EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ АКТИВІЗУВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Г. О. Комарницька

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.60

УДК: 334.7

Г. О. Комарницька

НАПРЯМИ АКТИВІЗУВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті виокремлено основні напрями активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності. До таких напрямів віднесено: підвищення якості нормативно-правової бази, що регламентує цей вид партнерства, покращення його інформаційної інфраструктури, вдосконалення інституційного та організаційно-функціонального забезпечення, наявність цілеспрямованої стратегії і тактики розвитку державно-приватного партнерства на загальнодержавному, регіональному та муніципальному рівнях, а також розвиток управлінських компетенцій у сфері управління процесами державно-приватного партнерства.
Наголошено на тому, що для забезпечення інвестиційного розвитку на загальнодержавному, регіональному та муніципальному рівнях державно-приватне партнерство є нерідко єдиним можливим шляхом залучення інвестицій у певні суспільно значимі проекти державного сектору з боку приватного.
Охарактеризовано вітчизняну нормативно-правову базу, що регламентує державно-приватне партнерство, зокрема основні закони та підзаконні нормативно-правові акти. Вказано на те, що активізування такого партнерства зумовлює необхідність проведення інвентаризації чинного законодавства, пошук правових прогалин, слабких місць та їхнє усунення.
У контексті розвитку інформаційної інфраструктури державно-приватного партнерства наголошено на важливості розроблення механізмів формування необхідних інформаційних матеріалів про цей вид партнерства та їхнє поширення серед підприємців, органів державної влади, фінансово-кредитних установ та інших суб'єктів, що прямо чи опосередковано зацікавлені використанням можливостей такого партнерства.
Встановлено, що державно-приватне партнерство буде ефективним за умови усесторонньої його підтримки з боку різних інституцій: як безпосередньо органів державної влади загальнодержавного, регіонального чи муніципального рівнів, так і спеціально створених з цією метою інших суб'єктів.
Наголошено на тому, що послідовна реалізація комплексного підходу до управління процесами державно-приватного партнерства неминуче призводить до необхідності вироблення напрямів стратегічного і тактичного його розвитку з урахуванням визначеної стратегії та тактики.

Ключові слова: державно-приватне партнерство; державний партнер; орган державної влади; підприємство; приватний партнер.

Література

1. Акіліна О.В. Державно-приватне партнерство як інструмент управління змінами у сучасному місті / О.В. Акіліна, В.В. Павлюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2018. — Вип. 20, Ч. 1. — С. 10—13.
2. Головінов О.М. Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері / О.М. Головінов // Вісник економічної науки України. — 2010. — №1. — С. 47—51.
3. Горожанкіна М.Є. Державно-приватне партнерство: сучасна модель інтеграції інтересів / М.Є. Горожанкіна // Науковий вісник НЛТУ України. — 2011. — Вип. 21.19. — С. 176—183.
4. Карпа М.І. Місце та роль державно-приватного партнерства у виконанні функцій публічної служби / М.І. Карпа // Вісник НАДУ при Президентові України. Серія "Державне управління". — 2017. — № 2. — С. 95—103.
5. Кривопалова А.А. Государственно-частное партнерство в сфере образования / А.А. Криволапова // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия "Право". — 2012. — № 2. — С. 104—108.
6. Кришталь Т.М. Державно-приватне партнерство як основний механізм розвитку інфраструктури регіону / Т.М. Кришталь // Сталий розвиток економіки. — 2013. — №3. — С. 137—141.
7. Мерзлов И.Ю. Роль государства в развитии государственно-частного партнерства / И.Ю. Мерзлов // Экономические и гуманитарные науки. — 2013. — №7. — С. 15—24.
8. Павлюк А.П. Державно-приватне партнерство як механізм активізації інвестиційної діяльності в Україні / А.П. Павлюк // Стратегічні пріоритети. — 2012. — №3. — С. 38—45.
9. Савостенко Т. Застосування механізму державно-приватного партнерства під час реалізації регіональних інвестиційних програм / Т. Савостенко // Державне управління та місцеве самоврядування. — 2015. — №3. — С. 179—189.
10. Platforma wspolpracy w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, [online]. Доступно:

