EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
А. М. Безус, М. Б. Шевчун, П. І. Безус

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.24

УДК: 330.341

А. М. Безус, М. Б. Шевчун, П. І. Безус

ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено особливості інноваційного розвитку підприємств роздрібної торгівлі України. Визначено фактори, що впливають на інноваційний розвиток роздрібної мережі. Проаналізовано перспективи інноваційного розвитку підприємств роздрібної торгівлі України. Рівень розвитку роздрібної торгівлі відображає загальний стан і тенденції соціально-економічного розвитку країни у цілому. Роздрібна торгівля відіграє ключову роль у задоволенні потреб населення в товарах і послугах. Нарешті, роздрібна торгівля виступає ключовим посередником між виробником товарів і послуг і кінцевим споживачем. Роздрібна торгівля як галузь капітало- та ресурсоємна є сферою, що є відносно чутливою до інноваційних технологій. Частково це пояснюється тим, що більше 50% роздрібного обороту припадає на неспеціалізовані магазини та ринки, які не мають для їх впровадження відповідних ресурсів та достатньої мотивації. Разом з тим серед інших секторів торговельної галузі саме роздрібна торгівля відрізняється найбільш високими темпами IT-витрат на одиницю прибутку, що обумовлено становленням та активним розвитком сітьової роздрібної торгівлі. Тому інноваційний розвиток підприємств роздрібної торгівлі необхідно розглядати як основний фактор їх конкурентоспроможності. Особливої актуальності набуває ця тема в період нестабільності зовнішнього середовища та значного скорочення доходів населення.

Ключові слова: інновації; інноваційний розвиток; роздрібна торгівля; підприємство роздрібної торгівлі; фактори інноваційного розвитку.

Література

1. Про інноваційну діяльність [Електронний ресурс]: Закон України. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15
2. Нестеров А.В. Инновации: системный подход / А.В. Нестеров // Компетентность. — 2014. — № 6. — С. 3—13.
3. Безус А.М. Роль інноваційного розвитку у стійкості підприємства / А.М. Безус, К.В. Шафранова, П.І. Безус // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 8. — С. 22—25.
4. Bezus А.М. Development of innovative activity of Ukrainian enterprises / А.М. Bezus, K.V. Shafranova // Research: tendencies and prospects: Collection of scientific articles. — Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico, 2017. — Р. 18—22.
5. Шарф А. Роль инноваций в деятельности современных торговых организаций / А. Шарф // РИСК. — 2014. — № 4. — С. 88—90.
6. Лігоненко Л.О. Інноваційний вектор розвитку торгівлі в Україні / Л.О. Лігоненко, Г.Л. Красневич // Товары и рынки. — 2011. — №1. — С. 7—14.
7. Кавтарадзе Л. Инновации в современной розничной торговле / Л. Кавтарадзе // РИСК. — 2015. — № 3. — С. 171—173.
8. Валеева Ю.С. Сущность и классификация инноваций торговых сетей / Ю.С. Валеева // Вестник Академии. — 2015. — № 3. — С. 37—40.

A. Bezus, M. Shevchun, P. Bezus

PROSPECTS FOR INNOVATIVE RETAIL DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

In the article the features of innovation development of enterprises of retail trade of Ukraine are investigated. The factors influencing the innovative development of the retail network are determined. The perspectives of innovation development of retail trade enterprises of Ukraine are analyzed. The level of development of retail trade reflects the general state and trends of socio-economic development of the country as a whole. Retail trade plays a key role in meeting the needs of the population in goods and services. Finally, retail trade is the key intermediary between the manufacturer of goods and services and the end user. Retail trade, both capital and resource intensive, is an area that is relatively sensitive to innovative technologies. This is partly due to the fact that more than 50% of retail sales come from non-specialized stores and markets that do not have the appropriate resources and sufficient motivation to implement them. At the same time, among other sectors of the retail industry, retail trade is characterized by the highest rates of IT expenses per unit of profit, which is due to the formation and active development of the retail network. Therefore, the innovative development of retail businesses must be seen as a key factor in their competitiveness. This topic becomes particularly relevant in the period of instability of the environment and a significant reduction in incomes.

Keywords: innovation; innovation development; retail trade; retail business; innovation development factors.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of Ukraine "About іnnovatsіynu dіyalnіst", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (Accessed 10 April 2019).
2. Nesterov, A. V. (2014), "Innovations: a systematic approach", Kompetentnost', vol. 6, pp. 3—13.
3. Bezus, A.M. . Shafranova, K.V. and Bezus, P.І. (2018), "The Role of Innovative Development in the Facility of the Company", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8. pp. 22—25.
4. Bezus, А. and Shafranova, K. (2017), "Development of innovative activity of Ukrainian enterprises", Research: tendencies and prospects: Collection of scientific articles, pp. 18—22.
5. Scarf, A. (2014), "The role of innovation in the activities of modern trade organizations", RISK, vol. 4, pp. 88—90.
6. Lyhonenko, L.O. and Krasnenevich G.L, (2011), "Innovative vector of trade development in Ukraine", Tovary y rynky, vol. 1, pp. 7—14.
7. Kavtaradze, L. (2015), "Innovations in modern retail", RISK, vol. 3, pp. 171—173.
8. Valeeva, Yu.S. (2015), "Essence and Classification of Innovation of Retail Networks" Vestnik Akademii, vol. 3, pp. 37—40.

№ 5 2019, стор. 24 - 28

Дата публікації: 2019-05-31

Кількість переглядів: 2208

Відомості про авторів

А. М. Безус

к. техн. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

A. Bezus

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor Department of Management, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0002-0110-8369


М. Б. Шевчун

асистент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

M. Shevchun

Assistant of Department of Management, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0001-6473-3121


П. І. Безус

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, м. Київ

P. Bezus

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management and International Economic Relations, V.Vernadsky Tavria National University, Kyiv

ORCID:

0000-0002-3348-7228

Як цитувати статтю

Безус А. М., Шевчун М. Б., Безус П. І. Перспективи інноваційного розвитку роздрібної торгівлі в Україні. Економіка та держава. 2019. № 5. С. 24–28. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.24

Bezus, A., Shevchun, M. and Bezus, P. (2019), “Prospects for innovative retail development in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 24–28. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.24

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.