EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ІННОВАЦІЙ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
Ю. В. Шевчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.39

УДК: 336.01

Ю. В. Шевчук

ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ІННОВАЦІЙ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті надано оцінку використання фінансових інновацій на фінансовому ринку України. Виявлено, що найактивнішими інституційними учасниками ринку фінансових послуг України є банки, страхові компанії і фондові біржі. Зазначено, що впровадження банківської карти є важливим інноваційним досягеннням у формуванні світового ринку банківського карткового бізнесу. Проаналізовано рівень впровадження інтернет-банкінгу банками України. Визначено, що лідерами у цьому напрямі є Приватбанк, Перший Український Міжнародний Банк, Альфа-Банк. Доведено, що Privat24 використовує кожен другий власник AOS-пристроїв, а це абсолютний результат для платіжних додатків на Android серед користувачів України та Східної Європи. Відмічено, що бурхливий розвиток технологічних і фінансових інновацій зумовив появу нефінансових компаній, які надають традиційні фінансові послуги — "FinTech". Здійснено оцінку розподілу FinTech-стратапів в Україні за 2018 р. та виявлено, що наймасовіший ринковий сегмент FinTech становлять платежі та грошові перекази. Наведено основні переваги традиційних банків порівняно з FinTech-компаніями.

Ключові слова: фінансові інновації; фінансовий ринок; банківська карта; інтернет-банкінг; Приват 24; FinTech.

Література

1. Інновації у фінансовій сфері: монографія / В.М. Опарін, Т.В. Паєнтко, В.М. Федосов та ін.; за заг. ред. В.М. Опаріна. — К.: КНЕУ, 2013. — 444 с.
2. Офіційний сайт Factum Group Ukraine. URL: www.slideshare.net
3. Офіційний сайт ПАТ "ПриватБанк". URL: https://privatbank.ua/ua
4. Офіційний сайт АТ "Ощадбанк. URL: https://www.oschadbank.ua
5. Офіційний сайт АТ "Укрсоцбанк.. URL: https://www.ukrsotsbank.com
6. Офіційний сайт ПАТ "ПУМБ". URL: https://www.pumb.ua
7. Фінтех в Україні: тенденції, огляд ринку та каталог. URL: http://data.unit.city/fintech/fgt34ko67mok/fintech_in_Ukraine_2018_ua.pdf
8. Шкляр А. Класичний банкінг: напрями трансформації в умовах технологічної революції. Український соціум. — 2018. — № 1(64). — С. 49—58.
9. Диба М.І., Осадчий Є.С. Фінансові інноваційні інструменти у банківській системі. Стратегія економічного розвитку України. — 2018. — № 42. — С. 99—109.
10. Жердецька Л.В. Розвиток банківських технологій: загрози та можливості для банків / Л.В. Жердецька, Д.І. Городинський // Економіка і суспільство. — 2017. — Вип. 10. — С. 583—588.
11. Міщенко В.І. Маркетинг цифрових інновацій на ринку банківських послуг / В.І.Міщенко, С.В.Міщенко // Фінансовий простір. — 2018. — № 1 (29). — С. 75—79.
12. Тарасюк М.В. Інновації в глобальній цифровій сфері: оцінка трансформацій / М.В.Тарасюк, О.О. Кощєєв // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — 2017. — Вип. 131. — С. 94—110.
13. Усоскин В.М., Белоусова В.Ю., Козырь И.О. Финансовое посредничество в условиях развития новых технологий. Деньги и кредит. 2017. № 5. C. 14—21.
14. "Карти, гроші, monobank: як працює перший в Україні mobile-only банк" delo.ua. URL: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/karti-groshi-monobank-jak-ja-testuvavpershij-v-ukrajini-mobile-336172/
15. Азаренкова, Г. М. Фінансові інновації: напрямки застосування та досвід впровадження [Текст] / Г.М. Азаренкова // Вісник Української академії банківської справи. — 2015. — №2 (19). — C. 28 — 32.
16. Шевченко В. Фінансові інновації та сучасні інструменти міжнародних фінансових ринків / В. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — 2012. — С. 30—33.

