EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
В. С. Підгірна, Л. Д. Водянка, І. Г. Лаврук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.68

УДК: 331.5

В. С. Підгірна, Л. Д. Водянка, І. Г. Лаврук

БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Анотація

У статті досліджено безробіття як один із основних чинників деформування ринку праці в Україні. Розкрито основні аспекти незайнятості населення за останні роки і вияснено ряд негативних факторів, що спричиняють збільшення частки соціальних виплат з бюджету країни на підтримку малозабезпечених верств населення. На основі отриманих статистичних даних визначено та зіставлено рівень безробіття в Україні та Європейських країнах. А також проаналізовано головні причини виникнення незайнятості населення за статево-віковою структурою та професійними групами, за регіонами і рівнем здобутої освіти тощо. Результати дослідження свідчать про низький рівень життя (купівельної спроможності) українців, неврегульований праценадлишковий ринок праці в західних областях, відсутність економічної та політичної стабільності в державі, високий рівень міграції серед молодих людей, гендерна нерівність в оплаті праці тощо.
Беручи до уваги таку негативну тенденцію високого рівня безробіття в Україні, було запропоновано головні напрями розв'язання цієї проблеми через запровадження ефективних реформ та заходів, спрямованих як на короткостроковий, так і на довгостроковий період часу.
Окреслено комплексний підхід щодо визначення основних наслідків безробіття та водночас запропоновано шляхи його вирішення через систему ведення активної політики зайнятості населення з боку державних органів влади.

Ключові слова: безробіття; заробітна плата; ринок праці; купівельна спроможність населення; зайнятість.

Література

1. Полуяктова О. В. Проблеми безробіття в Україні // О.В. Полуяктова // Економіка і суспільство. — 2016. — № 2. — С. 31—35.
2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: https://www.ukrstat.gov.ua
3. Євростат [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: https://ec.europa.eu/eurostat
4. Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016—2020 роки: Розпорядж. Каб. Міністрів України від 30 верес. 2015 р. № 1018-р // Офіц. вісн. України. — 2015. — 16 жовт. (№ 80). — С. 78. — Ст. 2683.
5. Аналіз рівня безробіття в Україні // А.О. Борищук, К.Д. Семенова // Статистика — інструмент соціально-економічних досліджень: збірник наукових студентських праць. — 2017. — №3 (Частина І). — С. 29—34.
6. Підгірна В.С., Овсієнко В.В., Гіжевська А-М.В. Проблеми бідності в Україні: методи визначення та напрями подолання / В.С. Підгірна, В.В. Овсієнко, А-М.В. Гіжевська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — Хмельницький, 2018. — С. 57—63.

V. Pidhirna, L. Vodianka, I. Lavruk

UNEMPLOYMENT IN UKRAINE: ACTUAL PROBLEMS AND SOLUTIONS

Summary

Today, the main reasons that destabilize the Ukrainian economy should be: high unemployment, inflation, labor migration, low wages and purchasing power of the population, unsettled situation in the east, etc. Unemployment is a complex social phenomenon that deforms the labor market. In most European countries, the unemployment rate does not exceed the set limits and is up to 9%. Such a statistical indicator is preceded by effective reform efforts, which are carried out in order to restore the balance of supply and demand in the labor market. The control over this process should be carried out with the help of the organs of the state administration, which will ensure the sustainable and efficient development of the country.
Therefore, we have disclosed the main aspects of unemployment in recent years and identified a number of negative factors that lead to an increase in the share of social payments from the country's budget to support the low-income sections of the population. On the basis of the obtained statistical data, the unemployment rate in Ukraine and European countries was determined and compared. It also analyzes the main causes of the unemployment of the population by gender and age structure and professional groups, by region and level of education, etc. The results of the study indicate a low standard of living (purchasing power) of Ukrainians, an unsettled labor market in the western regions, a lack of economic and political stability in the country, a high level of migration among young people, gender inequality in wages, and so on.
Taking into account such a negative tendency of high unemployment in Ukraine, the main directions of solving this problem were proposed through the introduction of effective reforms and measures aimed at both the short-term and the long-term period of time.

Keywords: unemployment; wages; labor market; purchasing power of the population; employment.

References

1. Poluyaktova, O. V. (2016), "Problems of Unemployment in Ukraine", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 2, pp. 31—35.
2. The official site of the State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: https:// www.ukrstat.gov.ua. (Accessed 22 April 2019).
3. The official site of Eurostat (2019), available at: https:// ec.europa.eu/eurostat (Accessed 30 April 2019).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Approval of the Concept of the State Targeted Sotsialnoy Program "Youth of Ukraine" for 2016—2020, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1018-2015-%D1%80 (Accessed 29 April 2019).
5. Boryshchuk, A.O. and Semenova, K. D. (2017), "Analysis of the unemployment rate in Ukraine", Zbirnyk naukovykh student·s'kykh prats' [Statistics — a tool for socio-economic research], Odessa National University of Economics, Ukraine, pp. 29—34.
6. Pidgirna, V.S. Ovsienko, V.V. and Gizhevskaya, A-M.V. (2018), "Problems of Poverty in Ukraine: Methods of Definition and Directions of Overcoming", Bulletin of the Khmelnitsky National University. Economic Sciences. vol. 3, pp. 57—63.

№ 5 2019, стор. 68 - 71

Дата публікації: 2019-05-31

Кількість переглядів: 309

Відомості про авторів

В. С. Підгірна

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

V. Pidhirna

PhD in Economics, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0002-7690-2233


Л. Д. Водянка

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

L. Vodianka

PhD in Economics, associate professor, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0001-8153-2532


І. Г. Лаврук

дослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

I. Lavruk

researcher, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0002-5435-6809

Як цитувати статтю

Підгірна В. С., Водянка Л. Д., Лаврук І. Г. Безробіття в Україні: актуальні проблеми і шляхи вирішення. Економіка та держава. 2019. № 5. С. 68–71. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.68

Pidhirna, V., Vodianka, L. and Lavruk, I. (2019), “Unemployment in Ukraine: actual problems and solutions”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 68–71. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.68

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.