EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО РЕГІОНУ ЯК ОБ'ЄКТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
О. В. Базарна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.97

УДК: 336.3

О. В. Базарна

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО РЕГІОНУ ЯК ОБ'ЄКТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті визначаються специфічні особливості житлово-комунального господарства на регіональному рівні, структурні особливості галузі, питання фінансування господарства та питання субсидій на житлово-комунальні послуги. Запропонована модель як одна із складових економічної складової організаційно-економічного механізму публічного регіонального управління житлово-комунальним господарством залежності субсидій, нарахованих населенню для сплати за житлово-комунальні послуги від інших факторів (обсягу нарахованих сум за житлово-комунальні послуги, періоду). Побудовані та проаналізовані однофакторна та двофакторні моделі залежності субсидій на житлово-комунальні послуги від нарахованого населенню до оплати за житлово-комунальні послуги.
Дослідження механізмів публічного регіонального управління в житлово-комунальному господарстві ще не отримало системного характеру. Потребують осмислення теоретичні і практичні аспекти публічного регіонального управління житлово-комунального господарства в контексті проведення економічних та соціально-політичних реформ у країні. Постає питання необхідності пошуку нових механізмів управління в житлово-комунальному господарстві країни, методів, які дозволять побудувати нову систему публічного регіонального управління житлово-комунальним господарством з максимальною результативністю та ефективністю діяльності.

Ключові слова: житлово-комунальне господарство; фінансування галузі; субсидії на житлово-комунальні послуги.

Література

1. Житлово-комунальне господарство в реформаційному процесі: аналіз, проектування, управління: монографія / О.В. Димченко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х.: ХНАМГ, 2009. — 356 с. С.11 // Енциклопедія економіки. [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: //www.economica. lviv.ua
2. Данилишин Б. Ілюзії та реалії комунальної сфери: [Реформування житлово-комунального господарства] // Уряд. кур'єр. — 2003. — 28 листоп. — № 225. — С. 7.
3. Юр'єва Т.П. Економіка підприємств міського господарства: навчальний посібник. — Харків: ХДАМГ, 1997. — 170 с.
4. Карлова О.А. Удосконалення соціально-ринкової житлової політики (інтегрально-гедоністичний підхід): Автореф. дис. …канд. екон. наук: 01.10.01 / Харківська держ. Академія міського господарства. — Х., 1998. — 16 с.
5. Каспин В.И. Планирование развития жилищно-коммунального хозяйства. — М.: Стройиздат, 1990. — 224 с.
6. Кочегаров А.Д. Управление ресурсосбережением в жилищно-коммунальном хозяйстве: учеб. пособ. / А.Д. Кочегаров, Н.Н. Мусинова, А.С. Садыков. — М.: ГУУ, 1998. — 183 с.
7. Крамаренко Г.О. Організаційно-економічний механізм управління житлово-комунальним комплексом. — Дніпропетровськ: Наука, 1998. — 205 с.
8. Крамаренко Г.О. Організаційно-економічний механізм управління житлово-комунальним комплексом: Автореф. дис. … доктора екон. наук: 08.06.01 / НАН України; Інститут економіки промисловості. — Донецьк, 1998. — 36 с.
9. Макуха В.О. Економіка міст: Україна і світовий досвід. — К.: Основи, 1997. — 243 с.
10. Онищук Г.И. Управление жилищно-коммунальной сферой в новых условиях: автореф. дис. … канд. экон. наук. — М., 1992. 23 с.
11. Осипенко И.Н. Менеджмент в жилищно-коммунальном хозяйстве. — Донецьк: Наука, 2000. — 167 с.
12. Осипенко І.М. Реорганізація управління житлово-комунального господарства регіону: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.10.01 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2000. — 19 с.
13. Качала Т.М. Житлово-комунальне господарство в системі міського комплексу [Текст] / Т.М. Качала; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технолог. Ун-т. — К.: Наукова думка, 2008. — 416 с., C. 12.
14. Чернышов Л.Н. Формирование рыночных отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве: Проблемы. Перспективы. — М.: Междунар. центр финансово-экон. Развития, 1996. — 253 с.
15. Черкаська область в 2004 році: Статистичний щорічник. — Черкаси: Черкаське обласне управління статистики, 2005. — 534 с.
16. Парубець О.М., Сугоняко Д.О., Краснянська Ю.В. Напрями вдосконалення механізму фінансування житлово-комунального господарства України , "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. Гроші, фінанси, кредит". С. 302—306. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: file:///G:/НАПРЯМИ%20ВДОСКОНАЛЕННЯ%20МЕХАНІЗМУ%20ФІНАНСУВАННЯ%20ЖКГ%20СУБСИДІДДІБСЕД.pdf
17. Бюджетний моніторинг — 2016 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ibser.org.ua/publications/ monitoringcategories/shchomisyachnyy
18. Дымченко (Шпачук) Е.В. Совершенствование планирования финансового обеспечения на уровне местного самоуправления//Коммунальное хозяйство городов: научн.-техн. сб. Вып.13. — К.: Технiка,1998. — С. 154—156.
19. Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 1997. — № 24. — Ст. 170.
20. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: підручник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 608 с.,
21. Каспрук Ю.В. Вплив ресурсів місцевого бюджету на темпи економічного зростання області//Регіональна економіка. — 2008. — № 4. — С. 38—44.

