EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
О. О. Лемішко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.54

УДК: 336.763.34+332.2.021

О. О. Лемішко

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

Предметом дослідження є теоретичні засади, методичні основи і практичні аспекти формування інституціональної моделі іпотечного кредитування в аграрному секторі економіки України. Об'єктом дослідження є процеси кредитування під заставу земель сільськогосподарського призначення. У процесі підготовки статті використано сучасні методи проведення наукових досліджень: системний підхід, аналіз і синтез, формалізація. Визначено інституціональну модель іпотечного кредитування в аграрному секторі економіки України як систему кредитних відносин між економічними суб'єктами, опосередкованих заставою сільськогосподарських земельних ділянок або прав їх оренди. Доведено, що земельно-іпотечне кредитування є спільною множиною таких ринків: земельного, кредитного, фондового, фінансових послуг. Показано, що для його розвитку важливе значення мають такі інститути: землеустрій, землекористування, державний земельний кадастр, державний реєстр прав на нерухоме майно й операцій з ним (земельний ринок); земельно-іпотечні банки та інші фінансово-кредитні установи (кредитний ринок); іпотечні цінні папери (фондовий ринок); страхові компанії, інститути спільного інвестування, аудиторські і експертні фірми (ринок фінансових послуг). Систематизовано ризики, які обмежують формування інституціональної моделі іпотечного кредитування в аграрному секторі економіки України. Означено, що такими ризиками є відсутність ринку земель сільськогосподарського призначення як об'єктів нерухомості, низька кредитоспроможність позичальників — сільськогосподарських товаровиробників, відсутність державних гарантій банківським установа для забезпечення емісії облігацій із метою залучення фінансових ресурсів, низька роль страхових і оціночних компаній як посередників при наданні іпотечних кредитів під заставу земель сільськогосподарського призначення, недостатня державна підтримка, зокрема через механізм викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Визначено шляхи нейтралізації виділених ризиків, що надасть вагомий поштовх розвитку аграрного сектора економіки України, започаткує процес сталого розширеного відтворення капіталу в процесі кругообігу на земельному і фінансовому ринках.

Ключові слова: інституціональна модель; іпотечне кредитування; аграрний сектор економіки; капітал; відтворення; земельний ринок; фінансовий ринок.

Література

1. Прокопенко В.Ю. Кредит під заставу землі сільськогосподарського призначення — дієвий інструмент залучення фінансових ресурсів для потреб сільського господарства. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2011. № 2. С. 251—258.
2. Шпичак О.М. Рівень цін земель сільськогосподарського призначення — запорука ефективного функціонування їх ринку. Економіка АПК. 2018. № 3. С. 38—48.
3. Прокопенко В.Ю. Фінансово-кредитні інструменти на ринку нерухомості: дефініційні аспекти. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія економічна. 2014. Вип. 1. С. 247—259.
4. Галушко В.П. Економічна оцінка та методичні підходи до оптимізації ціни землі в умовах ринкової економіки. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. 2015. № 1—2. С. 55—58.
5. Мартин О.М. Розвиток ринку сільськогосподарських земель та іпотечне кредитування. Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер.: Економіка. 2010. Вип. 14. С. 383—390.
6. Гнаткович О. Д. Забезпечення здійснення іпотечних земельних операцій сільськогосподарськими підприємствами. Ефективна економіка. 2014. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_1_3
7. Поліщук В. Г. Особливості сучасної просторової і змістовної бази сільськогосподарського землекористування в системі земельно-іпотечного кредитування. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 3. С. 219—226.
8. Поліщук В. Г. Модель інституційної основи земельно-іпотечного кредитування в Україні під заставу землеволодінь сільськогосподарських підприємств сформованих переважно на правах оренди землі. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2014. № 3—4. С. 49—55.
9. Ступень Р. Розвиток земельно-іпотечного кредитування сільського господарства через механізм земельних банків. Економіст. 2014. № 4. С. 31—34.
10. Земельний кодекс України: Закон України від 25.10.2001 № 2768-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
11. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
12. Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 № 898-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-15
13. Про Державний земельний кадастр: Закон України від 07.07.2011 № 3613-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
14. Про землеустрій: Закон України від 22.05.2003 № 858-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15
15. Про оцінку земель: Закон України від 11.12.2003 № 1378-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15
16. Про експертну грошову оцінку земельних ділянок: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1531. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1531-2002-%D0%BF?find=1&text=%F1%B3%EB%FC#w14
17. Прокопенко В.Ю. Моделювання впливу фінансово-кредитних інструментів на розвиток ринку нерухомості України. Агросвіт. 2015. № 9. С. 48—53.
18. Шкуратов О. Роль земельної іпотеки в кредитуванні сільськогосподарських товаровиробників. Економіст. 2011. № 10. С. 12—13.
19. Про іпотечні облігації: Закон України від 22.12.2005 № 3273-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3273-15
20. Про заставу: Закон України від 02.10.1992 № 2654-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2654-12