H. Komarnytska

DIRECTIONS OF THE STATE-PRIVATE PARTNERSHIP ACTIVATION IN THE CONDITIONS OF INVESTMENT AND INNOVATIVE ACTIVITY DEVELOPMENT

Summary

The article outlines the main directions of public-private partnership activation in the conditions of investment and innovation activity development. These directions include the following: improving the quality of the regulatory framework governing this type of partnership; improving its information infrastructure; improving institutional, organizational and functional provision; having a targeted strategy and tactics for developing public-private partnerships at national, regional and municipal levels; managerial competencies development in the management of public-private partnership processes.
It was emphasized that public-private partnership is often the only possible way to attract investment from the private sector in certain significant public sector's projects to ensure investment development at the national, regional and municipal levels.
The domestic legislative framework regulating public-private partnership, in particular, the basic laws and legal acts, is described. It is indicated that activation of such a partnership necessitates inventory of the current legislation, search for legal gaps, weaknesses and their elimination.
In the context of the information infrastructure development of the public-private partnership, it is important to develop mechanisms for the formation of the necessary information materials on this type of partnership and their spreading among entrepreneurs, state authorities, financial and credit institutions and other entities that are directly or indirectly interested in using such opportunities.
It has been established that public-private partnership will be effective, provided it is fully supported by various institutions: directly by public authorities of national, regional or municipal levels, and by other entities specially created for this purpose.
It is emphasized that the consistent implementation of an integrated approach to managing public-private partnership processes inevitably leads to the need to develop strategic and tactical directions for its development, taking into account a certain strategy and tactic.

Keywords: state-private partnership; state partner; state authority; enterprise; private partner.

References

1. Akilina, О. and Pavliuk, V. (2018), "Public-private partnership as a tool for managing change in a modern city", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 20/1, pp. 10—13.
2. Holovinov, О. (2010), "Public Private Partnership in Innovation", Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, vol. 1, pp. 47—51.
3. Horozhankina, М. (2011), "Public-private partnership: a modern model of interest integration", Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, vol. 21.19, pp. 176—183.
4. Karpa, М. (2017), "Place and role of public-private partnership in the performance of public service functions", Visnyk NADU pry Prezydentovi Ukrainy. Seriia "Derzhavne upravlinnia", vol. 2, pp. 95—103.
5. Kryvopalova, А. (2012), "Public-private partnership in education", Vestnyk Samarskoi humanytarnoi akademyy. Seryia "Pravo", vol. 2, pp. 104—108.
6. Kryshtal, Т. (2013), "Public-private partnership as the main mechanism for the development of the infrastructure of the region", Stalyi rozvytok ekonomiky, vol. 3, pp. 137—141.
7. Merzlov, I. (2013), "The role of the state in the development of public-private partnership", Ekonomicheskiye i gumanitarnyye nauki, vol. 7, pp. 15—24.
8. Pavliuk, А. (2012), "Public-private partnership as a mechanism for activating investment activity in Ukraine", Stratehichni priorytety, vol. 3 (24), pp. 38—45.
9. Savostenko, Т. (2015), "Application of the mechanism of public-private partnership in the implementation of regional investment programs", Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol. 3, pp. 179—189.

№ 5 2019, стор. 60 - 63

Дата публікації: 2019-05-31

Кількість переглядів: 1378

Відомості про авторів

Г. О. Комарницька

к. е. н., в. о. завідувача кафедри економіки та менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

H. Komarnytska

PhD in Economics, Acting Head of the Department of Economics and Management, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

ORCID:

0000-0002-5533-6439

Як цитувати статтю

Комарницька Г. О. Напрями активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності. Економіка та держава. 2019. № 5. С. 60–63. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.60

Komarnytska, H. (2019), “Directions of the state-private partnership activation in the conditions of investment and innovative activity development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 60–63. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.60

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.