EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПОТОКІВ
А. Ю. Новік

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.119

УДК: 331.556.4

А. Ю. Новік

ВИКОРИСТАННЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПОТОКІВ

Анотація

У зв'язку з посиленням процесів глобалізації, трудова міграція набуває значних обсягів, що потребує поглибленого дослідження цього феномену, особливо для української економіки. Результатом міграції є зміна кон'юнктури ринку праці, що має суттєвий вплив на економічне зростання. Відповідно, така тематика набуває для України надзвичайної актуальності з огляду на особливості національного ринку праці та змін, що відбулись внаслідок зовнішньої політики з отриманням безвізового режиму з багатьма європейськими країнами. Для України найбільш актуальними проблемами, пов'язаними з міграцією, є відтік працездатного населення, що зменшує економічний потенціал країни та умови для економічного зростання. З іншого боку, зростання кількості грошових переказів українських емігрантів протягом останніх років сприяло зменшенню соціального тиску та збільшенню економічних можливостей для населення.
Метою дослідження є систематизація підходів щодо оцінки особливостей та інтенсивності впливу міграційних процесів на економічне зростання в Україні в середньостроковій та довгостроковій перспективах за допомогою розробленого авторського комплексу економіко-математичних макромоделей. На основі побудованих авторських імітаційних макромоделей буде проведено аналіз чутливості для визначення основних факторів, що впливають на прийняття рішень щодо зовнішньої та внутрішньої міграції, а також сценарний аналіз міграційних ризиків та впливу міграційних потоків на соціально-економічну стабільність української економіки та її економічне зростання.
У роботі проведено детальний економіко-статистичний та математичний аналіз визначення основних факторів, що впливають на прийняття рішень українським населенням різних вікових категорій та різного освітнього рівня щодо міграції, а також розроблено комплекс імітаційних макромоделей, які на відміну від існуючих аналогів враховують рівень тінізації української економіки та її додатковий можливий вплив на інтенсивність як зовнішніх, так і внутрішніх міграційних потоків. Крім того, реалізація побудованих моделей на реальній інформації дозволить визначити оптимальне співвідношення величини емігрантів до населення України, за якого набуває мінімуму негативний ефект від міграції.

Ключові слова: міграція; грошові потоки мігрантів; економічне зростання; економіко-математичне моделювання; міграційні потоки; системна динаміка.

Література

1. Akay, A. Bargain, O. and Zimmermann Klaus F. (2017) "Home Sweet Home? Macroeconomic Conditions in Home Countries and the Well-Being of Migrants", The Journal of Human Resources, vol. 52, no. 2, pp. 351—373.
2. Chen, H. (2005). "International migration and economic growth: A source country perspective", Journal of Population Economics, 19(4), pp. 725—748.
3. Foroni, C. Furlanetto, F. and Lepetit, A. (2018) "Labor Supply Factors and Economic Fluctuations", International Economic Review, Volume 59, Issue 3, pp. 1491—1510.
4. Cowell, A. F. and Flachaire, A. (2018) "Measuring mobility", Quantitative economics, 9, pp. 865—901.
5. Llull, J. (2018) "The Effect of Immigration on Wages. Exploiting Exogenous Variation at the National Level", The Journal of Human Resources, vol. 53, no. 3, pp. 608—662.
6. Kolesnikova, J.S. Yurkov, D.V. Zolotov, A.V. and Bichkov, G.A. (2017) "Factors Determining the Migration", Proceedings of 17 th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences, University of Zilina, Slovakia, pp. 990—997.
7. Kurekova, L. and Hejdukova, P. (2017). "Interregional migration and globalization: the empirical study in selected countries", Proceedings of 17 th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences. University of Zilina, Slovakia, pp. 1243—1250.
8. Lee, E. S. (1966). A Theory of Migration. Demography, 3 (1), 47—57.
9. Lukianenko, I.G. and Oliskevych, M. (2017) "Evidence of asymmetries and nonlinearity of Unemployment and labour force participation rate in Ukraine", Prague Economic Papers. — 26(5), P. 578—601, available at: https://doi.org/10.18267/j.pep.633
10. Lukianenko, I. and Oliskevych, M. (2016) "The modeling of the dynamic relationships and shocks impact for socio-economic sphere in Ukraine", Information aspects of socio-economic system development. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Katowice School of Technology. Monograph 5. part 5. Modeling sustainable development of socio-economic system, Wydawnictwo Wyzszey Szkoly Technicrnej w Katowicach, pp. 391—399. Availbale at: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12140
11. Lukianenko, I. and Novik, A. (2016) "The Ukrainian Labor Market Investigation
with the Use of System Dynamics Methods", NaUKMA Scientific Notes. Economics, Т. 185. — PP. 106—118. http://journals.ukma.edu.ua/spne/issue/view/4
12. Lukianenko, I. and Oliskevych, O. (2017) "Labor market Modeling: Regional Unevenness and Economic Integration", Monography, LAP LAMBERT Academic Publishing, 72 p. available at: https://www.morebooks.de/store/gb/book/labor-market-modeling:-regional-unevenness-and-economic-integration/isbn/978-620-2-02265-1
13. Abakumova, Ju. and Primierova, O. (2018) "Economic growth, globalization and income inequality: the case of Ukraine", Proceedings of 18th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences (10th - 11th October). Part VI. - Inequality in Society. — 2445—2452. — Available at https://ke.uniza.sk/sites/default/files/content_files/vi_part_final_0.pdf
14. Ravenstein, E. G. (1885) "The laws of migration", Journal of the Statistical Society, Vol. XLVIII., Part II, 167—227.
15. Parey, M. Ruhose, J. and Waldinger, F. (2017) "The Selection of High-Skilled Emigrants", Review of Economics and Statistics, Volume 99, Issue 5, pp. 776—792.
16. Ottaviano, G.I. and Peri, G. (2012). "Rethinking the effect of immigration on wages", Journal of the European Economic Association, vol. 10, no. 1, pp. 152—197.
17. Оliskevych, M. and Tokarchuk, V. (2018) "Dynamic modelling of nonlinearities in the behaviour of labour market indicators in Ukraine and Poland", Economic Annals-XXI, Vol 169, Issue No: 1—2, pp. 35—39.
18. Офіційний сайт Державного комітету статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua/
19. United Nations Statistics: https://www.un.org/en

