EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ВІТЧИЗНЯНИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
К. В. Акуленко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.86

УДК: 338.3

К. В. Акуленко

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ВІТЧИЗНЯНИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

Визначено основні проблеми, які перешкоджають зростанню конкурентоспроможності продукції агропромислового комплексу та стримують можливості формування експортного потенціалу вітчизняних підприємств; виявлено загальні причини, що впливають на зниження якості агропромислової продукції на вітчизняних підприємствах; запропоновано систему управління якістю продукції, що являє собою соціально-еколого-економічну систему і поєднує в собі злагоджену взаємодію різних видів підсистем управління якістю (продукції, технологій, людського капіталу, землі), в основі якої лежать вимоги міжнародних стандартів щодо продукції, та додаткові міжнародні вимоги, що стосуються соціальних та екологічних аспектів; розроблено систему управління якістю продукції для вітчизняних агропромислових підприємств на соціо-еколого-економічних засадах, що передбачає поєднання дії різноспрямованих підсистем з принципами основних міжнародних стандартів щодо управління якістю продукції та спрямована на економічний ефект і зростання інвестиційної привабливості підприємства.

Ключові слова: інвестиційна привабливість агропромислового комплексу; якість; якість продукції; система управління якістю; міжнародні стандарти якості; екологічна відповідність; європейський ринок; експортоорієнтована продукція; людський капітал.

Література

1. Горбунов Н.П. Качество и безопасностьпродуктовпитания — основа экспортногопотенциалаУкраины / Н.П. Горбунов, О.Н. Яценко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ": зб. наук. пр. Сер.: Економічні науки. — Харків: НТУ "ХПІ", 2017. — № 24 (1246). — С. 149—152.
2. Дудар Л.І. Система управління якістю-основа для підвищення конкурентоспроможності аграрної продукції / Л.І. Дудар // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу. — Тернопіль: Економічна думка, 2004. — Вип. 13, Ч. 1. — С. 48—53.
3. Зось-Кіор М.В. Управління якістю і конкурентоспроможністю продукції аграрних підприємств в умовах глобалізації економіки / М.В. Зось-Кіор, Н.С. Соколова: монографія. — Луганск: ЛНАУ, Елтон-2. — 2012. — 248 с.
4. Новойтенко И.В. Проблемырегулированиякачествапродукции в Украине / И.В. Новойтенко // Молодой ученый. — 2013. — № 8. — С. 229—232.
5. Новыеверсии ISO 9000:2015, ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 [Електронний ресурс] // ООО "ИНТЕРСЕРТ-УКРАИНА" — Режим доступу: https://intercert.com.ua/news/news-of-standartization/449-versii-standartov-iso-9000-2015-iso-9001-2015-iso-14001-2015.
6. Романенко І.М. Системи управління безпечністю харчових продуктів — вимога часу [Електронний ресурс] / І.М. Романенко, С.В. Фоміна // ДП "Миколаївстандартметрологiя". — 2017. — Режим доступу до ресурсу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LNnlWtHQSjAJ:ncsms.com.ua/informatsijna-politika/articles/939-sistemi-upravlinnya-bezpechnistyu-kharchovikh-produktiv-vimoga-chasu+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ge
7. Салухіна Н.Г. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг: підручник / Н.Г. Салухіна, О.М. Язвінська. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 336 с.
8. Сертификация по ISO 9000:2015 как способ оптимизации системы управления предприятием [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://qh.siteedit.ru/ iso9000
9. Системи екологічного управління: сучасні тенденції та міжнародні стандарти: посібник / С.В. Берзіна, І.І. Яреськовська та ін. — К.: Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. — 134 с.
10. Системи управління гігієною та безпекою праці за ДСТУ OHSAS 18001:2010 [Електронний ресурс] // ДП "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації". — Режим доступу: http://khsms.com/primaryactivity/controlsystems/about/type/hygiene/id/49/lang/ua
11. Стандарт качестваInvestorsinPeople [Електронний ресурс] // HR-Portal. — Режим доступу до ресурсу: http://hr-portal.ru/article/standart-kachestva-investors-people
12. Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації сертифікації та якості. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrndnc. org.ua
13. Царенко О.М. Фактори формування та забезпечення якості агропромислової продукції / О.М. Царенко, В.П. Руденко, І.В. Ковальова // Современныетехнологии, экономика и экология в промышлености, на транспорте и в сельскомхозяйстве. — Т. 1. — Алушта, 2001. — С. 47—51.
14. Site of free encyclopedia "Wikipedia" [Електроннийресурс] / Free encyclopedia "Wikipedia". — Електронні дані. — M.: Free encyclopedia "Wikipedia", 2010. — Режим доступу: http://ru.wikipedia.org

