EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАДИЦІЙНИЙ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Р. В. Яковенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.72

УДК: 330.1+330.142:378

Р. В. Яковенко

ТРАДИЦІЙНИЙ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглядається стратегічна економічна проблема: паралельне існування відносин традиційного та інтелектуального капіталу в сфері вищої освіти України, як специфіка перехідного періоду деолігархізації економічних відносин.
Зазначено, що тенденції властиві індустріальній стадії розвитку цивілізації, експлуатація та привласнення результатів роботи інтелектуальних працівників є визначальним гальмом становлення постіндустріальної стадії, визначальною ланкою якого є заклад освіти.
Сучасний заклад вищої освіти є, як правило, закритим середовищем, в якому формуються дуже специфічні відносини між роботодавцем та найманим працівником, що дозволяє організовувати відносини всередині колективу на засадах традиційного капіталу, декларуючи при цьому стратегічною метою своєї діяльності розвиток інтелектуального капіталу. Отримавши певні посади, керівники структурних підрозділів освіти замість того, щоб сприяти покращенню якості освіти та її поширенню, використовують своїх підлеглих як звичайних найманих працівників в умовах капіталістичного способу господарювання.
Можна спостерігати "виштовхування" кращих викладачів, у разі наявності власної думки/незгоди з керівництвом або більш високий моральний рівень та небажання збагачуватись за рахунок інших. Отже, якщо вибір стоїть між отриманням інтелектуального результату та можливістю особистого збагачення — вибір робиться на користь останнього.
При цьому можна спостерігати збереження адміністративного, непродуктивного, з точки зору інтелектуального капіталу, персоналу, і продуктивного, з погляду традиційного капіталу, прошарку. Саме цей адміністративний персонал дозволяє уникати відповідальності за використання бюджетних та спонсорських коштів, організовує відповідні схеми, що переспрямовують фінансові потоки "правильним особам".
Загальною схемою виробничих відносин у сфері вищої освіти в Україні є: використання відносин традиційного капіталу представниками адміністрацій освіти для привласнення результатів діяльності людського капіталу (інтелектуальних та грошових) та привласнення і нагромадження структурного (технологічного) капіталу.

Ключові слова: капітал; людський капітал; інтелектуальний капітал; експлуатація; привласнення; вища освіта.

Література

1. Яковенко Р.В. Традиційний та інтелектуальний капітал / Р.В. Яковенко, О.В. Яцун // Розвиток економічної думки: зб. наук. праць. — Кіровоград: "Поліграф-сервіс". — 2010. — Вип. 3. — С. 237—244.
2. Економіка знань: виклики глобалізації та Україна / [Під заг. ред. А.С. Гальчинського, С.В. Льовочкіна, В.П. Семиноженка]. — К.: НІСД, 2004. — 261 с.
3. Мочерний С.В. Основи економічної теорії: навч. посіб. / С.В. Мочерний, О.А. Устенко. — 3-тє вид., стер. — К.: ВЦ "Академія", 2009. — 504 с. (Серія "Альма-матер").
4. Чухно А.А. Економічна теорія: [у 2-х т.] / А.А. Чухно. — К.: ДННУ АФУ, 2010. — Т. 2. — 628 с.
5. Яковенко Р.В. Відтворення людського потенціалу в умовах трансформаційної економіки: дис.... кандидата екон. наук: 08.00.01 / Яковенко Р.В. — К., 2011. — 213 с.
6. Яковенко Р.В. Використання сучасних економічних концепцій у процесі управління вищою освітою в Україні / Р. Яковенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. — К.: Український державний університет фінансів та зовнішньої торгівлі. — 2014. — № 1 (72). — С. 260—269.
7. Яковенко Р.В. Технології продажу товарів / Р. Яковенко. — Кіровоград: Антураж А, 2003. — 212 с.
8. Яковенко Р. В. Основи теорії економіки для технічних спеціальностей: навч. посіб. / Роман Яковенко. — Кіровоград: "Поліграф-Сервіс", 2009. — 120 с.
9. Эклунд К. Эффективная экономика — шведская модель: (Экономика для начинающих и не только для них…) / К. Эклунд: Пер. со швед., Авт. предис. В.В. Попов, Н.П. Шмелев; Научн. ред. А.М. Волков. — М.: Экономика, 1991. — 349 с.
10. Яковенко Р.В. Необхідність трансформації завдань державного регулювання в умовах сучасної економіки України / Роман Яковенко // Агросвіт. — 2019. — № 8. — С. 33—40. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.8.33.
11. Яковенко Р.В. Відносини капіталу в сфері вищої освіти як джерело руйнування інноваційного потенціалу України / Р.В. Яковенко, Д.В. Яковенко // Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 21—22 березня 2018 року, м. Кропивницький. — Кропивницький: "Ексклюзив-Систем", 2018. — С. 205—207.
12. Яковенко Р.В. Інформація в системі державного управління як ціновий фактор / Р.В. Яковенко, В.В. Зайченко // Ефективна економіка. — К., 2019. — № 2. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6901. (дата звернення: 1.03.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.51.
13. Яковенко Р.В. Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики. Дидактичний довідник / Р. Яковенко. — [Вид. 2-ге, випр.]. — Кіровоград: видавець Лисенко В.Ф., 2015. — 130 с.

