EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА НАДАННЯ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ В УКРАЇНІ
Ю. О. Журавльова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.20

УДК: 332.336

Ю. О. Журавльова

РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА НАДАННЯ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено сутність реформи децентралізації в Україні, а також особливості надання суспільних благ в умовах децентралізації. Розглянуто різні погляди вчених відносно тлумачення сутності поняття "децентралізація" та "суспільні блага". Встановлено, що розрізняють декілька форм децентралізації (федерація, децентралізація, деконцентрація), приналежність державного устрою країни до конкретної форми залежить від ступеня самостійності місцевих органів у прийнятті рішень, від того, як визначені законодавством їхні права. Місцеве самоврядування виступає ключовим елементом будь-якої демократичної держави, адже має на меті забезпечувати можливість громадян реалізувати своє право на участь в управлінні публічними справами. В роботі місцевого самоврядування ключове значення має функціонування органів, адже саме вони покликані професійно забезпечити дієве управління публічними справами в інтересах кожного члена територіальної громади. Ключовою функцією держави в сучасній економіці виступає надання нею суспільних благ. Статус суспільних благ залежить від споживача, виконуються на основі конституційних прав та свобод, як безпосередня угода між громадянами стосовно забезпечення їхніх суспільних потреб у певному наборі товарів і послуг. Для підвищення ефективності функціонування бюджетних систем необхідно, щоб формування доходів місцевих бюджетів базувалося на принципі фіскальної еквівалентності, згідно з яким споживачі місцевих суспільних благ повинні самі нести відповідні витрати і фінансувати їх надання за рахунок сплачених ними податків.

Ключові слова: держава; децентралізація; громада; суспільні блага; управління; бюджет; закон.

Література

1. Колишко Р.А. Децентралізація публічної влади: історія та сучасні тенденції розвитку / Р.А. Колишко // Вісник КНУ. Серія "Міжн. відн.". — 2015. — Вип. 27. — С. 198—201.
2. Іріна Бусигіна Сучасне й майбутнє "Европи регіонів" (проблеми європейського регіоналізму) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/ n23texts/23-zmist.htm
3. Калінкін А.С. Конституційна реформа у сфері децентралізації державної влади: проблеми теорії та практики: автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.02 / А.С. Калінкін; Держ ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. — Ужгород, 2016. — 17 с.
4. Чудик Н.О. Децентралізація влади — шлях до народовладдя // Актуальні проблеми правознавства. — 2016 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://appj.tneu.edu.ua/index. php/appj/article/view/17/0
5. Глущенко Ю. Місцеве самоврядування в Україні: проблеми розвитку та фінансового забезпечення // Державне управління та місцеве самоврядування. — 2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2015/2015_04(27)/28.pdf
6. Лисяк Л.В. Бюджетна політика у системі державного регулювання соціально-економічного розвитку України: моногр. /Л.В. Лисяк. — К.: ДННУ АФУ, 2009. — 600 с.
7. Економічний енциклопедичний словник: у 2-х т. Т. 2 / За ред. С.В. Мочерного. — Львів: Світ, 2006. — 568 с.
8. Экономика / С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи; пер. с англ. со 2-го изд. — М.: Дело, 1997. — 864 с.

Y. Zhuravlova

REFORM OF DECENTRALIZATION AND ITS IMPACT ON PROVISION OF SOCIAL PROTECTION IN UKRAINE

Summary

The article analyzes the essence of the decentralization reform in Ukraine, as well as the peculiarities of the provision of public goods in conditions of decentralization. Different views of scientists regarding the interpretation of the concept of "decentralization" and "public goods" are considered. It is established that there are several forms of decentralization (federation, decentralization, and deconcentration), the affiliation of the state structure of a country to a particular form depends on the degree of independence of local authorities in the decision-making process, from the fact that their rights are determined by the legislation. local self-government is a key element of any democratic state, since it aims to provide citizens with the opportunity to exercise their right to participate in the management of public affairs. In the work of local self-government, the functioning of the bodies is of key importance, since it is they who are called to professionally provide efficient management of public affairs in the interests of each member of the territorial community. The key function of the state in the modern economy is to provide it with public goods. The status of public goods depends on the consumer, carried out on the basis of constitutional rights and freedoms, as an immediate agreement between citizens to ensure their social needs in a certain set of goods and services. To increase the efficiency of functioning of budget systems, it is necessary that the formation of local budget revenues be based on the principle of fiscal equivalence, according to which consumers of local public goods should bear the corresponding costs themselves and finance their provision at the expense of their taxes paid.

Keywords: production; state; decentralization; community; public goods; management; budget; law.

References

1. Kolyshko, R.A. (2015), "Decentralization of Public Power: History and Contemporary Development Trends", Visnyk KNU. Seriia "Mizhn. vidn.", vol. 27, pp. 198—201.
2. Irina, Busygina "Contemporary and Future "Europe of Regions" (problems of European regionalism)", [Online], available at: http://www.ji.lviv.ua/ n23texts/23-zmist.htm (Accessed 4 April 2019).
3. Kalinkin, A.S. (2016), "Constitutional reform in the sphere of decentralization of state power: problems of theory and practice", Ph.D. Thesis, Konstytutsijne pravo; munitsypal'ne pravo, Uzhhorods'kyj natsional'nyj universytet, Uzhhorod, Ukraine.
4. Chudyk, N.O. (2016), "Decentralization of power — the path to democracy", Aktual'ni problemy pravoznavstva, [Online], available at: http://appj.tneu.edu.ua/index. php/appj/article/view/17/0 (Accessed 6 April 2019).
5. Hluschenko, Yu. (2015), "Local government in Ukraine: problems of development and financial support", Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, [Online], available at: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2015/2015_04(27)/28.pdf (Accessed 10 April 2019).
6. Lysyak, L.V. (2009), Byudzchetna polityka u sistemi derzchavnogo regul'uvann'ya sotsial'no-ekonomichnogo rozvitku Ukrainy [Budget policy in the system state regulation of social and economic development of Ukraine], DNNU AFU, Kyiv, Ukraine.
7. Mochernyj, S.V. (2006), Ekonomichnyj entsyklopedychnyj slovnyk, [Economic Encyclopedia Dictionary], 2nd ed, Svit, L'viv, Ukraine.
8. Fisher, S. Dornbush, R. and Shmalenzi, R. (1997), Jekonomika, [Economics], 2nd ed, Delo, Moskva, Rossija.

№ 5 2019, стор. 20 - 23

Дата публікації: 2019-05-31

Кількість переглядів: 329

Відомості про авторів

Ю. О. Журавльова

к. н. держ. упр., доцент кафедри загальної економічної теорії та економічної політики, Одеський національний економічний університет

Y. Zhuravlova

PhD in Public Administration, Associate Professor, Odessa National Economic University

ORCID:

0000-0003-4794-7691

Як цитувати статтю

Журавльова Ю. О. Реформа децентралізації та її вплив на надання суспільних благ в Україні. Економіка та держава. 2019. № 5. С. 20–23. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.20

Zhuravlova, Y. (2019), “Reform of decentralization and its impact on provision of social protection in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 20–23. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.20

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.