A. Novik

THE USE OF IMITATION MODELING FOR THE RESEARCH OF MIGRATION FLOWS

Summary

In connection with the strengthening of globalization, migration reaches significant amounts requiring in-depth study of this phenomenon, especially for the Ukrainian economy. The result of movement is a change in the labor market situation, which has a significant impact on economic growth. Accordingly, this theme becomes of extraordinary importance for Ukraine due to the peculiarities of the national labor market and the changes that occurred as a result of a foreign policy to obtain visa-free regime with many European countries. For Ukraine, the most pressing problems associated with migration are the outflow of the able-bodied population, which reduces the economic potential of the country and the conditions for economic growth. On the other hand, the increase in the number of remittances of Ukrainian emigrants in recent years has contributed to reducing social pressures and increasing economic opportunities for the population.
The study aims to systematize approaches to assess the characteristics and intensity of the impact of migration on economic growth in Ukraine in the medium and long term by using the author developed complex mathematical economic macro-models. Based on macro-models built by copyright simulation sensitivity analysis will be conducted to determine the main factors influencing the decision-making on foreign and domestic migration and migration risk scenario analysis and the impact of migration flows on the social and economic stability of the Ukrainian economy and its growth.
The paper detailed economic and statistical and mathematical analysis identifying key factors that influence the decision-making Ukrainian the people of different ages and different educational level migration, and developed a set of simulation macro-models, which unlike existing analogues into account the level of shadowing Ukrainian economy and its possible additional influence on the intensity of both external and internal migration flows. Besides, the implementation of models built on real data will determine the optimal ratio of the value of immigrants to the population of Ukraine which takes minimum adverse effects of migration.

Keywords: migration; remittances; economic growth; economical and mathematical modeling; system dynamics.