R. Yakovenko

TRADITIONAL AND INTELLECTUAL CAPITAL IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION OF UKRAINE

Summary

The article deals with the strategic economic problem: parallel existence of relations of traditional and intellectual capital in the field of higher education of Ukraine, as the specificity of the transition period of the deoligarchization of economic relations.
It is noted that the tendencies inherent in the industrial stage of the development of civilization, the exploitation and appropriation of the results of the work of intellectual workers is a decisive hindrance to the emergence of the post-industrial stage, the determining element of which is the institution of education.
A modern institution of higher education is, as a rule, a closed environment in which a very specific relationship between the employer and the employee is formed, which allows organizing the relations within the collective on the basis of traditional capital, while declaring the development of intellectual capital in the strategic goal of its activity. Having received certain positions, the heads of the structural units of education, instead of promoting the quality of education and its dissemination, use their subordinates as ordinary wage earners under the conditions of a capitalist mode of management.
One can observe the "pushing off" the best teachers, if there is an alternative opinion or disagreement with the leadership or a higher moral standard and unwillingness to be enriched at the expense of others. So, if the choice is between getting an intellectual result and the personal enrichment — the choice will be in favor of the latter.
At the same time it is possible to observe the preservation of administrative, unproductive, in terms of intellectual capital, personnel, and productive, in terms of traditional capital, the stratum. It is this administrative staff that avoiding responsibility for the use of budget and sponsorship funds, organizes appropriate schemes that redirect the financial flows to the "right people".
The general scheme of industrial relations in the field of higher education in Ukraine is: the use of relations of traditional capital by representatives of the administrations of education to assign the results of human capital (intellectual and monetary) and the appropriation and accumulation of structural (technological) capital.

Keywords: capital; human capital; intellectual capital; exploitation; appropriation; higher education.

References

1. Yakovenko, R.V. and Yatzun, O.V. (2010), "Traditional and intellectual capital", Rozvytok ekonomichnoi dumky, vol. 3, pp. 237—244.
2. Hal'chyns'kyj, A.S. L'ovochkin, S.V. and Semynozhenko, V.P. (2004), Ekonomika znan': vyklyky hlobalizatsii ta Ukraina [Knowledge Economy: Challenges of Globalization and Ukraine], NISD, Kyiv, Ukraine.
3. Mochernyj, S.V. and Ustenko, O.A. (2009), Osnovy ekonomichnoi teorii [Bases of economics], 3rd ed, Vydavnychyj tsentr "Akademiia", Kyiv, Ukraine.
4. Chukhno, A.A. (2010), Ekonomichna teoriia [Economics], (Vols. 1-2), DNNU AFU, Kyiv, Ukraine.
5. Yakovenko, R.V. (2011), "Reproduction of human potential in a transformational economy", Abstract of Ph.D. dissertation, Economic Theory and History of Economic Thought, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
6. Yakovenko, R.V. (2014), "Use of modern economic concepts in the process of higher education management in Ukraine", Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, vol. 1 (72), pp. 260—269.
7. Yakovenko, R.V. (2003), Tekhnolohii prodazhu tovariv [Technologies of Sale of Commodities], Anturazh A, Kirovohrad, Ukraine.
8. Yakovenko, R.V. (2009), Osnovy teorii ekonomiky dlia tekhnichnykh spetsial'nostej [Bases of economics for technical specialties], Polihraf-Servis, Kirovohrad, Ukraine.
9. Jeklund, K. (1991), Jeffektivnaja jekonomika - shvedskaja model' [Efficient Economy — Swedish Model], Jekonomika, Moscow, Russia.
10. Yakovenko, R. (2019), "The need for transformation of the tasks of state regulation in the conditions of the current state of the economy of Ukraine", Agrosvit, vol. 8, pp. 33—40. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.8.33.
11. Yakovenko, R.V. and Yakovenko, D.V. (2018), "Capital relations in the field of higher education as a source of the destruction of Ukraine's innovative potential", Rozvytok innovatsijno-intehrovanykh struktur u vymiri formuvannia innovatsijno-oriientovanoi modeli ekonomiky. Zbirnyk tez dopovidej Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii [Development of innovation-integrated structures in measuring the formation of an innovation-oriented model of economy. A collection of abstracts International scientific and practical internet conference], Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyy, Ukraine, 21—22 march, pp. 205—207.
12. Yakovenko, R.V. and Zaychenko, V.V. (2019), "Information in the system of public administration as a price factor", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6901 (Accessed 27 Mar 2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.51.
13. Yakovenko, R.V. (2015), Tlumachnyj anhlo-ukrains'kyj slovnyk ekonomichnykh terminiv z elementamy teorii ta problematyky [An Explanatory English-Ukrainian Dictionary of Economic Terms with Elements of Theory and Problems], 2nd ed, Publisher Lysenko V.F., Kirovohrad, Ukraine.

№ 5 2019, стор. 72 - 76

Дата публікації: 2019-05-31

Кількість переглядів: 456

Відомості про авторів

Р. В. Яковенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

R. Yakovenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Marketing and Economic Cybernetics, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyy

ORCID:

0000-0002-8103-8590

Як цитувати статтю

Яковенко Р. В. Традиційний та інтелектуальний капітал у системі вищої освіти України. Економіка та держава. 2019. № 5. С. 72–76. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.72

Yakovenko, R. (2019), “Traditional and intellectual capital in the system of higher education of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 72–76. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.72

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.