Y. Shevchuk

EVALUATION OF USE OF FINANCIAL INNOVATIONS IN THE FINANCIAL MARKET OF UKRAINE

Summary

The article presents an overview of the financial innovations usage on the financial market of Ukraine. Revealed that the most active institutional players on the Ukrainian financial services market are banks, insurance companies and stock exchanges. It is noted that the introduction of a debit card is an important innovative achievement on the growing world market of banking cards. The level of Internet banking implementation by Ukrainian banks is analyzed. It is determined that the leaders in this area are PrivatBank, First Ukrainian International Bank, Alfa-Bank. It is proved that Privat24 is used by every second AOS device owner and that is the absolute result for payment apps on Android among users in Ukraine and Eastern Europe. Founded that the newest banking product, which is actively positioned on the financial market for attraction of deposit resources, is Internet acquiring, which is the activity of a credit organization (an acquirer bank) on the settlement of e-commerce operations that are carried out using bank cards in Internet. Financial planning and management of client's capital resources based on high client-bank confidence is considered as another perspective innovation service in the sphere of resources attraction. Noticed that the rapid development of technological and financial innovations led to the creation of non-financial companies that provide traditional financial services — FinTech. We've estimated the distribution of FinTech-startups in Ukraine in 2018 and founded that FinTech's largest market segment is payments and remittances. Determined that Peer-to-Peer is one of the promising directions of innovative credit products development and the essence of this innovation is the transfer of money between unrelated persons or between "equal parties" bypassing the involvement of traditional financial intermediaries. The main advantages of traditional banks compared to FinTech companies are presented. Noted that CRT-innovation is a popular mechanism of credit risks transfer in the banking sector with reducing the risk and financing need by the credit's buyer to secure a loan through the output of credit data from its balance sheet. This can be achieved by credit discounting or issuing securities based on relevant obligations.

Keywords: financial innovations; financial market; bank card; Internet banking; Privat 24; FinTech.

References

1. Oparin, V.M. Paientko, T.V. and Fedosov, V.M. (2013), Innovatsii u finansovij sferi [Innovations in the financial sector], KNEU, Kyiv, Ukraine.
2. Factum Group Ukraine (2019), available at: www.slideshare.net (Accessed 20 April 2019).
3. PJSC PrivatBank (2019), available at: https://privatbank.ua/ua (Accessed 20 April 2019).
4. PJSC Oschadbank (2019), available at: https://www.oschadbank.ua (Accessed 20 April 2019).
5. JSC Ukrsotsbank (2019), available at: https://www.ukrsotsbank.com (Accessed 20 April 2019).
6. First Ukrainian International Bank (2019), available at: https://www.pumb.ua (Accessed 20 April 2019).
7. USAID (2018), "Finteh in Ukraine: trends, market overview and catalog", available at: http://data.unit.city/fintech/fgt34ko67mok/fintech_in_Ukraine_2018_ua.pdf (Accessed 20 April 2019).
8. Shkliar, A. (2018), "Classic banking: directions of transformation in a technological revolution", Ukrains'kyj sotsium, vol. 1 (64), pp. 49—58.
9. Dyba, M.I. and Osadchyj, Ye.S. (2018), "Financial innovation instruments in the banking system", Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy, vol. 42, pp. 99—109.
10. Zherdets'ka, L.V. (2017), "Development of banking technologies: threats and opportunities for banks", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 10, pp. 583—588.
11. Mischenko, V.I. (2018), "Marketing of digital innovations in the market of banking services", Finansovyj prostir, vol. 1 (29), pp. 75—79.
12. Tarasiuk, M.V. (2017), "Innovations in the global digital sphere: assessment of transformations", Aktual'ni problemy mizhnarodnykh vidnosyn, vol. 131, pp. 94—110.
13. Usoskin, V.M. Belousova, V.Ju. and Kozyr', I.O. (2017), "Financial intermediation in the development of new technologies", Den'gi i kredit, vol. 5, pp. 14—21.
14. delo.ua (2017), "Cards, money, monobank: how the first mobile-only bank works in Ukraine", available at: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/karti-groshi-monobank-jak-ja-testuvavpershij-v-ukrajini-mobile-336172/ (Accessed 20 April 2019).
15. Azarenkova, H.M. (2015), "Financial innovation: application areas and implementation experience", Visnyk Ukrains'koi akademii bankivs'koi spravy, vol. 2 (19), pp. 28—32.
16. Shevchenko, V. (2012), "Financial innovations and modern instruments of the international financial markets", Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, pp. 30—33.

№ 5 2019, стор. 39 - 44

Дата публікації: 2019-05-31

Кількість переглядів: 667

Відомості про авторів

Ю. В. Шевчук

к. е. н., старший викладач кафедри фінансових ринків,Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

Y. Shevchuk

PhD in Economics, senior lecturer on Financial Markets Department, University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

ORCID:

0000-0001-7503-8028

Як цитувати статтю

Шевчук Ю. В. Оцінка використання фінансових інновацій на фінансовому ринку України. Економіка та держава. 2019. № 5. С. 39–44. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.39

Shevchuk, Y. (2019), “Evaluation of use of financial innovations in the financial market of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 39–44. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.39

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.