References

1. Akay, A. Bargain, O. and Zimmermann, K. F. (2017), "Home Sweet Home? Macroeconomic Conditions in Home Countries and the Well-Being of Migrants", The Journal of Human Resources, vol. 52, no. 2, pp. 351—373.
2. Chen, H. (2005), "International migration and economic growth: A source country perspective", Journal of Population Economics, vol. 19(4), pp. 725—748.
3. Commander S. Nikolaychuk O. and Vikhrov, D. (2013), "Migration from Ukraine: Brawn or Brain? New Survey Evidence", European Bank for Reconstruction and Development, Woking Paper, vol. 156, available at: http://www.ebrd.com/downloads/research/economics/workingpapers/wp0156.pdf (Accessed 25 March 2019).
4. Cowell, A. F. and Flachaire, A. (2018), "Measuring mobility", Quantitative economics, 9, vol. pp. 865—901.
5. Foroni, C. Furlanetto, F. and Lepetit, A. (2018), "Labor Supply Factors and Economic Fluctuations", International Economic Review, vol. 59, no. 3, pp. 1491 — 1510.
6. Llull, J. (2018), "The Effect of Immigration on Wages. Exploiting Exogenous Variation at the National Level", The Journal of Human Resources, vol. 53, no. 3, pp. 608—662.
7. Kolesnikova, J.S. Yurkov, D.V. Zolotov, A.V. and Bichkov, G.A. (2017), "Factors Determining the Migration", Proceedings of 17 th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences, University of Zilina, Slovakia, pp. 990—997.
8. Kurekova, L. and Hejdukova, P. (2017), "Interregional migration and globalization: the empirical study in selected countries", Proceedings of 17 th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences. University of Zilina, Slovakia, pp. 1243—1250.
9. Lukianenko, I.G. and Oliskevych, M. (2017), "Evidence of asymmetries and nonlinearity of Unemployment and labour force participation rate in Ukraine", Prague Economic Papers, vol. 26(5), pp. 578-601, available at: https://doi.org/10.18267/j.pep.633 (Accessed 25 March 2019).
10. Lukianenko, I. and Oliskevych, M. (2016), "The modeling of the dynamic relationships and shocks impact for socio-economic sphere in Ukraine", Information aspects of socio-economic system development. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Katowice School of Technology, Modeling sustainable development of socio-economic system, vol 5, pp. 391—399, Wydawnictwo Wyzszey Szkoly Technicrnej w Katowicach, availbale at: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12140 (Accessed 25 March 2019).
11. Lukianenko, I.G. and Novik, A. (2016), "The Ukrainian Labor Market Investigation with the Use of System Dynamics Methods", NaUKMA Scientific Notes. Economics, vol. 185, pp. 106—118, http://journals.ukma.edu.ua/spne/issue/view/4 (Accessed 25 March 2019).
12. Lukianenko, I. and Oliskevych, O. (2017), "Labor market Modeling: Regional Unevenness and Economic Integration", LAP LAMBERT Academic Publishing, available at: https://www.morebooks.de/store/gb/book/labor-market-modeling:-regional-unevenness-and-economic-integration/isbn/978-620-2-02265-1 (Accessed 25 March 2019).
13. Abakumova, Ju. and Primierova, O. (2018), "Economic growth, globalization and income inequality: the case of Ukraine", Proceedings of 18th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences (10th — 11th October), vol. VI, pp. 2445—2452, available at https://ke.uniza.sk/sites/default/files/content_files/vi_part_final_0.pdf (Accessed 25 March 2019).
14. Ravenstein, E. G. (1885), "The laws of migration", Journal of the Statistical Society, vol. XLVIII, no. II, pp. 167—227.
15. Parey, M. Ruhose, J. and Waldinger, F. (2017), "The Selection of High-Skilled Emigrants", Review of Economics and Statistics, Vol. 99, no. 5, pp. 776—792.
16. Ottaviano, G.I.P. and Peri, G. (2012), "Rethinking the effect of immigration on wages", Journal of the European Economic Association, vol. 10, no. 1, pp. 152—197.
17. Оliskevych, M. and Tokarchuk, V. (2018), "Dynamic modelling of nonlinearities in the behaviour of labour market indicators in Ukraine and Poland", Economic Annals-XXI, vol 169, no. 1—2, pp. 35—39.
18. Official site of the State Statistic Committee of Ukraine (2019), available at http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 25 March 2019).
19. United Nations (2019), "Statistics", available at https://www.un.org/en/ (Accessed 25 March 2019).

№ 4 2019, стор. 119 - 122

Дата публікації: 2019-04-26

Кількість переглядів: 810

Відомості про авторів

А. Ю. Новік

асистент кафедри фінансів, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

A. Novik

assistant of the Department of Finance, National University of "Kyiv-Mohyla Academy"

ORCID:

0000-0001-7139-2214

Як цитувати статтю

Новік А. Ю. Використання імітаційного моделювання для дослідження міграційних потоків. Економіка та держава. 2019. № 4. С. 119–122. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.119

Novik, A. (2019), “The use of imitation modeling for the research of migration flows”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 119–122. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.119

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.