EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ІНВЕСТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
О. Т. Левандівський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.49

УДК: 330.322:631.1(477)

О. Т. Левандівський

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ІНВЕСТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація

Встановлено, що державна підтримка аграрного сектора — це один із пріоритетних напрямів економічної політики в багатьох країнах світу. Вона розглядається як необхідний інструмент аграрної політики в умовах ринку. Тому виникає необхідність проаналізувати рух інвестиційних ресурсів в системі "держава — інституційна сфера — господарюючі суб'єкти аграрного сектора" і вивчити інструменти регулювання інвестиційної діяльності.
У провідних країнах світу склалися спеціальні інститути, що займаються реалізацією інвестицій у аграрну сферу. Провідною формою інвестицій є кредитування, головною особливість якого є високий рівень державної підтримки і кооперативні засади його реалізації.
Заслуговує на увагу досвід практики у сфері кредитування Франції, де забезпечення аграрного сектора економіки позиковими коштами здійснюють в основному кооперативні банки.
Дослідженням встановлено, що Німеччина є прикладом країни із змішаним типом сільськогосподарського кредитування, яке передбачає функціонування на кредитному ринку комерційних банків і спеціалізованих інституцій. Нині кредитуванням сільського господарства займаються кооперативні банки, спеціалізовані банки, іпотечні банки, приватні комерційні банки.
Кооперативний банківський сектор Німеччини має трирівневу організаційну структуру. Її основу, нижній рівень, формують місцеві кооперативні банки (кредитні товариства), що складаються переважно із так званих фольксбанків і райффайзенбанків.
Зазначимо, що кооперативи чудово вписалися у систему "соціально-орієнтованої ринкової системи", яка об'єднувала у собі принципи вільного ринку із задоволенням соціальних інтересів. Ефективно використовуючи вигоди кооперації, які поєднували індивідуальну економічну свободу та колективні зобов'язання, кооперативи Західної Німеччини продовжували розвиватися і зміцнювати свої ринкові позиції на ринку.
Дослідженням встановлено, що в останні роки кредитні вкладення у сільськогосподарське виробництво були направлені, насамперед, на модернізацію і технічне переозброєння виробничого процесу. У зв'язку із цим, кредитні вкладення були сконцентровані на суміжних із аграрним сектором галузях — виробниках засобів виробництва і переробної промисловості.

Ключові слова: інвестиція; сільськогосподарське виробництво; держава; фінансова підтримка; товаровиробник.

Література

1. Directory and Statistics of Agricultural Cooperatives and Other Farmer-Controlled Businesses in the UK. — Oxford, UK: Plunkett Foundation, 1998. — P. 169.
2. Стариченко М. А. Зарубіжний досвід організації інвестування сільського господарства / М. А. Стариченко // Економіка та управління АПК. — 2012. — Вип. 9. — С. 45—49.
3. Assouline, G., 2006: National Status Quo Report — France. Workpackage 3 of the EU project SSPE-CT-2005_006541, COFAMI.
4. Deutscher Raiffeisenverbank e.V.: Ausblick 2006, Bericht 2005. — Deutscher Raiffeisenverbank e.V, Bonn, 2006.
5. Jahn, G., K. Knickel, S. Peter, 2006: National Status Quo Report — Germany. Workpackage 3 of the EU project SSPE-CT-2005_006541, COFAMI.
6. Резнік Н.П. Міжнародна практика інвестування аграрного сектору / Н.П. Резнік // Формування ринкових відносин в Україні. — 2008. — № 12 (91). — С. 65—67.
7. Щербакова А.С. Світовий досвід формування та розвитку інвестиційного потенціалу сільськогосподарських організацій / А.С. Щербакова, Е.Ю. Судук// Вісник Черкаського університету. — 2013. — № 4 (256) Серія "Економічні науки". — С. 100—105.

O. Levandivskyi

FOREIGN EXPERIENCE IN INVESTING IN AGRICULTURAL PRODUCTION

Summary

It has been established that state support to the agricultural sector is one of the priority directions of economic policy in many countries of the world. It is considered to be an essential tool of agrarian policy in a market environment. Therefore, there is a need to analyze the movement of investment resources in the system " the state — the institutional sphere — the business entities of the agrarian sector" and to study the tools of regulation of investment activity.
In the leading countries of the world, there are special institutes engaged in the implementation of investments in the agrarian sphere. The leading form of investment is lending, the main feature of which is the high level of state support and cooperative principles for its implementation.
It is worth noting the experience of French lending, where the agrarian sector of the economy provides loans mainly to cooperative banks.
The study found that Germany is an example of a country with a mixed type of agricultural lending, which involves the functioning of commercial banks and specialized institutions on the lending market. Currently, agricultural lending involves cooperative banks, specialized banks, mortgage banks and private commercial banks.
The cooperative banking sector in Germany has a three-tier organizational structure. Its basis, the lower level, is formed by local cooperative banks (credit societies), consisting mainly of the so-called folksbank and Riffeisenbank.
It should be noted that cooperatives fit perfectly into the system of "socially oriented market system", which united the principles of a free market with a satisfaction of social interests. Using the benefits of cooperation that combined individual economic freedom and collective commitment, the cooperatives of the West Germany continued to develop and strengthen their market position on the market.
The research established that in recent years, credit investments in agricultural production were directed, first of all, to the modernization and technical re-equipment of the production process. In this regard, credit investments were concentrated on the industries adjacent to the agrarian sector — the producers of means of production and processing industry.

Keywords: investment; agricultural production; state; financial support; commodity producer.

References

1. Plunkett Foundation (1998), Directory and Statistics of Agricultural Cooperatives and Other Farmer-Controlled Businesses in the UK, Plunkett Foundation, Oxford, UK.
2. Starychenko, M.A. (2012), "Foreign experience in investing in agriculture", Ekonomika ta upravlinnia APK, vol. 9, pp. 45—49.
3. Assouline, G. (2006), National Status Quo Report - France, Workpackage 3 of the EU project SSPE-CT-2005_006541, COFAMI.
4. Deutscher Raiffeisenverbank e.V. (2006), Ausblick 2006, Bericht 2005, Deutscher Raiffeisenverbank e.V, Bonn, FRG.
5. Jahn, G. Knickel, K. and Peter, S. (2006), National Status Quo Report - Germany, Workpackage 3 of the EU project SSPE-CT-2005_006541, COFAMI.
6. Reznik, N.P. (2008), "International practice of investing in the agricultural sector", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 12 (91), pp. 65—67.
7. Scherbakova, A.S. (2013), "World experience of formation and development of investment potential of agricultural organizations", Visnyk Cherkas'koho universytetu. Seriia "Ekonomichni nauky", vol. 4 (256), pp. 100—105.

№ 5 2019, стор. 49 - 53

Дата публікації: 2019-05-31

Кількість переглядів: 349

Відомості про авторів

О. Т. Левандівський

к. е. н., доцент, Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника

O. Levandivskyi

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk

ORCID:

0000-0002-5819-8377

Як цитувати статтю

Левандівський О. Т. Зарубіжний досвід інвестування сільськогосподарського виробництва. Економіка та держава. 2019. № 5. С. 49–53. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.49

Levandivskyi, O. (2019), “Foreign experience in investing in agricultural production”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 49–53. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.49

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.