the sciences", Ph.D. Thesis, Economy, National University of Life and Environmental Sciences, Kyiv, Ukraine.
11. Il'chak, O.V. (2016), "Accounting and control of land resources of agriculture: author's abstract. dis for the sciences", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, National University of Life and Environmental Sciences, Kyiv, Ukraine.
12. Kirejtsev, H.H. (2007), Rozvytok bukhhalters'koho obliku: teoriia, profesiia, mizhpredmetni zv'iazky: monohrafiia [Development of accounting: theory, profession, interpersonal relations: monograph], Zhytomyr, ZhDTU, 236 p.
13. Lobun'ko, A.V. (2018), "The ecological and economic basis of land distribution by their categories as the main target destination: author's abstract. dis for the sciences", Ph.D. Thesis, Environmental economics and environmental protection, National University of Life and Environmental Sciences, Kyiv, Ukraine.
14. Malik M.Y. (2017), "Land Resources Management in Ukrainian Agrarian Sector: Status and Priorities for Improvement", Current problems of the innovative economy. vol. 3, pp. 5—11.
15. Mykhasyuk, I. and Kosovich, B. (2012), Rehuliuvannia zemel'nykh vidnosyn: Monohrafiia [Regulation of land relations: Monograph], Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine.
16. Pantiukhova, A.V. (2017), "Accounting and analysis of the use and restoration of land resources" Ph.D. Thesis, Accounting, analysis and audit (by type of economic activity); Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine.
17. Sohnich, A.Ya. (2002), Problemy vykorystannia ta okhorony zemel' v umovakh rynkovoi ekonomiky: monohrafiia [Problems of using and protecting land in a market economy: a monograph] — Lviv: Scientific-Production Enterprise "Ukrainian Technologies", 2002.
18. Stupen', M.H. Duma, Yu.I. and Kok, Z.S. (2016), "Land — the main resource of agriculture in Transcarpathia", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, [Online], available at: http://natureus.org.ua/repec (Accessed 5 April 2019).
19. Tretiak, A.M. (2004), Ekonomika zemlekorystuvannia ta zemlevporiadkuvannia [Economics of Land Use and Land Management], TOV TsZRU, Kyiv, Ukraine.
20. Fesina, Yu.H. (2006), "Ecological and economic regulation of land market development (on the example of the Volyn region)", Ph.D. Thesis, Economics of nature management and environmental protection, Rivne, Ukraine.

№ 5 2019, стор. 77 - 81

Дата публікації: 2019-05-31

Кількість переглядів: 370

Відомості про авторів

О. О. Гаврилюк

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Луцький національний технічний університет

O. Havryliuk

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Accounting and Audit, Lutsk National Technical University

ORCID:

0000-0001-6693-5958

Як цитувати статтю

Гаврилюк О. О. Економічний зміст категорії "земельні ресурси" в контексті організації обліку і контролю на сільськогосподарському підприємстві. Економіка та держава. 2019. № 5. С. 77–81. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.77

Havryliuk, O. (2019), “Economic content of the category "land resources" in the context of the organization of accounting and control in the agricultural enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 77–81. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.77

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.