K. Akulenko

IMPROVING THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR PRODUCTION AT DOMESTIC AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The main problems that hinder the growth of competitiveness of products of the agro-industrial complex are determined, as well as inhibit the possibility of forming the export potential of domestic enterprises; revealed general causes that affect the quality of agricultural production at domestic enterprises; the system of product quality management, which is a socio-ecological-economic system, combines the co-ordinated interaction of different types of quality management subsystems (products, technologies, human capital, land), based on the requirements of international standards for products, and additional international requirements relating to social and environmental aspects are proposed; the following subsystems of quality management at agro-industrial enterprises proposed to allocate: a complex of subsystems of direct management of quality of products, a complex of subsystems of direct management of product quality, a complex of subsystems of management directly by product quality; a number of advantages of these subsystems of management are defined; a series of international standards ISO that meet the modern requirements of production and consumption of products manufactured by enterprises are considered, as well as adaptive to modern European market requirements; a system of product quality management for domestic agro-industrial enterprises has been developed on the socio-ecological and economic principles, which involves combining the action of multi-directional subsystems with the principles of the main international standards for product quality management and aimed at the economic effect and growth of investment attractiveness of the enterprise; the system's operation is harmonized with the principles of product quality management in accordance with the HACCP system and is backed up by financial, normative, technological and information provision. The management of the system is carried out comprehensively by the department of quality management of the enterprise and its management; the indicator of economic efficiency of introduction of the quality management system by the producer of agricultural products is determined.

Keywords: investment attractiveness of agro-industrial complex; quality; quality of products; quality management system; international quality standards; ecological compliance; European market; export-oriented products; human capital.

References

1. Horbunov, N.P. and Yatsenko, O.N. (2017), "Food quality and safety is the basis of the export potential of Ukraine", Visnyk Nats. tekhn. un-tu "KhPI" : zb. nauk. pr. Ser. : Ekonomichni nauky, vol. 24 (1246), pp. 149—152.
2. Dudar, L.I. (2004), "Quality management system is the basis for increasing the competitiveness of agrarian products", Naukovi zapysky : zb. nauk. prats' kaf. ekon. analizu, vol. 13, no. 1, pp. 48—53.
3. Zos'-Kior, M.V. and Sokolova, N.S. (2012), Upravlinnia iakistiu i konkurentospromozhnistiu produktsii ahrarnykh pidpryiemstv v umovakh hlobalizatsii ekonomiky [Management of quality and competitiveness of products of agrarian enterprises in the conditions of globalization of the economy], LNAU, Luhansk, Ukraine.
4. Novojtenko, Y.V. (2013), "Problems of product quality regulation in Ukraine", Molodojuchenyj, vol. 8, pp. 229—232.
5. LLC "Intercert-Ukraine." (2019), "The new version of ISO 9000: 2015, ISO 9001: 2015 and ISO 14001: 2015", available at: https://intercert.com.ua/news/news-of-standartization/449-versii-standartov-iso-9000-2015-iso-9001-2015-iso-14001-2015 (Accessed 10 March 2019).
6. Romanenko, I.M. and Fomina, S.V. (2017), "Food safety management systems are a time requirement", available at: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LNnlWtHQSjAJ:ncsms.com.ua/informatsijna-politika/articles/939-sistemi-upravlinnya-bezpechnistyu-kharchovikh-produktiv-vimoga-chasu+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ge (Accessed 10 March 2019).
7. Salukhina, N.H. and Yazvins'ka, O.M. (2010), Standartyzatsiia ta sertyfikatsiia tovariv i posluh [Standardization and certification of goods and services], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
8. siteedit (2019), "ISO 9000: 2015 certification as a way to optimize an enterprise management system", available at: http://qh.siteedit.ru/iso9000 (Accessed 10 March 2019).
9. Berzina, S.V. and Yares'kovs'ka, I.I. (2017), Systemy ekolohichnoho upravlinnia: suchasni tendentsii ta mizhnarodni standarty [Environmental management systems: current trends and international standards], Instytut ekolohichnoho upravlinnia ta zbalansovanoho pryrodokorystuvannia, Kyiv, Ukraine.
10. Kharkiv Regional Research and Production Center for Standardization, Metrology and Certification (2019), "DSTU OHSAS 18001: 2010 "Hygiene and labor protection management systems.Requirements", available at: http://khsms.com/primaryactivity/controlsystems/about/type/hygiene/id/49/lang/ua (Accessed 10 March 2019).
11. HR-Portal (2019), "Quality standard Investors in People", available at: http://hr-portal.ru/article/standart-kachestva-investors-people (Accessed 10 March 2019).
12. Ukrainian Research and Training Center of Standardization, Certification and Quality (2019), available at: http://www.ukrndnc.org.ua (Accessed 10 March 2019).
13. Tsarenko, O.M. Rudenko, V.P. and Koval'ova, I.V. (2001), "Factors of formation and quality assurance of agro-industrial products", Sovremennye tekhnolohyy, ekonomyka y ekolohyia v promyshlenosty, na transporte y v sel'skomkhoziajstve, vol. 1, pp. 47—51.
14. Site of free encyclopedia "Wikipedia" (2010), available at: http://ru.wikipedia.org (Accessed 10 March 2019).

№ 4 2019, стор. 86 - 91

Дата публікації: 2019-04-26

Кількість переглядів: 844

Відомості про авторів

К. В. Акуленко

аспірант, КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

K. Akulenko

post-graduate, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0002-8311-1157

Як цитувати статтю

Акуленко К. В. Удосконалення системи управління якістю продукції на вітчизняних агропромислових підприємствах. Економіка та держава. 2019. № 4. С. 86–91. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.86

Akulenko, K. (2019), “Improving the quality management system for production at domestic agricultural enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 86–91. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.86

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.