O. Lemishko

INSTITUTIONAL MODEL OF A MORTGAGE CREDITING IN THE AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMY OF UKRAINE

Summary

The subject of the study is theoretical principles, methodological bases and practical aspects of the formation of an institutional model of mortgage lending in the agrarian sector of the Ukrainian economy. The object of the study is the lending process for the bail of agricultural land. In the process of preparation of the article, modern methods of carrying out scientific research are used: systematic approach, analysis and synthesis, formalization. The institutional model of mortgage lending in the agrarian sector of the Ukrainian economy as a system of credit relations between economic entities mediated by the pledge of agricultural land plots or the rights of their lease is determined. It is proved that land-mortgage lending is a common set of markets: land, credit, stock, financial services. It is shown that the following institutions are important for its development: land management, land use, state land cadastre, state register of rights to real estate and operations with it (land market); land mortgage banks and other financial and credit institutions (credit market); mortgage securities (stock market); insurance companies, joint investment institutions, audit firms and expert firms (financial services market). The risks that restrict the formation of an institutional model of mortgage lending in the agrarian sector of the Ukrainian economy are systematized. It is noted that such risks are the lack of agricultural land market as real estate, low creditworthiness of borrowers — agricultural producers, lack of state guarantees of a banking institution to secure bonds issue with the purpose of attracting financial resources, low role of insurance and valuation companies as intermediaries in providing mortgages loans secured by land for agricultural purposes, insufficient state support, in particular through the mechanism of redemption of agricultural land plots. The ways of neutralization of the allocated risks, which will give a significant impetus to the development of the agrarian sector of the economy of Ukraine, are determined, and the process of sustainable expansion of capital reproduction in the process of circulation in the land and financial markets.

Keywords: institutional model; mortgage crediting; agrarian sector of economy; capital; reproduction; land market; financial market.

References

1. Prokopenko, V. Ju. (2011), "Agricultural collateral is an effective tool for attracting financial resources for agriculture needs", Zbirnyk naukovyh prac' Nacional'nogo universytetu derzhavnoi' podatkovoi' sluzhby Ukrai'ny, vol. 2, pp. 251—258.
2. Shpychak, O. M. (2011), "The level of agricultural land prices is a guarantee of the efficient functioning of their market", Ekonomika APK. No. 3, pp. 38—48.
3. Prokopenko, V. Ju. (2014), "Financial and credit instruments in the real estate market: defining aspects", Naukovyj visnyk L'vivs'kogo derzhavnogo universytetu vnutrishnih sprav. serija ekonomichna, vol. 1, pp. 247—259.
4. Galushko, V. P. (2015), "Economic assessment and methodological approaches to optimizing the price of land in a market economy", Visnyk Akademii' praci i social'nyh vidnosyn Federacii' profspilok Ukrai'ny, vol. 1—2, pp. 55—58.
5. Martyn, O. M. (2010), "Development of agricultural land market and mortgage lending". Naukovi zapysky Nacional'nogo universytetu "Ostroz'ka akademija". Ser.: Ekonomika, vol. 14, pp. 383—390.
6. Gnatkovych, O. D. (2014), "Ensuring the implementation of mortgage land operations by agricultural enterprises", Efektyvna ekonomika, vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_1_3 (Accessed 20 April 2019).
7. Polishhuk, V. G. (2014), "Features of the modern spatial and informative base of agricultural land use in the system of land-mortgage lending". Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 3, pp. 219—226.
8. Polishhuk, V. G. (2014), "The model of the institutional basis of land-mortgage lending in Ukraine on the pledge of land holdings of agricultural enterprises formed predominantly on the rights of land lease", Zemleustrij, kadastr i monitoryng zemel', vol. 3—4, pp. 49—55.
9. Stupen', R. (2014), "Development of land-mortgage lending to agriculture through the mechanism of land banks", Ekonomis, vol. 4, pp. 31—34.
10. Verkhovna Rada of Ukraine (2001), "The Land Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (Accessed 20 April 2019).
11. Verkhovna Rada of Ukraine (2001), "The Civil Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (Accessed 20 April 2019).
12. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "About mortgage", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-15 (Accessed 20 April 2019).
13. Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law of Ukraine "About the State Land Cadastre", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17 (Accessed 20 April 2019).
14. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "About land management", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15 (Accessed 20 April 2019).: URL:
15. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "About land valuation", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15 (Accessed 20 April 2019).
16. The Cabinet of Ministers of Ukraine (2002), "Expert evaluation of land plots", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1531-2002-%D0%BF?find=1&text=%F1%B3%EB%FC#w14 (Accessed 20 April 2019).
17. Prokopenko, V. Ju. (2015), "Modeling the impact of financial and credit instruments on the development of the Ukrainian real", Agrosvit, vol. 9, pp. 48—53.
18. Shkuratov, O. (2011), "The role of land mortgages in lending to agricultural producers", Ekonomist, vol. 10, pp. 12—13.
19. Verkhovna Rada of Ukraine (2005), The Law of Ukraine "On mortgage bonds", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3273-15 (Accessed 20 April 2019).
20. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "On mortgage", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2654-12 (Accessed 20 April 2019).

№ 5 2019, стор. 54 - 59

Дата публікації: 2019-05-31

Кількість переглядів: 367

Відомості про авторів

О. О. Лемішко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

O. Lemishko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0002-6216-652X

Як цитувати статтю

Лемішко О. О. Інституціональна модель іпотечного кредитування в аграрному секторі економіки України. Економіка та держава. 2019. № 5. С. 54–59. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.54

Lemishko, O. (2019), “Institutional model of a mortgage crediting in the agrarian sector of the economy of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 54–59. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.54

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.