O. Bazarna

HOUSING AND COMMUNAL ENTERPRISE OF THE REGION HOW TO OBJECT PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

The article specifies specific features of housing and communal services at the regional level, structural features of the branch, issues of financing of the economy and issues of subsidies for housing and communal services. The proposed model, as one of the components of the economic component of the organizational and economic mechanism of the public regional management of housing and communal services depends on the subsidies accrued to the population for payment for housing and communal services from other factors (amount of accrued amounts for housing and communal services, period). The one-factor and two-factor models of dependence of subsidies on housing and communal services from the accrued population to the payment for housing and communal services are constructed and analyzed. The study of mechanisms of public regional governance in the housing and utilities sector has not yet received a systematic character. Need to understand the theoretical and practical aspects of public regional management of housing and communal services in the context of economic and socio-political reforms in the country. The question arises of the need to find new mechanisms for managing the housing and communal services of the country, methods that will allow to build a new system of public regional management of housing and communal services with maximum efficiency and efficiency.
To reveal specific features of housing and communal services at the regional level. It is imperative to take into account the multiplicity of housing and communal services at the regional level in the context of realizing the goals and objectives of its functioning. Over time, economic opportunities, social requirements, aesthetic principles and legal norms change. It is necessary to take into account the expansion of the spectrum of tasks related to the industry, which is the result of scientific and technological progress, political, economic and social changes, as well as caused by environmental problems. Structurally, housing and communal services at the regional level are considered as an organizational and transport system consisting of places of application of labor and residence, as well as ways of moving people between these constituents.
Functionally, housing and communal services at the regional level are considered as an engineering system consisting of industrial, residential, cultural and household, transport and other buildings and buildings of the main purpose; boiler houses, water intakes, sewage treatment facilities, engineering facilities: quays, parks, squares, which improve the microclimate and create conditions for public recreation.
Territorially, housing and communal services at the regional level are considered as a spatial system consisting of separate land plots, both favorable and unfavorable for resettlement; river, lake, sea water areas; forests and other lands. Territorial organization includes: territorial placement of material and material elements of service production; management of this branch of management; the optimal combination of real elements and the population as a consumer of services within a single process. The territorial organization is not only the placement of objects of housing and communal services, but also their connection, subject to the creation of various variants of spatial systems in the context of optimizing their functioning.
The conclusions from the conducted research and the prospects of further research in the corresponding direction of research are determined.

Keywords: housing and communal services; financing of the industry; subsidies for housing and communal services.

