EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СОНЯЧНОЇ ТА ВІТРОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ
С. В. Нараєвський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.33

УДК: 339.9:[[620.93-828+[620.93:662.997]]-042.2(045)

С. В. Нараєвський

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СОНЯЧНОЇ ТА ВІТРОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ

Анотація

У статті проведено порівняльний аналіз ефективності роботи сонячної та вітрової енергетики на світовому ринку. Зазначено, що найбільший обсяг інвестицій у альтернативну енергетику припадає на сонячну та вітрову енергетику. Також зазначено, що ці два види енергетичних технологій є лідерами за кількістю працюючих та мають найвищі темпи зростання нових потужностей серед усіх видів альтернативної енергетики. Вказано на необхідність, при аналізі розвитку будь-якого виду енергетики, основну увагу звертати, насамперед, на ефективність її роботи, а не лише на обсяги введених потужностей та темпи нарощування цих потужностей. Обгрунтовано, що при проведені порівняльного аналізу ефективності роботи сонячної та вітрової енергетики доцільно розглянути ефективність використання встановлених потужностей, інвестованих коштів та задіяних працівників.
Порівняльний аналіз було проведено на основі статистичної інформації розміщеної у аналітичних звітах міжнародних організацій, що висвітлюють ситуацію на ринку альтернативної енергетики та енергоефективності. Результати порівняльного аналізу засвідчили перевагу вітрової енергетики над сонячною енергетикою у ефективності використання встановлених потужностей та обсягах виробленої електроенергії, що припадають на одного працюючого. Зазначено, що ця перевага обумовлена вищим коефіцієнтом використання встановленої потужності. Також за результатами порівняльного аналізу вітрова енергетики отримала перевагу у загальних обсягах встановлених потужностей і нових обсягах встановлених потужностей, що припадають на одного працівника, хоча розрив у показниках має тенденцію до скорочення. Зазначено, що ця перевага обумовлена більшим масштабом техніки і, відповідно, меншою кількістю ручної праці при її виробництві та встановленні.
Перевагами сонячної енергетики є менший рівень інвестицій на одиницю нової встановленої потужності та рівень інвестицій на одного працюючого. Це обумовлено більш динамічним розвитком сонячної енергетики протягом останнього часу і, як наслідок, зростанням масштабів виробництва. Також до значного здешевлення сонячних панелей призвело масове перенесення виробництва до країн Східної та Південно-Східної Азії.

Ключові слова: порівняльний аналіз; сонячна енергетика; вітрова енергетика; ефективність; встановлена потужність; інвестиції; працівники.

Література

1. Renewables 2018 Global Status Report. Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN 21). — Paris: REN21 Renewables Academy. 2018. — 325 p.
2. Renewable Energy and Jobs. Annual Review 2018. International Renewable Energy Agency (IRENA). — Abu Dhabi. IRENA Secretariat, 2018. — 28 p.
3. BP Statistical Review of World Energy 2018 [Electronic resource]: Website BP. — Access to resources: http://www.bp.com/content/dam/bp/excel/Energy-Economics/statistical-review-2018/bp-statistical-review-of-world-energy-2018-workbook.xlsx
4. Renewable capacity statistics 2019. Adrian Whiteman, Javier Esparrago, Sonia Rueda, Samah Elsayed. IRENA Secretariat. International Renewable Energy Agency (IRENA). — Abu Dhabi. IRENA Secretariat, 2019. — 60 p.
5. Динаміка розвитку сектору відновлюваної енергетики [Електронний ресурс]: Сайт Української асоціації відновлювальної енергетики. — Доступ до ресурсу: http://uare.com.ua/dinamika-rozvitku-sektoru.html

S. Naraievskyi

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF SOLAR AND WIND ENERGY WORK EFFICIENCY ON THE WORLD MARKET

Summary

The article is conducted comparative analysis of solar and wind energy work efficiency on the World Market. It is noted that the largest amount of investments into alternative energy comes in solar and wind energy. It is also noted that these two types of energy technologies are the leaders in terms of the number of employees and have the highest pace of growth of new capacities among all types of alternative energy. It is indicated in the necessity, when analyzing the development of any kind of energy, to focus, first of all, on the efficiency of its work, and not only on the volume of installed capacities and the pace of increase of these capacities. It is substantiated that in the comparative analysis realization of solar and wind energy efficiency it is expedient to consider the efficiency of utilization of installed capacities, invested funds and involved workers.
The comparative analysis was conducted on the basis of statistical information provided in the analytical reports of international organizations elucidate the situation on the market of alternative energy and energy efficiency. The results of the comparative analysis showed the superiority of wind energy over solar energy in the efficiency of the use of installed capacity and volumes of electricity generated per worker. It is noted that this advantage is due to a higher utilization rate of installed capacity. The results of the comparative analysis according also, wind energy has gained preponderance in the total volume of installed capacities and new volumes of installed capacities per worker, although the gap in the indicators tends to be reduced. It is noted that this advantage is due to the machinery large scale and, accordingly, less manual labor in its production and installation.
The benefits of solar energy are lower investment per unit of new installed capacity and the level of investment per worker. This is due to the more dynamic development of solar energy in recent times and, as a consequence, an increase in the scale of production. Massive transfer of production to the countries of Eastern and Southeast Asia also has led to significant reduction in prices for solar panels.

Keywords: comparative analysis; solar energy; wind energy; efficiency; installed power; investment; workers.

References

1. REN 21 (2018). Renewables 2018 Global Status Report, Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN 21), Paris, France.
2. IRENA (2019). Renewable Energy and Jobs. Annual Review 2018, International Renewable Energy Agency (IRENA), Abu Dhabi, United Arabian Emirates.
3. BP Global. (2018), "BP Statistical Review of World Energy 2018", available at: http://www.bp.com/content/dam/bp/excel/Energy-Economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-workbook.xlsx, (Accessed 18 April 2019).
4. Whiteman, A. Esparrago, J. Rueda, S. and Elsayed, S. (2019), Renewable capacity statsstics, IRENA Secretariat, Abu Dhabi, United Arab Emirates.
5. Ukrains'ka asotsiatsiia vidnovliuval'noi enerhetyky (2019), "Dynamika rozvytku sektoru vidnovliuvanoi enerhetyky", available at: http://uare.com.ua/dinamika-rozvitku-sektoru.html, (Accessed 18 April 2019).

№ 5 2019, стор. 33 - 38

Дата публікації: 2019-05-31

Кількість переглядів: 966

Відомості про авторів

С. В. Нараєвський

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

S. Naraievskyi

PhD in Economics, Associate Professor of International Economics, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

ORCID:

0000-0001-5527-893X

Як цитувати статтю

Нараєвський С. В. Порівняльний аналіз ефективності роботи сонячної та вітрової енергетики на світовому ринку. Економіка та держава. 2019. № 5. С. 33–38. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.33

Naraievskyi, S. (2019), “The comparative analysis of solar and wind energy work efficiency on the world market”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 33–38. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.33

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.