References

1. Dimchenko, O. V. (2009), Zhytlovo-komunal'ne hospodarstvo v reformaziynomu prozessi: analyz, proektuvanny, upravliny [Housing and communal economy in the reformation process: analysis, designing, management], Kharkiv National Academy of Sciences Academy of Municipal Economy, Khariv, Ukraine.
2. Danylyshyn, B. (2003), "Illusions and realities of the communal sphere: [Reform of housing and communal services]", Government. courier, vol. 225.
3. Yuryeva, T.P. (1997), Economyka pidpriemstv miskogo gospodarstva [Economy of municipal enterprises], Kharkiv National Academy of Sciences Academy of Municipal Economy, Khariv, Ukraine.
4. Karlova, O.A. (1998), "Improvement of social and market housing policy (integral — hedonistic approach", Ph.D. Thesis, Economy, Kharkiv state. Academy of Municipal Economy, Kharkiv National Academy of Sciences Academy of Municipal Economy, Khariv, Ukraine.
5. Kaspin, V.I. (1990), Planning the development of housing and communal services [Planning the development of housing and communal services], Stroyizdat, Moscow, Russia.
6. Kochegarov, A.D. (1998), Upravlenie resursosberegeniem v zhylishno komunalnom hospodarstve [Management of Resource Saving in Housing and Communal Services], GUU, Moscow, Russia.
7. Kramarenko, G.O. (1998), Orhanizatsijno-ekonomichnyj mekhanizm upravlinnia zhytlovo-komunal'nym kompleksom [Organizational and economic mechanism of housing and communal services management], Science, Dnipropetrovsk, Ukraine.
8. Kramarenko, G.O. (1998), "Organizational and economic mechanism of housing and communal services management", Ph.D. Thesis, Economy, NAN of Ukraine; Institute of Industrial Economics, Donetsk, Ukraine.
9. Makukha, VO (1997), Economyka mist: Ukraine and svitovuy dosvid [Economy of cities: Ukraine and world experience], Fundamentals, Kiyv, Ukraine.
10. Onischuk, G.I. (1992), "Management of the housing and communal sphere in the new conditions", Ph.D. Thesis, Economy, Moscow, Russia.
11. Osipenko, I.N. (2000), Managtmentv zhytlovo-komunal'ne hospodarstve [Management in housing and communal services], Science, Donetsk, Ukraine.
12. Osipenko, I.M. (2000), "Reorganization of housing and communal services management in the region", Ph.D. Thesis, Economy, NAS of Ukraine; Institute of Economic and Legal Studies, Donetsk, Ukraine.
13. Kachala, T.M. (2008), Zhytlovo-komunal'ne hospodarstvo v systemi mis'koho kompleksu [Housing and municipal economy in the system of the city complex], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
14. Chernysho, L.N. (1996), Formirovanie rynochnyh otnoshenij v zhilishhno-kommunal'nom hozjajstve: Problemy. Perspektivy [Formation of market relations in housing and communal services: Problems. Perspectives], International center of financial and econ. Development, Moscow, Russia.
15. Cherkasy Regional Statistics Office (2005), Cherkas'ka oblast' v 2004 rotsi : Statystychnyj schorichnyk [Cherkasy region in 2004, Statistical yearbook], Cherkasy Regional Statistics Office, Cherkasy, Ukraine.
16. Parubets, O.M. Sugonyako, D.O. and Krasnyanska, Y.V. (2017), "Directions of improvement of financing mechanism of housing and communal services of Ukraine", Money, finance, credit, vol. 8, pp. 302—306.
17. Budget monitoring (2016), available at: mode: http://www.ibser.org.ua/publications/monitoringcategories/shchomisyachnyy (Accessed 15 february 2019).
18. Dymchenko (Shpachuk), E.V. (1998), "Improvement of planning of financial support at the level of local self-government", Utilities of cities: scientific-technical departmen, vol.13, pp. 154—156.
19. Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine "On Local Self-Government in Ukraine", Bulletin of the Verkhovna Rada (VVR), vol. 24.
20. Vasilik, O.D. and Pavlyuk, K.V. (2004), Derzhavni finansy Ukrainy: Pidruchnyk [Public Finances of Ukraine: Textbook], Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.
21. Kaspruk, Yu.V. (2008), "Influence of resources of the local budget on the rates of economic growth of the region", Regional economy, vol.4, pp.38—44.

№ 4 2019, стор. 97 - 105

Дата публікації: 2019-04-26

Кількість переглядів: 1301

Відомості про авторів

О. В. Базарна

аспірант кафедри регіоналістики і туризму, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

O. Bazarna

postgraduate student of the department regionalistics and tourism, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0001-9561-8687

Як цитувати статтю

Базарна О. В. Житлово-комунальне господарство регіону як об'єкт публічного управління. Економіка та держава. 2019. № 4. С. 97–105. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.97

Bazarna, O. (2019), “Housing and communal enterprise of the region how to object public administration”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 97–105. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.97

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.